Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Meddelelser B fra Søfartsstyrelsen, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B IV, radiokommunikation, GMDSS, 1. januar 2006

 

Kapitel IV

Radiokommunikation

GMDSS

 

Afsnit A Generelt

 

Regel 1 Anvendelsesområde

 

1 Medmindre andet udtrykkeligt er bestemt, finder dette kapitel anvendelse på alle skibe, der er omfattet af disse forskrifter, jf. kapitel I, afsnit A , samt på lastskibe i international fart med en bruttotonnage på 300 og derover.

 

Fra den 1. februar 2001 finder dette kapitel endvidere anvendelse på lastskibe med en bruttotonnage på under 300, men med en længde (L) på 15 meter og derover eller et dimensionstal 1)   på 100 og derover. På lastskibe i national fart finder bestemmelserne i dette kapitel dog først anvendelse fra den 1. februar 2003. Eventuelle undtagelser er anført i slutningen af hver regel.

 

Bestemmelserne finder anvendelse på såvel nye som eksisterende skibe.

 

2 Dette kapitel finder ikke anvendelse på skibe, som ellers ville være omfattet af disse bestemmelser, når disse skibe besejler de store nordamerikanske indsøer og de vandløb, der løber ud i dem eller støder op til dem så langt øst på som den nedre udmunding af St. Lambertslusen ved Montreal i Provinsen Quebec i Canada. 2)

 

3 Ingen bestemmelser i dette kapitel er til hinder for, at et hvilket som helst skib, redningsbåd og -flåde eller person, der er i nød, anvender ethvert til rådighed stående middel for at påkalde opmærksomhed, angive sin position og få hjælp.

 

Regel 2 Udtryk og definitioner

 

1 I dette kapitel har følgende udtryk de nedenfor angivne betydninger:

.1 »Bro-til-bro kommunikation« betyder sikkerhedskommunikation mellem skibe fra den position om bord, hvorfra skibet normalt navigeres.

.2 »Uafbrudt vagt« betyder, at den pågældende radiovagt kun må afbrydes i korte perioder, hvor skibets modtageevne er forringet eller blokeret af dets egen kommunikation, eller hvis udstyret er under periodisk vedligehold eller eftersyn.

.3 »Digitalt selektivt opkald (DSC)« betyder en teknik med anvendelse af digitale koder, der sætter en radiostation i stand til at etablere kontakt med og overføre information til en anden station eller gruppe af stationer, og som opfylder de relevante anbefalinger fra den internationale radiokomité (ITU-R).

.4 »Radiotelex« betyder automatiserede radiotelegraftransmissioner, som opfylder de relevante anbefalinger fra den internationale radiokomité (ITU-R).

.5 »Generel radiokommunikation« betyder operationel og offentlig radiokommunikation, som ikke omfatter nød-, il- og sikkerhedsmeldinger.

.6 »INMARSAT« betyder den organisation, der er etableret i henhold til konventionen om den internationale maritime satellitorganisation (INMARSAT) vedtaget den 3. september 1976.

.7 »International NAVTEX-tjeneste« betyder den koordinerede smalbåndsradiotelex udsendelse af engelsksproget maritim sikkerhedsinformation på 518 kHz og automatisk modtagelse af disse udsendelser. 3)

.8 »Lokalisering« betyder at finde skibe, luftfartøjer, enheder eller personer i nød.

.9 »Maritim sikkerhedsinformation« betyder navigationsefterretninger eller meteorologiske varsler, meteorologiske forudsigelser og andre hastende meddelelser, som har sikkerhedsmæssig betydning, og som udsendes til skibe.

.10 »Polært satellitsystem« betyder et system af polært omkredsende satellitter til modtagning og videresendelse af nødalarmer fra satellit-EPIRB’er samt bestemmelse af disses geografiske position.

.11 »Radioreglementet« betyder det radioreglement, som er knyttet til, eller som anses for at være knyttet til den seneste internationale telekommunikationskonvention (ITU), som til enhver tid måtte være gældende.

.12 »Havområde A1« betyder et område, defineret som sådant af en kontraherende regering, inden for radiotelefonidækning af mindst én VHF kyststation, hvor der kontinuerligt er mulighed for alarmering via DSC. 4)

.13 »Havområde A2« betyder et område, uden for havområde A1, defineret som sådant af en kontraherende regering, inden for radiotelefonidækning af mindst én MF kyststation, hvor der kontinuerligt er mulighed for alarmering via DSC.

.14 »Havområde A3« betyder et område, uden for havområderne A1 og A2, inden for dækning af en INMARSAT geostationær satellit, hvor der kontinuerligt er mulighed for alarmering.

.15 »Havområde A4« betyder et område uden for havområderne A1, A2 og A3.

.16 »Global maritime distress and safety system (GMDSS) identities« betyder MMSI, skibets kaldesignal, Inmarsat numre og identifikation med serienummer, som kan transmitteres af skibets udstyr og anvendes til at identificere skibet.

.17 »EPIRB« (Emergency Position Indicating Radio Beacon) er en satellit nødradiopejlsender.

.18 »MMSI« (Maritime Mobile Service Identity) er et 9-cifret nummer, der identificerer fartøjet i bl.a. DSC-udstyr og EPIRB’er.

