Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2006 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål

( Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

 

I henhold til ligningslovens § 7, nr. 22 er fondene m.v. i det medfølgende bilag pr. 31. december 2006 godkendt indtil videre, således at der til enkeltpersoner kan uddeles skattefri ydelser, forudsat at der ikke sker ændringer i fondens vedtægt.

Skattefritagelsen for 2006 gælder for beløb op til og med 10.000 kr. årligt. Hvis modtageren får mere end én ydelse fra fonden, sammenlægges indkomstårets ydelser. Overstiger værdien af årets samlede ydelser fra den pågældende fond bundfradraget på 10.000 kr., beskattes det overskydende beløb efter de almindelige regler. Årets ydelser fra forskellige organisationer sammenlægges derimod ikke.

Det er en betingelse for skattefritagelsen, at uddelingen fra den sociale fond m.v. er godkendt af Den Sociale Sikringsstyrelse. I forbindelse med godkendelsen modtager Den Sociale Sikringsstyrelse fondens vedtægter og regnskaber. Den Sociale Sikringsstyrelse påser i forbindelse med godkendelsen, at udbetalingerne sker til formålet i overensstemmelse med fondens godkendte vedtægter.

Fonden m.v. kan have til formål også at yde støtte til andre formål end socialt og sygdomsbekæmpende arbejde. I så fald skal fonden m.v. foretage en regnskabsmæssig opdeling af ydelserne. Disse ydelser til andre formål er ikke omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i ligningslovens § 7, nr. 22.

Godkendelser i henhold til ligningslovens § 7, nr. 22 meddeles indtil videre. Fonden skal således som udgangspunkt ikke søge om fornyet godkendelse hvert år.

Cirkulæret vil være tilgængeligt på Den Sociale Sikringsstyrelses hjemmeside: www.dss.dk.

Den Social Sikringsstyrelse, den 10. maj 2007

Uffe Hermansen

/Bente FrommBilag 1

3 F Midtvendsyssels Socialfond

6te november 1897. (Fondsreg.nr. 3341)

Aabenraa, Den velgørende fond i. (Fondsreg.nr. 13234)

Aagaard og hustrus Mindelegat, Bagermester Knud. (Fondsreg.nr. 4501)

Aagaards Legat for Præstedøtre, Frøknerne Wibekke og Christiane. (Fondsreg.nr. 7089)

Aagesen, Legatet til Minde om Kammeradvokat. (Fondsreg.nr. 4485)

Aalborg Blindekreds’ Fællesfond, Aalborg.

Aalborg frivillige bloddonores fond. (Fondsreg.nr. 7617)

Aalborg Haandværkerforenings Fond. (Fondsreg.nr. 320)

Aalborg Industri- og Handelskammers Fond (Fondsreg.nr. 318)

Aalborg kommune, Fælleslegatet af 1976 for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1999)

Aalborg Købstads Almindelige Understøttelsesforening.

Aalborg og Nørresundby Textilhandlerforenings Understøttelsesfond. (Fondsreg.nr. 3106)

Aalborgske enkekasse under Viborg stifts gejstlige enkekasse, Den

Aarestrup og hustru Petrine Aarestrups legat, Niels. (Fondsreg.nr. 4589)

Aarestrup og hustru Petrine Aarestrups stiftelse, Niels. (Fondsreg.nr. 4590)

Aarestrup og hustrus legat, Emil. (Fondsreg.nr. 623)

Aarestrup’s Fond, Skovtaksator Jørgen

Aarestrups Legat, Købmand Jørgen. (Fondsreg.nr. 4872)

Aarhus stifts gejstlige, Enkekassen for

Aarhuus Kjøbmænds Hjælpekasses Legatfond. (Fondsreg.nr. 11588)

Aaris og hustru Else Marie Aaris, født Olsens legat, oprettet af deres datter, fru Frederikke Henningsen, født Aaris, Proprietær Adam Wilhelm. (Fondsreg.nr. 1695)

Aaris og hustrus legat, Skolelærer Theodor.

Aarup Kommunes Fælleslegat.

Aarups Gave, Jens Nielsen

Aarups Legat, Ulla

Abildgaards fond, Fabrikant Knud (Fondsreg.nr. 49)

Abildgaards Legat for unge Piger i Skjolde Skole, Fhv. Højskoleforstander Jørgine Nielsen

Adolph's legat, Niels Pedersen. (Fondsreg.nr. 4211)

Agger sogns vandlidte, Kollekten for. (Fondsreg.nr. 11401)

Aggerbecks og hustrus mindelegat, Fabrikant I. M. (Fondsreg.nr. 5215)

Agnes' Stiftelse under Grevskabet Frijsenborg, Comtesse.

Ahnfeldts Legat, Frøken Eva Elisabeth

Aids, Fondet til bekæmpelse af. (Fondsreg.nr. 11469)

Akademiraadets Understøttelsesfond for Billedkunstnere. (Fondsreg.nr. 13755)

Albeck, født Kierkegaards Legat, Kommandørinde Augusta

Albecks Legat, C.M. (Fondsreg.nr. 1373)

Albertsens Mindelegat, Tvillingesøstrene Ingeborg Sophie og Margrethe Elisabeth

Aldershvile-fonden. (Fondsreg.nr. 1001)

Aldersly, oprettet af Frands Bennedsen Knudsen, Stiftelsen

Alderstrøst legatfond, Haandværkerforeningens stiftelser. (Fondsreg.nr. 4806)

Alexandersens Legat, Justitsråd

Alexandrines Fond, Dronning

Allerup og hustru Little, f. Brosbøll's Mindelegat, Mægler M.A. (Fondsreg.nr. 2612)

Allerød kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende borgere i

Allinge-Gudhjem, Bevaringsfonden for. (Fondsreg.nr. 10540)

Almind og Hustru, Hansine Almind f. Høegh's Legat for gamle Smede, stiftet af Frøken Agnes Almind, Maskinfabrikant Peter. (Fondsreg.nr. 2519)

Als Fondet, Rudolph

Alzheimerforeningen i Roskilde Amt.

Alzheimerforeningen København.

Ancher og Hustru Julie Dorthea født Juels Legat for trængende Fiskere, Kæmner M.V. (Fondsreg.nr. 8411)

Anchersen og hustru Karoline Anchersens Legat, Fabrikant Martin. (Fondsreg.nr. 8226)

Anckers Legat, Kammerjunker, Fuldmægtig i Statsanstalten for Livsforsikring Frederik Armstrong

Andelsforeningernes humanitære og kulturelle fond. (Fondsreg.nr. 11122)

Andelstømrernes Understøttelsesfond i Vejle. (Fondsreg.nr. 8222)

Andersen af Husum og hustru Ane Andersen, f. Nielsens legat, Gårdejer Lars.

