Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om Civilstyrelsen

 

Justitsministeriet har ved skrivelser af 27. september 1982, 27. februar 1986 og 27. juni 1989 fastsat bestemmelser vedrørende overførelse af arbejds- og sagsområder til Familieretsdirektoratet – ved sidstnævnte skrivelse samtidig ændret til Civilretsdirektoratet.

 

En række af direktoratets områder er ved kongelig resolution af 2. august 2004 overført fra Justitsministeriets ressort til Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.

 

Justitsministeriet har på den baggrund besluttet at samle de arbejds- og sagsområder, der ikke overføres fra Civilretsdirektoratet til Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, samt Sekretariatet for Retsinformation og Erstatningsnævnets sekretariat i en ny styrelse. Styrelsen etableres med virkning fra den 15. oktober 2004 og betegnes Civilstyrelsen.

 

Civilstyrelsen varetager herefter som nedenfor anført følgende arbejds- og sagsområder:

1. Fonde mv.

a. Afgørelse af generelle sager efter fondslovgivningen samt udfærdigelse af generelle forskrifter.

b. Justitsministeriets opgaver som fondsmyndighed efter fondslovene og ministeriets tilsynsbeføjelser efter fondenes vedtægter.

c. Justitsministeriets opgaver efter fondslovene og efter almindelige fondsretlige grundsætninger som overordnet permutationsmyndighed i forhold til fonde.

d. Justitsministeriets opgaver efter fondslovene i øvrigt, herunder opgaver i relation til registrerede foreninger.

2. Fri proces mv.

a. Afgørelse af konkrete og generelle sager vedrørende fri proces, herunder opgaver der følger af den europæiske konvention af 27. januar 1977 om formidling af ansøgninger om retshjælp.

b. Afgørelse af konkrete og generelle sager om retshjælp efter lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner.

3. Svangerskabsafbrydelse, sterilisation mv.

a. Afgørelse af konkrete og generelle sager om kastration.

b. Varetagelse af administrative opgaver vedrørende svangerskabsafbrydelse og sterilisation, herunder sterilisationssamrådene.

c. Sekretariatsopgaver for Abortankenævnet.

4. Værgemål og båndlagt arv mv.

a. Afgørelse af konkrete og generelle sager vedrørende værgemål.

b. Afgørelse af konkrete og generelle sager vedrørende tilsyn og kontrol med midler tilhørende personer under værgemål.

c. Afgørelse af konkrete og generelle sager vedrørende båndlagt arv og båndlagte gavemidler samt ansøgninger indgivet i henhold til arvelovens kapitel 11.

5. Retsinformation

a. Udgivelse af Lovtidende og Ministerialtidende

b. Koordinering, drift og udvikling af Retsinformation

6. Personalesager

a. Afgørelse af sager vedrørende uddannelse og intern rokering.

b. Ansættelse af kontoruddannet personale.

På de ovenfor under 1-6 nævnte sagsområder står direktøren for Civilstyrelsen i sit embede umiddelbart under justitsministeren. Undtaget er dog følgende sager, hvor direktøren refererer til Justitsministeriets departementschef:

 

– Udfærdigelse af generelle forskrifter samt andre afgørelser, der har større principiel betydning, eller som må antages at medføre ikke uvæsentlige økonomiske konsekvenser, eller som i øvrigt stiller krav om en samlet vurdering, i hvilken der i væsentligt omfang skal inddrages synspunkter og hensyn, der normalt varetages af andre myndigheder end Civilstyrelsen.

– Sager vedrørende de historiske klostre og stiftelser samt sager vedrørende større fonde.

– Personalesager, hvis afgørelse må antages at indebære ikke uvæsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser eller i øvrigt bør samordnes med tilsvarende sager indenfor andre områder af Justitsministeriet.

Erstatningsnævnets sekretariat

Sekretariatet henhører i forhold, der er undergivet Erstatningsnævnets faglige kompetence, umiddelbart under nævnet. I andre forhold, herunder organisatoriske og personalemæssige forhold, hører sekretariatet under Civilstyrelsen, hvis direktør i sit embede refererer til Justitsministeriets departementschef.

Justitsministeriet, den 11. oktober 2004

Lene Espersen

/Thorkild Fogde