Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Vejledning til bekendtgørelse nr. 1066 af 4. november 2004
om uddannelse af chauffører

 

Forord

Uddannelsesbekendtgørelsen og denne tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående regler det samlede forskriftsmæssige grundlag for skolernes og de lokale uddannelsesudvalgs arbejde med de lokale undervisningsplaner m.v. jf. hovedbekendtgørelsens § 3.

Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse vil ligesom de gældende love og bekendtgørelser være at finde i Retsinformation, som er statens juridiske online informationssystem for love og regler. Adgang hertil fås fx via ministeriets hjemmeside på web-adressen, http://us.uvm.dk/erhverv/lov/bek_vejl. Erhvervsskolerne informeres om nye vejledninger via e-mail.

Uddannelsesbekendtgørelse og vejledning er udarbejdet i tæt samarbejde med det faglige udvalg og udstedt af Undervisningsministeriet.

Denne vejledning erstatter vejledning nr. 9416 af 29.07.2004

Opmærksomheden henledes især på følgende ændringer:

1) Uddannelsens specialer er ændret til: Godschauffør, Kranfører, Renovationschauffør og Tankchauffør

2) Uddannelsen er blevet trindelt. Første trin varer 1½ år, heraf 1 år på hovedforløbet. Efter trin 1 opnår eleven kompetence som lastbilchauffør. Virksomhed og elev kan nu indgå en uddannelsesaftale, som kun omfatter trin 1.

3) Eleven gennemgår nu undervisning i overensstemmelse med og opnår de grundlæggende kvalifikationer, som kræves i EU direktiv L226/4, »Om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport og personbefordring ad vej”, artikel 5.

Den tidligere vejledning kan anvendes for elever omfattet af en overgangsordning efter bekendtgørelsens ikrafttrædelsesbestemmelser.

Kapitel 1

Uddannelsen

Til bekendtgørelsens §§ 1 – 4

Chaufføruddannelsen er integreret med de øvrige uddannelser inden for transportområdet. Den har således fælles grundforløb med uddannelserne som redder, buschauffør, postoperatør, lufthavnsoperatør, togklargører og lager. Endvidere er der en lang række valgfrie specialemoduler, som er fælles.

Der er med denne bekendtgørelse sket en markant styrkelse af den færdselssikkerhedsmæssige grunduddannelse af kommende erhvervschauffører, idet den grundlæggende kvalifikationsuddannelse fra EU-direktivet »om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport og personbefordring ad vej” nu implementeres i erhvervsuddannelsen.

Denne erhvervsuddannelse har derfor ligeledes som formål at medvirke til en holdningsbearbejdning af de kommende erhvervschauffører.

Desuden er det uddannelsens mål, at den uddannede chauffør forstår betydningen af at arbejde omhyggeligt og systematisk, kan samarbejde og udvise selvstændighed og ansvarsbevidsthed i arbejdet.

Endvidere er det uddannelsens mål, at den uddannede chauffør forstår betydningen af at arbejde omhyggeligt og systematisk, samt kan demonstrere samarbejdsevne, selvstændighed, sikkerheds- og ansvarsbevidsthed i arbejdet.

Den færdiguddannede elev har opnået personlige kvalifikationer, som gør vedkommende i stand til at forstå betydningen af at arbejde omhyggeligt og systematisk. Endvidere kan eleven demonstrere samarbejdsevne, selvstændighed, sikkerheds- og ansvarsbevisthed i arbejdet.

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

Til bekendtgørelsens §§ 5 - 11

Uddannelsen inkl. grundforløbet varer i alt 3 år. Der vedlægges en grafisk model af strukturen for hvert af specialerne.

Grund-

forløb

Hovedforløb

Skole 20 uger

Praktik

Skole

1,5 uger

Praktik

Skole

10 uger

Praktik

Skole

8 uger

Praktik

Skole

7,5 uger*

Praktik

Skole

4 uger

Praktik

 

Trin 1 som Lastbilchauffør

Specialeuddannelse

Obligatoriske og ikke mindst valgfri specialefag (*) kan placeres frit i forløbet, dog under hensyntagen til elevens forudsætninger, forudgående erfaring og den nødvendige progression samt virksomhedens særlige krav til sikkerhedsuddannelse.

4. skoleperiode i specialet kranfører har en varighed på 9 uger.

Trin 1 i hovedforløbet giver eleven grundlæggende kvalifikationer til at bestride jobbet som lastbilchauffør. Første trin har en samlet varighed på 1 år efter kontraktindgåelsen.

Særlige forløb og merit

I bekendtgørelsen er det fastlagt, at der findes tre modeller for voksenuddannelse:

– som afkortet forløb (§ 7)

– som meritmodel – Meritvejen (§ 8).

– som særligt tilrettelagt forløb – (§ 9)

Afkortet forløb (§ 7)

Eleverne har ofte afprøvet andre uddannelser uden at gennemføre dem, har været i militæret og har erfaring med at være på en arbejdsplads. Den målgruppe, der sigtes på, har derimod ikke særlig erfaring fra transportbranchen og kan derfor ikke gå Meritvejen år.

For at motivere eleverne til at vælge denne nye ordning er det vigtigt

– at de ikke nødvendigvis skal gennem et grundforløb

– at de ansættes i en virksomhed fra starten og hurtigt efter starter deres egentlige transportuddannelse

– at de tilbydes en kort og koncentreret uddannelsesperiode, men med et normalt svendebrev ved afslutningen

Der foretages en kompetenceafklaring af de ældre unge, således at de stort set alle kan starte direkte på hovedforløb, hvis de opfylder følgende betingelser:

– har haft kørekort, kategori B i mindst 3 år og

– har gennemført et grundforløb til en erhvervsuddannelse eller har

– gennemført anden ungdomsuddannelse af mindst 1 år varighed.

Herefter tages uddannelsens skolemoduler og svendeprøvemodulet, som er lig de unges forløb. Forløbet gennemføres på 1½ år, mod de unges 2½ år. Der er altså tale om afkortning af praktiktiden i uddannelsen og ikke i den obligatoriske skoleuddannelse.

Det er virksomheden og eleven i fællesskab, der skal vælge denne ordning. Hvis de er enige - og eleven opfylder betingelserne - kan uddannelsestiden afkortes uden at spørge det faglige udvalg.

Meritmodellen (§ 8)

Målgruppe: Personer med minimum 4 års relevant erhvervserfaring inden for transportområdet og fyldt 25 år, indeholder en målgruppe som består af velkvalificerede transportarbejdere. Med dette menes transportmedarbejdere, der besidder mange kvalifikationer, formelle som uformelle, inden for både faglige og almene områder.

Kvalifikationer kan være opnået på følgende måde:

1. Personer der har afsluttet Folkeskolen på 10. klasse (udvidet niveau) - eller som har mere end 10 års skolegang bag sig. Derfor vil det ikke være usædvanligt at målgruppen er i besiddelse af kvalifikationer som vil kunne udløse merit i forhold til grundfagene.

2. Personer som i forvejen har gennemført en faglig uddannelse inden for andre faglige områder. Der vil her være tale om primært uddannelser inden for mekanikerområdet, handel & kontor samt bygge & anlæg.

3. Personer som har tilegnet sig væsentlig transportfaglige kvalifikationer via AMU-uddannelser.

4. Personer der gennem arbejdslivserfaring har tilegnet sig praktisk talt alle de praktiske færdigheder - inklusiv det at løse mange og komplicerede problemer/transportløsninger.

5. Personer der via deres fritids- og arbejdsliv har tilegnet sig almene kvalifikationer inden for eksempelvis dansk, matematik eller sprog der overstiger erhvervsuddannelsens grundfagsniveauer. Dette kan eksempelvis være sket gennem foreningsarbejde, fagligt arbejde, aftenskoler og mange andre steder.

Selvom der er tale om velkvalificerede voksne, kan der naturligvis stadigvæk være områder, hvor den voksne har brug for at erhverve sig almene kvalifikationer. Det kan ske gennem eksempelvis et særligt alment fagmodul inden for rammerne af erhvervsuddannelseslovens § 16.

