Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XII Yderligere sikkerhedsforanstaltninger for bulkskibe, 1. september 2003

 

 

KAPITEL XII

Yderligere sikkerhedsforanstaltninger
for bulkskibe

Regel 1   Definitioner

  Følgende definitioner gælder for dette kapitel:

1   »Bulkskib«: Et bulkskib som defineret i kapitel IX, regel 1.6.

»Bulkskib med enkeltklædningskonstruktion«: Et bulkskib, i hvilket et lastrum er begrænset af sideklædningen 1) .

1) Som følge af skærpede krav til konstruktioner med dobbeltklædning, skal følgende fortolkning fra MSC resolution 89(71), anneks 1, anvendes: »Bulkskib med enkeltklædningskonstruktion« betyder et bulkskib, i hvilket et eller flere lastrum udelukkende er begrænset af sideklædningen eller af to vandtætte afgrænsninger, hvoraf den ene er sideklædningen, og hvor disse er placeret med under 760 mm afstand i bulkskibe bygget før 1. januar 2000, og med under 1000 mm afstand i bulkskibe bygget den 1. januar 2000 eller senere. Afstanden mellem de vandtætte begrænsninger skal måles vinkelret på sideklædningen.

 

3   »Længde«: Et bulkskibs længde er den længde, som er defineret i den gældende Internationale Konvention om Lastelinier.

4   »Fast bulklast«: Ethvert materiale, bortset fra væsker eller gas, som består af en kombination af partikler, granulater eller større materialestykker, generelt af ensartet sammensætning, og som lastes direkte i skibets lastrum, uden yderligere emballering.

5   »Standarder for styrken af et bulkskibs skot og dobbeltbund« er »Standarder til bedømmelse af materialedimensionerne af det tværskibs vandtætte lodret korrugerede skot mellem de to forreste lastrum og bedømmelse af den tilladelige belastning af det forreste lastrum«, som er vedtaget den 27. november 1997 ved resolution 4 på Konferencen mellem de Kontraherende Regeringer til den Internationale Konvention om Sikkerhed for Menneskeliv på Søen, 1974, som kan blive ændret af Organisationen, forudsat at sådanne ændringer er vedtaget, trådt i kraft og bragt til virkning i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel VIII i SOLAS konventionen vedrørende ændringsprocedurerne, som finder anvendelse på andre tillæg end kapitel I.

6   Betegnelsen »skibe bygget« har den samme betydning som defineret i kapitel II-1, regel 1.1.3.1.


Regel 2   Anvendelsesområde 2)

  Bulkskibe skal opfylde kravene i dette kapitel ud over de krav, som finder anvendelse i andre kapitler.

2) Der henvises til fortolkningen af bestemmelserne i SOLAS konventionens kapitel XII om yderligere sikkerhedsforanstaltninger for bulkskibe, vedtaget af MSC ved resolution MSC.79(70).

 

Regel 3   Plan for gennemførelsen

  Denne regel gælder for bulkskibe bygget før 1. juli 1999.

  Bulkskibe, for hvilke reglerne 4 eller 6 gælder, skal opfylde bestemmelserne i disse regler i henhold til følgende tidsplan under henvisning til det skærpede inspektionsprogram som krævet i kapitel XI, regel 2:

.1   Bulkskibe, der er 20 år gamle og derover den 1. juli 1999, skal opfylde bestemmelserne fra datoen for det første mellemliggende syn eller det første fornyelsessyn efter 1. juli 1999 alt efter, hvad der måtte komme først;

.2   Bulkskibe, der er 15 år gamle og derover, men under 20 år, den 1. juli 1999, skal opfylde bestemmelserne fra datoen for det første fornyelsessyn efter 1. juli 1999, dog ikke senere end 1. juli 2002; og

.3   Bulkskibe, som er under 15 år gamle den 1. juli 1999, skal opfylde bestemmelserne fra datoen for det første fornyelsessyn efter den dato, hvor skibet er 15 år gammelt, dog ikke senere end den dato, hvor skibet er 17 år gammelt.