Andersen og hustru Abelone Kathrine Andersens legat, Journalist Hans Carl

Andersen og Hustru Ane Nielsdatters Legat for værdige Trængende i Hee kommune, Anders

Andersen og Hustru Anna, f. Seidelins Legat til Fordel for Kvinder af Embeds- eller Lægestanden samt for Kvinder med akademisk Uddannelse, Skolebestyrer, cand. polit. Valdemar. (Fondsreg.nr. 4593)

Andersen og Hustru Christine Louisa Andersen, født Malmborg's Legat, Fabrikejer W.

Andersen og hustru Ebba, født Graef's Legat, Arkivar Albert. (Fondsreg.nr. 9116).

Andersen og hustru Elisabeth Marie Andersens mindelegat, Skibsbygger Johannes.

Andersen og hustru Frederikke Andersens Mindelegat, Partikulier Sophus. (Fondsreg.nr. 1646)

Andersen og hustru Ida, født Collins legat, Direktør Marinus Kruusborg. (Fondsreg.nr. 12841)

Andersen og hustru Ingeborg Ovidia Signe Andersen, født Schmidts legat (fond), oprettet af deres datter frk. Lilli Ellen Andersen, Grosserer Christian. (Fondsreg.nr. 14821)

Andersen og Hustru Mette Sine Andersen, født Rasmussens Legat, Murermester A.P.

Andersen og hustrus legat til fattige i Søllerød kommune, Direktør Marius Kruusborg. (Fondsreg.nr. 13328)

Andersen og søster Mette Marie Andersens legat, Poul

Andersen's Fond, Maren Kirstine. (Fondsreg.nr. 12551)

Andersen's legat, Købmand

Andersen’s Legat for Blinde, Skibsfører Ingberg

Andersens født Grønbecks legat, Thora

Andersens legat, Brigader Eli

Andersens legat, Entreprenør Niels

Andersens Legat, Fhv. hotelejer, direktør Adolf. (Fondsreg.nr. 2086)

Andersens legat for vanføre i Danmark, Niels

Andersens legat, Frk. Anna Louise Marie

Andersens legat, Gårdejer af Rødding Hendrik

Andersens legat, Hans Christian. (Fondsreg.nr. 6613)

Andersens legat, Mette Marie og Andrea

Andersens legat af 6. april 2001, Bodil og Poul

Andersens legat til fordel for hæderlige enligt stillede kvinder, Frøken Olga Emilie Marchen

Andersens legat til støtte af forældreløse børn i Frederiksborg Amt og Storkøbenhavn, Gårdejer Rasmus Julius. (Fondsreg.nr. 4358)

Andersens Mindefond, Karl Konrad og Asta Birgit Kræmmer's Mindefond.

Andersens mindelegat, Ane Sofie. (Fondsreg.nr. 2535)

Andersens mindelegat, Fhv. købmand af Kolding Jens Jørgen

Andersens mindelegat (fond), Faginspektør Ellen Nyboe.

Andersens Mindelegat, Frk. Hedevig. (Fondsreg.nr. 10304)

Andersens Mindelegat, Margrethe. (Fondsreg.nr. 2927)

Andersens mindelegat til fordel for værdigt trængende gamle i Hoptrup sogn, Christine. (Fondsreg.nr. 1380)

Andersens og Hustru Birthe Andersens født Andersdatters Legat, Particulier Anders

Andersens og Hustru Karen, født Svendsens Legat for værdige Trængende i Ribe By og Ribe Domkirkes Landsogn, Ingeniør. (Fondsreg.nr. 4502)

Andersens og Hustru Sigrid, født Johnsens Legat, Departementschef P.O.A. (Fondsreg.nr. 8992)

Andersens og hustrus legat, Skibskapitain Jørgen

Andersens og hustrus sygehjælpslegat til fordel for uformuende beboer i Viborg Amt, Etatsråd Niels. (Fondsreg.nr. 6347)

Andersens Støttefond, Mary og Carl Otto. (Fondsreg.nr. 11596)

Andersson og hustrus legat, Snedkermester Lars. (Fondsreg.nr. 4011)

Anderssons Legat, Millan.

Andreasen og Hustru Anna Johanne Andreasens mindelegat, Anthon

Andreasens Familielegat, Christen. (Fondsreg.nr. 3661)

Andresens Fond, Rita. (Se-nr. 18965046).

Andresens Legat, Andreas og Christine

Andresens Legat, I.Ø.

Andresens stiftelse, Helene Marie.

Andræs Legat, Etatsråd Poul. (Fondsreg.nr. 3251)

Ankersen og hustru født Krogh's legat for ubemidlede i Middelfart, Toldassistent Adolf

Ankersen og hustrus samt søns legat, P. (Fondsreg.nr. 9684)

Ankerstjerne og Søster Mathilde Ankerstjernes Legater, Etatstaad, Købmand J.

Annas Minde. (Se-nr. 19064735).

Antikvarboghandlerforeningens Jubilæumsfond. (Fondsreg.nr. 2907)

Antonsens Minde, Knud Aage

Apostelkirkens sogns gamle, Fonden til fordel for. (Fondsreg.nr. 7535)

Apotheloz's legat, Egon Poul. (Fondsreg.nr. 2843)

Appeldorff's og Hustrus Mindelegat, Fabrikant

Arbejdernes Aktiebageri's 35 aars jubilæumslegat, A/S. (Fondsreg.nr. 4852)

Arbejdernes Kooperative Byggeforening.

Arneberg og hustrus legat, Hans Ludvig. (Fondsreg.nr. 195)

Arnhofs Legat for huslejehjælp til allerfattigste syge i København, Emmy og Edvard. (Fondsreg.nr. 3076)

Arveprinsesse Carolines Legat for Sygeplejersker. (Fondsreg.nr. 5984)

As - Klakring Sognes Spare- og Laanekases legat

Aschengreens Legat, Bagermester Johan Frederik

ASF Bornholm/børnehandicaplejren

Asgersminde. (Fondsreg.nr. 2457)

Asinofski's legat (til Boligstøtte), Salomon. (Fondsreg.nr. 1554)

Asinofski's legat (til studerende), Salomon. (Fondsreg.nr. 1553)

Asramafonden. (Fondsreg.nr. 11447)

Attermann's og Johanne Attermann's mindelegat, Købmand August Viggo

Aude og hustru Clara's mindelegat til fordel for vanskeligt stillede personer, Rentier Christian Adolf. (Fondsreg.nr. 2020)

Augustinus Fonden. (ERF 103222)

Automobil- & Cykelbranchens understøttelsesfond. (Fondsreg.nr. 512)

Autorkontoen, (Dansk Forfatterforening).