Hvad kan give merit:

Når der er tale om meritforløb for erfarne kan der gives merit både i forhold til formelt erhvervede kvalifikationer samt i forhold til uformelt erhvervede kvalifikationer. Med det menes, at man både kan få merit for de kvalifikationer der er opnået i et uddannelsessystem, og de kvalifikationer der er opnået på anden vis - det vil sige uden for uddannelsessystemet. Der kan således tildeles merit ud fra:

1. Erhvervserfaring, hvorunder kvalifikationer kan være tilegnet eksempelvis gennem sidemandsoplæring.

2. Uddannelseserfaring. Dokumenteret og afsluttet uddannelse inden for AMU-systemet eller inden for andre uddannelsessystemer.

3. Andre kvalifikationer erhvervet uden for uddannelsessystemet.

For at meritering kan foretages, skal flg. iagttages:

a. Dokumenteret uddannelseserfaring kan umiddelbart godskrives.

b. Erhvervserfaring kan afdækkes gennem kvalifikationsafprøvning.

Til dette formål har TUR udarbejdet et særligt afklaringsværktøj, hvor alle område- og specialefagene i erhvervsuddannelsen er oplistet i målbar form i forhold til komplementære AMU-uddannelser. Herefter er uddannelsesmålene omskrevet til reelle kvalifikationer.

TURs afklaringsværktøj kan både anvendes til interview af meritansøgeren samt i konkret afprøvning af såvel praktiske som teoretiske kvalifikationer.

Forudsætninger for at meritforløb for erfarne kan gennemføres:

Forudsætninger for meritforløb er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen.

Det individuelle meritforløb, jf. § 8 skal have en varighed på minimum 4 måneder og normalt en maksimum varighed på 12 måneder inkl. afsluttende skoleperiode med svendeprøven.

Skoleuddannelsen under Meritvejen kan normalt ikke overstige 12 uger, inklusive det 4-ugers svendeprøvemodul. Der skal normalt være sammenhæng mellem varigheden af uddannelsesaftalen og skoleuddannelsen.

Der er ingen trinafstigning på Meritvejen, idet eleven på dette forløb må forventes at have kvalifikationer, som på nogle områder er højere end dem, der ligger i afstigningsniveauet på trin 1.

Desuden er det en forudsætning, at der indgås en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed.

Endvidere skal der gennemføres en individuel kvalifikationsvurdering.

Den individuelle kvalifikationsvurdering/afklaring sker gennem følgende faser:

1. Der skal ske en afklaring af:

a. Faglige kvalifikationer

b. Almene kvalifikationer

c. Personlige kvalifikationer

2. Tilkendelse af merit 3. Uddannelsesvejledning.

Til brug for den individuelle kvalifikationsvurdering/afklaring har TUR udarbejdet en særlig logbog.

Der henvises i øvrigt til den uddybende vejledning som er udarbejdet af TUR.

Særligt tilrettelagte forløb (§ 9):

Forløbet indeholder de samme mål som den ordinære erhvervsuddannelse, men tilrettelægges som et særligt forløb for hvert hold.

Det særligt tilrettelagte forløb varer normalt 2 år, men kan i særlige tilfælde forlænges, således at det varer 2½ år. Det drejer sig om tilfælde, hvor både vokseneleverne og deres virksomheder er enige om dette.

Forløbene kan tillige tilrettelægges, således at det kun omfatter trin 1 med kompetence som lastbilchauffør. Forløbet vil i dette tilfælde normalt have en varighed på 1 år.

– Hvis forløbene indgår i rotationsordninger eller lignende, er det af betydning at kunne placere skoleperioderne over et længere forløb, og i sådanne tilfælde anbefales en varighed på 2½ år.

Det er det lokale uddannelsesudvalg, som har kompetencen til at forlænge uddannelsen.

Merit i særligt tilrettelagte forløb

(bilag 1, tabel 1)

I forbindelse med gennemførelse af særlig tilrettelagte forløb kan der tildeles merit for allerede erhvervede kvalifikationer. Tildelingen af merit skal gives i forbindelse med uddannelsens start. Der skal derfor gennemføres vejledende samtaler før uddannelsen påbegyndes med henblik på at afdække allerede erhvervede kvalifikationer og ikke mindst at sammensætte hold, der har en ensartet merit.

Et hold særligt tilrettelagte forløb har som forudsætning, at eleverne følges ad gennem hele uddannelsen. Derfor er det nødvendigt med ensartede forudsætninger og dermed ensartet merit på de enkelte hold.

I de tilfælde, hvor en elev ikke er i besiddelse af de samme kvalifikationer som de øvrige på holdet, skal skolerne sørge for at bringe den pågældende op på det tilsvarende niveau. Dette kan som regel lade sig gøre ved at visitere til et eller flere AMU-kurser eller ved anvendelse af bekendtgørelsens § 10.

Skolerne skal være opmærksomme på, at certifikater og kørekort, der ikke er taget som en branchespecifik uddannelse, tildeles en mindre merit, end hvis det er taget i forbindelse med en arbejdsmarkedsuddannelse. Med andre ord gives der mindre merit for erhvervelse at kørekort D, hvis dette er taget ved en privat kørelærer eller ved militæret, idet denne type kvalifikation normalt ikke indeholder faglige chaufførkvalifikationer.

I tilfælde af, at der til et og samme hold visiteres personer, der har taget deres kørekort og certifikater under forskellige ordninger (AMU-kurser kontra private kørelærere/militær) bør den gruppe af voksne, der ikke er AMU-kurser, som minimum gennemføre uddannelsen til hvidt kvalifikationsbevis for på denne måde at få den samme merit som de øvrige.

Merit for andre branchespecifikke uddannelser

I forbindelse med tildeling af merit skal skolerne være opmærksomme på, at dette forudsætter at de kvalifikationer, som den ”gamle” uddannelse rettede sig mod, ikke er forældede.

Hvis en elev ønsker afkortning af uddannelsen - enten på grundlag af opnået skolemerit eller praktisk erfaring inden for faget - skal dette ansøges inden uddannelsesaftalen træder i kraft. TUR vil normalt ikke godkende anmodninger om afkortning, som fremsendes når uddannelsen er i gang.

Kapitel 3

Skoleundervisningen og praktikuddannelsen m.v.

Skoleundervisningen

Til bekendtgørelsens §§ 12 - 23

En erhvervsuddannelse inden for chaufførområdet giver adgang til den korte, videregående uddannelse som Transportlogistiker, når den suppleres med følgende enkeltfag:

– Engelsk på niveau B eller tysk på niveau C

– Matematik på niveau C

Samme adgangskrav vil være gældende til akademi-merkonomuddannelsen inden for International Transport & Logistik, der tilbyder efteruddannelse for faglærte chauffører på aftenskolebasis.

Område- og specialefagenes slutmål er i det følgende beskrevet på følgende tre niveauer*:

 

De tre niveauer:

Begynderniveau.

Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt. problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning.

På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer : Lyst til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed samt grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

Rutineniveau.

Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine- og/eller kendte situationer og omgivelser - alene og i samarbejde med andre.

På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer : Evne til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.

Avanceret niveau.

Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke rutine situationer - alene og i samarbejde med andre - under hensyntagen til opgavens art.

På dette niveau lægges der vægt på følgende personlige kvalifikationer : Evne til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges der vægt på kvalitetssans og kreativitet.

* Der er ikke angivet niveau for fag, som er kørekort og certificater.

Grundforløbet

Grundforløbet indeholder områdefag, der er særlige for hovedforløbet med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

Surring/stuvning og af-/pårigning

 

Niveau

Begynder

Varighed

0,7 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan medvirke til at håndtere og surre almindelige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer.

Eleven kan medvirke til at foretage almindelig af-/pårigning med presenning.

Merit

 

Introduktion til kranarbejde

Niveau

Begynder

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har kendskab til de generelle regler om sikkerhed i forbindelse med kranarbejde.

Eleven kan under opsyn operere ikke-certifikatkrævende kraner på en betryggende måde.