.19 »Float-free EPIRB« betyder en EPIRB anbragt i en holder indrettet således, at EPIRB’en automatisk flyder fri af fartøjet og aktiveres, hvis fartøjet synker.

 

2 Alle andre udtryk og forkortelser, som anvendes i dette kapitel, og som er definerede i radioreglementet og den internationale SAR (Search and Rescue) konvention, 1979, som ændret, har de betydninger, som er angivet i det nævnte reglement og SAR konventionen.

 

Regel 3 Undtagelser

 

1 De kontraherende regeringer anser det for i høj grad ønskeligt, at bestemmelserne i dette kapitel ikke fraviges. Dog kan Administrationen delvis eller på visse betingelser undtage visse skibe fra at opfylde kravene i regel 7, regel 8, regel 9, regel 10 og/eller regel 11, forudsat:

.1 at sådanne skibe opfylder de funktionelle krav angivet i regel 4; og

.2 at Administrationen har taget hensyn til de konsekvenser, som sådanne undtagelser måtte have for effektiviteten af sikkerhedstjenesterne for alle skibe.

 

2 En undtagelse må kun gives i henhold til stk. 1:

.1 hvis de sikkerhedsmæssige betingelser er sådanne, at det vil være urimeligt eller unødvendigt at kræve bestemmelserne i reglerne 7 til 11 fuldt ud opfyldt;

.2 hvis et skib under ganske særlige omstændigheder er nødt til at foretage en enkelt rejse uden for det havområde eller de havområder, skibet er udrustet for.

 

3 Enhver administration skal snarest muligt efter 1. januar hvert år sende Organisationen en rapport, som indeholder alle undtagelser, der er givet i henhold til stk. 1 og 2 i det foregående kalenderår. Rapporten skal indeholde begrundelsen for de givne undtagelser.

 

Regel 4 Funktionskrav

 

1 Ethvert skib skal, når det er i søen, være i stand til:

.1 at sende skib-til-kyst nødalarmer ved hjælp af mindst to adskilte og uafhængige metoder, anvendende forskellige radiokommunikationssystemer, dog bortset fra metoderne omtalt i regel 8.1.1 (VHF DSC) og regel 10.1.4.3 (INMARSAT);

.2 at modtage kyst-til-skib nødalarmer;

.3 at sende og modtage skib-til-skib nødalarmer;

.4 at sende og modtage koordinerende kommunikation i forbindelse med eftersøgning og redningsaktioner;

.5 at sende og modtage kommunikation på stedet for en redningsaktion;

.6 at sende og, som krævet i henhold til regel V/19.2.3.2, at modtage signaler for lokalisering; 5)

.7 at sende og modtage maritim sikkerhedsinformation; 6)

.8 at sende og modtage generel radiokommunikation til og fra landbaserede radiosystemer eller net, dog under begrænsning i henhold til regel 15.8; og

.9 at sende og modtage bro-til-bro kommunikation.

 

Afsnit B Kontraherende regeringers forpligtelser 7)

 

Regel 5 Tilvejebringelse af radiokommunikationstjenester

 

1 Enhver kontraherende regering påtager sig, i det omfang den finder det praktisk og nødvendigt, enten alene eller i samarbejde med andre kontraherende regeringer, at stille passende landbaserede faciliteter til rum- og jordbaserede radiokommunikationstjenester til rådighed under skyldig hensyntagen til Organisationens anbefalinger. 8)   Disse tjenester omfatter:

.1 en radiokommunikationstjeneste, som betjener sig af geostationære satellitter i den maritime mobile satellittjeneste;

.2 en radiokommunikationstjeneste, som betjener sig af polært omkredsende satellitter i den mobile satellittjeneste;

.3 den maritime mobile tjeneste i båndene mellem 156 MHz og 174 MHz;

.4 den maritime mobile tjeneste i båndene mellem 4000 kHz og 27500 kHz; og

.5 den maritime mobile tjeneste i båndene mellem 415 kHz og 535 kHz samt mellem 1605 kHz og 4000 kHz.

 

2 Enhver kontraherende regering påtager sig at forsyne Organisationen med relevante oplysninger om de landbaserede faciliteter inden for den maritime mobile tjeneste, den mobile satellittjeneste og den maritime mobile satellittjeneste, som den har etableret for de havområder, den har defineret ud for sine kyster.

 

Regel 5-1 GMDSS identifikationer

 

1 Denne regel finder anvendelse på alle skibe på alle rejser.

 

2 Enhver kontraherende regering påtager sig til at sikre, at passende foranstaltninger er gjort for at registrere GMDSS identifikationer og for at stille information om disse identifikationer til rådighed for redningskoordinationscentre (RCC) 24 timer i døgnet.  Hvor det er passende, skal internationale organisationer, som vedligeholder et register over disse identifikationer, underrettes af den kontraherende regering om disse tildelinger.

 

Afsnit C Tekniske krav

 

Regel 6 Radioinstallationer

 

1 Ethvert skib skal være forsynet med radioinstallationer, som under hele dets planlagte rejse er i stand til at opfylde funktionskravene i regel 4. Medmindre skibet er undtaget i henhold til regel 3, skal radioinstallationerne opfylde kravene i regel 7 og, alt efter hvilke havområder skibet forventes at passere igennem på rejsen, også kravene i enten regel 8, 9, 10 eller 11.

