Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
BilagIndholdsfortegnelse
Bilag 1 Driftsjournal for forsamlingstelt/selskabshus
Bilag 2 Brand- og evakueringsinstruks
Bilag 3 Eksempel på teltopstilling i klynger
Bilag 4
Den fulde tekst

Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

 

Disse tekniske forskrifter er fastsat i medfør af § 33, stk. 2, nr. 2, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 samt efter bemyndigelse i § 4 i Indenrigsministeriets (nu Forsvarsministeriets) bekendtgørelse nr. 553 af 21. juni 2001 om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet. 1)

 

1. Almindelige bestemmelser

 

1.1 Definitioner og anvendelsesområde

 

1.1.1 Forsamlingstelt: Telt med master og barduner, stålrammer eller lignende, der anvendes som forsamlingslokalitet.

Cirkustelt : Forsamlingstelt, der anvendes til cirkusforestillinger.

Staldtelt : Telt, der anvendes til opstaldning af dyr i forbindelse med afholdelse af cirkusforestillinger.

Selskabshus : Bygning med ydervægge af fast materiale (træ, stål m.v.), der opstilles for midlertidig anvendelse som forsamlingslokalitet.

Overnatningscontainer : Bygning med ydervægge af fast materiale (træ, stål m.v.), der opstilles for midlertidig anvendelse som overnatningslokalitet for højst 10 personer.

Campingenhed : Telt, campingvogn, overnatningscontainer eller anden transportabel konstruktion som en campingbil og lignende.

Campingområde : Areal i det fri, der udlægges til brug for campingenheder og tilknyttede servicefaciliteter som toiletter, bade- og bruserum, kogepladser, affaldspladser m.v. og friområder.

Teltområde : Den del af et campingområde, hvor der opstilles telte.

Indbyrdes afstand mellem telte: Den indbyrdes afstand mellem telte regnes fra bardun til bardun.

Telte opstillet i klynge: Telte opstillet frit efter behov (tilfældigt ordnet, i kreds, i række eller lignende).

Standardtelt : Telt med følgende mål: 2 m x 2 m x 3 m, svarende til teltets højde, bredde og længde.

Branddasker : Metalvifte anbragt på et langt skaft til brug for slukning af græsbrande m.v.

Caravanområde : Den del af et campingområde, hvor der opstilles campingvogne, campingbiler, overnatningscontainere og lignende.

Salgsområde : Areal i det fri, der udlægges til brug for salgsboder, der opstilles for midlertidig anvendelse.

Friområde : Areal, der udlægges i campingområder og salgsområder med henblik på at hindre, at brande breder sig og for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

1.1.2 Disse tekniske forskrifter er gældende for placering, indretning og benyttelse af:

1) Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af højst 150 personer – se

kapitel 2.

Forsamlingstelte og selskabshuse, der betragtes som en salgsbod – se kapitel 7.

2) Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m2, der anvendes af flere end 150 personer

– se kapitel 3.

3) Cirkustelte på over 50 m², der er bestemt til flere end 150 personer – se kapitel 3 og 4.

4) Campingområder, der enten er bestemt til, eller som anvendes af flere end 150 overnat-

tende personer, bortset fra campingpladser, der er omfattet af campingreglementet.

Campingområder for medlemmer af spejderorganisationer – se kapitel 5.

Andre campingområder – se kapitel 6.

5) Salgsområder – se kapitel 7.

 

Kapitel 1 og 8 gælder generelt, mens kapitlerne 2-7 alene gælder for de specifikke typer af forsamlingstelte, selskabshuse, campingområder og salgsområder.

 

1.2 Generelt

 

1.2.1 Forsamlingstelte, selskabshuse, overnatningscontainere, campingområder og salgsområder skal placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for at brande opstår, at brande breder sig, og at personskade finder sted, formindskes mest muligt, samt således, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

 

1.2.2 Den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder skal sørge for, at bestemmelserne i disse tekniske forskrifter overholdes.

 

1.2.3 Såfremt et camping- eller salgsområde benyttes i tidsrummet mellem solnedgang og solopgang, og området er omgivet af hegn eller lignende, skal hver udgang fra området være forsynet med belyste flugtvejsskilte. Til dette formål skal der etableres en stabil nødstrømsforsyning med en kapacitet svarende til mindst en halv time. Placeringen af flugtvejsskiltene skal ske efter nærmere anvisning af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Evt. døre og porte skal kunne åbnes i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.

 

1.2.4 Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan bestemme, at flere campingområder og salgsområder m.v., der etableres med henblik på samme arrangement betragtes som ét område, såfremt dette skønnes nødvendigt for at formindske brandfaren og sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.

 

1.2.5 Ved indretning og opstilling af forsamlingstelte, selskabshuse, overnatningscontainere og salgsboder påhviler det den ansvarlige arrangør at sikre, at de bærende konstruktioner er stabile under alle vejrforhold.

 

1.2.6 Forsamlingstelte og andre telte på over 50 m2 må højst benyttes til overnatning af 20 personer. Undtaget herfra er telte, som anvendes af de væbnede styrker og redningsberedskabet samt telte, der anvendes til overnatning i forbindelse med nødhjælpsarbejde.

 

1.2.7 To eller flere forsamlingstelte eller selskabshuse, der opstilles i en indbyrdes afstand på mindre end 5 m, betragtes som ét forsamlingstelt eller selskabshus.

 

1.2.8 Ved udlejning af forsamlingstelte og selskabshuse skal udlejeren gøre lejeren skriftligt bekendt med den for benyttelsen gældende pladsfordelingsplan og de regler, der skal overholdes ved opstillingen og benyttelsen.

 

1.2.9 Elektriske installationer skal opfylde bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen, udstedt af Elektricitetsrådet (nu Sikkerhedsstyrelsen). Gasinstallationer skal opfylde bestemmelserne i gasreglementet, udstedt af Danmarks Gasmateriel Prøvning (nu Sikkerhedsstyrelsen).

 

1.3 Ansøgninger, tilladelser og godkendelser

 

1.3.1 Ansøgning vedrørende de i punkt 3.1.1 nævnte forsamlingstelte og selskabshuse, de i punkterne 5.2.1 og 6.2.1 nævnte campingområder samt de i punkt 7.2.1 nævnte salgsområder skal af den ansvarlige arrangør indsendes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) i to eksemplarer, senest 30 dage før forsamlingsteltet eller selskabshuset skal anvendes, eller campingområdet eller salgsområdet skal etableres. Ansøgningen skal indeholde oplysning om navn, bopælsadresse og telefonnummer på den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder, jf. punkt 1.2.2.