Regel 4   Bulkskibes stabilitet i læk tilstand

1   Bulkskibe med en længde på 150 meter og derover, bygget med enkeltklædningskonstruktion, beregnet til at transportere bulklaster med en massefylde på 1000 kg/m 3 og derover, bygget den 1. juli 1999 eller senere, skal, når de er lastet til sommerlastevandlinien, være i stand til at modstå vandfyldning af et hvilket som helst lastrum under alle lastekonditioner og holde sig flydende i tilfredsstillende ligevægtskondition, som angivet i stk. 3.

2   Bulkskibe med en længde på 150 meter og derover, bygget med enkeltklædningskonstruktion, som transporterer bulklaster med en massefylde på 1780 kg/m 3 og derover, bygget før 1. juli 1999, skal, når de er lastet til sommerlastevandlinen, være i stand til at modstå vandfyldning af det forreste lastrum under alle lastekonditioner og holde sig flydende i en tilfredsstillende ligevægtskondition, som angivet i stk. 3. Dette krav skal opfyldes i overensstemmelse med tidsplanen for gennemførelsen, som angivet i regel 3.

3   Under forbehold af bestemmelserne i stk. 6 skal ligevægtskonditionen efter vandfyldning være i overensstemmelse med ligevægtskonditionen anført i bilaget til resolution A.320(IX) – svarende til regel 27 i den Internationale Konvention om Lastelinier, 1966, ændret ved resolution A.514(13). Den antagne vandfyldning behøver kun tage hensyn til fyldning af lastrummet. Fyldbarheden af et lastet lastrum skal sættes til 0,9, og fyldbarheden af et tomt lastrum skal sættes til 0,95, medmindre en fyldbarhed relevant for en speciel last antages for det rumfang af et vandfyldt lastrum, som er optaget af last, og en fyldbarhed på 0,95 antages for det resterende tomme rumfang af lastrummet.

4   Bulkskibe, bygget før juli 1999, som har fået tildelt reduceret fribord i overensstemmelse med regel 27(7) i den Internationale Konvention om Lastelinier, 1966, vedtaget den 5. april 1966, kan anses at opfylde stk. 2 i denne regel.

5   Bulkskibe, som har fået tildelt reduceret fribord i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. (8) i regel 27 i den Internationale Konvention om Lastelinier, 1966, vedtaget ved resolution A.320(IX), ændret ved resolution A.514(13), kan anses at opfylde stk.1 eller 2 alt efter, hvad der måtte være relevant.

6   For bulkskibe, som har fået tildelt reduceret fribord i overensstemmelse med bestemmelserne i regel 27(8), angivet i bilag B i Protokollen af 1988 til den Internationale Konvention om Lastelinier, 1966, skal ligevægtskonditionen efter vandfyldning opfylde de relevante bestemmelser i denne Protokol.

Regel 5   Bulkskibes konstruktionsmæssige styrke

Denne regel gælder for bulkskibe bygget den 1. juli 1999 eller senere.

Bulkskibe med en længde på 150 meter og derover, bygget med enkeltklædningskonstruktion, beregnet til transport af faste bulklaster med en massefylde på 1000 kg/m 3 og derover, skal have tilstrækkelig styrke til at modstå vandfyldning af et hvilket som helst lastrum under alle laste- og ballastkonditioner, idet der skal tages hensyn til den dynamiske effekt fra forekomsten af vand i lastrummet samt anbefalingerne vedtaget af Organisationen 3) .

3) Der henvises til resolution 3 vedrørende anbefaling om opfyldelsen af SOLAS, kapitel XII, regel 5, vedtaget på SOLAS konferencen, 1997.


Regel 6   Konstruktionsmæssige og øvrige krav til bulkskibe

Denne regel gælder for bulkskibe bygget før 1. juli 1999.

1   Bulkskibe med en længde på 150 meter og derover, bygget med enkeltklædningskonstruktion, som transporterer faste bulklaster med en massefylde på 1780/m 3 og derover, skal opfylde kravene i denne regel i overensstemmelse med tidsplanen for gennemførelsen angivet i regel 3.

2   Det tværskibs vandtætte skot mellem de to forreste lastrum og dobbeltbunden i det forreste lastrum skal have tilstrækkelig styrke til at modstå vandfyldning af det forreste lastrum, idet der også skal tages hensyn til den dynamiske effekt fra forekomsten af vand i lastrummet, i overensstemmelse med standarder for styrken af bulkskibes skotter og dobbeltbund. Med hensyn til denne regel er standarderne for styrken af bulkskibes skotter og dobbeltbund obligatoriske.

