Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afslag på etableringsvederlag til fast værge i forbindelse med værgeskift.

Resumé

Sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 12, stk. 2.

Civilstyrelsen stadfæstede statsamtets afslag på fastsættelse af etableringsvederlag på 7.000 kr. ekskl. moms i forbindelse med værgeskift. Begrundelsen for værgeskiftet var i det væsentlige begrundet i, at kommunikationen mellem den nu tidligere værge og personen under værgemål var så konfliktfyldt, at statsamtet fandt det hensigtsmæssigt, at der blev beskikket en anden værge.

Civilstyrelsens afgørelse af 25. august 2006, j.nr. 06-310-00003.

”Civilstyrelsen har nu behandlet Deres klage over Statsamtets afslag af 8. november 2005 på at tillægge Dem et iværksættelsesvederlag på 7.000 kr. ekskl. moms i forbindelse med, at De blev beskikket som værge for JN.

Vi ændrer ikke statsamtets afgørelse.

Vi har truffet afgørelse efter sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 12, stk. 2.

Det fremgår af § 12, stk. 2, at værgen, for værgemål, der omfatter alle økonomiske forhold, ved værgemålets iværksættelse kan tillægges et vederlag på op til 5.100 kr. ekskl. moms for etablering af værgemålet, herunder for udarbejdelse af fortegnelse over aktiver og passiver m.v. jf. § 3 i vær-gemålsbekendtgørelsen.

Efter Civilstyrelsens praksis tillægges der som udgangspunkt kun iværksættelsesvederlag, når værgemålet bliver iværksat. Der kan dog undtagelsesvist tillægges iværksættelsesvederlag ved vær-geskift, men kun såfremt værgeskiftet for den nye værge kræver en ekstraordinær indsats, f.eks. fordi den tidligere værge ikke har haft orden i sagerne.

Det fremgår af sagen, at JN ved …. Rets dom af 15. november 2002 blev frataget den retlige handleevne. Det fremgår videre, at statsamtet den 12. april 2005 blandt andet traf afgørelse om, at De udpeges som værge for JN i stedet for FJ.

Om begrundelsen for værgeskiftet anføres det bl.a. i statsamtets afgørelse: ” Begrundelsen for afgørelsen om værgeskift er i det væsentligste, at kommunikationen mellem Dem og Deres nuværende værge er så konfliktfyldt, at statsamtet finder det hensigtsmæssigt, at De beskikkes en ny værge. Det understreges, at afgørelsen om værgeskift ikke er udtryk for, at statsamtet finder, at deres nuværende værge ikke har handlet i henhold til sin forpligtelse som værge til at begrænse Deres forbrug samt til at drage omsorg for, at Deres økonomiske forhold så vidt muligt hænger sammen. ………. Statsamtet har endelig lagt vægt på, at Deres nuværende værge har oplyst, at han ikke vil modsætte sig beslutningen om at tildele Dem en ny værge.”

Ved brev af 8. august 2005 ansøger De statsamtet om at blive tillagt et vederlag for etablering af værgemålet på 7.000 kr. ekskl. moms.

De oplyser i denne forbindelse, at Deres arbejde i forbindelse med etableringen af værgemålet har bestået i oprettelse og gennemgang af materiale modtaget fra Statsamtet ….., rekvirering af skattemæssige opgørelser, elektronisk forespørgsel i Bil- og Personbogen i Århus, udarbejdelse af fortegnelse over aktiver og passiver, telefonsamtale med …….., …….. Kommune, Bostedet ……, den tidligere værge FJ og JN, korrespondance med samme, skriftlig meddelelse om værgemålet til ….. og …… samt JN´s kendte kreditorer, møde med tidligere værge FJ, gennemgang af budget udarbejdet af tidligere værge, telefonsamtaler med Bostedet …, korrespondance med …. vedrørende forsikringsforholdene.

Ved brev af 11. august 2005 tilkendegiver De videre, at der ikke er nogen væsensforskel på, om man overtager et værgemål fra en anden værge, hvor tingene er kørt mere eller mindre af sporet, eller om man får et værgemål fra start.

Vi har lagt vægt på ovennævnte oplysninger, og vi finder således ikke, at det oplyste omkring tidsforbruget kan begrunde, at der fastsættes et etableringsvederlag i anledning af værgeskiftet.

Civilstyrelsen kan i øvrigt tiltræde statsamtets beklagelse af, at De ved en fejltagelse, ved statsamtets brev af 12. april 2005, har fået oplysning om, at De i forbindelse med værgebeskikkelsen kan tillægges et iværksættelsesvederlag.”