Bach's og hustru Ida Bach's legat til hjælp for syge bosatte i Ålborg Politikreds, Politimester i Ålborg C.L. (Fondsreg.nr. 3717)

Backers legat, Svend Aage

Bades Legat, Christiane

Baggers Stiftelse

Bagges skolelegat, Lorentz Heinrich Ohlsen

Bahts og Hustru Hendrikke Jacobine Bath, født Johansens Mindelegat, Pastor Jacob Emil. (Fondsreg.nr. 2534)

Balcks Mindelegat for Tunghøre, Familien H.P.

Ballins Mindefond, Esther Marie. (Fondsreg.nr. 4508)

Bang Fru Paula, født Phil's Mindelegat (fond)- oprettet af hendes søn, kunsthandler Arno Skjalm Bang.

Bang's mindelegat, Matthæus og Fanny. (Fondsreg.nr. 349)

Bang-Hansen's Legat, Ella Louise og Yrsa Petrea. (Fondsreg.nr. 5931)

Bangs Mindelegat, Fru Jenny. (Fondsreg.nr. 4459)

Bangs Mindelegat, Veterinærfysikus, Professor Bernhard. (Fondsreg.nr. 9268)

Barfoeds legat, Josias.

Barfreds legat, Harry og Else. (Fondsreg.nr. 8151)

Barnets Glæde, Sundbyernes Filantropiske Forening. (Fondsreg.nr. 469)

Baronessens Hvile- og Rekonvalescenthjem. (Fondsreg.nr. 11438)

Bast og hustru Ellen f. Volqvartz Mindelegat, Ingeniørkaptajn, cand.polyt. J.H.C. (Fondsreg.nr. 4225)

Bech af Gravengård og Hustru Maren Bech's Legat, Jens Peder Johansen

Bech og hustru Dagmar Christiane Bech, født Hermanns legat, Grosserer Jørgen. (Fondsreg.nr. 1694)

Bech og hustru Hansine Marie Bech's Legat i Stenderup, Teglværksejer N.P.

Bech's Legat, Direktør L. (Fondsreg.nr. 6211)

Bechs Almennyttige Fond, Ketty og Poul Erik. (Fondsreg.nr. 10973)

Bechs og Søstres Legat for ældre, trængende, ugifte Kvinder, hvis fædre eller mødre have tilhørt Embeds- eller Handelsstanden i Kjøbenhavn, når disse kvinders kår ikke svarer til den opdragelse, de har nydt, Kontorchef Chr. (Fondsreg.nr. 3665)

Becker og hustrus mindelegat, Skomagermester Adolph

Beckers Dyrefodringslegat, Fru Karla. (Fondsreg.nr. 11075)

Beckers Fond, Carl J. (Fondsreg.nr. 7400)

Beckmann og sognepræst A. Rindoms minelegat, Frk. Henriette. (Fondsreg.nr. 11995)

Beckmans legat, Frederik. (Københavns Murerlaug)

Bedre Hørelses Fællesfond, Landsforeningen for.

Beecken og Hustrus Legat, I. (Fondsreg.nr. 3793)

Beeken og hustru Thora f. Ipsens legat, (fond), Fabrikant Frode.(Den Danske Frimurerorden).

Behrends Legat, Fr.

Behrends Legat, Frøken Agnes Harriet. (Fondsreg.nr. 6656)

Behrens Legat til Fordel for ubemidlede Fiskeres Enker med mindreaarige Børn, hvis Forsørger er omkommet under Udførelsen af sin Dont, Grosserer Sally. (Fondsreg.nr. 8413)

Behrens' Legat til Ove Behrens' Minde, Grosserer Sally. (Fondsreg.nr. 1892)

Bekker og Hustrus Fond, Johan. (Fondsreg.nr. 4811)

Belschner og Hustrus Legat, Prokurist Marius. (Fondsreg.nr. 4252)

Beltofts legat, Carl Emil. (Fondsreg.nr. 9896)

Beltofts Legat, Max Andre. (Fondsreg.nr. 2707)

Bendixen's Legat til fordel for ubemidlede skoleelever ved de kommunale skoler i Thisted, Skibsbygger Hans Ditlev. (Fondsreg.nr. 795)

Bendixens legat, Tandtekniker Johann

Bendtsens legat til fordel for personer der har lidt af børnelammelse og på grund heraf ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde, Fru Bertha Marie. (Fondsreg.nr. 10123)

Bendtsens legat til fordel for værdige trængende personer, der på grund af kronisk sukkersyge er ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde, Fru Bertha Marie. (Fondsreg.nr. 10122)

Bendtsens Legat,brødrene Carl og Viggo. (Fondsreg.nr.446)

Bentsen og hustrus julegavelegat, Stiftsfysiker N.J.

Bentsen-Pedersens og hustrus mindelegat, Billedhugger Peder. (Fondsreg.nr. 7849)

Bentsens Legat, Frk. Ingeborg Marie

Bentzenske Understøttelseslegat, Det. (Fondsreg.nr. 8073)

Benzon-Gersdorffske Legat nr. 2 til visse Enker i Odense, Det. (Fondsreg.nr. 451)

Benzonske Legat til fordel for Fyns stiftamtmænds og biskoppers enker og børn, Det. (Fondsreg.nr. 1272)

Berg og Hustru Johanne Louise, født Oppermann's Legat for værdige og trængende Præsteenker og -døtre, D. (Fondsreg.nr. 7090)

Berg og Hustru Thora Berg, født Tøttrups Legat, Grosserer Christian Frederik. (Fondsreg.nr. 5155)

Berg og hustru, Valborg Berg, født Nielsen Egestads, mindelegat, Handelsgartner Peter. (Fondsreg.nr. 8792)

Berggreens Legat, Anna og Ole. (Fondsreg.nr. 7656).

Bergs Stiftelse oprettet til minde om Johan Hartmand og hustru, fru Johanne Elisabeth. (Fondsreg.nr. 10091).

Berkows Legat, Læge

Berlingske Tidendes legat af 11. december 1954

Berlins og frøken Marie Poulsens Fond, Grosserer Ludvig

Bernbergs legat, Rasmus

Bernkaus Legat, Eugen og Maria

Bernth og hustrus legat, C.L. Haaber. (Fondsreg.nr. 1546)

Berthelsen og hustru Elise D. Berthelsen, f. Tommerup's legat for Lunde-Outrup menigheder, Sognepræst C.C. (Fondsreg.nr. 8766)

Berthelsen og hustru Elise D. Berthelsen, født Tommerup’s legat for Starup-Grarup menigheder, Sognepræst C.C.

Berthelsens legat til fordel for værdige trængende enligt stillede kvinder i Middelfart, Telefonistinde, frk. Gudrun. (Fondsreg.nr. 7823)

Bethe og Hustrus Legat, Børstefabrikant E.

Betzer's Legat, Kammerraad Jens Jacob

Betzerske Legat for værdige og trængende Enker og Døtre efter Skolelærere i Ribe Amt, Det. (Fondsreg.nr. 2697).