3   Ved vurdering af behovet for og udstrækningen af en forstærkning af det tværskibs vandtætte skot eller dobbeltbund, således at kravene i stk. 2 kan opfyldes, kan følgende begrænsninger anvendes:

.1   begrænsninger i forbindelse med fordelingen af den totale lastvægt mellem lastrummene; og

.2   begrænsninger af den maksimale dødvægt.

4   Bulkskibe, der anvender én eller begge begrænsninger angivet i stk. 3.1 og 3.2 med det formål at opfylde kravene i stk. 2, skal efterkomme disse begrænsninger, når som helst faste bulklaster med en massefylde på 1780 kg/m 3 og derover transporteres.

Regel 7   Syn af bulkskibes lastrumskonstruktion

Denne regel gælder for bulkskibe bygget før 1. juli 1999.

Et bulkskib med en længde på 150 meter eller derover, bygget med enkeltklædningskonstruktion, som er 10 år gammelt eller mere, må ikke transportere faste bulklaster med en massefylde på 1780 kg/m 3 eller derover, medmindre det med tilfredsstillende resultat har fået foretaget enten:

.1   et periodisk syn i overensstemmelse med det skærpede inspektionsprogram krævet i regel XI/2; eller

.2   et syn på alle lastrum i samme omfang som krævet under periodiske syn i det skærpede synsprogram for inspektioner krævet i kapitel XI, regel 2.


Regel 8   Oplysninger om opfyldelsen af kravene til bulkskibe

1   Det i kapitel VI, regel 7.2, krævede hæfte skal påtegnes af Administrationen eller på vegne af denne for at angive, at reglerne 4, 5, 6 og 7, alt efter hvilke der er relevante, er opfyldt.

2   En hvilken som helst begrænsning, som er pålagt transporten af faste bulklaster med en massefylde på 1780kg/m 3 og derover, i overensstemmelse med kravene i regel 6, skal identificeres og indføres i hæftet refereret til i stk. 1.

3   Et bulkskib, for hvilket stk. 2 gælder, skal være permanent mærket på sideklædningen midtskibs i bagbord og styrbord side med en udfyldt ligesidet trekant, hvis sider er på 500 mm, med spidsen placeret 300 mm under dækslinien og malet i en farve, som er i kontrast til farven på skroget4).

4) Et permanent mærke er ikke altid krævet. Der henvises til MSC resolution 89(71), anneks 2, hvor dette er specificeret.

Regel 9   Krav til bulkskibe, som ikke kan opfylde bestemmelserne i regel 4.2 på grund af lastrummenes indretning

Denne regel gælder for bulkskibe bygget før 1. juli 1999.

For bulkskibe, som falder inden for anvendelsesgrænserne i regel 4.2, og som er konstrueret med et utilstrækkeligt antal vandtætte tværskibsskotter til at kunne opfylde kravene i denne regel, kan Administrationen tillade lempelse med hensyn til anvendelse af reglerne 4.2 og 6 på betingelse af, at de opfylder følgende krav:

.1   for det forreste lastrum skal de inspektioner, som er foreskrevet for det årlige syn i det skærpede program for inspektioner krævet i kapitel XI, regel 2, erstattes med de deri foreskrevne inspektioner for det mellemliggende syn af lastrum;

.2   de er forsynet med vandstandsalarmer i lænsebrøndene/rendestenene i alle lastrum eller i tunneler for lasttransportører, hvor dette er relevant, som giver en hørlig og visuel alarm på kommandobroen, og som er godkendt af Administrationen eller af en organisation anerkendt af denne i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel XI, regel 1; og

.3   de er forsynet med detaljerede oplysninger om konkrete tænkte hændelser med vandfyldning af lastrum. Disse oplysninger skal følges af detaljerede instruktioner om evakueringsberedskab efter bestemmelserne i afsnit 8 i Den Internationale Kode om Sikker Skibsdrift (ISM-koden), der skal anvendes som basis for besætningens træning og øvelser.

Regel 10   Deklaration om massefylden af fast bulklast

1   Inden et bulkskib lastes med bulklast, skal afskiberen angive lastens massefylde ud over at sørge for de lasteinformationer, som er krævet i kapitel VI, regel 2.