Merit

 

Introduktion til gaffeltruck

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan under opsyn, på en sikker og forsvarlig måde føre gaffeltruck, hvortil der kræves certifikat (B), i normalt forekommende arbejdssituationer.

Eleven kan foretage dagligt starteftersyn på gaffeltruck.

Eleven gennemgår trafikforberedende undervisning, som inden for en virksomheds område sætter eleven i stand til på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde at føre og betjene transportredskaber, herunder gaffeltruck, på en måde, så der udvises kendskab til almindelig trafik og færdselsadfærd.

Eleven er bekendt med kravene til at bestå certifikatprøven og har afprøvet sine evner i forhold til den teoretiske del af certifikatprøven.

Merit

 

Anhugning

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven har grundlæggende viden om anhugningsteori og kranbetjening.

Eleven har kendskab til de generelle regler om sikkerhed og signalgivning vedrørende anhugning.

Eleven kan foretage enkle anhugningsopgaver blandt andet ved hjælp af signaler fra kranfører.

Ny på lager

Niveau

Begynder

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager blandt andet ved hjælp af gaffeltruck og andet håndteringsudstyr.

Eleven kan udføre og deltage i lagerstyring ved normalt forekommende lagerarbejde, herunder modtage og efterse forskellige lastbærere for skader og anvende almindelige dokumenter, papirer mv.

Eleven kan betjene virksomhedens interne og eksterne kunder korrekt.

Eleven kan på begynderniveau anvende edb som arbejdsredskab.

Ny i lastbilen

Niveau

Begynder

Varighed

0,7 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan foretage grundlæggende manøvrering med lastbil, herunder bakning ved hjælp af spejle.

Eleven kan foretage almindeligt dagligt starteftersyn, herunder udbedre mindre driftsfejl og foretage fejlmeldinger.

Fagplan for uddannelsen

Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag med følgende fordeling på skoleperioderne:

 

Godschauffør

EUD 2005

 

Trin 1, lastbilchauffør

 

 

 

 

 

 

Grundforl

B

CF1

CF2

Godscf

Svendep

 

Skoleperiode

 

GF

1

2

3

4

5

Grundfag

uger

Timer

Dage

 

 

 

 

 

 

Samfundsfag E

3,0

111

15

 

 

 

 

37

74

Førstehjælp + brand.

0,5

18,5

2,5

18,5

 

 

 

 

 

Informationsteknologi F

2,0

74

10

37

 

 

 

 

37

Dansk F

2,0

74

10

74

 

 

 

 

 

Naturfag F

2,0

74

10

74

 

 

 

 

 

Fremmedsprog F

2,0

74

10

 

 

 

37

37

 

Fremmedsprog uden for niveau1)

1,0

 

 

 

 

 

37

 

 

Arbejdsmiljø

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køretøjets vedligehold og motorlære

2,5

93

13

93

 

 

 

 

 

Introduktion til færdselslære

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Familiefag

5,0

185

25

185

 

 

 

 

 

Surring/stuvning og af- og pårigning

0,7

26

4

26

 

 

 

 

 

Introduktion til gaffeltruck

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Anhugning

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Introduktion til kranarbejde

0,6

22

3

22

 

 

 

 

 

Ny på lager

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Ny i lastbilen

0,7

26

4

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedforløb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaffeltruck, certifikat B

1,4

52

7

 

 

52

 

 

 

Køreuddannelse, kategori B

1,5

56

8

 

56

 

 

 

 

Køreuddannelse, kategori C

2,0

74

10

 

 

74

 

 

 

ADR Grundkursus og specialiseringskurser klasse 1 og tank

1,0

37

5

 

 

37

 

 

 

Lastbilens hjælpeudstyr

0,6

22

3

 

 

22

 

 

 

Grundlæggende kvalifikationsuddannelse

8,0

296

40

 

 

148

148

 

 

National og international transport

1,0

37

5

 

 

37

 

 

 

Køreuddannelse, kategori C/E

1,6

59

8

 

 

 

59

 

 

Kørsel med sættevogn

1,0

37

5

 

 

 

37

 

 

Sundhed for chauffører

0,4

15

2

 

 

 

15

 

 

Internationale forhold og branchekendskab

0,2

7

1

 

 

 

 

 

7

Bundne Specialefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastbilmonteret kran, kategori D m integreret anhugning

2,0

74

10

 

 

 

 

74

 

Kvalitet og miljø i logistikkæden

0,5

18

2

 

 

 

 

18

 

Afsluttende eksamen (Svendeprøve)

0,5

19

3

 

 

 

 

 

19

Valgfrie specialefag

2,5

93

13

 

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfag i alt

0,8

30

4

 

 

 

 

19

11

Grundfag i alt

12,5

463

63

241

0

0

37

74

111

Områdefag i alt

32,2

1192

161

500

56

370

259

0

7

Specialefag i alt

5,5

204

28

0

0

0

0

185

19

Valgfag i alt

0,8

30

4

0

0

0

0

19

11

TOTAL

51,0

1888

255

740

56

370

296

278

148

Uger

 

51,0

51

20,0

1,5

10,0

8,0

7,5

4,0

1) Trin 1 lastbilchauffør

Kranfører

EUD 2005

 

Trin 1, lastbilchauffør

 

 

 

 

 

 

Grundforl

B

CF1

CF2

Kranfører

Svendep

 

Skoleperiode

 

GF

1

2

3

4

5

Grundfag

uger

Timer

Dage

 

 

 

 

 

 

Samfundfag F

1,5

56

7,5

 

 

 

 

56

 

Førstehjælp + brand.

0,5

18,5

2,5

18,5

 

 

 

 

 

Informationsteknologi F

2,0

74

10

37

 

 

 

 

37

Dansk F

2,0

74

10

74

 

 

 

 

 

Naturfag F

2,0

74

10

74

 

 

 

 

 

Fremmedsprog F

2,0

74

10

 

 

 

37

37

 

Fremmedsprog uden for niveau1)

1,0

 

 

 

 

 

37

 

 

Arbejdsmiljø

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køretøjets vedligehold og motorlære

2,5

93

13

93

 

 

 

 

 

Introduktion til færdselslære

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Familiefag

5,0

185

25

185

 

 

 

 

 

Surring/stuvning og af- og pårigning

0,7

26

4

26

 

 

 

 

 

Introduktion til gaffeltruck

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Anhugning

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Introduktion til kranarbejde

0,6

22

3

22

 

 

 

 

 

Ny på lager

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Ny i lastbilen

0,7

26

4

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedforløb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaffeltruck, certifikat B

1,4

52

7

 

 

52

 

 

 

Køreuddannelse, kategori B

1,5

56

8

 

56

 

 

 

 

Køreuddannelse, kategori C

2,0

74

10

 

 

74

 

 

 

ADR Grundkursus og specialiseringskurser klasse 1 og tank

1,0

37

5

 

 

37

 

 

 

Lastbilens hjælpeudstyr

0,6

22

3

 

 

22

 

 

 

Grundlæggende kvalifikationsuddannelse

8,0

296

40

 

 

148

148

 

 

National og international transport

1,0

37

5

 

 

37

 

 

 

Køreuddannelse, kategori C/E

1,6

59

8

 

 

 

59

 

 

Kørsel med sættevogn

1,0

37

5

 

 

 

37

 

 

Sundhed for chauffører

0,4

15

2

 

 

 

15

 

 

Internationale forhold og branchekendskab

0,2

7

1

 

 

 

 

 

7

Samfundsfag for kranførere2)

1,0

37

5

 

 

 

 

 

37

Specialefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastbilmonteret kran, kategori D m integreret anhugning

2,0

74

10

 

 

 

 

74

 

Lastbilmonteret kran, kategori E

2,0

74

10

 

 

 

 

74

 

Mobilkran, kategori B

3,0

110

15

 

 

 

 

110

 

Afsluttende eksamen (Svendeprøve) på 0,5 uge

0,5

19

2,5

 

 

 

 

 

19

Valgfrie specialefag

0,0

0

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfag i alt

0,3

11

1

 

 

 

 

0

11

Grundfag i alt

11,0

407

55

241

0

0

37

74

56

Områdefag i alt

33,2

1228

166

500

56

370

259

0

44

Specialefag i alt

7,5

278

38

0

0

0

0

259

19

Valgfag i alt

0,3

11

1

0

0

0

0

0

11

TOTAL

52,0

1942

260

740

56

370

296

333

130

Uger

 

52

52,0

20,0

1,5

10,0

8,0

9,0

3,5

1) Trin 1 lastbilchauffør

2) Kun specialet kranfører

Renovationschauffør

EUD 2005

 

Trin 1, lastbilchauffør

 

 

 

 

 

 

Grundforl

B

CF1

CF2

RenoCf

Svendep

 

Skoleperiode

 

GF

1

2

3

4

5

Grundfag

uger

Timer

Dage

 

 

 

 

 

 

Samfundsfag E

3,0

111

15

 

 

 

 

37

74

Førstehjælp + brand.