Beyer og hustru Didde Beyer´s fond, Øjenlæge, dr.med. Alfred.

Bielske Legater, De. (Fondsreg.nr. 9559)

Bierfreundt's legat, Lorentz

Bies Legat for nerveramte kvinder, Fru Lydia Weng. (Fondsreg.nr. 50022)

Bikuben i Næstveds Fond

Bikuben-Fyns fælleslegat (fond), Sparekassen. (Fondsreg.nr. 13644)

Bikubens studielegat for Glostrup Kommune. (Fondsreg.nr. 1500)

Bille-Brahe Selby'ske Fond, Den. (Fondsreg.nr. 5686)

Bille-Hansen f. Johansens legat til Understøttelse for Nervesvækkede, Enkefru Gudrun Caja. (Fondsreg.nr. 822)

Bing's mindelegat, Etatsråd J. M. (Fondsreg.nr. 2439)

Bing'ske Legat, Det. (Fondsreg.nr. 4484)

Bings mindelegat, Otto og Gerda. (Fondsreg.nr. 1612)

Biografteaterfunktionærer stiftet til Minde om Constantin Philipsen, Hjælpefonden for. (Fondsreg.nr. 2561)

Birch og Hustru Karen Maria f. Sonnes Legat, Andreas

Birchs Legat for Bornholm, Johannes (Fondsreg.nr. 10032)

Birk og hustrus guldbryllupslegat, A.G.

Birkerød kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 2558)

Bischoff's Legat, Frøken Frida. (Fondsreg.nr. 7282)

Bisgaards Fond, Bodil og Kai. (Fondsreg.nr. 4642)

Bitsch og hustru Agnes Bitsch' mindelegat, Læge Johannes. (Fondsreg.nr. 8771)

Bjergsted kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende. (Fonds- reg.nr. 9524)

Bjørns legat, Pastor C.A.

Blaabjerg kommune, Fælleslegatet for værdige trængende. (Fondsreg.nr. 9826)

Blaagaards kirkes hjælpefond. (Fondsreg.nr. 11656)

Blichers legat for de i Hørning Kommune boende værdige og trængende enker og kvinder, hvis ægteskab er blevet opløst ved skilsmisse, Jenny Elisabeth. (Fondsreg.nr. 10506)

blinde og svagsynede, Selvvirksomhedens fælleslegat for. (Fondsreg.nr. 2012)

Blindeinstitut i København, Det separate Understøttelsesfond ved det kgl. (Fondsreg.nr. 8295)

Blindeinstitutter, Dispositionsfond for De kgl. (Fondsreg.nr. 8293)

Blindelegatet af 22. juni 1927. (Fondsreg.nr. 1536)

Blindes Selvvirksomhed, Foreningen til at fremme. (Fondsreg.nr. 2010)

Blindes Støttefond. (Fondsreg.nr. 2010)

Bloch og hustru Louise Augusta, født Petersens Legat, Grosserer Wincent Magnus. (Fondsreg.nr. 9686)

Bloch's Legat for danske Sygeplejersker, Grosserer Emil August. (Fondsreg.nr. 12587)

Blochs Legat til Understøttelse af Præsteenker, Enkefru Louise Augusta. (Fondsreg.nr. 4904)

Bloms legat, Maskinfabrikant, ingeniør Tage. (Fondsreg.nr. 9906)

Blovbjergs og Hustru Ane Christine Petersens Legat, Christian Nielsen

Bo's legat, Mette. (Fondsreg.nr. 7774)

Boas's Legat, Chr. (Fondsreg.nr. 4603)

Bochardt's mindelegat, Anna. (Til døve) (Fondsreg.nr. 7627)

Bochardts mindelegat, Anna. (Til blinde). (Fondsreg.nr. 1552)

Bocks Mindelegat, Livlæge, Etatsråd Johs. Chr. Aug.

Boels Fond, Olga og Esper. (Fondsreg.nr. 2490)

Boesgaard og Proprietær Rasmus Boesgaard's Legat, Frøken Else Cathrine. (Fondsreg.nr. 2364).

Boesminde Fonden.

Bogbranchens hjælpefond. (Fondsreg.nr. 5181)

Bogense kommunes fællesfond. (Fondsreg.nr. 12625)

Bojsen og Hustrus Legat, Grosserer Jens P.L. (Fondsreg.nr. 5424)

Bokkenheusers Legat til københavnske lærerinders rekreation, Frøken Margrete. (Fondsreg.nr. 50303)

Boldts og hustru Dorthea Christine Boldts stiftelses pengelegat, Konditor Martin A. (Fondsreg.nr. 5962)

Boligfonden for enlige mødre og fædre. (Fondsreg.nr. 7382)

Boligfonden for læger og disses efterlevende ægtefæller. (fondsreg.nr. 102).

Bolings og Hustrus Legat, Jens Hansen

Bolvigs mindelegat, Direktør Arthur Bolvig og hustru Marie Elisabeth.(Se.nr-88820010).

Bolwigs legat, Købmand af Fjerritslev I.C.

Bombebøssen i Frederikshavn. (Fondsreg.nr. 10048)

Bomlebøssen, Sømandsstiftelsen, København. (Fondsreg.nr. 4098)

Boms og hustrus legat, Peter. (Thurø)

Bonaventuras Støttefond, Forældreforeningen. (Fondsreg.nr. 10245)

Bondo og hustru Christiane f. Hartmann's legat, Fhv. farmer Christian Mumme

Bonnéns Fond, Købmand Inger

Boock og Hustru's Legat, Landinspektør, Afdelingschef. (Fondsreg.nr. 3044)

Borch og hustru Ane Brønniches legat, Agent Anders. (Fondsreg.nr. 7022)

Borchsenius og Alma Saabyes Fond, Grosserer Oluf. (Fondsreg.nr. 9689)

Borgbergs Legat, Pensioneret Oberst af Rytteriet André Martinus. (Fondsreg.nr. 9024)

Borgens Legat, Ellen Margaret. (Fondsreg.nr. 2778)

Borgerlige Velgørenhedsselskab i Køge, Det. (Fondsreg.nr. 4155 (Se-nr. 11612008).

Borgerstiftelsens fond for ældre, værdige og trængende borgere eller deres enker i Roskilde kommune. (ERF. 189864)

Borgervennens sociale fond

Bornholms Regionskommune, Fonden for værdigt trængende i

Borris-Jørgensen og hustru Johanne Borris-Jørgensens mindelegat, Købmand Christian Nielsen. (Fondsreg.nr. 8149)

Borthigs og hustru samt frøken Angelica Borthigs Understøttelseslegat, C.F.N.