 

Ansøgning om tilladelse til opstilling af forsamlingstelte og selskabshuse skal vedlægges brand- og evakueringsinstruks, tegningsmateriale og en beskrivelse, herunder en målfast pladsfordelingsplan, der godtgør, at forskrifterne i kapitel 3 og eventuelt tillige kapitel 4 overholdes. Pladsfordelingsplanen kan udarbejdes som sort-hvid tegning eller i farver. For forsamlingstelte, bortset fra cirkustelte, skal desuden vedlægges dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber, jf. punkt 3.1.3.

 

Ansøgning om tilladelse til opstilling af de i punkt 3.1.2 nævnte cirkustelte skal endvidere vedlægges kopi af Beredskabsstyrelsens godkendelse af teltets indretning, herunder den godkendte pladsfordelingsplan. Beredskabsstyrelsens godkendelse omfatter ikke konstruktioner som publikumstribuner, sceneopstillinger og bærende konstruktioner.

 

Ansøgning om tilladelse til etablering af campingområder skal indeholde en beskrivelse af og en målfast plan over campingområdet. Planen skal vise placering af teltområder, caravanområder, servicefaciliteter og friområder samt placering af eventuelle salgsområder, forsamlingstelte, selskabshuse, brandfarlige oplag og bygninger.

 

Ansøgning om tilladelse til etablering af salgsområder skal indeholde en beskrivelse af og en målfast plan over salgsområdet. Planen skal vise placering af salgsboder, servicefaciliteter og friområder samt placering af eventuelle campingområder, forsamlingstelte, selskabshuse, brandfarlige oplag og bygninger.

 

1.3.2 Ansøgning vedrørende indretning af de i punkt 3.1.2 nævnte cirkustelte skal indsendes til Beredskabsstyrelsen i to eksemplarer, senest 60 dage før cirkusteltet skal anvendes.

 

Ansøgningen skal vedlægges tegningsmateriale og en beskrivelse, herunder en målfast pladsfordelingsplan, der godtgør, at forskrifterne i kapitel 3 og eventuelt tillige kapitel 4 opfyldes, samt dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber jf. punkt 3.1.3. Pladsfordelingsplanen kan udarbejdes som sort-hvid tegning eller i farver.

 

1.3.3 Hvis det viser sig påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager, kan en tilladelse eller godkendelse, som er udstedt efter disse forskrifter tilbagekaldes af den myndighed, som har udstedt den. Under samme betingelser kan vilkår i tilladelser og godkendelser ændres.

 

Tilbagekaldelse og ændring af vilkår kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis tilbagekaldelse står i rimeligt forhold til formålet hermed.

 

2 Forsamlingstelte og selskabshuse til højst 150 personer

 

2.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af højst 150 personer, skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med forskrifterne i dette kapitel. Undtaget herfra er forsamlingstelte og selskabs-huse, der betragtes som en salgsbod, jf. punkt 7.2.2.

 

2.2 Forsamlingstelte og selskabshuse, der opstilles i en periode på højst 5 døgn skal placeres:

a) Mindst 5 m fra bygninger med andet tag end stråtag placeret på anden grund.

b) Mindst 12,5 m fra bygninger med stråtag placeret på anden grund.

Afstandskravene i litra a og b gælder ikke i forhold til mindre bygninger som garager, carporte, udhuse og lignende, der i medfør af Bygningsreglement for småhuse, udstedt af Bolig- og Byministeriet (nu Økonomi- og Erhvervsministeriet), kan være opført i eller nærmere naboskel eller sti end 2,5 m.

 

Forsamlingstelte og selskabshuse, der opstilles i en periode på over 5 døgn, skal placeres mindst 5 m fra naboskel samt vej- og stimidte.

 

Ved opstilling af forsamlingstelte og selskabshuse i forbindelse med bygning på egen grund skal det sikres, at flugtveje og redningsåbninger fra bygninger kan benyttes uhindret.

 

Forsamlingstelte og selskabshuse skal placeres i en afstand fra brandfarlige oplag (f.eks. halm, brændbar emballage eller brændbart affald) af mindst 10 m.

 

2.3 Teltdug skal udføres af et brandmæssigt egnet materiale. Vægge og lofter, som ikke er udført af teltdug, skal have overflader, som er udført mindst som klasse 2-beklædning, eller mindst klasse K1 10 D-s2, d2, såfremt det europæiske klassifikationssystem anvendes. Klasse 2 beklædning er f.eks. 9 mm spånplade, 9 mm træfiberplade eller 9 mm krydsfinerplade.

 

Dokumentationen for teltdugens brandmæssige egenskaber kan enten bestå af en godkendelse fra Erhvervs- og Boligstyrelsen, af en prøvningsattest fra et anerkendt prøvningsinstitut eller af en godkendelse fra en ansvarlig myndighed i andre EU- og EFTA-lande og i Tyrkiet.

 

2.4 Fra forsamlingstelte og selskabshuse skal der være mindst 2 udgange, hver med en fri bredde på mindst 0,8 m og en fri højde på 2 m, placeret i forsamlingsteltets eller selskabshusets modstående ender. Udgange må ikke camoufleres, men skal tydeligt fremtræde som udgange, og skal kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Såfremt der anvendes snoretræk eller lignende som lukkesystem, skal udgange være fuldt åbne i driftstiden.

 

Over eller umiddelbart ved udgange skal der anbringes flugtvejsskilte udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning.

 

2.5 Udlejere af forsamlingstelte og selskabshuse skal skriftligt underrette lejere om, at følgende bestemmelser skal overholdes:

a) Kravene i punkt 2.2.

b) Forsamlingsteltet må højst anvendes til 150 personer.

c) Inventar skal opstilles på en sådan måde, at der er fri og uhindret adgang til udgange.

d) Rumopvarmning skal ske

enten med elvarme

eller med olie- eller gasfyrede aggregater.

 

El- og gasinstallationer skal være udført i overensstemmelse med punkt 1.2.9.

 

Olie- eller gasfyrede aggregater til rumopvarmning skal være anbragt uden for teltet eller selskabshuset i en afstand af mindst 5 m fra dette. Dog må der i et forsamlingstelt eller selskabshus anbringes højst 5 transportable varmeovne til F-gas (såkaldte katalyt- eller strålevarmeovne) inkl. de F-gasflasker, der aktuelt er i brug.

 

Alle øvrige F-gasflasker skal være anbragt i en afstand af mindst 5 m fra forsamlingstelte og selskabshuse. F-gas flasker skal være sikret mod påkørsel og placeres oprejst. F-gasflasker skal i øvrigt opbevares i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Tekniske forskrifter for F-gas”.