0,5

18,5

2,5

18,5

 

 

 

 

 

Informationsteknologi F

2,0

74

10

37

 

 

 

 

37

Dansk F

2,0

74

10

74

 

 

 

 

 

Naturfag F

2,0

74

10

74

 

 

 

 

 

Fremmedsprog F

2,0

74

10

 

 

 

37

37

 

Fremmedsprog uden for niveau1)

1,0

 

 

 

 

 

37

 

 

Arbejdsmiljø

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køretøjets vedligehold og motorlære

2,5

93

13

93

 

 

 

 

 

Introduktion til færdselslære

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Familiefag

5,0

185

25

185

 

 

 

 

 

Surring/stuvning og af- og pårigning

0,7

26

4

26

 

 

 

 

 

Introduktion til gaffeltruck

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Anhugning

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Introduktion til kranarbejde

0,6

22

3

22

 

 

 

 

 

Ny på lager

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Ny i lastbilen

0,7

26

4

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedforløb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaffeltruck, certifikat B

1,4

52

7

 

 

52

 

 

 

Køreuddannelse, kategori B

1,5

56

8

 

56

 

 

 

 

Køreuddannelse, kategori C

2,0

74

10

 

 

74

 

 

 

ADR Grundkursus og specialiseringskurser klasse 1 og tank

1,0

37

5

 

 

37

 

 

 

Lastbilens hjælpeudstyr

0,6

22

3

 

 

22

 

 

 

Grundlæggende kvalifikationsuddannelse

8,0

296

40

 

 

148

148

 

 

National og international transport

1,0

37

5

 

 

37

 

 

 

Køreuddannelse, kategori C/E

1,6

59

8

 

 

 

59

 

 

Kørsel med sættevogn

1,0

37

5

 

 

 

37

 

 

Sundhed for chauffører

0,4

15

2

 

 

 

15

 

 

Internationale forhold og branchekendskab

0,2

7

1

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagrenovation, modul I & II

1,0

37

5

 

 

 

 

37

 

Anden affaldshåndtering

1,0

37

5

 

 

 

 

37

 

Flakkøretøjer (krog- og wirehejs)

0,4

15

2

 

 

 

 

15

 

Afsluttende eksamen (Svendeprøve)

0,5

19

3

 

 

 

 

 

19

Valgfrie specialefag

2,5

93

13

 

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfag i alt

0,9

33

4

 

 

 

 

22

11

Grundfag i alt

12,5

463

63

241

0

0

37

74

111

Områdefag i alt

32,2

1192

161

500

56

370

259

0

7

Specialefag i alt

5,4

201

27

0

0

0

0

182

19

Valgfag i alt

0,9

33

4

0

0

0

0

22

11

TOTAL

51,0

1888

255

740

56

370

296

278

148

Uger

 

51,0

51,0

20,0

1,5

10,0

8,0

7,5

4,0

1) Trin 1 lastbilchauffør

Tankchauffør

EUD 2005

 

Trin 1, lastbilchauffør

 

 

 

 

 

 

Grundforl

B

CF1

CF2

TankCF

Svendep

 

Skoleperiode

 

GF

1

2

3

4

5

Grundfag

uger

Timer

Dage

 

 

 

 

 

 

Samfundsfag E

3,0

111

15

 

 

 

 

37

74

Førstehjælp + brand.

0,5

18,5

2,5

18,5

 

 

 

 

 

Informationsteknologi F

2,0

74

10

37

 

 

 

 

37

Dansk F

2,0

74

10

74

 

 

 

 

 

Naturfag F

2,0

74

10

74

 

 

 

 

 

Fremmedsprog F

2,0

74

10

 

 

 

37

37

 

Fremmedsprog uden for niveau1)

1,0

 

 

 

 

 

37

 

 

Arbejdsmiljø

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køretøjets vedligehold og motorlære

2,5

93

13

93

 

 

 

 

 

Introduktion til færdselslære

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Familiefag

5,0

185

25

185

 

 

 

 

 

Surring/stuvning og af- og pårigning

0,7

26

4

26

 

 

 

 

 

Introduktion til gaffeltruck

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Anhugning

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Introduktion til kranarbejde

0,6

22

3

22

 

 

 

 

 

Ny på lager

1,0

37

5

37

 

 

 

 

 

Ny i lastbilen

0,7

26

4

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedforløb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaffeltruck, certifikat B

1,4

52

7

 

 

52

 

 

 

Køreuddannelse, kategori B

1,5

56

8

 

56

 

 

 

 

Køreuddannelse, kategori C

2,0

74

10

 

 

74

 

 

 

ADR Grundkursus og specialiseringskurser klasse 1 og tank

1,0

37

5

 

 

37

 

 

 

Lastbilens hjælpeudstyr

0,6

22

3

 

 

22

 

 

 

Grundlæggende kvalifikationsuddannelse

8,0

296

40

 

 

148

148

 

 

National og international transport

1,0

37

5

 

 

37

 

 

 

Køreuddannelse, kategori C/E

1,6

59

8

 

 

 

59

 

 

Kørsel med sættevogn

1,0

37

5

 

 

 

37

 

 

Sundhed for chauffører

0,4

15

2

 

 

 

15

 

 

Internationale forhold og branchekendskab

0,2

7

1

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhed, service og logistik i tankbranchen

1,0

37

5

 

 

 

 

37

 

Opbygninger og funktion - tankkøretøjer

1,0

37

5

 

 

 

 

37

 

Køreteknik og manøvrering

1,0

37

5

 

 

 

 

37

 

Afsluttende eksamen (Svendeprøve)

0,5

19

3

 

 

 

 

 

19

Valgfrie specialefag

2,5

93

13

 

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfag i alt

0,3

11

1

 

 

 

 

 

11

Grundfag i alt

12,5

463

63

241

0

0

37

74

111

Områdefag i alt

32,2

1192

161

500

56

370

259

0

7

Specialefag i alt

6,0

223

30

0

0

0

0

204

19

Valgfag i alt

0,3

11

1

0

0

0

0

0

11

TOTAL

51,0

1888

255

740

56

370

296

278

148

Uger

 

51,0

51,0

20,0

1,5

10,0

8,0

7,5

4,0

1) Trin 1 lastbilchauffør

Hovedforløbet

Hovedforløbet omfatter 18,7 ugers områdefag, for kranspecialet dog 19,7 uger incl. fag nr. 12 med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

1) Gaffeltruck - certifikat B

Niveau

 

Varighed

1,4 uge

Mål og øvrige rammer

Undervisningen gennemføres efter de anvisninger, som Arbejdstilsynet har fastsat og under den systemgodkendelse, som TUR administrerer.

Eleven kan efter endt uddannelse:

Føre og betjene minimum fem forskellige gaffeltrucks og en selvkørende gaffelstabler med forskellig opbygning og udstyr.

Overholde gældende sikkerhedsbestemmelser, i overensstemmelse med færdselslovens krav, ved transport af varierede godstyper.

Korrekt optage og afsætte forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper, samt udføre blokstabling.

Stuve og afsætte forskellige typer gods i container og på lad.

Betjene gaffeltrucks sikkerhedsmæssigt korrekt på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller.