Boye, født Seedorff's legat, Enkefru Elisabeth Birgitte

Boyes Legat for juridiske Embedsmænds Enker og Døtre, Kontorchef Peter Henrik

Boysens Legat, William og Thea. (Fondsreg.nr. 7691)

Boysens mindelegat for blinde, N. (Fondsreg.nr. 840)

Bramming kommune, Fælleslegat for de der har behov for hjælp i

Brandes Fond, Overlæge, professor Ludvig Israel

Brandt og hustrus mindelegat, Jernstøber Knud. (Se-nr. 11607438).

Brandts Legat, Frk. Nathalia A.

Brandts og Hustru Camilla Brandt, født Bodenhoffs Legat, Pastor Alexander. (Fondsreg.nr. 4911)

Brask og hustru fru Knudsine Kirstine Brask's legat, Proprietær af Kondrup Anders Andreas. (Fondsreg.nr. 2793)

Brasks legat, Anna Mette

Brede Arbejderforenings Legat. (Fondsreg.nr. 897)

Bregentveds nu ophævede Brandforenings Legat, Grevskabet. (Fondsreg.nr. 692)

Bremerholms Børnefond. (Fondsreg.nr. 13920)

Brendstrups Legat, Valdemar

Brendstrups Mindelegat, Laura

Breum og hustrus legat til fordel for værdige trængende mænd og kvinder i Nykøbing på Mors, Justitsraad Niels. (Fondsreg.nr. 148)

Breum's mindelegat, Ignatz og Anna. (Fondsreg.nr. 10699)

Breunings Mindelegat, Hella og Anna. (Fondsreg.nr. 59)

BRF-fonden. (Fondsreg.nr. 194)

Brincker's jubilæumslegat, A/S Brødrene

Brinks legat, Johan og Petra (Fondsreg.nr. 6605)

British Import Union/Dansk Journalistforbund, Kreds 1

British Import Unions Tattoo-legat af 1955. (Fondsreg.nr. 3734)

Broby Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i

Brock-Bredalske Legater i Randers, De. (Fondsreg.nr. 9053)

Brockenhuus-Schacks og Hustru, Grevinde Julie Brockenhuus-Schack, født Moltkes Legat, Amtmand, Greve Ludvig. (Fondsreg.nr. 6661)

Brockenhuus-Schack og Hustrus Sølvbryllupslegat, Grev. (Fondsreg.nr. 50389)

Brocks og Hustru Lene Bredals Legat til 12 Enker eller Enkemænd, Niels. (Fondsreg.nr. 10968)

Brocks Skolelegat B, Niels. (Fondsreg.nr. 6929)

Broen af 1917, Foreningen

Brogaard's Legat, Skoleinspektør A. (Fondsreg.nr. 4543)

Brogårdshøjfonden. (Fondsreg.nr. 14542)

Brokenhuus-Schack's jubilæumslegat, Kammerherre, amtmand, greve

Brorsons Fond, Astrid. (Fondsreg.nr. 14395)

Brousts legat, Frederik Christian. (Fondsreg.nr. 96316)

Bruel's Fond, Erik og Karen-Margrethe. (Fondsreg.nr. 2228)

Brun, født Vind, Enke efter Kammerherre Brun til Krogerup, Legatet til Minde om Kammerherreinde S.

Brunby's Legat, Fru Gerda

Bruns og Hustrus Guldbryllupslegat, Kammerherre C.

Bruun og hustrus legat, Carl J.

Bruuns Enkesæde, Pastor Andreas Christian. (Fondsreg.nr. 2699))

Bruuns Fond, Otto

Bruuns og hustru Ane Sofie, født Hansens legat, Kobbersmedemester C.C. (Fondsreg.nr. 4848)

Brædstrup Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1073)

Brøchner og datter Jenny Brøchners legat for blinde, Alfred. (Fondsreg.nr. 1551)

Brønderslev kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i

Brøndsted og hustru Margrethe, født Røginds legat, Postmester Niels. (Fondsreg.nr. 867)

Brøndsteds legat, Jørgen Madsen

Brøndum og Hustru Emmy Brøndum, født Lorentzens Legat, Fabrikant Alfred. (Fondsreg.nr. 13290)

Brøndums Fond og Legat, Birthe og Erik. (Fondsreg.nr. 13396)

Brøndums Legat til oprettelse af et homøopatisk hospital i København, Brændevinsbrænder, Rasmus William. (Fondsreg.nr. 7386)

Brøndums Legat. (Fondsreg.nr. 2214)

Brønshøj Sogns Asyls Legat

Brørup Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i

Buch og hustru Helene født Christensens Legat, Snedkermester N.Chr.

Buch og hustru Maren Buch, født Petersen, Baltzergaards Stiftelse, Ditlev Marcussen. (Fondsreg.nr. 5149)

Buhls Mindelegat, Partikulier Valdemar. (Fondsreg.nr. 2870)

Buhls og Enkes, Sophie født Bangs, Legat for trængende Præstedøtre, Hans. (Fondsreg.nr. 10771)

Bunch's og Caroline Amalie Bunch, født Engelgreen's Mindelegat, C.K. (Fondsreg.nr. 796)

Bundgaard og hustru Astrid Johanne Katrine Bundgaards legat, Gaardejer Niels Peder

Bundtmagernes Stiftelsesfond. (ERF.nr. 102986)

Buntmagerlauget i Danmark, Legatet for. (Fondsreg.nr. 3160)

Buntzens (født Køhlers) Mindelegat, Enkefru Juliane. (Fondsreg.nr. 9567)

Busck's og Hustru Carlotte Anne f. Hutchinsons Børnelegat, Grosserer Gunni. (Fondsreg.nr. 7174)

Buxlunds Legat, Uhrmager Søren. (Fondsreg.nr. 8611)

Bystrøms mindelegat, Tua. Louiseforeningen

Bystævneparkens Venner. (Fondsreg.nr. 6195)

Bytoftens støttekreds og rejsefond, Kollektivcentret. (Fondsreg.nr. 12165).

Bæk's Legat, Iver Christian Andersen. (Fondsreg.nr. 2823)

Bærentzens legat, Fru Johanne. (Fondsreg.nr. 5365).

Bødker af Øer, Mindelegat for Søren og Kristine Jensen. (Fondsreg.nr. 2957)

Bøgvads legat, Partikulier Jacob Adolf. (Fondsreg.nr. 1271)

Bøhm og datter Else Bøhm’s Fond, Generalkonsul Friedrich

Bøje's Legat til Bedste for epileptiske Børn i Danmark, Axel. (Fondsreg.nr. 10425)

Børjesson og fru Boel Børjesson, født Jønssons Legat, Maskinchef Knud. (Fondsreg.nr. 5099)

Børkop Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i

børn og unge, Legat til fordel for. (Fondsreg.nr. 1544)

Børnecancerfonden

Børnefonden, Den selvejende institution. (Fondsreg.nr. 6423)

Børnekontoen – Kirsten Dyrløv Madsens Legat

Børnelegatet af 1976. (Fondsreg.nr. 3009)

Børnenes Juleglæde af 17. august 1873, Foreningen

Børnenes Kontor, Foreningen. Esbjerg

Børnenes Kontor. København. (Fondsreg.nr. 4286).