2   For bulkskibe, for hvilke regel 6 gælder, medmindre sådanne bulkskibe opfylder alle de relevante krav i dette kapitel, som finder anvendelse for transport af bulklaster med en massefylde på 1780 kg/m3 og derover, skal en hvilken som helst last, som er angivet til en massefylde inden for området 1250 kg/m3 til 1780 kg/m3, have sin massefylde bekræftet af et godkendt prøveinstitut.5)

5) For verificering af massefylden af faste bulklaster henvises der til MSC/Circ.908, Uniform method of measurement of the density of bulk cargoes.

Regel 11   Lasteinstrumenter

Denne regel gælder for bulkskibe uanset tidspunktet for skibets bygning.

1   Bulkskibe med en længde på 150 meter og derover skal være forsynet med et lasteinstrument, der kan angive skrogbjælkens forskydningskræfter og bøjningsmomenter, idet der tages hensyn til anbefalingen, der er vedtaget af Organisationen6).

6) Der refereres til resolution 5 om anbefaling vedrørende lasteinstrumenter, vedtaget på SOLAS Konferencen 1997.

2   Bulkskibe med en længde på 150 meter og derover, bygget før 1. juli 1999, skal opfylde kravene i stk. 1, senest ved det første mellemliggende eller periodiske syn af skibet efter 1. juli 1999.

Regel 12   Vandstandsalarmer i lastrum, ballasttanke og tomme rum

Denne regel gælder for bulkskibe uanset tidspunktet for skibets bygning.

1   Bulkskibe skal udstyres med vandstandsalarmer:

.1   i hvert lastrum, som afgiver hørlige og synlige alarmer; én når vandstanden målt fra lastrummets bund når en højde på 0,5 m, og en anden alarm når vandstanden stiger til 15% af lastrummets dybde, dog senest ved 2,0 m. På bulkskibe, som opfylder regel 9.2, er det kun nødvendigt at installere sidstnævnte alarm. Vandstandsalarmen skal anbringes i lastrummets agterende. I lastrum, der anvendes til vandballast, kan der installeres en anordning, der tilsidesætter alarmen. De synlige alarmer skal skelne tydeligt mellem de to målepunkter i hvert lastrum;

.2   i hver ballasttank foran det i regel II-1/11 krævede kollisionsskot, som afgiver en hørlig og synlig alarm, når vandet i tanken når et niveau, der ikke overstiger 10% af tankens kapacitet. Der kan installeres en anordning, der tilsidesætter alarmen,   når tanken er i brug; og

.3   i alle tomme rum – bortset fra kædekasser – foran forreste lastrum, som afgiver en hørlig og synlig alarm ved en vandstand på 0,1 m over bunden. Det er ikke nødvendigt at installere alarmer i lukkede rum, hvis rumfanget ikke overstiger 0,1% af skibets maksimale deplacement.

2   De i stk. 1 nævnte hørlige og synlige alarmer skal anbringes på kommandobroen.

3   Bulkskibe, der er bygget før den 1. juli 2004, skal opfylde denne regel senest på datoen for det første årlige syn, mellemliggende syn eller fornyelsessyn, der skal udføres på skibet efter den 1. juli 2004, alt efter hvilket syn, der skal gennemføres først.

Regel 13   Tilgængelighed til pumpesystemer

Denne regel gælder for bulkskibe uanset tidspunktet for skibets bygning.

1   På bulkskibe skal midlerne til dræning og pumpning af ballasttanke foran kollisionsskottet samt af rendesten i tomme rum foran forreste lastrum kunne igangsættes fra et umiddelbart tilgængeligt, lukket rum, der er beliggende, så det er tilgængeligt fra kommandobroen eller fra maskinkontrolrummet, uden at man behøver passere igennem udsatte fribordsdæk eller overbygningsdæk. Hvor rør til disse tanke eller rendesten er ført igennem kollisionsskottet, kan det som alternativ til bestemmelsen i regel II-1/11.4 accepteres, at ventiler fjernbetjenes ved hjælp af en anordning, som er placeret i overensstemmelse med denne regel.

2   Bulkskibe, der er bygget før den 1. juli 2004, skal opfylde kravene i denne regel senest på datoen for det første mellemliggende syn eller fornyelsessyn, der skal udføres på skibet efter den 1. juli 2004, dog senest den 1. juli 2007.

 

 

 

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser b".