 

Transportable varmeovne til F-gas, der anbringes i et forsamlingstelt eller selskabshus, skal være CE-godkendte og CE-mærkede i overensstemmelse med gasreglementet, der gennemfører Rådets direktiv 90/396/EØF. Ovnene skal være forsynet med en mærkning, hvoraf det tydeligt fremgår, at ovnen ikke må tildækkes, samt at ovnen skal placeres i sikker afstand fra brandbare materialer.

e) Kogeapparater og lignende, bortset fra elkogeplader, må ikke anvendes i forsamlings-

telte og selskabshuse. Elektriske installationer skal være udført i overensstemmelse med

punkt 1.2.9.

 

3. Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

 

3.1 Generelt

 

3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i disse tekniske forskrifter.

 

Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan godkende andre vilkår, end de i punkterne 3.2.1 til 3.11.6 nævnte. De af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendte vilkår skal sikre, at de i punkt 1.2.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.

 

3.1.2 Indretning af cirkustelte, der er bestemt til flere end 150 personer, skal godkendes af Beredskabsstyrelsen. Placering og benyttelse af cirkustelte er omfattet af punkt 3.1.1. Beredskabsstyrelsens godkendelse vedlægges ansøgningen til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).

 

3.1.3 Teltdug skal udføres af et brandmæssigt egnet materiale. Vægge og lofter, som ikke er udført af teltdug, skal have overflader, som er udført mindst som klasse 2-beklædning eller mindst klasse K1 10, D-s2, d2, såfremt det europæiske klassifikationssystem anvendes. Klasse 2-beklædning er f.eks. 9 mm spånplade, 9 mm træfiberplade eller 9 mm krydsfinerplade.

 

Dokumentationen for teltdugens brandmæssige egenskaber kan bestå af en godkendelse fra Erhvervs- og Boligstyrelsen, af en prøvningsattest fra et anerkendt prøvningsinstitut eller af en godkendelse fra en ansvarlig myndighed i andre EU- og EFTA-lande og i Tyrkiet.

 

3.1.4 Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan i medfør af § 35, stk. 4, i beredskabsloven bestemme, at det kommunale redningsberedskab eller en eller flere personer, som kommunalbestyrelsen har bemyndiget hertil, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid skal være til stede som brandvagt ved benyttelse af forsamlingstelte eller selskabshuse.

 

3.2 Afstandsforhold

 

3.2.1 Forsamlingstelte og selskabshuse skal placeres i en afstand af mindst 5 m fra naboskel samt vej- og stimidte.

 

Forsamlingstelte og selskabshuse skal placeres i en afstand fra bygninger, beboelsesvogne og brandfarlige oplag (f.eks. halm, brændbar emballage eller brændbart affald) af mindst 10 m.

 

Forsamlingstelte og selskabshuse skal placeres i en afstand af mindst 5 m fra mindre telte og selskabshuse, der indrettes til køkken, garderobe og andre servicefunktioner, såfremt det samlede areal af teltene og selskabshusene overstiger 1.000 m2.

 

3.3 Flugtveje

 

3.3.1 Det maksimale antal personer, som må gives adgang til forsamlingstelte og selskabshuse, skal svare til den samlede bredde af flugtvejene (herunder udgange), målt på det smalleste sted, således at 1 person svarer til 1 cm flugtvejsbredde. Flugtvejsbredden skal fordeles ligeligt på flugtvejene.

 

3.3.2 Fra forsamlingstelt og selskabshus skal der være mindst 2 udgange, placeret i modstående ender. Herudover skal der være udgange i et sådant omfang, at der fra et vilkårligt punkt under hensyntagen til inventaret højst er 25 m til nærmeste udgang.

 

Hver udgang skal have en fri bredde på mindst 1 m og en fri højde på mindst 2 m. For forsamlingstelte og selskabshuse samt sektioner i disse, der indbefatter udgange, og som er fremstillet efter 31. december 2005, gælder dog at hver udgang skal have en fri bredde på mindst 1,2 m.

 

3.3.3 Døre skal åbne i flugtretningen. Udgange må ikke camoufleres, men skal tydeligt fremtræde som udgange, og skal kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Såfremt der anvendes snoretræk eller lignende som lukkesystem, skal udgange være fuldt åbne i driftstiden.

 

3.3.4 Ved udgange, der ikke er i terrænhøjde, skal der opsættes trapper eller ramper. Trapper og ramper skal have en bredde, der mindst svarer til bredden af den pågældende udgang, og skal være forsynet med håndlister på begge sider i en højde af ca. 0,8 m over trinforkant, reposer og ramper.

Den frie højde over trapper og ramper skal være mindst 2 m. Forholdet mellem en trappes grund og stigning skal være sådan, at trapperne er sikre at gå på. Stigningen må ikke være større end 18 cm. Grunden (trinbredden) skal mindst være 25 cm og måles i ganglinien midt i trappens fri bredde, dog højst 50 cm fra den indre håndliste.

For ramper må hældningen højst være 1:20.

 

Særligt brede trapper skal opdeles med håndlister med højst 2 m afstand.

 

3.3.5 Flugtveje skal såvel indvendigt som udvendigt udformes på en overskuelig måde, der giver betryggende mulighed for, at personer kan bringe sig i sikkerhed på terræn i det fri. Der må ikke i flugtvejene placeres master, barduner og lignende.

 

3.3.6 Master og barduner, der er anbragt umiddelbart ved et forsamlingstelts udvendige flugtveje, skal afmærkes på tydelig måde.

 

3.4 Pladsfordelingsplan

 

3.4.1 Opstilling af stole, bænke, borde og andet inventar skal være i overensstemmelse med en godkendt pladsfordelingsplan.

 

Planen skal udover inventaropstilling vise flugtveje helt til terræn i det fri, herunder gangarealer, jf. punkt 3.4.2, alle udgange og eventuelle trapper og ramper samt anbringelsessteder for nødbelysningslamper og brandslukningsmateriel. Hvis der anvendes forskellige inventaropstillinger, skal der godkendes en pladsfordelingsplan for hver enkelt opstilling.

 

Et eksemplar af planen, forsynet med godkendelsespåtegning, skal ophænges på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted, f.eks. ved hovedindgangen.

 

I forsamlingstelte og selskabshuse, som benyttes uden inventaropstilling, skal der forefindes et af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) underskrevet opslag med tydelig angivelse af det maksimale antal personer, som må gives adgang til forsamlingsteltet henholdsvis selskabshuset.

 

3.4.2 Stole i rækker skal fastgøres til gulvet eller sammenkobles i grupper af mindst 4. Sammenkoblingen skal udføres stabilt, således at stolenes indbyrdes placering ikke forrykkes.