Fysisk placere og genfinde varer ved hjælp af stregkoder og håndterminaler, samt udfylde deres funktion i virksomhedens logistikkæde.

Udføre dagligt vedligehold og eftersyn, samt være i stand til at iværksætte lovpligtige eftersyn og reparationer ifølge EU maskindirektiv.

Kunne aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde.

Eleven har desuden aktivt arbejdet med arbejdsmiljø, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere:

Eleven har en grundlæggende viden om og praktisk erfaring med, hvilke belastninger kroppen udsættes for ved typiske arbejdsstillinger i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

Eleven kan vælge de mest hensigtsmæssige arbejdsstillinger i forhold til at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

Eleven har kendskab til, og kan anvende, den bedste/rigtige slukningsmetode ved en mindre brand, som måtte opstå i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

Med særligt fokus på de ulykker der kan ske i forbindelse med betjeningen af gaffeltrucks og gaffelstablere, har eleven forståelse for førstehjælpens betydning og kan anvende elementære færdigheder ved nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering.

Uddannelsen tilrettelægges med 50% teori og 50% praktisk øvelseskørsel fordelt ligeligt på ovenstående mål.

Eleven kan bestå den af Arbejdstilsynets fastsatte prøve og erhverve certifikat B.

Merit

AMUs uddannelsesmål Gaffeltruck - certifikatkursus B, kode 42561

Praktikregler

Eleven skal i denne periode opnå rutine i betjening og arbejde med gaffeltruck.

Eleven skal deltage i stablings-, stuvnings-, af- eller pålæsningsoperationer.

2) Køreuddannelse, kategori B

Varighed

1,5 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav.

Merit

 

Praktikregler

Eleven skal føre køretøjer hørende til kategori B

3) Køreuddannelse, kategori C

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori C, jf. gældende myndighedskrav.

Merit

 

Praktikregler

Eleven skal føre køretøjer hørende til kategori C

4) ADR Grundkursus og Specialiseringskurser klasse 1 og Tank

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven kan selvstændigt gennemføre nationale og internationale transporter af farligt gods i emballager inkl. klasse 1 og i tank/tankcontainere, i henhold til ADR-konventionen, og erhverver ADR-kursusbevis jf. gældende myndigshedkrav.

– Undervisningen gennemføres efter de anvisninger, som Beredskabsstyrelsen har fastsat og under den systemgodkendelse, som TUR administrerer.

Ved eksaminationen anvendes de eksamensopgaver, der er foreskrevet og udarbejdet af Beredskabsstyrelsen, ligesom afholdelse og bedømmelse sker efter Beredskabsstyrelsens gældende eksamensvejledning for ADR-chaufførkurser.

Der skal afvikles en samlet eksamen efter de pligtige lektioner er gennemført.

Merit

AMUs uddannelsesmål nr. 43458

Praktikregler

Eleven skal arbejde med farligt gods i emballager inkl. klasse 1 og i tank/tankcontainere

5) Køreuddannelse, kategori C/E

Varighed

1,6 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C/E, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori C/E, jf. gældende myndighedskrav.

Merit

 

Praktikregler

Eleven skal føre køretøjer hørende til kategori C/E

6) Grundlæggende kvalifikationsuddannelse

Varighed

8 uger

Mål og øvrige rammer

Nedenfor er tekst, der er hentes direkte fra EU-direktiv L226/4, »om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport og personbefordring ad vej” markeret med kursiv.

Kravet om grundlæggende kvalifikationer tager navnlig sigte på at forbedre færdselssikkerheden og chaufførens sikkerhed, herunder i forbindelse med de operationer, chaufføren foretager, når køretøjet holder stille. Desuden tager en modernisering af chaufførerhvervet sigte på at gøre unge interesserede i dette erhverv, hvilket skulle bidrage til at rekruttere nye chauffører i en periode, hvor der er mangel på disse.

Det grundlæggende kvalifikationskursus skal som minimum omfatte de sikkerhedsbestemmelser, der skal overholdes under kørslen, og når køretøjet holder stille. Et øget kendskab til defensiv kørsel — foregribelse af fare, hensyntagen til andre trafikanter — som desuden medfører et rationelt brændstofforbrug, vil få positive virkninger både for samfundet og for vejtransportsektoren selv.

Elever, der ønsker at blive chauffører, skal opnå et sådant niveau af kundskaber og praktiske færdigheder, som er nødvendigt, for at de på sikker vis kan føre et køretøj af den relevante kørekortskategori.

Der er følgende mål for faget:

1. Videreuddannelse i rationel kørsel med hovedvægt på sikkerhed

1.1. Mål: at kende de karakteristiske egenskaber ved kraftoverføring for at kunne optimere brugen heraf.

Motorers drejningsmoment, effektkurver og brændstofforbrugskurver, optimalt køreområde på omdrejningstælleren samt diagrammer for gearenes overlapning.

1.2. Mål: at kende sikkerhedsanordningernes karakteristiske egenskaber og funktioner med henblik på at beherske køretøjet, mindske slid og forebygge fejl.

Særlige kendetegn ved pneumatisk/hydraulisk bremsesystem, grænser for brug af bremser og retarder, kombineret brug af bremser og retarder, bedste valg af hastighed og gear, brug af køretøjets inerti, brug af forskellige metoder til at nedsætte hastigheden og til bremsning ved kørsel ned ad bakke samt reaktion ved funktionssvigt.

Elementær fejlfinding, herunder af det elektriske system .

1.3. Mål: at kunne optimere brændstofforbruget

Optimering af brændstofforbruget ved anvendelse af, hvad der er lært under punkt 1.1 og 1.2.

1.4. Mål: at kunne stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den korrekte brug af køretøjet.

Kræfter på køretøjet under kørsel, brug af forskellige gear alt efter køretøjets belæsningstilstand og vejens længdeprofil, beregning af køretøjets eller vogntogets nyttelast, beregning af lastrummets størrelse, placering af godset,følgerne af for stort akseltryk, køretøjets stabilitet og tyngdepunkt, emballagetyper og paller.

Hovedkategorier af gods, der kræver surring, sikrings- og surringsteknikker, brug af surringsremme, kontrol af surringsanordningerne, brug af udstyr til godshåndtering samt brug af presenning.

Ved lastsikring benyttes standarder, svarende til de standarder, der er angivet i Best Practice Guidelines, Draft 3, af 17. september 2003 eller senere udgaver.

2. Anvendelse af reglerne

2.1. Mål: at kende vejtransportens sociale kontekst og reglerne.

Specifikke arbejdstidsregler for transport, forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 og deres principper, anvendelse og konsekvenser, sanktioner for mangelfuld, ukorrekt eller svigagtig brug af fartskriver, kendskab til vejtransportens sociale kontekst: chaufførernes rettigheder og pligter med hensyn til grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse.

2.2. Mål: at kende reglerne på godstransportområdet

Transporttilladelser, forsikringer, forpligtelser i henhold til standardkontrakter for godstransport, udfærdigelse af dokumenter, der giver en kontrakt konkret form, internationale transporttilladelser, forpligtelser i henhold til CMR-konventionen, udfærdigelse af internationalt fragtbrev, krydsning af landegrænser, speditører samt særlige ledsagedokumenter til gods.

3. Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik

3.1. Mål: at være opmærksom på farer i trafikken og arbejdsulykker

Arbejdsulykkestyper på transportområdet, statistikker for færdselsulykker, indblanding af store køretøjer samt menneskelige, materielle og økonomiske følger.

3.2. Mål: at kunne forebygge kriminalitet og menneskesmugling.

Generel information, følger for chaufføren, forebyggende foranstaltninger, checkliste samt lovgivning om transportvirksomhedens ansvar.

3.3. Mål: at kunne forebygge fysiske risici

Ergonomi: farlige bevægelser og stillinger, fysisk kondition, øvelser i håndtering af gods samt personlige værnemidler.

3.4. Mål: at være bevidst om betydningen af fysisk og psykisk egnethed

Principperne om sunde og afbalancerede spisevaner, virkninger af alkohol, medicin og andre stoffer, der kan ændre adfærden, symptomer på træthed og stress og disses årsager og virkninger samt den grundlæggende betydning af skift mellem arbejde og hvile.