 

2 Enhver radioinstallation skal:

.1 være placeret således, at ingen skadelig støj af mekanisk, elektrisk eller anden oprindelse forstyrrer dens behørige anvendelse. Placeringen skal endvidere sikre elektromagnetisk kompatibilitet og undgåelse af skadelig gensidig påvirkning mellem radioinstallationen og andet udstyr eller andre systemer;

.2 være placeret således, at den størst mulige grad af sikkerhed og betjeningsmæssig tilgængelighed sikres;

.3 være beskyttet mod skadelig påvirkning af vand, store temperatursvingninger og andre ugunstige miljøbetingelser;

.4 være forsynet med pålidelig, permanent installeret, elektrisk belysning, som giver tilstrækkeligt lys til radioinstallationens betjeningsfaciliteter. Belysningssystemet skal være uafhængigt af skibets hovedenergikilde og nødenergikilde; og

.5 være tydeligt mærket med skibets navn, kaldesignal, MMSI-nummer og eventuelle Inmarsat-numre.

 

3 Betjening af de VHF-radiotelefoniske kanaler, der er nødvendige for sikker navigering, skal være umiddelbart tilgængelig på skibets kommandobro på et for kommandopladsen bekvemt sted, og der skal, om nødvendigt, være mulighed for radioforbindelse fra brovingerne. Bærbart VHF-udstyr kan anvendes til sidstnævnte formål.

 

4 I passagerskibe skal der ved styrepladsen findes et nødpanel. Nødpanelet skal enten indeholde en enkelt knap til aktivering af udsendelse af nødalarmering via alt det foreskrevne relevante radioudstyr om bord, eller der skal findes en knap for hvert relevant radioanlæg. Panelet skal synligt og tydeligt vise, når en eller flere knapper aktiveres. Panelet skal være sikret mod utilsigtet aktivering af knappen eller knapperne. I skibe, hvor den foreskrevne satellit-EPIRB bruges som sekundær alarmeringsmetode, og denne ikke er fjernbetjent, er det tilladt at have en ekstra EPIRB installeret i styrehuset nær styrepladsen.

 

AU2442_1.GIF Size: (2 X 2) 5 Alt relevant radioudstyr (DSC og Inmarsat) skal kontinuerligt og automatisk forsynes med oplysninger om skibets position. Formålet er, at positionsoplysningerne skal indgå i nødalarmeringen, når knappen eller knapperne på nødpanelet aktiveres.

 

6 I passagerskibe skal der ved styrepladsen findes et nødalarmpanel. Dette panel skal på synlig og hørlig måde vise enhver nødalarm, der modtages om bord. Panelet skal endvidere vise, via hvilken radiokommunikationstjeneste nødalarmen er modtaget.

 

Regel 7 Radioudrustning – generelt

 

1 Ethvert skib skal være udrustet med:

.1 en VHF radioinstallation, som er i stand til såvel at sende som at modtage:

.1.1 DSC på frekvensen 156.525 MHz (kanal 70). Det skal være muligt at foretage udsendelse af nødalarm på kanal 70 fra det sted, hvorfra skibet normalt navigeres 9) ; og

1.GIF Size: (2 X 2).1.2 radiotelefoni på frekvenserne 156.300 MHz (kanal 6), 156.650 MHz (kanal 13) og 156.800 MHz (kanal 16);

.2 en radioinstallation, der er i stand til at opretholde en uafbrudt DSC-vagt på kanal 70. Denne installation kan enten være separat eller være sammenbygget med det under regel 7.1.1 krævede;

.3 en radartransponder, der kan arbejde i 9 GHz-båndet, og som:

.3.1 skal være anbragt således, at den let kan tages i brug; og

.3.2 kan være en af de radartranspondere, der kræves for en redningsbåd eller -flåde i henhold til regel III/6.2.2;

.4 en modtager, som er i stand til at modtage udsendelser i den internationale NAVTEX-tjeneste, hvis skibet er i fart i områder, hvor en sådan tjeneste er til rådighed;

.5 et radiosystem til modtagelse af maritim sikkerhedsinformation via INMARSAT's udvidede gruppeopkaldssystem (EGC), hvis skibet er i fart inden for INMARSAT's dækningsområde, og en international NAVTEX-tjeneste ikke er til rådighed. Skibe, som udelukkende er i fart i områder, hvor en maritim sikkerhedsinformationstjeneste via HF radiotelex er til rådighed, og som er udrustet med radioudstyr, der kan modtage sådan information, kan undtages fra kravet om EGC.

.6 en satellitnødradiopejlsender (satellit EPIRB), dog jfr. bestemmelserne i regel 8.3, som skal:

.6.1 være i stand til at udsende en nødalarm enten via det polære satellitsystem, der arbejder i 406 MHz-båndet, eller, såfremt skibet udelukkende er i fart inden for INMARSAT-dækket område, via det geostationære INMARSAT satellitsystem, der arbejder i 1,6 GHz-båndet;

.6.2 være installeret på et let tilgængeligt sted;

.6.3 være klar til at kunne frigøres manuelt samt være således udformet, at den kan transporteres af én person til en redningsflåde eller -båd og anbringes i denne;

.6.4 kunne flyde fri af skibet, hvis dette synker, samt kunne aktiveres automatisk, når den flyder (float-free) ; og

.6.5 kunne aktiveres manuelt.

