Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-13-04 om kontanthjælp - afbrudt uddannelse

Resume:

Ansøger var berettiget til kontanthjælp for juli måned.

Begrundelsen var, at han af helbredsgrunde havde afbrudt en kompetencegivende uddannelse som kok. Han begyndte at læse til studentereksamen fra 1. august.

Ankestyrelsen fandt at han ikke kunne anses for at være i et ubrudt uddannelsesforløb.

Sagen skulle derfor ikke behandles efter reglerne om hjælp til personer under uddannelse.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 - § 11 og § 12

Sagsfremstilling:

En ung mand var i gang med en uddannelse som kok. Under uddannelsen modtog han SU. På grund af helbredsmæssige problemer var han nødt til at stoppe denne uddannelse. Han holdt op i maj måned og modtog SU til og med juni måned. Fra august måned begyndte han at læse til studentereksamen. Der var således en måned (juli) hvor han ikke modtog SU.

Kommunen gav afslag på kontanthjælp for juli måned med den begrundelse at han var i et ubrudt uddannelsesforløb og derfor måtte betragtes som studerende også i juli måned.

Ansøger klagede til det sociale nævn og gjorde gældende at han afbrød en kompetencegivende uddannelse og gik i gang med en anden uddannelse som kun var adgangsgivende.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse, men hjemviste sagen til bedømmelse af om ansøger var berettiget til hjælp efter reglerne for kontanthjælp til studerende.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af hvad der forstås ved et ubrudt uddannelsesforløb.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt at ansøger var berettiget til kontanthjælp for juli måned.

Begrundelsen var at ansøger ikke var i et ubrudt uddannelsesforløb. Han opgav en kompetencegivende uddannelse, og begyndte på en adgangsgivende, ny uddannelse.

Ankestyrelsen fandt at sagen skulle behandles efter § 11 i aktivloven og ikke efter § 12, som nævnet havde fundet.

Ankestyrelsen ændrede således nævnets afgørelse.