3.5. Mål: at kunne vurdere nødsituationer

Adfærd i nødsituationer: vurdere situationen, undgå forværring af en ulykke, tilkalde hjælp, hjælpe tilskadekomne og yde førstehjælp, reaktion ved brand, evakuering af personer i tunge erhvervskøretøjer og buspassagerer, sørge for alle passagerers sikkerhed, reaktion i tilfælde af aggression, grundprincipperne for udfyldelse af fælles skadeanmeldelse.

3.6. Mål: at kunne tilpasse sin optræden på en måde, der bidrager til at højne en servicevirksomheds image.

Chaufførens optræden og image: betydningen for virksomheden af kvaliteten af den ydelse, chaufføren leverer, chaufførens forskellige roller, forskellige personer, som chaufføren kommer i kontakt med, vedligeholdelse af køretøjet, tilrettelæggelse af arbejdet, ruteplanlægning, kommercielle og finansielle følger af tvister.

3.7. Mål: at kende vejgodstransportens økonomiske kontekst og markedsorganisationen.

Vejtransport i forhold til andre transportmåder (konkurrence, speditører), forskellige vejtransportaktiviteter (transport for tredjemands regning, egen virksomhed, transportrelaterede aktiviteter), hovedtyper af transportvirksomheder og transportrelaterede aktiviteter og deres organisation, specialisering inden for transport (tank, kontrolleret temperatur mv.) samt sektorens udvikling (diversificering af ydelser, kombination af bane og vej, underentreprise mv.).

Der skal på den del af faget, som er placeret på 2. skoleperiode, gennemføres undervisning, som gør det muligt at udstede Hvidt kvalifikationsbevis.

Der er følgende vejledende fordeling af uddannelsestid på de enkelte mål:

1) Sikkerhed og rationel kørsel

- Mål 1.1 2 dage

- Mål 1.2 4 dage

- Mål 1.3 2 dage

- Mål 1.4, inkl. praktisk prøve 8 dage

2) Anvendelse af regler

- Mål 2.1 4 dage

- Mål 2.2 4 dage

3) Sundhed, færdsels- og miljøsikkerhed, service og logistik

- Mål 3.1 2 dage

- Mål 3.2 2 dage

- Mål 3.3 4 dage

- Mål 3.4 2 dage

- Mål 3.5 3 dage

- Mål 3.6 2 dage

- Mål 3.7 1 dag

De individuelle køretimer placeres løbende i undervisningen. Dele af den individuelle køreundervisning kan indgå i faget Kørsel med sættevogn og som supplerende køretimer i faget Køreuddannelse, kategori C/E.

Grundlæggende kvalifikationer: en ordning med både deltagelse i undervisning og en prøve

Det grundlæggende kvalifikationskursus omfatter undervisning i samtlige emner på listen. Dette grundlæggende kvalifikationskursus har en varighed på mindst 280 timer.

Hver chauffør skal have mindst 20 individuelle køretimer i et køretøj af den pågældende kategori, som mindst opfylder kravene til prøvekøretøjer i direktiv 91/439/EØF.

I ovennævnte individuelle køreundervisning ledsages den person, der ønsker at blive chauffør, af en lærer ved et godkendt uddannelsescenter. Hver chauffør kan få højst 8 af de 20 individuelle køretimer på et særligt område eller i en avanceret simulator, hvor chaufførens evne til rationel kørsel kan bedømmes med hovedvægt på sikkerhed, herunder navnlig hans beherskelse af køretøjet på veje i forskelligartet tilstand samt under forskellige vejrforhold og på forskellige tidspunkter af døgnet.

Prøven

Ved uddannelsens afslutning underkastes chaufføren en skriftlig og en praktisk prøve. Den skriftlige prøve omfatter mindst et spørgsmål for hvert mål på listen over de emner, der er nævnt ovenfor. Den skriftlige prøve udformes som multiple choice, udarbejdet af TUR. Prøven gennemføres inden for 45 minutter uden hjælpemidler.

TUR fastsætter kriterier for beståelse.

Der afholdes en praktisk prøve, som skal vedrøre mål 1.4. Prøven skal mindst vare 30 minutter og afholdes som en del af undervisningen under mål 1.4.

TUR udarbejder anvisning for afholdelse af prøven.

Undervisere

Det godkendte uddannelsescenter skal garantere, at underviserne har indgående kendskab til den seneste udvikling i regler og uddannelseskrav. Underviserne skal som led i en specifik udvælgelsesprocedure dokumentere, at de er i besiddelse af både fagkundskaber og pædagogisk viden. Med hensyn til den praktiske del af uddannelsen skal underviserne dokumentere, at de har erfaring som erhvervschauffører eller tilsvarende kørselserfaring, f.eks. som kørelærer til tunge erhvervskøretøjer.

Bedømmelse

Faget bedømmes bestået / ikke bestået. Den samlede bedømmelse bygger på fire elementer: De to prøver skal være bestået og elevens præstation i den individuelle kørsel skal være godkendt. Endelig skal underviseren have bedømt elevens præstationen i hele faget som bestået.

Udstedelse af bevis

Der udstedes Hvidt kvalifikationsbevis i henhold til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om førere af visse køretøjer, mv. nr. 1068.

Merit

EUD

Praktikregler

Eleven skal beskæftiges med grundlæggende arbejdsfunktioner som godschauffør

7) Lastbilens hjælpeudstyr

Niveau

Rutine

Varighed

0,6 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven kan betjene og anvende forskellige former for lad- og læssesystemer, såsom læssebagsmæk, tip-, og veksellad mv., på en sikker og korrekt måde, samt kan foretage eftersyn og vedligeholdelse.

Merit

EUD

Praktikregler

Eleven skal arbejde med forskellige former for lad- og læssesystemer

8) Kørsel med sættevogn

Niveau

Rutine

Varighed

1,0 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven kan udføre en korrekt til- og frakobling af en lastbil og en sættevogn, samt foretage kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af de forskellige koblingsdele.

– Eleven kan foretage såvel en lige bakning som en bakning til højre og venstre om et hjørne, samt foretage præcisionsbakning til en læsserampe under snævre forhold. (Øvelsesbane på lukket område).

– Eleven kan foretage en korrekt læsning og stuvning af en sættevogn, under iagttagelse af de særlige forhold der gælder vedrørende akseltryk/hovedbolttryk

– Eleven kan sikkerhedsmæssigt og fagligt korrekt, udføre en omrigning af en sættevogn.

– Eleven kan på baggrund af sit kendskab til såvel bilens som sættevognens opbygning, indretning, udstyr og funktioner, foretage de lovbefalede eftersyn og kontrol af køretøjerne. Endvidere kan eleven udføre forebyggende vedligeholdelse, herunder elementær fejlfinding, samt udbedre mindre driftsfejl på sættevognen.

– Eleven kan under øvelseskørslen betjene køretøjet på en forsvarlig måde under udførelse af de forskellige manøvrer, herunder ved kørsel på by- og landevej. Kørslen gennemføres med tungt lastet sættevognstog (lastet til min. 80 % af T.T.)

Praktisk by- og landevejskørsel med sættevogn, afvikles parallelt med den øvrige undervisning med 2 lektioner pr. elev.

Merit

EUD

Praktikregler

Eleven opnår rutine i praktisk by- og landevejskørsel med sættevogn

9) National og international transport

Niveau

Rutine

Varighed

1 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven kan anvende de dokumenter, som vedrører gods, køretøj og fører, ved såvel nationale som internationale transporter, herunder:

– Kan redegøre for anvendelsen og foretage en generel kontrol af de papirer, der ledsager godset under transporten, og endvidere kan udfylde CMR-fragtbrev, samt tage et begrundet forbehold ved modtagelse af gods.

– Kan anvende de personlige papirer, chauffører skal være i besiddelse af ved international godstransport.

– Kan udfylde de papirer på køretøj og gods, som er nødvendige ved indrejse i forskellige lande.

– Kan handle i forhold til de særlige overenskomstmæssige forhold, der er forbundet med national og international transport.