 

Afstanden mellem rækker med stole eller bænke skal være mindst 80 cm (regnet fra stoleryg til stoleryg).

 

Antallet af pladser i ubrudt række fra frit gangareal af en bredde på mindst 1,3 m må ikke overstige 12, og antallet af rækker uden afbrydelse af et frit gangareal af en bredde på mindst

- 2 m for bænke og sammenkoblede stole og

- 1,3 m for fastgjorte stole

må ikke overstige 20.

 

Gangarealerne skal i øvrigt have en bredde på mindst 1 cm for hver person, der skal passere gangarealet for at komme til udgange.

 

3.4.3 I forsamlingstelte eller selskabshuse med bord og- stoleopstilling skal der udlægges gangarealer af en bredde på mindst 1,3 m og i øvrigt svarende til mindst 1 cm for hver person, der skal passere det pågældende gangareal for at komme til udgange. I gangarealer må der ikke opstilles stole eller andet inventar.

Antallet af stole ved hver bordopstilling i ubrudt række må maksimalt være 24. Mellem hver bord- og stoleopstilling skal der være en afstand på 2 m regnet fra bordkant til bordkant, såfremt der er stole langs bordkanten.

 

3.4.4. Stole, borde og andet inventar skal opstilles på en sådan måde, at flugtveje uhindret kan benyttes.

 

3.5 Driftsjournal

 

3.5.1 Den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder skal drage omsorg for, at der føres en driftsjournal vedrørende kontrollen af de i punkt 3.5.2 nævnte forhold. Driftsjournalen skal være udformet således, at det fremgår, at kontrollen af de enkelte punkter er udført. Den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder skal ved sin underskrift og ved angivelse af dato og klokkeslæt i driftsjournalen attestere, at kontrollen er foretaget umiddelbart inden arrangementets start. Såfremt arrangementet varer længere end 24 timer, skal kontrollen gentages for hver påbegyndt 24. time. Driftsjournalen skal opbevares, indtil arrangementet er afsluttet. Et eksempel på driftsjournal fremgår af forskrifternes bilag 1.

 

3.5.2 Før enhver benyttelse skal det kontrolleres,

- at udgange kan åbnes indefra i fuld bredde og højde, samt at flugtvejene er frie og

ryddelige i hele deres bredde,

- at udgange kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj,

- at udgange samt nødbelysningslamper og skilte ved disse er synlige,

- at opslag, hvis det er krævet, med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på

et synligt sted,

at inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfor-

delingsplan, medmindre lokalet anvendes uden inventaropstilling,

at alle nødbelysningslamper er i orden, herunder at alle udgangs- og henvisningsskilte

tændes ved svigt af den normale strømforsyning til disse skilte, og at alle lamper, der hører til panikbelysningen, tændes ved svigt af strømforsyningen til den normale belysning i flugtvejene,

- at evt. håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte,

- at personale er instrueret om det antal personer, som forsamlingsteltet henholdsvis

selskabshuset er godkendt til, om ordensreglerne og om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet, og

- at personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen.

 

3.6 Brand- og evakueringsinstruks

 

3.6.1 På steder hvor personale færdes, skal der opsættes en brand- og evakueringsinstruks, der som minimum skal indeholde en beskrivelse af, hvordan

- brandvæsenet alarmeres,

- personale adviseres om den opståede nødsituation,

- evt. orienteringslys tændes,

- optræden og musik stoppes,

- evt. røgmaskiner og andet udstyr, som medfører reduceret sigtbarhed, afbrydes,

- lydanlæg eventuelt anvendes til orientering af gæsterne om situationen,

- personale vejleder gæster til udgange, og

- slukningsmateriel bemandes og anvendes.

Et eksempel på en brand- og evakueringsinstruks fremgår af forskrifternes bilag 2.

 

3.7 Nødbelysning

 

3.7.1 Over eller umiddelbart ved udgange skal der anbringes selvlysende eller belyste skilte udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning.

 

Belyste skilte kan enten belyses forfra eller bagfra og skal altid være tændt, når forsamlingsteltet eller selskabshuset benyttes. Belysningen skal kunne opretholdes i mindst 30 minutter efter eventuel afbrydelse af hovedbelysningen.

 

3.7.2 I forsamlingstelte og selskabshuse samt ved eventuelle trapper og ramper skal der opsættes klartlysende lamper, som giver en belysning af mindst 1 lux på gangarealer, trapper og ramper.

 

Lamperne skal tændes automatisk efter en afbrydelse af hovedbelysningen, og nødbelysningen skal kunne opretholdes i mindst 30 minutter.

 

3.7.3 Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser om nødbelysning skal i øvrigt overholdes.

 

3.7.4 Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan helt eller delvist frafalde kravene i punkterne 3.7.1 og 3.7.2 for så vidt angår forsamlingstelte og selskabshuse, som ikke benyttes efter mørkets frembrud. Det er en forudsætning herfor, at udgange markeres med tydelig skiltning.

 

3.8 Rumopvarmning

 

3.8.1 Rumopvarmning af selskabshuse og forsamlingstelte skal

enten ske med elvarme, jf. punkt 1.2.9,

eller med olie- eller gasfyrede aggregater, jf. punkt 3.8.2.

 

3.8.2 Olie- eller gasfyrede aggregater til rumopvarmning skal være anbragt uden for teltet eller selskabshuset i en afstand af mindst 5 m fra dette.

Gasinstallationer skal være udført i overensstemmelse med punkt 1.2.9. Eventuelle F-gasflasker skal være anbragt i en afstand af mindst 5 m fra forsamlingstelte og selskabshuse. F-gas flasker skal være sikret mod påkørsel og placeres oprejst. Gasoplaget skal opbevares i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Tekniske forskrifter for F-gas”.

 

3.9 Særlig udsmykning og særlige arrangementer

 

3.9.1 Fortæpper, forhæng og lignende skal være af heluldent eller brandimprægneret stof eller tilsvarende materiale.

 

3.9.2 Udsmykning med let antændelige materialer må ikke finde sted.

 

3.9.3 For anvendelse af scener og for afholdelse af udstillinger, basarer og lignende gælder endvidere ”Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler.”

 

3.10 Brandslukningsmateriel

 

3.10.1 I forsamlingstelte og selskabshuse skal der være anbragt trykvandslukkere eller håndsprøjtebatterier i et sådant omfang, at der fra et vilkårligt punkt i forsamlingsteltet eller selskabshuset er højst 25 m til nærmeste trykvandslukker eller håndsprøjtebatteri.

 

Brandslukningsmateriellet skal placeres ved udgange.

 

Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan herudover forlange, at der skal opsættes CO2 slukkere ved el-tavler, mikserpulte og lignende særlige elektriske installationer.