Børnenes Vel, i Aalborg, Foreningen.

Børnenes Vel, Esbjerg, Fonden. (Fondsreg.nr. 3780)

Børneplejeforeningen af 1849. (Fondsreg.nr. 7641)

Børnesagens Fællesråds Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 3993)

Børns Jul, Ubemidlede

Børresen og hustru Nanna Børresen, født Bergs legat, Komponist Hakon. (Fondsreg.nr. 1818)

Børsens Legat, Rentier Hans Olsen

Bøytler's og Hustrus Legat, Fabrikant S.A.(ERF 2668)

Bøttger og hustrus legat til fordel for blinde, Urmager Poul. (Fondsreg.nr. 1690)

C C D's Barmhjertigheds Fond, Logen. (Fondsreg.nr. 9445)

Callesen og Hustru Jenny Callesen, født Smith's Legat, Isenkræmmer Alfred. (Fondsreg.nr. 9320)

Callesens legat, Helene. (Fondsreg.nr. 6037)

Cappel og Hustru Margrethe Jellings Legat, Caspar

Cappelens legat, De tre søskende Georg, Henrik og Cecilie. (Fondsreg.nr. 1052)

Caritas Danmark

Carlsen og hustru Christiane Carlsens mindelegat, Wolfgang. (Fondsreg.nr. 3640)

Carlsen-Langes Legatstiftelse

Carlsen-Skiødts, hustrus og datters fond, folketingsmand, forfatter Jens Carl Adolp. (Fondsreg.nr. 13768)

Carlsens og Hustrus Legat, A. (Fondsreg.nr. 9099)

Carlson og hustru fhv. sygeplejerske Dagny Ester Ragnhild Carlson født Sølvhøjs legat til værdigt trængende beboere i Køge kommune fortrinsvis invalider, Fhv. brandmester Carl Ejnar. (Fondsreg.nr. 1000)

Carlsons og Hustru Camilla Carlsons Legat, Carl F.J. (ERF 100616)

Carstensens Mindefond, Læge Povl. (Fondsreg.nr. 11629)

Carstensens Mindelegat, Grosserer Harald. (Fondsreg.nr. 3588)

Carstenske Legat, Det. (Fondsreg.nr. 9333)

Carøe og hustrus legat til konfirmationsudstyr for konfirmander fra Stege købstad, Consul Hans F.

Caspersens Legat, Aage.

Castonier's mindelegat, Familien. (Fondsreg.nr. 13815)

Centralvarme-, Rør- og Sanitets-Branchens Legat. (Fondsreg.nr. 741)

Charisius, f. Oxholms Legat, Baronesse Rosenkrantz. (Fondsreg.nr. 10585)

Charstenschiolds legat for blinde, Joachim og Charlotte.

(Fondsreg.nr. 670).

Chaufførernes Støtteforening.

Christensen født Lunds Stiftelse, Enkefru Charlotte Sophie. (Fondsreg.nr. 6698)

Christensen og fru Anna Johanne Hansen, f. Christensen's legat, Søstrene frøken Marentine

Christensen og hustru, Ane Christensen, født Nielsens legat for kronisk syge i Aarhus, Maskinarbejder Christen Hjulmand. (Fondsreg.nr. 8609)

Christensen og hustru Caroline Christensens Mindelegat, Bygmester I.O. (Fondsreg.nr. 5171)

Christensen og hustru Charlotte Christensens legat, S.M. (Fondsreg.nr. 250)

Christensen og hustru Christine Christensens legat under Handels-og Kontoristforeningens Understøttelses-Selskab, Fhv. kunsthandler Niels Christian. (Fondsreg.nr. 3982)

Christensen og hustru Else Christensens legat for trængende familier, i hvis hjem der findes kræft- eller tuberkulosesygdomme, Sadelmagermester Christen Holger

Christensen og hustru, Kristine Christensens Legat til fordel for trængende aldersrentenydere i Damme by, Møn, Overpostbud Jørgen Peter

Christensen og hustru, Kristine Christensens Legat til fordel for trængende syge i Damme by m.v., Overpostbud Jørgen Peter. (Fondsreg.nr. 1969)

Christensen og hustru O. Kristiane Christensens fond, Civilingeniør Walter

Christensen og hustru Olga Christensens Legat, Mozart.

Christensen og Hustru samt Sønnesøn Martin C. Christensens Legat, Skibstømrer Chr.

Christensen og hustru Sørine Rasmine Christensen, født Winther's uddannelseslegat, Skræddermester Carl C. (Fondsreg.nr. 7982)

Christensen og Hustrus Fond, B. Korsholdt. (ERF 101152)

Christensen og hustrus fond, O.P. (Fondsreg.nr. 184)

Christensen og hustrus legat, A.F. Tscherning. (Fondsreg.nr. 7985)

Christensen og Hustrus Legat, Kjøbmand M.H.

Christensen og Hustrus Mindelegat, H.C. (Fondsreg.nr. 5170)

Christensen og Hustrus Mindelegat, Købmand Mikkel

Christensen og Manufakturhandler R. M. Lund og Hustruers Legat, Rentier Mathias. (Fondsreg.nr. 3361)

Christensen og Sophie Christensens Legat for Blinde, Christian. (Fondsreg.nr. 1579)

Christensen samt Grosserer Emil Hansens og fru Sigrid Hansens Mindeforn, Linda Harriet. (Fondsreg.nr. 13131)

Christensen's Legat, Enkefru Sara Kristine

Christensen's Legat, Købmand Aage. (Fondsreg.nr. 4426)

Christensen's legatfond for kræftlidende, Frøken Ingeborg. (Fondsreg.nr. 1961)

Christensen's minde-fond, Vejle, Konsul, grosserer Oswald. (Fondsreg.nr. 2975)

Christensens fond, Elli og Peter Ove. (Fondsreg.nr. 11119)

Christensens Fond, Miron Elenora

Christensens Legat, Brødrene fra Vesterdam Søren og Chresten N. (Fondsreg.nr. 2809)

Christensens Legat, Frøken Johanne Christine

Christensens Legat, Løjtnant Sophus. (Fondsreg.nr. 3585)

Christensens Legat, Niels Peter. (Fondsreg.nr. 2454)

Christensens legat, Poul Bent. (Fondsreg.nr. 7178)

Christensens Legat, Søren

Christensens Legat for enligtstillede Kvinder i Stadil Sogn, Enkefru Ane

Christensens legat for syersker, Grosserer Chr. Winther. (Fondsreg.nr. 8797)

Christensens legat til fordel for ubemidlede kræftpatienter, Kriminalass. Ulla og Jens

Christensens legat til fordel for værdig trængende i Overviskum, Enken Karen

Christensens Legat til minde om hendes forældre overretssagfører Julius Hanson og hustru Hulda Hanson, Keramikeren fru Ville. (Fondsreg.nr. 4572).