– Kan redegøre for de køretekniske forhold, der skal iagttages ved kørsel i bjerge.

– Kan foretage ruteplanlægning under hensyntagen til internationale kørselsforhold, herunder anvende ruteplanlægningssystemer (edb).

– Har fået viden om de forskellige former for kommunikationssystemer, herunder satellitkommunikation.

– Kan vedligeholde og foretage lettere nødreparation af lastbilen, samt montere snekæder.

Merit

 

Praktikregler

Eleven opnår rutine i anvendelse af dokumenter, som vedrører gods, køretøj og fører, ved godstransporter.

10) Sundhed for chauffører

Niveau

Rutine

Varighed

0,4 uge

Mål og øvrige rammer

Eleven kan forholde sig aktivt til forbedring af sundheden på arbejdspladsen, i forhold til trafikadfærd og til sin egen levevis ud fra viden om og indsigt i:

– Hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har indflydelse på helbredet og sikkerheden.

– Hvordan egen adfærd og levevis spiller ind på helbredet, og indvirker på sikkerheden i såvel arbejdet som i trafikken.

– Eleven kan forstå og forklare sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling.

– Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kunne handle derefter.

Merit

Dette fag kan, sammenholdt med mål 3.4 i faget Grundlæggende kvalifikationsuddannelse opfylde målene i grundfaget Sundhed, således at der kan udstedes bevis for gennemførelse af dette grundfag.

Praktikregler

Eleven kan anvende sin viden om sundhed i sin hverdag.

11) Internationale forhold og branchekendskab

Niveau

Rutine

Varighed

0,2 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale arbejdsdeling inden for egen branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande.

– Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven få indsigt i:

1. erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,

2. arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold,

3. andre og særegne kulturforhold.

– Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg.

Elever, der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i studieturen. Disse elever skal i stedet deltage i anden form for undervisning efter skolens nærmere bestemmelser.

Merit

EUD

Praktikregler

Eleven informerer sin praktikvirksomhed om den indsigt, som eleven har opnået i relation til beskæftigelsesområdet og erhvervets udvikling.

12) Samfundsfag for kranførere (alene kranførere)

Niveau

Rutine

Varighed

1,0 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven får kendskab til hovedlinierne i national og international økonomi herunder internationale relationer og konfliktløsning. Eleven kan herunder redegøre for grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelsen i globalt perspektiv.

– Eleven kan forklare den voksende internationaliserings betydning for Danmark og danske virksomheder herunder inddrage EU-samarbejdet. Der skal specielt være fokus på transportbranchen og kranområdet.

– Eleven kan formulere samfundsmæssige problemer og forholde sig til dem, herunder styrke færdigheden i at indsamle, bearbejde og vurdere data, som anvendes til belysning af samfundsforhold. Eleven kan herunder søge informationer i både skriftlige og elektroniske medier.

Merit

 

Praktikregler

Eleven informerer sin praktikvirksomhed om den indsigt, som eleven har opnået i relation til beskæftigelsesområdet.

Undervisningen i hovedforløbet omfatter 3 ugers bundne specialefag incl. den afsluttende eksamen (svendeprøven) for specialet godschauffør med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

1) Lastbilmonterede kran kategori D med integreret anhugning

Niveau

 

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

– Undervisningen gennemføres efter de anvisninger, som Arbejdstilsynet har fastsat og under den systemgodkendelse, som TUR administrerer.

– Eleven kan foretage korrekt anhugning, lodret løft og afsætning af byrder anhugget med almindelig forekommende grej, herunder konstatere tyngdepunkt og foretage anhugning ud fra et stabilitetshensyn.

– Eleven kan beskytte gods og grej og kan foretage sikkerhedsmæssig forsvarlig anhugning af glatte, lange og komplicerede byrder, herunder tage hensyn til skarpe kanter, skridningseffekt, løst gods og løse genstande på byrderne.

– Eleven kan, med begyndende færdigheder, fungere som operatør, som kranfører, signalmand og anhugger og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn.

– Eleven har prøvet at kommunikere klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation samt kan gennemføre korrekt løft og vandret transport af gods med gulvbetjente kraner.

– Eleven kan gøre rede for korrekt anvendelse og opbevaring af almindeligt forekommende anhugningsgrej, herunder SWL-mærkning og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt kassationsgrænser. Eleven er bekendt med gældende regler for anhugningsgrej. (Ved almindeligt anhugningsgrej forstås snoede og flettede ståltove samt fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej).

– Eleven kan redegøre for den principielle opbygning af de forskellige krantyper samt gældende certifikatregler.

– Eleven kan identificere væsentlige risikomomenter i anhugnings- og transportprocessen, og er motiveret for at tage hensyn til ergonomiske forhold i arbejdssituationer.

– Eleven kan foretage korrekt afprøvning af kranens funktioner og virkemåde, herunder:

– Eleven kan vurdere om kranens brugstilstand er forsvarlig.

– Eleven kan planlægge og udføre almindeligt forekommende kranarbejde, og er motiveret til at udvise sikker adfærd under arbejdet, således at uheld undgås.

– Eleven kan aflæse de almindeligt forekommende lastdiagrammer korrekt.

– Eleven kan opstille lastbilmonterede kraner korrekt med særlig hensyntagen til underlagets beskaffenhed samt de stabilitetsmæssige forhold, som kan forårsage, at kranen vælter.

– Eleven er i stand til efter virksomhedsinstruktion, at af- og påmontere bagmonteret kran.

– Eleven er i stand til at vurdere almindeligt forekommende godstyper korrekt mht. vægt, volumen og sårbarhed, og kan efterfølgende udvælge korrekt anhugningsmetode og -grej i den givne situation.

– Eleven er i stand til at udregne korrekt vægtfordeling, vælge det korrekte grej og udstyr, samt foretage korrekt sikkerhedsmæssig kommunikation i forbindelse med samløft af kraner.

– Eleven er i stand til at udføre, efter teoretisk indlæring og praktiske øvelser, samløft og montageopgaver med kraner.

– Med udgangspunkt i instruktionsbøger, kranjournal samt leverandøranvisninger, kan eleven endvidere foretage daglige check og vedligeholdelsesfunktioner af kran og anhugningsgrej.

– Med henblik på udfyldelse af kranjournal, kan eleven tolke de væsentligste områder i Arbejdstilsynets bkg. nr. 1101 om hejseredskaber og spil, vedrørende:

– § 8 vedr. mærkning af kraner.

– § 11 og 14 vedr. reparationer og vedligeholdelse.

– § 13, 14 og 16 vedr. prøvebelastning og anmeldelse.

– § 22 vedr. 12 måneders eftersyn af kraner.

– Eleven kan dirigere krantransport ved hjælp af håndsignaler samt selv betjene kranen iht. håndsignalet, herunder reagere hurtigt ved »hurtig stop« fra tredje mand.

– Eleven kan forklare hvorledes kranens hydrauliksystem grundlæggende er opbygget, og kan redegøre for de vigtigste ventilers virkemåde og funktion.

– Eleven kan kommunikere med kunder, og kan tolke vigtige signaler, samt afgive klare og præcise ordrer i forbindelse med de praktiske opgaver, således at opgaven kan løses på den korteste tid, og under størst mulig sikkerhed for personer, gods og materiel.

– Eleven kan bestå den af Arbejdstilsynets fastsatte prøve og erhverve certifikat D.

Merit

AMUs uddannelsesmål: Lastbilmonterede kran D certifikat, kode 42548 og Anhugning, 42936

Praktikregler

Hvis virksomheden råder over en lastbilmonteret kran mellem 8 og 25 tm, som kan betjenes med certifikat D, så skal eleven opnå rutine i at arbejde med kranen.

2) Kvalitet og miljø i logistikkæden

Niveau

Avanceret

Varighed

1,0 uge

Mål og øvrige rammer

– Eleven kan varetage sit daglige arbejde ud fra sit kendskab til kvalitet og miljø i logistikkæden

– Eleven får kendskab til kvalitetsstyringssystemer. Herunder standardiserede kravsmodeller efter DS/ISO 9000-serien eller andre relevante kvalitetsstyringssystemer.