 

2 Ethvert passagerskib skal være udrustet med udstyr til tovejskommunikation med anvendelse af luftfartsfrekvenserne 121.5 MHz og 123.1 MHz til søredningsformål. Udstyret skal kunne anvendes fra det sted, hvorfra skibet normalt navigeres.

 

Regel 8 Radioudrustning – havområde A1

 

1 Ud over at opfylde kravene i henhold til regel 7 skal ethvert skib, som udelukkende er beskæftiget i fart inden for havområde A1, være udrustet med en radioinstallation, der er i stand til at iværksætte udsendelsen af skib-til-kyst nødalarm fra den position, hvorfra skibet normalt navigeres. Denne radioinstallation skal benytte enten:

.1 VHF ved anvendelse af DSC; dette krav kan opfyldes ved at bruge den i stk. 3 anførte EPIRB, enten ved fjernbetjening af denne fra, eller ved at installere denne tæt på, den position, hvorfra skibet normalt navigeres; eller

.2 det polære satellitsystem på 406 MHz; dette krav kan opfyldes ved at bruge den i henhold til regel 7.1.6 krævede satellit-EPIRB, enten ved fjernbetjening af denne fra, eller ved at installere denne tæt på, den position, hvorfra skibet normalt navigeres; eller

.3 MF ved anvendelse af DSC, såfremt skibet er beskæftiget i fart inden for dækningsområdet for MF-kyststationer, udstyret med DSC; eller

.4 HF ved anvendelse af DSC; eller

.5 INMARSAT's geostationære satellitsystem; dette krav kan opfyldes ved udrustning med:

.5.1 en INMARSAT skibsjordstation; eller

.5.2 den satellit-EPIRB, der er krævet i henhold til regel 7.1.6, enten ved fjernbetjening af denne fra, eller ved at installere denne tæt på, den position, hvorfra skibet normalt navigeres.

Lastskibe i national fart er fritaget fra kravet i regel 8.1 om sekundær alarmeringsmetode.

 

2 VHF radioinstallation krævet i henhold til regel 7.1.1 skal også være i stand til at sende og modtage generel radiokommunikation i form af radiotelefoni.

 

3 Skibe, som udelukkende er beskæftiget i fart inden for havområde A1, kan i stedet for den i regel 7.1.6 foreskrevne satellit-EPIRB være udrustet med en EPIRB, som skal:

.1 være i stand til at udsende en nødalarm ved anvendelse af DSC på VHF-kanal 70 samt kunne lade sig lokalisere ved hjælp af en radartransponder, der arbejder i 9 GHz-båndet;

.2 være installeret på et let tilgængeligt sted;

.3 være klar til at kunne frigøres manuelt samt være således udformet, at den kan transporteres af én person til en redningsflåde eller -båd og anbringes i denne;

.4 kunne flyde fri af skibet, hvis dette synker, samt kunne aktiveres automatisk, når den flyder; og

.5 kunne aktiveres manuelt.

 

Regel 9 Radioudrustning – havområderne A1 og A2

 

1 Ud over at opfylde kravene i regel 7 skal ethvert skib, som er beskæftiget i fart uden for havområde A1, men som forbliver inden for havområde A2, være udrustet med:

.1 en MF radioinstallation, som er i stand til at sende og modtage på frekvenserne:

.1.1 2187,5 kHz ved anvendelse af DSC; og

.1.2 2182 kHz ved anvendelse af radiotelefoni, til varetagelse af nød- og sikkerhedsformål;

.2 en radioinstallation, som er i stand til at opretholde en uafbrudt DSC-vagt på frekvensen 2187,5 kHz; denne installation kan være separat eller sammenbygget med den i stk. .1.1 krævede; og

.3 udstyr til at iværksætte udsendelse af skib-til-kyst nødalarm via et andet radiosystem end MF; dette udstyr skal benytte enten:

.3.1 det polære satellitsystem på 406 MHz; dette krav kan opfyldes ved at bruge den i regel 7.1.6 krævede satellit-EPIRB, enten ved fjernbetjening af denne fra, eller ved at installere denne tæt på den position, hvorfra skibet normalt navigeres; eller

.3.2 HF ved anvendelse af DSC; eller

.3.3 INMARSAT's geostationære satellitsystem; dette krav kan opfyldes ved udrustning med:

.3.3.1 udstyr som specificeret i pkt. 3.2; eller

.3.3.1 den satellit-EPIRB, der er krævet i henhold til regel 7.1.6, enten ved fjernbetjening af denne fra, eller ved at installere denne tæt på den position, hvorfra skibet normalt navigeres.

Lastskibe i national fart er fritaget fra kravet i regel 9.1.3 om sekundær alarmeringsmetode.

 

2 Det skal være muligt at iværksætte udsendelse af nødalarmer ved hjælp af de i pkt. 1.1 og 1.3 specificerede radioinstallationer fra den position, hvorfra skibet normalt navigeres.