Christensens Legat, Toldklarerer Wilhelm. (Fondsreg.nr. 4226)

Christensens Legat, Tømrer Søren Handskemager. (Fondsreg.nr. 9615)

Christensens Legatfond, Lauritz Peter. (Fondsreg.nr. 2623)

Christensens mindelegat, Frøken Ellen. (Fondsreg.nr. 115)

Christensens mindelegat, Rentier Jørgen Peter

Christensens sygelegat, Tage. (Fondsreg.nr. 8962)

Christian's Jubilæumslegat, Logen. (Fondsreg.nr. 4546)

Christians Velfærdsfond, Logen. (Fondsreg.nr. 4544)

Christiansen, født Jensen's Legatfond for trængende Enker efter eller Døtre af Præster i den danske Folkekirke, Enkefru Laura. (Fondsreg.nr. 9072)

Christiansen og Fru Agathe Rosencrantz' Mindelegat, Frk. Anna. (Fondsreg.nr. 5792)

Christiansen og hustru Astrid Mathilde Christiansen, født Iversen's legat, Fhv. mølleejer Hans Høj. (Fondsreg.nr. 3650)

Christiansen og hustru Johanne Kirstine Christiansens legat, Fabrikant R. af Dbg. Jens Christian

Christiansen og hustru Louise Vilhelmine Christiansen, født Schwalbes legat, Direktør Carl. (Fondsreg.nr. 8787)

Christiansen’s Legat, Blomsterhandler Orla Emil

Christiansens legat til fordel for Kjøbenhavns Handelsstands Klub's Understøttelsesselskab Købmandsbo, Egil og Maja. (Fondsreg.nr. 12201)

Christiansens Mindelegat for Dansk Agronomforening, Konsulent H.P. (Fondsreg.nr. 12190)

Christiansens Mindelegat for Frederikshavn, Apotheker Fru Anna (Fondsreg.nr. 1444)

Christiansens Mindelegat, Fru Helvig. (Fondsreg.nr. 1196).

Christina Friederica Stiftelsen

Christoffersens Fond, Dorthea.

Christoffersens legat for langtidsindlagte psykiatriske patienter i Viborg Sygehus, Anna Lise. (Fondsreg.nr. 9995)

Christoffersens legat, Gerda. (Fondsreg.nr. 9255)

Christoffersens Legat til Trængende i Skjold Sogn, forhenværende Gaardejer i Skjold Søren

Classenske Fideicommis, Det. (Fondsreg.nr. 6968)

Clausen og hustru Ellen Clausens legat, Lærer af Hatting Niels Jørgen. (Fondsreg.nr. 11339)

Clausen og hustru Olga Clausen samt frøken Petra Clausens legat til fordel for Radiumstationen i Århus, Jørgen. (Fondsreg.nr. 7909)

Clausens legat, Forhenværende købmand Sophus Carl Christian. (Fondsreg.nr. 6603)

Clausens Legat, Havnefoged Frederik

Clausens Legat under Hertz Stiftelse, Ingeborg

Clausens Mindelegat, Hugo Storm. (Fondsreg.nr. 12945)

Clausens og hustrus pensionistlegat, Jes. (Fondsreg.nr. 6202)

Claussens og Datter Cathinca Claussens Mindelegat, Fru Charlotte. (Fondsreg.nr. 7648)

Cloos, født Barfred's mindelegat, Fru Oline. (Fondsreg.nr. 10049)

Cohns Mindelegat, Prokurist Alfred Martin. (Fondsreg.nr. 7658)

Cohr's legat, Frøken Ane Oline. (Fondsreg.nr. 50070)

Cold og Hustru Elise Margrethe Armgard Cold, født Svendens Legat til Fordel for ugifte forældreløse Døtre af Embedsmænd, henhørende til Danmarks Hær og Flaade, derunder de dertil hørende Ministerier, Kontorchef i Marineministeriet Thomas Frederik Leopold Brun (Fondsreg.nr. 2731)

Colitis-Crohn-Foreningen, Landsforeningen til bekæmpelse af Colitis Ulcerosa og Crohns Sygdom.

Collstrup og søn Rudolf Collstrup`s Mindelegat, Grosserer Andreas. (Fondsreg.nr. 3086)

Commichaus Fond, Fabrikant Carl. (Fondsreg.nr. 936)

Conincks Legat for kvinder i trange kår, Frøknerne A.M. og C. (Fondsreg.nr. 2204)

COPA Stomiforeningen.

Creutzberg og Hustrus Legat for Grossereres og Købmænds Enker og ugifte Døtre, Frederik. (Fondsreg.nr. 8991)

Cridland og pens. socialinspektør Elise Wittenkamp, købmand R. Wittenkamps døtres legat, Agnes. (Fondsreg.nr. 802)

Cumanns Legat, Sahva Fonden, Frøken Harriet. (Fonds.reg. 6580)

Dabelsteens legat, J.C. (Københavns Murerlaug)

Dahl og Hustru Sophie Dahl'q Legat, Fhv. Skibskaptajn Knud Valdemar. (Fondsreg.nr. 8404)

Dahl og hustru Sophie Dahls legat, Fhv. skibsfører Knud Valdemar. Styrmandsfoeningen. (Fondsreg.nr. 9767)

Dahl's Mindefond, Marie og Andreas. (Fondsreg.nr. 11240)

Dalsgaards legat, I. Chr. og Dagny

Dalsgaards Legatfond for værdige, trængende personer i Viborg, guldsmedemester Jørgen. (Fondsreg.nr. 14674)

Dalsgaards Legatfond for værdige, trængende personer i København, Guldsmedemester Jørgen. (Fondsreg.nr. 7863)

Dam-Nielsens Mindelegat, Overretssagfører Jens. (Fondsreg.nr. 644)

Dams legat, Skibsfører Lauritz V. (Fondsreg.nr. 2741)

Danexims Legat for ældre, værdige Trængende i Bog Sogn, A/S. (Fondsreg.nr. 3379)

Danholts Legat, Kaptajn N.P. (Fondsreg.nr. 13092)

Danielsens og hustru Emma Danielsens mindelegat, fabrikant Peter Victor. (Fondsreg.nr. 7998)

Danmark Fonden

Danmark's Fond, Det Hvide Bånd i. (Fondsreg.nr. 4018)

Danmarks Astma-Allergiforbunds rekreationsfond

Danmarks Bløderforening

Danmarks Bløderforenings Forsknings- og Støttefond

Danmarks Frivillige Bloddonorers Sikringsfond. (Fondsreg.nr. 5714)

Danmarks Havfiskeriforenings Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 901).

Danmarks Psoriasis Forening.