 

Håndildslukkere skal for så vidt angår indretning være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF.

 

Håndildslukkerne skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, dog således at

- Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B.

- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.

- Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A.

 

Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120 eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes, dog således at

- Kulsyresne- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg

- Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B.

- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.

- Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter.

 

3.10.2 De i punkt 3.10.1 nævnte trykvandslukkere skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320. Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde.

Håndildslukkere skal tilses mindst 1 gang om året, og skal være mærket med en tilsynsetikette påsat af den, der har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå etiketten.

Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med brandteknisk vejledning nr. 6, udgivet af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut).

 

3-10-3 Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Anbringelsesstederne skal afmærkes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning.

 

3.11 Ordensregler

 

3.11.1 Området i en afstand af 5 m fra forsamlingstelte og selskabshuse må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering og lignende.

 

3.11.2 Ved udgange må der ikke findes parkerede biler, knallerter, cykler, oplag, beplantning eller lignende, som kan hindre evakuering.

 

3.11.3 Den frie bredde af gangarealer må ikke indskrænkes af master, tælleapparater, barduner, projektører m.v.

 

3.11.4 Letantændelig vegetation skal fjernes i en afstand af mindst 10 m fra forsamlingsteltet eller selskabshuset.

 

3.11.5 Placering og brug af kogeapparater og lignende, bortset fra elkogeplader, skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Elektriske installationer skal være udført i overensstemmelse med punkt 1.2.9.

 

3.11.6 Der skal være mulighed for umiddelbar alarmering af redningsberedskabet.

 

4. Cirkustelte

 

For cirkustelte gælder forskrifternes kapitel 3 og følgende:

 

4.1 I staldtelte og andre telte med direkte tilknytning til cirkusteltet skal der opstilles håndsprøjtebatterier og trykvandslukkere, udover de i punkt 3.10.1 nævnte håndsprøjtebatterier og trykvandslukkere, i et sådant omfang, at der fra et vilkårligt punkt i teltet bliver højst 25 m til nærmeste håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker.

Brandslukningsmateriellet skal fortrinsvis placeres ved udgange.

 

4.2 I staldtelte skal der opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild.

 

4.3 Skiltning skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning.

 

4.4 Cirkusteltet skal placeres i en afstand af mindst 5 m fra staldtelte og andre telte med direkte tilknytning til cirkusteltet, såfremt det samlede areal af teltene overstiger 1.000 m².

 

5. Campingområder for medlemmer af spejderorganisationer og lignende organisationer

 

5.1 Anvendelsesområde

 

5.1.1 Reglerne i dette kapitel gælder for campingområder, der benyttes af medlemmer af spejderorganisationer og lignende organisationer, og som enten er bestemt til, eller som anvendes af flere end 150 overnattende personer, bortset fra campingpladser, der er omfattet af campingreglementet.

 

5.2 Generelt

 

5.2.1 Campingområder med et samlet areal på over 3.000 m2 må kun oprettes med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i disse tekniske forskrifter.

 

Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan godkende andre vilkår end de i punkterne 5.3.1 til 5.5.1 nævnte. De af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendte vilkår skal sikre, at de i punkt 1.2.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.

 

5.2.2 Forsamlingstelte eller selskabshuse, der opstilles i campingområder, skal opfylde bestemmelserne i kapitlerne 2, 3 og 4 i disse tekniske forskrifter.

 

5.2.3 Afbrænding af bål m.v. skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i Indenrigsministeriets (nu Forsvarsministeriets) bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald, bål m.v.

 

5.3 Campingområder med et samlet areal på højst 3.000 m²

 

5.3.1 For campingområder med et samlet areal på højst 3.000 m² skal mindre telte end de, der er omfattet af kapitel 2, 3, eller 4, opstilles i en indbyrdes afstand af mindst 3 m eller i klynger med højst 8 telte.

For telte opstillet med en indbyrdes afstand af mindst 3 m gælder alene reglerne i punkterne 5.2.2, 5.2.3, samt i punkt 5.4.3, litra c.

 

For telte opstillet i klynger gælder alene reglerne i punkterne 5.2.2, 5.2.3, 5.3.2 og 5.4.1, litra c samt i punkt 5.4.3, litra c.

 

5.3.2 Pr. klynge med højst 8 telte, skal der forefindes:

a) en branddasker og

b) et håndsprøjtebatteri med 2 x 10 l vand eller andet tilsvarende håndslukningsudstyr med

pulver eller vand.

 

5.4 Campingområder med et samlet areal på over 3.000 m²

 

5.4.1 Opstilling af telte

 

Mindre telte end de, der er omfattet af kapitel 2, 3 eller 4, skal opstilles i en indbyrdes

afstand af mindst 3 m, jf. dog litra b.

Områder med telte skal for hver 3.000 m² opdeles med mindst 10 m brede friområder.

b) Uanset reglerne i litra a bortfalder afstandskrav mellem de enkelte

telte, der opstilles i klynger med højst 8 telte på arealer på:

enten højst 2.000 m², når der mellem sådanne teltområder

udlægges mindst 7 m brede friområder.

eller højst 3.000 m², når der mellem sådanne teltområder

udlægges mindst 10 m brede friområder.

c) For hver klynge af standardtelte eller mindre telte, skal der udlægges mindst 2 m brede

friområder regnet fra bardun til bardun. For andre telte skal der være et friområde svarende til teltets højde regnet fra bardun til bardun.

Et eksempel på teltopstilling i klynger fremgår af forskrifternes bilag 3.

 

5.4.2 Brandberedskab

 

På campingområdet skal der forefindes brandslukningsmateriel efter kommunalbestyrel-

sens (redningsberedskabets) nærmere anvisning.

 

Håndildslukkere skal for så vidt angår indretning være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF.

 

Håndildslukkerne skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, dog således at

- Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B.

- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.

- Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A.

 

Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120 eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes, dog således at

- Kulsyresne- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg.

- Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B.

- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.

- Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter.

 

Vandfyldte slangevinder skal være udført efter EN 671-1.

 

b) Håndildslukkere omfattet af litra a skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320. Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde.

Håndildslukkere skal tilses mindst 1 gang om året, og skal være mærket med en tilsynsetikette påsat af den, der har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten.

Vandfyldte slangevinder skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i EN 671-3.

Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med brandteknisk vejledning nr. 6, udgivet af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut).

c) Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Anbringelsesstederne skal afmærkes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning.

d) Der skal være mulighed for umiddelbar alarmering af redningsberedskabet. Placering af telefon, radio eller andet kommunikationsmiddel og eventuel afmærkning af anbringelsesstedet skal ske efter aftale med kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).