 

3 Skibet skal yderligere være i stand til at sende og modtage generel radiokommunikation i form af radiotelefoni eller radiotelex; det krav kan opfyldes ved udrustning med enten:

.1 en radioinstallation, der anvender arbejdsfrekvenser i båndene mellem 1605 kHz og 4000 kHz eller mellem 4000 kHz og 27500 kHz. Dette krav kan opfyldes ved, at det udstyr, som er krævet i henhold til stk. 1.1, forsynes med denne mulighed; eller

.2 en INMARSAT skibsjordstation.

 

4 Administrationen kan undtage skibe bygget før 1. februar 1997, som udelukkende er beskæftiget i fart inden for havområde A2, fra kravene i henhold til regel 7.1.1.1 og 7.1.2 på den betingelse, at sådanne skibe opretholder, når det er praktisk muligt, en uafbrudt lyttevagt på VHF-kanal 16. Denne lyttevagt skal holdes på den position, hvorfra skibet normalt navigeres.

 

Regel 10 Radioudrustning – havområderne A1, A2 og A3

 

Alternativ 1

 

1 Ud over at opfylde kravene i regel 7 skal ethvert skib, som er beskæftiget i fart uden for havområderne A1 og A2, men inden for havområde A3, hvis det ikke opfylder kravene i stk. 2, være udrustet med:

.1 en INMARSAT skibsjordstation, som er i stand til:

.1.1 at sende og modtage nød- og sikkerhedskommunikation ved anvendelse af radiotelex;.

.1.2 at iværksætte og at modtage nødalarm;

.1.3 at opretholde vagt for kyst-til-skib nødmeldinger, herunder også sådanne, som stiles til specifikt definerede geografiske områder;

.1.4 at sende og modtage generel radiokommunikation ved anvendelse af enten radiotelefoni eller radiotelex; og

.2 en MF radioinstallation, som er i stand til at sende og modtage på frekvenserne:

.2.1 2187,5 kHz ved anvendelse af DSC; og

.2.2 2182 kHz ved anvendelse af radiotelefoni, til varetagelse af nød- og sikkerhedsformål;

.3 en radioinstallation, som er i stand til at opretholde en uafbrudt DSC-vagt på frekvensen 2187,5 kHz; denne installation kan være separat eller sammenbygget med den i stk. .2.1 krævede; og

.4 udstyr til at iværksætte udsendelse af skib-til-kyst nødalarm via en radiotjeneste, som skal benytte enten:

.4.1 det polære satellitsystem på 406 MHz; dette krav kan opfyldes ved at bruge den i regel 7.1.6 krævede satellit-EPIRB, enten ved fjernbetjening af denne fra, eller ved at installere denne tæt på den position, hvorfra skibet normalt navigeres; eller

.4.2 HF ved anvendelse af DSC; eller

.4.3 INMARSAT's geostationære satellitsystem; dette krav kan opfyldes enten ved udrustning med en ekstra skibsjordstation eller ved hjælp af den satellit-EPIRB, der er krævet i henhold til regel 7.1.6, enten ved fjernbetjening af denne fra, eller ved at installere denne tæt på den position, hvorfra skibet normalt navigeres.

 

2 Alternativ 2

Ud over at opfylde kravene i henhold til regel 7 skal ethvert skib, som er beskæftiget i fart uden for havområderne A1 og A2, men inden for havområde A3, hvis det ikke opfylder kravene i stk. 1, være udrustet med:

.1 en MF/HF radioinstallation, der er i stand til at sende og modtage på alle nød- og sikkerhedsfrekvenser i båndene mellem 1605 og 4000 kHz samt mellem 4000 og 27500 kHz for nød- og sikkerhedsmæssige formål;

.1.1 ved anvendelse af DSC;

.1.2 ved anvendelse af radiotelefoni; og

.1.3 ved anvendelse af radiotelex; og

.2 udstyr, der er i stand til at opretholde uafbrudt DSC-vagt på 2187,5 kHz, 8414,5 kHz og på mindst én af nød- og sikkerhedsfrekvenserne for DSC: 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz eller 16804,5 kHz; det skal til enhver tid være muligt at vælge en hvilken som helst af disse nød- og sikkerhedsfrekvenser. Dette udstyr kan være separat eller sammenbygget med det udstyr, som er krævet i pkt. .1; og

.3 udstyr til at iværksætte udsendelse af skib-til-kyst nødalarmer ved hjælp af et andet radiosystem end HF; dette udstyr skal enten benytte:

.3.1 det polære satellitsystem på 406 MHz; dette krav kan opfyldes ved at bruge den i regel 7.1.6 krævede satellit-EPIRB, enten ved fjernbetjening af denne fra, eller ved at installere denne tæt på den position, hvorfra skibet normalt navigeres; eller

.3.2 INMARSAT's geostationære satellitsystem; dette krav kan opfyldes ved udrustning med enten:

.3.2.1 en INMARSAT skibsjordstation; eller

.3.2.2 den satellit-EPIRB, der er krævet i regel 7.1.6, enten ved fjernbetjening af denne fra, eller ved at installere denne tæt på den position, hvorfra skibet normalt navigeres; og

.4 skibet skal yderligere være i stand til at sende og modtage generel radiokommunikation ved anvendelse af radiotelefoni eller radiotelex via en MF/HF radioinstallation, der anvender arbejdsfrekvenser i båndene mellem 1605 og 4000 kHz samt mellem 4000 kHz og 27500 kHz. Dette krav kan opfyldes ved, at det i stk. .1 foreskrevne udstyr forsynes med denne mulighed.