– Eleven opnår kendskab til kvalitetskrav til leverandør, produktions- og serviceydelser ud fra kundernes behov og forventninger.

– Eleven opnår endvidere kendskab til samfundsmæssige krav til branchen, herunder begrænsninger af tung trafik i bykerner mv.

– Eleven har opnået et sådant teoretisk og praktisk kendskab til arbejdsmiljøloven og det forebyggende sikkerheds- og sundhedsarbejde, at vedkommende med sin viden kan medvirke til forebyggelse af ulykker og arbejdsmiljøskader.

– Eleven deltager i den afsluttende prøve (svendeprøven) i sidste skoleperiode. Den afsluttende prøve har en samlet varighed på 0,5 uge.

Merit

EUD

Praktikregler

Eleven skal i sit arbejde introduceres til virksomhedens specifikke tiltag hvad angår kvalitetssikring og miljømæssige problemstillinger

Undervisningen i hovedforløbet omfatter 7,5 ugers bundne specialefag incl. den afsluttende eksamen (svendeprøven) for specialet kranfører med følgende niveau, vejledende uddannelsestid samt supplerende mål og indhold:

1) Lastbilmonterede kran kategori D med integreret anhugning

Niveau

 

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

– Undervisningen gennemføres efter de anvisninger, som Arbejdstilsynet har fastsat og under den systemgodkendelse, som TUR administrerer.

– Eleven kan foretage korrekt anhugning, lodret løft og afsætning af byrder anhugget med almindelig forekommende grej, herunder konstatere tyngdepunkt og foretage anhugning ud fra et stabilitetshensyn.

– Eleven kan beskytte gods og grej og kan foretage sikkerhedsmæssig forsvarlig anhugning af glatte, lange og komplicerede byrder, herunder tage hensyn til skarpe kanter, skridningseffekt, løst gods og løse genstande på byrderne.

– Eleven kan, med begyndende færdigheder, fungere som operatør, som kranfører, signalmand og anhugger og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn.

– Eleven har prøvet at kommunikere klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation samt kan gennemføre korrekt løft og vandret transport af gods med gulvbetjente kraner.

– Eleven kan gøre rede for korrekt anvendelse og opbevaring af almindeligt forekommende anhugningsgrej, herunder SWL-mærkning og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt kassationsgrænser. Eleven er bekendt med gældende regler for anhugningsgrej. (Ved almindeligt anhugningsgrej forstås snoede og flettede ståltove samt fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej).

– Eleven kan redegøre for den principielle opbygning af de forskellige krantyper samt gældende certifikatregler.

– Eleven kan identificere væsentlige risikomomenter i anhugnings- og transportprocessen, og er motiveret for at tage hensyn til ergonomiske forhold i arbejdssituationer.

– Eleven kan foretage korrekt afprøvning af kranens funktioner og virkemåde, herunder:

– Eleven kan vurdere om kranens brugstilstand er forsvarlig.

– Eleven kan planlægge og udføre almindeligt forekommende kranarbejde, og er motiveret til at udvise sikker adfærd under arbejdet, således at uheld undgås.

– Eleven kan aflæse de almindeligt forekommende lastdiagrammer korrekt.

– Eleven kan opstille lastbilmonterede kraner korrekt med særlig hensyntagen til underlagets beskaffenhed samt de stabilitetsmæssige forhold, som kan forårsage, at kranen vælter.

– Eleven er i stand til efter virksomhedsinstruktion, at af- og påmontere bagmonteret kran.

– Eleven er i stand til at vurdere almindeligt forekommende godstyper korrekt mht. vægt, volumen og sårbarhed, og kan efterfølgende udvælge korrekt anhugningsmetode og -grej i den givne situation.

– Eleven er i stand til at udregne korrekt vægtfordeling, vælge det korrekte grej og udstyr, samt foretage korrekt sikkerhedsmæssig kommunikation i forbindelse med samløft af kraner.

– Eleven er i stand til at udføre, efter teoretisk indlæring og praktiske øvelser, samløft og montageopgaver med kraner.

– Med udgangspunkt i instruktionsbøger, kranjournal samt leverandøranvisninger, kan eleven endvidere foretage daglige check og vedligeholdelsesfunktioner af kran og anhugningsgrej.

– Med henblik på udfyldelse af kranjournal, kan eleven tolke de væsentligste områder i Arbejdstilsynets bkg. nr. 1101 om hejseredskaber og spil, vedrørende:

– § 8 vedr. mærkning af kraner.

– § 11 og 14 vedr. reparationer og vedligeholdelse.

– § 13, 14 og 16 vedr. prøvebelastning og anmeldelse.

– § 22 vedr. 12 måneders eftersyn af kraner.

– Eleven kan dirigere krantransport ved hjælp af håndsignaler samt selv betjene kranen iht. håndsignalet, herunder reagere hurtigt ved »hurtig stop« fra tredje mand.

– Eleven kan forklare hvorledes kranens hydrauliksystem grundlæggende er opbygget, og kan redegøre for de vigtigste ventilers virkemåde og funktion.

– Eleven kan kommunikere med kunder, og kan tolke vigtige signaler, samt afgive klare og præcise ordrer i forbindelse med de praktiske opgaver, således at opgaven kan løses på den korteste tid, og under størst mulig sikkerhed for personer, gods og materiel.

– Eleven kan bestå den af Arbejdstilsynets fastsatte prøve og erhverve certifikat D.

Merit

AMUs uddannelsesmål: Lastbilmonterede kran D certifikat, kode 42548 og Anhugning, 42936

Praktikregler

Hvis virksomheden råder over en lastbilmonteret kran mellem 8 og 15 tm, som kan betjenes med certifikat D, så skal eleven opnå rutine i at arbejde med kranen.

2) Lastbilmonteret kran, kategori E

Niveau

 

Varighed

2 uger

Mål og øvrige rammer

Undervisningen gennemføres efter de anvisninger, som Arbejdstilsynet har fastsat og under den systemgodkendelse, som TUR administrerer.

– Eleven kan selvstændigt foretage korrekt afprøvning af kranens virkemåde og funktioner.

– Eleven kan udføre normalt forekommende kranopgaver, herunder enkle montageopgaver under særlig hensyntagen til de specielle forhold, som er typiske for lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe E.

– Eleven kan udvise, ved de praktiske øvelser, en korrekt sikkerhedsmæssig adfærd, herunder at du kan tilrettelægge kranarbejdet, så ulykker og skader undgås.

– Eleven kan opstille gængse lastbilmonterede kraner, der er udstyret med mekaniske, hydrauliske eller elektriske støtteben. Under opstillingen kan eleven tage hensyn til undergrund og fundamentering, så der ikke opstår faretruende situationer, når kranen senere belastes.

– Eleven kan aflæse og anvende forskellige løfte- og vægtdiagrammer korrekt, så kranen anvendes korrekt til løft i forskellige højder og vinkler, uden at der opstår farlige situationer. Eleven kan forklare, hvilket overlastudstyr kranen er udstyret med, samt redegøre for sikkerhedssystemets korrekte funktion.

– Eleven kan vurdere almindeligt forekommende godstyper korrekt mht. vægt, volumen og sårbarhed, og kan efterfølgende udvælge korrekt anhugningsmetode og -grej i den givne situation.

– Eleven kan foretage korrekt, lodret løft, og tage hensyn til vægtforøgelse og chokpåvirkninger, der sker i forbindelse med acceleration og deceleration med tung last.

– Eleven kan dirigere krantransport ved hjælp af håndsignaler og radiokommunikation under forhold, der er repræsentative for det arbejde, de senere vil komme ud for.

– Eleven kan aflæse top- og hældningsvinkler korrekt, og vælge korrekt grej og udstyr i forhold til dette. Eleven kan bedømme afstande så forsvarligt og medvirke ved planlægningen af kranarbejde på byggepladser o.l.

– Eleven kan foretage udregning af almindeligt forekommende kranopgaver, hvortil der kræves mere end én kranenhed, herunder udregne