 

5.4.3 Ordensregler

 

a) Den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder skal drage omsorg for, at der altid er fornødent vagtmandskab til at sikre,

at campingområdet indrettes i overensstemmelse med reglerne i punkterne 5.4.1, og

at ordensreglerne i litra b – f overholdes.

Vagtmandskab skal være grundigt instrueret om placeringen og brugen af det i punkt 5.4.2 nævnte brandslukningsmateriel og om, hvorledes redningsberedskabet alarmeres.

b) Friområder skal holdes frie og ryddelige i hele deres bredde.

c) Bål kan afbrændes i samlingstelte, der er specielt konstrueret hertil

(f.eks. tipi). Kogebål, mindre lejrbål, kogeapparater og lignende skal i øvrigt holdes i en afstand af mindst 3 m fra nærmeste telt regnet fra bardun til bålpladsens eller ildstedets ramme

Kogeapparater kan dog anvendes i eller ved telte, der er opstillet som angivet i punkt 5.4.1, litra a.

d) Brændbart affald må ikke henkastes i campingområdet, men skal anbringes i lukkede affaldscontainere af ubrandbart materiale. Affaldscontainere skal placeres efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).

Affaldscontainere skal tømmes mindst 1 gang om dagen.

e) Parkering af motorkøretøjer må ikke finde sted på teltområder og på de i punkt 5.4.1 omtalte friområder.

f) Håndsprøjtebatterier og tilhørende spande skal altid være vandfyldte.

 

5.5 Campingområder, som har et samlet areal på over 50.000 m², eller som anvendes af flere end 2.500 overnattende personer

 

5.5.1 For campingområder, som har et samlet areal på over 50.000 m², eller som anvendes af flere end 2.500 overnattende personer, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) efter en brandmæssig risikovurdering stille yderligere krav til brandværnsforanstaltninger, f.eks. krav om beredskabsplan, brandberedskab, yderligere opdeling af campingområder, maksimal størrelse på telte, særlige ordensregler m.v.

 

6 Andre campingområder

 

6.1 Anvendelsesområde

 

6.1.1 Reglerne i dette kapitel gælder for campingområder, der benyttes af andre end medlemmer af spejderorganisationer, jf. kapitel 5, og som enten er bestemt til, eller som anvendes af flere end 150 overnattende personer, bortset fra campingpladser, der er omfattet af campingreglementet.

 

6.1.2 Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at andre campingområder end de, der er omfattet af kapitel 5, helt eller delvist indrettes i overensstemmelse med reglerne i punkt 5.4 (f.eks. campingområder i forbindelse med religiøse møder eller idrætsarrangementer), når det skønnes, at benyttelsen af campingområderne ikke indebærer større risiko for brandes opståen og udbredelse end benyttelsen af de i kapitel 5 omhandlede campingområder.

 

6.2 Generelt

 

6.2.1 Campingområder med et samlet areal på over 1.000 m2 må kun oprettes med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i disse tekniske forskrifter.

 

Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan godkende andre vilkår end de i punkterne 6.3.1 til 6.5.1 nævnte. De af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendte vilkår skal sikre, at de i punkt 1.2.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.

 

6.2.2 Forsamlingstelte eller selskabshuse, der opstilles i campingområder, skal opfylde bestemmelserne i kapitlerne 2, 3 og 4 i disse tekniske forskrifter.

 

Overnatningscontainere, der opstilles i campingområder, skal opfylde følgende:

a) Det samlede gulvareal må ikke overstige 50 m2.

b) Flugtveje og redningsåbninger skal overholde bestemmelserne i Bygningsreglement for småhuse, udstedt af Bolig- og Byministeriet (nu Erhvervs- og Boligstyrelsen).

c) I hvert soverum skal der opsættes en røgalarm.

d) Rumopvarmning må kun ske med el-varme. Elektriske installationer skal være udført i overensstemmelse med punkt 1.2.9.

 

6.3 Campingområder med et samlet areal på højst 1.000 m²

 

6.3.1 For campingområder med et samlet areal på højst 1.000 m² gælder alene reglerne i punkterne 6.2.2, 6.2.3 og 6.4.6, litra d.

 

6.4 Campingområder med et samlet areal på over 1.000 m²

 

6.4.1 Teltområder og caravanområder skal være adskilt. Teltområder skal indrettes i overensstemmelse med punkt 6.4.2. Caravanområder skal indrettes i overensstemmelse med punkt 6.4.3.

 

6.4.2 Teltområde

 

a) Mindre telte end de, der er omfattet af kapitel 2, 3 eller 4, skal opstilles i en indbyrdes afstand af mindst 3 m, jf. dog litra b.

Arealer med telte skal opdeles for hver 1.000 m² med mindst 5 m brede friområder.

b) Uanset reglerne i litra a bortfalder afstandskrav mellem de enkelte telte, der opstilles på arealer på højst 500 m², når der mellem sådanne teltområder udlægges mindst 5 m brede friområder.

 

6.4.3 Caravanområde

 

a) Arealer med campingvogne, overnatningscontainere og lignende opdeles i felter på maksimalt 500 m2. Mellem hvert felt skal der være et friområde på 5 m. Mellem de enkelte campingenheder skal der være en afstand på 3 m.

b) Overnatningscontainere må ikke stables eller sammenbygges i højden.

 

6.4.4 Kogepladser

 

a) Kogepladser skal omgives af 10 m brede friområder på alle sider.

b) Let antændelig vegetation i og omkring kogepladsen skal fjernes.

c) Der skal forefindes brandslukningsmateriel, som angivet i punkt 6.4.5, litra a.

d) Kogepladserne skal i øvrigt indrettes efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) anvisninger.

 

6.4.5 Brandberedskab

 

a) På campingområdet skal der forefindes brandslukningsmateriel efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) bestemmelse.

 

Håndildslukkere skal for så vidt angår konstruktion være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF.

Håndildslukkerne skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, dog således at

- Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B.

- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.

- Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A.

 

Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120 eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes, dog således at

- Kulsyresne- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg.

- Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B.

- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.

- Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter.

 

Vandfyldte slangevinder skal være udført efter EN 671-1.

 

b) Håndildslukkere omfattet af litra a skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320. Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde.

Håndildslukkere skal tilses mindst 1 gang om året, og skal være mærket med en tilsynsetikette påsat af den, der har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten.

Vandfyldte slangevinder skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i EN 671-3.

Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med brandteknisk vejledning nr. 6, udgivet af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut).

c) Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Anbringelsesstederne skal afmærkes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning.

d) Der skal være mulighed for umiddelbar alarmering af redningsberedskabet. Placering af telefon, radio eller andet kommunikationsmiddel og eventuel afmærkning af anbringelsesstedet skal ske efter aftale med kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).