 

Kravet om radiotelex i regel 10.2.1.3 gælder ikke for lastskibe med en bruttotonnage på under 300.

 

3 Det skal være muligt at iværksætte udsendelse af nødalarm via det i stk. 1.1, 1.2, 1.4, 2.1 og 2.3 specificerede udstyr fra den position, hvorfra skibet normalt navigeres.

 

4 Administrationen kan undtage skibe bygget før 1. februar 1997, når disse er beskæftiget i fart udelukkende inden for havområderne A2 og A3, fra kravene i henhold til regel 7.1.1.1 og 7.1.2 på den betingelse, at sådanne skibe, når det er praktisk muligt, opretholder en uafbrudt lyttevagt på VHF-kanal 16. Denne lyttevagt skal holdes på den position, hvorfra skibet normalt navigeres.

 

Regel 11 Radioudrustning – havområde A1, A2, A3 og A4

 

1 Ud over at opfylde kravene i regel 7 skal ethvert skib, som er beskæftiget i fart inden for alle havområder, være forsynet med de radioinstallationer og det udstyr, der er foreskrevet i regel 10.2 (MF/HF – alternativ 2), idet dog udstyret foreskrevet i regel 10.2.3.2 (INMARSAT) ikke kan accepteres som værende et alternativ til det i regel 10.2.3.1 foreskrevne udstyr (406 MHz). Det i regel 10.2.3.1 foreskrevne udstyr skal altid forefindes.

 

Herudover skal ethvert skib, der er beskæftiget i fart inden for alle havområder, opfylde kravene i regel 10.3.

 

Krav om radiotelex gælder ikke for lastskibe med en bruttotonnage på under 300.

 

2 Administrationen kan undtage skibe bygget før 1. februar 1997, når disse er beskæftiget i fart udelukkende inden for havområderne A2, A3 og A4, fra kravene i henhold til regel 7.1.1.1 og 7.1.2 på den betingelse, at sådanne skibe, når det er praktisk muligt, opretholder en uafbrudt lyttevagt på VHF-kanal 16. Denne lyttevagt skal holdes på den position, hvorfra skibet normalt navigeres.

 

Regel 12 Vagthold

 

1 Ethvert skib skal, når det er i søen, opretholde en uafbrudt vagt:

.1 på VHF DSC kanal 70, hvis skibet er udrustet med en VHF radioinstallation krævet i henhold til regel 7.1.2;

.2 på nød- og sikkerhedsfrekvensen for DSC: 2187,5 kHz, hvis skibet er udrustet med en MF radioinstallation krævet i henhold til regel 9.1.2 eller regel 10.1.3;

.3 på nød- og sikkerhedsfrekvenserne for DSC: 2187,5 kHz og 8414,5 kHz samt også på mindst én af nød- og sikkerhedsfrekvenserne for DSC: 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz eller 16804,5 kHz, alt efter tidspunktet på døgnet og skibets geografiske position, hvis skibet er udrustet med en MF/HF radioinstallation krævet i henhold til regel 10.2.2 eller regel 11.1. Denne vagt kan holdes ved hjælp af en modtager, der kan scanne.

.4 for kyst-til-skib nødmeldinger via satellit, hvis skibet er udrustet med en INMARSAT skibsjordstation krævet i henhold til regel 10.1.1.

 

2 Ethvert skib skal, når det er i søen, opretholde en radiovagt for modtagelse af udsendelser af maritim sikkerhedsinformation på den eller de relevante frekvenser, hvor udsendelse finder sted til netop det område, skibet befinder sig i.

 

3 Indtil den 1. februar 1999 eller indtil en sådan anden dato, som den maritime sikkerhedskomité måtte fastsætte , skal ethvert skib, når det er i søen, opretholde uafbrudt lyttevagt på VHF kanal 16 i det omfang, det er praktisk muligt. Denne vagt skal holdes på den position, hvorfra skibet normalt navigeres.

 

Regel 13 Energikilder

 

1 Når skibet er i søen, skal der til stadighed være tilstrækkelig elektrisk energi til rådighed til drift af radioinstallationerne samt til opladning af alle de batterier, der anvendes som en del af en eller flere reserveenergikilder for radioinstallationerne.

 

2 I tilfælde af at skibets hovedenergikilde og nødenergikilde svigter, skal der findes en eller flere reserveenergikilder til drift af radioinstallationerne, for at nød- og sikkerhedskommunikation kan varetages.

Reserveenergikilden eller -kilderne skal være i stand til samtidigt at forsyne følgende udstyr:

VHF radioinstallationen krævet i regel 7.1.1, og enten:

MF radioinstallationen krævet i regel 9.1.1; eller

MF/HF radioinstallationen krævet i regel 10.2.1 eller regel 11.1; eller

INMARSAT skibsjordstationen krævet i regel 10.1.1;

samt en hvilken som helst af de i stk. 4, 5 og 8 nævnte ekstra belastninger, i en periode af mindst:

.1 én (1) time for skibe udrustet med en nødenergikilde, hvis denne fuldt ud opfylder alle relevante krav i regel II-1/42 eller II-1/43, herunder også kravene om at kunne forsyne radioinstallationerne; og

.2 seks (6) timer for skibe, der ikke er udrustet med en nødenergikilde, som fuldt ud opfylder alle relevante krav i regel II-1/42 eller II-1/43, herunder også kravet om at kunne forsyne radioinstallationerne.

Reserveenergikilden eller -kilderne skal ikke nødvendigvis kunne forsyne uafhængige HF og MF radioinstallationer på samme tid.

 

3 Reserveenergikilden eller -kilderne skal være uafhængige af skibets fremdrivningsmidler og af skibets elektriske anlæg.

 

4 Hvor der, ud over VHF radioinstallationen, kan tilsluttes to eller flere af de andre radioinstallationer, der er nævnt i stk. 2, til reserveenergikilden eller -kilderne, skal denne eller disse være i stand til samtidigt, i det relevante tidsrum som angivet i stk. 2.1 eller 2.2, at forsyne VHF radioinstallationen og:

.1 alle andre radioinstallationer, der kan forbindes til reserveenergikilden eller -kilderne på samme tid; eller

.2 den af de andre radioinstallationer, der bruger mest energi, hvis kun én af de andre radioinstallationer kan forbindes til reserveenergikilden eller -kilderne samtidig med VHF radioinstallationen.

 

5 Reserveenergikilden eller -kilderne kan anvendes til at forsyne den i regel 6.2.4 krævede elektriske nødbelysning.

 

6 Hvis en eller flere reserveenergikilder består af et eller flere genopladelige akkumulatorbatterier:

.1 skal der findes udstyr til automatisk opladning af sådanne batterier; ladeudstyret skal kunne oplade batterierne til den krævede minimumskapacitet inden for 10 timer; og

.2 batterikapaciteten skal kontrolleres ved brug af en passende metode med højst 12 måneders mellemrum. Kontrollen skal foregå, medens skibet ikke er i søen.

 

7 Akkumulatorbatterier, som udgør en reserveenergikilde, skal placeres og installeres på en sådan måde, at der sikres:

.1 den bedst mulige ydelse;

.2 en rimelig levetid;

.3 en rimelig sikkerhed;

.4 en batteritemperatur, såvel ubelastet som under opladning, der ligger inden for de af fabrikanten specificerede; og

.5 en forsyningsperiode for fuldt opladte batterier, som sikrer, at de kan drive det nødvendige udstyr i de under punkt 2 specificerede tidsrum under alle vejrforhold.

 

8 Hvis det er nødvendigt for den rette virkemåde af et i medfør af dette kapitel foreskrevet radioanlæg, herunder den i regel 18 nævnte navigationsmodtager, at anlægget uafbrudt forsynes med data fra skibets navigationsudstyr eller fra andet udstyr, skal der findes midler til at sikre en sådan dataoverførsel, hvis såvel skibets hovedenergikilde som nødenergikilde svigter.

 

9 Den i regel 6.2.4 krævede belysning og navigationsudstyr, som er tilsluttet skibets radioudstyr, skal være tilsluttet samme energikilde som radioudstyret.

 

Regel 14 Funktionsnormer

 

1 Alt udstyr, som er omfattet af dette kapitel, skal være af en type, der er godkendt af Administrationen. Sådant udstyr skal opfylde passende funktionsnormer, som ikke er ringere end dem, der er vedtaget af Organisationen.

 

I lastskibe med en bruttotonnage på under 300 med fartsområde i havområde A1 og A2 kan VHF-DSC udstyr være af klasse A, B eller D og MF-DSC udstyr af klasse A, B eller E.

 

2 Radioudstyret i dette kapitel og i kapitel III, regel 6.2 skal opfylde kravene i Rådets direktiv 96/98/EF af 20. december 1996 om udstyr i skibe.

 

3 Undtaget fra kravet i regel 14.2 er radioudstyr i lastskibe med en bruttotonnage på under 300, såfremt kravene i Rådets direktiv 99/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr (R&TTE) er opfyldt.

 

Regel 15 Vedligehold

 

1 Udstyret skal være konstrueret således, at de vigtigste enheder let kan udskiftes uden omfattende rekalibrering eller opjustering.

 

2 Udstyret skal, i det omfang det er muligt, være udformet og installeret på en sådan måde, at det er let tilgængeligt for inspektion og vedligeholdelse om bord.

 

3 Der skal om bord findes tilstrækkelig teknisk dokumentation til, at udstyret kan betjenes korrekt og vedligeholdes under hensyntagen til relevante rekommandationer fra IMO.

 

4 Der skal forefindes tilstrækkeligt med reservedele og værktøj til, at udstyret kan vedligeholdes.

 

5 Administrationen skal træffe foranstaltninger til at sikre, at radioudstyr foreskrevet i medfør af dette kapitel vedligeholdes således, at funktionskravene foreskrevet i regel 4 er opfyldte, og således, at de af IMO anbefalede funktionsnormer for sådant udstyr er opfyldt.