 

6.4.6 Ordensregler

 

a) Den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder skal drage omsorg for, at der altid er fornødent vagtpersonale til at sikre,

at campingområdet indrettes i overensstemmelse med reglerne i punkterne 6.4.2 - 6.4.4, og

at ordensreglerne i litra b – k overholdes.

Vagtpersonalet skal være grundigt instrueret om placeringen og brugen af det i punkt 6.4.5, litra a, nævnte brandslukningsmateriel og om, hvorledes redningsberedskabet alarmeres.

b) Serviceområder og parkeringsarealer skal indrettes efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere anvisninger.

c) Telte, der opstilles i friområder, skal omgående fjernes.

I øvrigt skal friområderne holdes frie og ryddelige i hele deres bredde, således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

d) Brug af åben ild er forbudt undtagen på særligt indrettede områder.

e) Kogeapparater og lignende må ikke anvendes på teltområder, der er indrettet som angivet i punkt 6.4.2, litra b.

f) Placering og brug af kogeapparater og lignende i containere, bortset fra elkogeplader, skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Såfremt der anvendes olie- eller gasfyrede aggregater skal disse opstilles udenfor containeren.

g) El- og gasinstallationer skal være udført i overensstemmelse med punkt 1.2.9.

h) Brandbart affald må ikke henkastes i campingområdet, men skal anbringes i lukkede affaldscontainere af ubrandbart materiale. Affaldscontainere skal placeres efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Affaldscontainere skal tømmes mindst 1 gang om dagen.

i) Parkering af motorkøretøjer må ikke finde sted på telt- og caravanområder eller på de i punkterne 6.4.2 og 6.4.3 omtalte friområder.

j) Møbler og lignende brandbare genstande, må ikke medbringes i campingområdet. Undtaget herfra er campingenheders faste installationer samt soveposer, liggeunderlag og andet letvægtsudstyr, der normalt anvendes i forbindelse med overnatning.

k) Fyrværkeri må ikke medbringes i campingområder.

 

6.4.7 Opslag

 

Ved indgangen til campingområdet og på andre hensigtsmæssige steder i området skal der være tydelige opslag med forbud mod afbrænding af bål og med påbud om, at campingenheder kun må opstilles på de af vagtpersonalet anviste pladser, og at affald skal anbringes i de affaldscontainere, der er opstillet i campingområdet.

Hvis teltområderne er indrettede, som angivet i punkt 6.4.2, litra b, skal der ved disse være tydelige opslag med forbud mod anvendelse af kogeapparater og lignende.

Ovennævnte opslag skal udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning.

 

6.5 Campingområder med et samlet areal på over 50.000 m², eller med flere end 2.500 overnattende personer

 

For campingområder som har et samlet areal på over 50.000 m², eller med flere end 2.500 overnattende personer, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) efter en brandmæssig risikovurdering stille yderligere krav til brandværnsforanstaltninger, f.eks. krav om beredskabsplan, brandberedskab, yderligere opdeling af campingområder, maksimal størrelse på telte, særlige ordensregler m.v.

 

7 Salgsområder

 

7.1 Anvendelsesområde

 

7.1.1 Reglerne i dette kapitel gælder for salgsområder på musikfestivaler, markeder, dyrskuer og lignende.

 

7.2 Generelt

 

7.2.1 Salgsområder på over 500 m2 må kun etableres med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i disse tekniske forskrifter.

 

Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan godkende andre vilkår, end de i punkterne 7.3.1 til 7.5.1 nævnte. De af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendte vilkår skal sikre, at de i punkt 1.2.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.

 

7.2.2 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m2, der anvendes som salgssted, betragtes som en salgsbod under forudsætning af, at forsamlingsteltet eller selskabshuset højst benyttes af 50 personer.

 

7.3 Salgsområder med et samlet areal på højst 500 m2

 

7.3.1 For salgsområder med et samlet areal på indtil 500 m2 gælder alene reglerne i punkterne 7.4.1, litra a og c, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.5, litra c, d, f og g, samt 7.5.

 

7.4 Salgsområder med et samlet areal på over 500 m2

 

7.4.1 Afstandsforhold

 

a) Der skal udlægges mindst 10 m brede friområder mellem salgsområder og nærmeste selskabshus, forsamlingstelt, telt- og caravanområde og parkeringsområde, jf. dog punkt 7.2.2.

b) Salgsområder skal opdeles i delarealer på maksimalt 1.000 m², som skal være omgivet af mindst 10 m brede friområder. Friområdets bredde kan dog reduceres til 5 m, hvis den udvendige overflade af salgsboderne er udført som mindst klasse 1 beklædning eller mindst klasse K1 10 B-s1, d0, såfremt det europæiske klassifikationssystem anvendes. Klasse 1 beklædning er f. eks. 9 mm gipskartonplade. Friområdets bredde kan tillige reduceres til 5 m under forudsætning af, at der etableres et egentligt slukningsberedskab efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabet) bestemmelse.

c) Salgsbodernes samlede facadelængde, skal for hver 50 m adskilles af

3 m brede friområder, med mindre der etableres et egentligt slukningsberedskab efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabet) bestemmelse.

 

7.4.2 Flugtveje

 

a) Fra den enkelte salgsbod skal der være flugtvej direkte til friområde.

b) Overstiger salgsbodens facadelængde 10 m, skal der dog være mindst 2 flugtveje direkte til friområde.

 

7.4.3 Rumopvarmning m.v.

 

a) I boder, hvor der foretages rumopvarmning eller anvendes kogeapparater og lignende, skal der opsættes mindst 1 godkendt håndildslukker som angivet i punkt 7.4.4, litra a, og 1 brandtæppe ved alle udgange til friområder.

b) Rumopvarmning må kun ske med elvarme. Elektriske installationer skal være udført i overensstemmelse med punkt 1.2.9.

c) Installation og brug af elektriske kogeapparater skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.2.9.

d) Ved anvendelse af flaskegas er det en forudsætning,

- at der maksimalt anvendes 1 gasflaske pr. opvarmningssted,

- at gasflasker, der anvendes inde i salgsboderne, ikke må have en tilladelig fyldning, der overstiger 11 kg,

- at evt. reservegasflaske opstilles i det fri,

- at gasflasker skal være sikret mod påkørsel og placeres oprejst,

- at gasflasker med en tilladelig fyldning på over 11 kg altid anbringes i det fri afskærmet fra publikum,

- at det samlede gasoplag pr. delareal, jf. punkt 7.4.1, litra b,

enten maksimalt er på 100 kg,

eller indrettes i overensstemmelse med reglerne i Tekniske forskrifter for F-gas, og

- at gasinstallationer udføres som angivet i punkt 1.2.9.