 

6 For skibe i fart i A1 og/eller A2 område sikres opfyldelsen af funktionskravene i regel 4 enten ved anvendelse af metoder såsom: dublering af udstyr, landbaseret vedligehold eller mulighed for vedligehold under sejlads, eller ved en kombination af disse metoder. Den eller de valgte metoder skal godkendes af Administrationen . Lastskibe i international fart med en bruttotonnage under 300 og lastskibe i national fart er fritaget for denne bestemmelse.

 

7 For skibe i fart i A3 og/eller A4 område sikres opfyldelsen af funktionskravene i regel 4 ved kombination af mindst to af følgende metoder: dublering af udstyr, landbaseret vedligehold eller mulighed for vedligehold under sejlads. For lastskibe med en bruttotonnage på under 300 kan antallet af vedligeholdelsesmetoder dog reduceres til mindst én. Den valgte kombination af metoder skal godkendes af Administrationen under hensyntagen til relevante rekommandationer fra IMO.

 

8 Der skal tages alle rimelige forholdsregler for at holde udstyret i funktionsdygtig stand, således at funktionskravene i regel 4 er opfyldt. En funktionsfejl i det i regel 4.8 krævede udstyr for generel radiokommunikation skal dog ikke anses for at gøre skibet usødygtigt eller for at begrunde skibets forsinkelse i havn, hvor der ikke er let adgang til udførelse af reparationer, under forudsætning af, at skibet er i stand til at opfylde alle nød- og sikkerhedsfunktioner.

 

9 Satellit EPIRB’er skal

.1 afprøves årligt for alle forhold vedrørende den operationelle virkemåde med særlig vægt på kontrol af udsendelse på operative frekvenser, kodning og registrering, med intervaller som angivet nedenfor:

.1 i passagerskibe, inden for 3 måneder før udløbsdatoen af sikkerhedscertifikatet for passagerskibe; og

.2 i lastskibe, inden for 3 måneder før udløbsdatoen, eller 3 måneder før eller efter årsdagen for radiosikkerhedscertifikatet for lastskibe.

Prøven kan foretages om bord på skibet eller på en godkendt afprøvningsstation ; og

.2 til serviceeftersyn hos en godkendt landbaseret vedligeholdelsesudbyder, med intervaller, der ikke overstiger 5 år.

 

Regel 16 Radiopersonale

 

1 Ethvert skib skal have personale om bord, der er kvalificeret til at varetage nød- og sikkerhedsradiokommunikation til Administrationens tilfredshed. Dette personale skal være indehavere af de relevante certifikater som specificeret i radioreglementet, hvor dettes bestemmelser er gældende. En bestemt person blandt radiopersonalet skal være udpeget til at have det primære ansvar for radiokommunikationen i nødsituationer.

 

2 I passagerskibe skal mindst en person, som er kvalificeret i overensstemmelse med stk. 1, være udpeget til udelukkende at varetage radiokommunikationsarbejde i nødsituationer.

 

Regel 17 Radiojournaler

 

Alle hændelser i forbindelse med radiotjenesten, der synes at være af betydning for sikkerheden for menneskeliv til søs, skal registreres i en radiodagbog. Denne registrering skal ske på en måde, som er godkendt af Administrationen, og som er i overensstemmelse med radioreglementet. For lastskibe i national fart kan oplysningerne føres i skibsdagbogen.

 

Regel 18 Positionsopdatering

 

Alt tovejs kommunikationsudstyr om bord på et skib, der er omfattet af bestemmelserne i dette kapitel, og som er beregnet til automatisk inkludering af skibets position i en nødalarm, skal automatisk forsynes med denne information fra en intern eller ekstern navigationsmodtager, hvis en sådan er installeret. Hvis en sådan modtager ikke er installeret, skal skibets position og det tidspunkt, hvor positionen blev bestemt, manuelt opdateres med mindst 4 timers mellemrum, medens skibet er i søen, således at det altid er klar til udsendelse fra udstyret.

Officielle noter

1) Jf. definition i regel I/2.

2) For sådanne skibe gælder de særlige krav om radiosikkerhed, der er indeholdt i den pågældende overenskomst mellem Canada og USA.

3) Der henvises til NAVTEX-håndbogen, som er godkendt af Organisationen.

4) Der henvises til anbefalingen om tilvejebringelse af radiokommunikationstjenester for det globale maritime nød- og sikkerhedssystem (GMDSS) (se Res. A.801(19).

5) Der henvises til resolution A.614(15) vedrørende udrustning med radar, som arbejder i frekvensbåndet 9300-9500 MHz.

6) Opmærksomheden henledes på et eventuelt behov for, at skibe kan modtage visse maritime sikkerhedsinformationer, medens de er i havn.

7) 1. Hver kontraherende regering er ikke pligtig til at stille samtlige radiokommunikationstjenester til rådighed. 2. Kravene til landbaserede faciliteter for dækning af de forskellige havområder bør defineres.

8) Der henvises til anbefalingen om tilvejebringelse af radiokommunikationstjenester for det globale nød- og sikkerhedssystem (GMDSS). Denne anbefaling er udviklet af Organisationen (se Res. A.801(19)).

9) Visse skibe kan være undtaget fra dette krav (se regel 9.4).

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser b".