 

7.4.4 Brandberedskab

 

a) I salgsområdet skal der forefindes brandslukningsmateriel efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) bestemmelse.

 

Håndildslukkere skal for så vidt angår konstruktion være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF.

 

Håndildslukkerne skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, dog således at

- Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B.

- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.

- Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A.

 

Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120 eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes, dog således at

- Kulsyresne- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg.

- Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B.

- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.

- Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter.

 

Vandfyldte slangevinder skal være udført efter EN 671-1.

 

b) Håndildslukkere omfattet af litra a skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320. Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde.

Håndildslukkere skal tilses mindst 1 gang om året, og skal være mærket med en tilsynsetikette påsat af den, der har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af tilsynsetiketten.

Vandfyldte slangevinder skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i EN 671-3.

Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med brandteknisk vejledning nr. 6, udgivet af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut).

c) Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Anbringelsesstederne skal afmærkes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning.

d) Der skal være mulighed for umiddelbar alarmering af redningsberedskabet. Placering af telefon, radio eller andet kommunikationsmiddel og eventuel afmærkning af anbringelsesstedet skal ske efter aftale med kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).

 

7.4.5 Ordensregler

 

a) Friområder skal holdes fri for udstillede varer, oplag m.v.

b) Salgsbodernes bagområder skal være forsvarligt afspærret for publikum.

c) Brug af åben ild er forbudt undtagen på særligt indrettede områder.

d) Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende i og ved salgsboder, bortset fra elkogeplader, skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Elektriske installationer skal være udført i overensstemmelse med punkt 1.2.9.

e) Brændbart affald må ikke henkastes i salgsområdet, men skal anbringes i lukkede affaldscontainere af ubrandbart materiale. Affaldscontainere skal placeres efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).

f) Uanset reglerne i litra e må der i eller ved den enkelte salgsbod placeres én affaldscontainer med et rumindhold på højst 1 m3 til brug for mindre mængder af affald, herunder brændbart affald.

g) Affaldscontainere skal tømmes mindst 1 gang om dagen.

h) Parkering i salgsområdet er ikke tilladt. Undtaget herfra er op til 2 køretøjer med direkte tilknytning til salgsfunktionen.

i) Campering, herunder overnatning, i salgsområdet er ikke tilladt. Overnatning af indtil 2 personer med tilknytning til den enkelte salgsbod kan dog tillades efter godkendelse af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) og under forudsætning af, at der etableres en ordning med fast vågen vagt, der skal foretage rundering efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabet) nærmere bestemmelse.

 

7.5 Salgsområder på over 500 m2 med særlige brandmæssige forhold

 

7.5.1 I salgsområder, hvor særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvor det forefindes store brandbare oplag, områder med levende dyr, eller hvor der er forsamlet særligt mange mennesker, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) efter en brandmæssig risikovurdering stille yderligere krav til brandværnsforanstaltninger, f.eks. krav om beredskabsplan, brandberedskab, yderligere opdeling af salgsområder, maksimal størrelse på salgsboder, særlige ordensregler m.v.

 

8 Straf og ikrafttræden

 

8.1 Straf

 

8.1.1 Overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne straffes i henhold til beredskabslovens § 70, stk. 4 og 5, jf. § 12, stk. 1, nr. 5, smh. med § 4 i Indenrigsministeriets (nu Forsvarsministeriets) bekendtgørelse nr. 553 af 21. juni 2001 om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og for campingområder, der ikke omfattes af campingreglementet, med bøde medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

 

8.1.2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1. voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

 

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

 

8.2 Ikrafttræden

 

8.2.1 De tekniske forskrifter træder i kraft den 1. december 2005.

Tekniske forskrifter af 25. juni 2001 for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, ophæves.

 

8.2.2 Ansøgninger om tilladelser og godkendelser, indgivet i medfør af Tekniske forskrifter af 25. juni 2001 for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, behandles og meddeles i medfør af de tidligere regler.

Beredskabsstyrelsen, den 18. oktober 2005Indholdsfortegnelse

 Bilag 1

Driftsjournal for forsamlingstelt/selskabshus

 

Navn:

 

 

Adresse:

 

 

Kontrol før enhver benyttelse af lokaliteterne:

AG277_1.GIF Size: (11 X 11) Flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde.

1.GIF Size: (11 X 11) Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde.

1.GIF Size: (11 X 11) Udgange kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.

1.GIF Size: (11 X 11) Udgange samt nødbelysningslamper og skilte ved disse er synlige.

1.GIF Size: (11 X 11) Opslag på et synligt sted:

med angivelse af det maksimale antal personer, da forsamlingsteltet/selskabshuset anvendes uden inventaropstilling, eller

inventaropstilling i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan.

1.GIF Size: (11 X 11) Alle lamper, der hører til nødbelysningen, er i orden.

1.GIF Size: (11 X 11) Håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte.

1.GIF Size: (11 X 11) Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug

og placering af brandslukningsmateriellet.

1.GIF Size: (11 X 11) Personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen.

 

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.

 

Dato og klokkeslæt for kontrol:

 

 

Navn på ansvarlig arrangør/leder:

 

 

Underskrift af ansvarlig arrangør/leder:

 Bilag 2

Brand- og evakueringsinstruks

1. Alarmér redningsberedskabet.

Hvordan alarmeres redningsberedskabet (nærmeste telefon/mobiltelefon – ring 112 eller via andet kommunikationsmiddel)

 

2. Orienter øvrigt personale. Tænd eventuelt orienteringslys.

Hvordan gives orienteringen? Hvor findes afbryder? Hvem gør det?

 

3. Optræden og musik standses. Lyseffekter, røgmaskiner og lignende afbrydes.

Hele personalet bør vide, hvordan anlæggene betjenes.

 

4. Gæsterne anmodes om at forlade lokalerne.

Hvordan? Orientering gives så vidt muligt med lydanlæg.

 

5. Personalet vejleder gæster om flugtvejes placering.

Personalet skal være velorienteret om flugtvejes placering.

 

6. Brandslukningsmateriel bemandes og betjenes.

Personalet påbegynder slukning, forudsat dette skønnes sikkert og muligt.

 Bilag 3

Eksempel på teltopstilling i klynger

AG277_2.JPG Size: (505 X 329)

 Bilag 4

Bekendtgørelse nr. 553 af 21. juni 2001 om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet1)


 

Officielle noter

1) Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.

Redaktionel note
  • www.brs.dk