Danmarks Rederiforenings Understøttelsesfond. (Fondsreg.nr. 4441)

Danmarks Rejsebureaus Fond. (Fondsreg.nr. 3025)

Danmarks Sundhedsfond, Fortsættelsessygekassen. (Fondsreg.nr. 240)

Dannebrogsridderes efterladte, Foreningen af 1888 til understøttelse af

Danneskiold-Samsøes legat for tyende og andre trængende, enkelensgrevinde Anna Amalie Louise. (Fondsreg.nr. 5732)

Dannow og hustrus legat, A.H. (Fondsreg.nr. 6609)

Dansk Apopleksiforening

Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund, 1. kreds. østre

Dansk Blindesamfund, 10. kreds, Vestsjællands amt

Dansk Blindesamfund, 11. kreds, Sydsjælland

Dansk Blindesamfund, 12. kreds, Lolland-Falster

Dansk Blindesamfund, 13. kreds, Fyns amt

Dansk Blindesamfund, 14. sønderjydske amtskreds

Dansk Blindesamfund, 15. kreds, Ribe amt

Dansk Blindesamfund, 17. kreds, Århus

Dansk Blindesamfund, 18. kreds, Randers

Dansk Blindesamfund, 19. kreds, Ringkøbing

Dansk Blindesamfund, 2. kreds, nørre

Dansk Blindesamfund, 20. kreds, Viborg

Dansk Blindesamfund, 21. kreds, Aalborg

Dansk Blindesamfund, 22. kreds, Vendsyssel

Dansk Blindesamfund, 23. kreds, Bornholm

Dansk Blindesamfund, 3. kreds, vestre

Dansk Blindesamfund, 4. kreds, søndre

Dansk Blindesamfund, 5. kreds, Amager-Byen

Dansk Blindesamfund, 6. kreds, København's amt nord

Dansk Blindesamfund, 7. kreds, København's amt syd

Dansk Blindesamfund, 8. kreds, Frederiksberg amt

Dansk Blindesamfund, 9. kreds, Roskilde amt

Dansk Blindesamfund. 16. kreds, Vejle amt

Dansk Blindesamfunds Fyns-Kreds, Fællesfonden under. (Fondsreg.nr. 14142)

Dansk Blindesamfunds Fælleslegat I. (Fondsreg.nr. 11490)

Dansk Døvblinde-forening.

Dansk Døvstummeforening's fond ved Fyns Døveforening, Jørgen Majgaard. (Fondsreg.nr. 12804).

Dansk Epilepsiforening. (ERF.nr. 171704).

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 8415).

Dansk Folkeferies Hjælpefond. (Før-Sygekassernes Hjælpefond). (Se.nr.- 11596991).

Dansk forening for Albinisme

Dansk forening for NF. Neurofibromatosis Recklinghausen

Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Dansk Forsorgsselskab. (Fondsreg.nr. 11390).

Dansk Glaucom Forening af 29.9.1994 for patienter og pårørende. (Fondsreg.nr. 1005275).

Dansk Kørelærer-Unions Fond for Trafikofre. (Fondsreg.nr. 702)

Dansk Navigatørforenings Fond. (Fondsreg. nr. 3838)

Dansk Papirhandlerforenings Legatfond. (Fondsreg.nr. 7369)

Dansk Parkinsonforening

Dansk Provins Textilhandlerforening og dennes understøttelsesfond. (Fondsreg.nr. 8086)

Dansk Radio Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 2500)

Dansk Rotarys Hjælpearbejde. (Fondsreg.nr. 5418)

Dansk Styrmandsforenings legat af 1957. (Fondsreg.nr. 9768)

Dansk Urmager og Optiker Centralforening, Understøttelsesfonden. (Fondsreg.nr. 1748)

Dansk Vare- og Industrilotteri, Almindeligt

Danske Advokaters Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 4458)

danske bildende kunstnere og deres efterladte, Fælleslegatet for understøttelse til. (Fondsreg.nr. 2436)

danske Diakonissestiftelse, Den. (Fondsreg.nr. 5362).

Danske Døvblinde, foreningen af. (Se-nr. 16867691).

Danske Døves Landsforbund.

Danske Døves Landsforbunds fælleslegat af 1983. (Fondsreg.nr. 7047)

Danske Døves Landsforbunds Støttefond

Danske Flyveres Fond. (Fondsreg.nr. 8836)

Danske Handelskammers Understøttelsesfond, Det. (Fondsreg.nr. 10791)

Danske Handelsrejsende stiftet 1866's Fond, Foreningen af. (Fondsreg.nr. 14981

Danske Husmoderforeningers fond for rekreations- og hvilehjemsophold, De. (Fondsreg.nr. 2629)

danske Johanniterordens hospitalsfond, Den. (Fondsreg.nr. 3946)

Danske Kunstneres Hjælpefond til Kræftens Bekæmpelse. (Fondsreg.nr. 3328)

Danske Kvinders Velfærds (D.K.V.s) legat til minde om fru Ellen Nørregaard. (Fondsreg.nr. 12260)

danske Lægeforenings fælleslegat til understøttelses- og hjælpeformål, Den almindelige. (Fondsreg.nr. 78)

danske musiklærere og musiklærerinder, Pensions- og Understøttelsesforeningen for

danske Præsteforenings Hjælpefond, Den. (Fondsreg.nr. 9068)

danske Præsteforenings Jubilæumslegat, Den

Danske Søfarendes Mindefond af 1945

danske sømands fond, Den. (Fondsreg.nr. 440)

danske Vaabenbrødres Mindelegat, De. (Fondsreg.nr. 1945)

Danæus Legat for ugifte Præstedøtre, Pastor Jacob Albert

Daphnefondet af 1862

Daugaards Fond, Steen. (ERF.nr. 221055).

Davidsens Legat, Student David. (Fondsreg.nr. 11582)

Dazets og Enke Ulrica Margrethe Dazet, født Clemens legat, Ambrosius. (Fondsreg.nr. 9056)

De Små Glæders Fond, under Sct. Georgs Gilderne i Randers.(Fondsreg.nr. 13097)

Debell's legat, Agent Poul

Degns Legat, Skærbæk, Søren

Deichmanns og hustru Bolette Cathrine Kraft Deichmanns, f. Gyldendals legat, Kancelliråd Jacob. (Fondsreg.nr. 838)

Demants Familiestiftelse, Fabrikant H. (Fondsreg.nr. 2861)

Dental Aktieselskabet af 1934's Tandlægefond. (Fondsreg.nr. 4557)

Det Kryssing-Riissingske Legat. (Fondsreg.nr. 1273)

Diabetesforeningens sociale fond, Odense.

Diabetesramte børn og unge, stiftet 1991, legatet (fonden) til støtte for.

Diverselegatet. (Fondsreg.nr. 8297)

DLH-Fonden. (ERF 109.780)

Drachmanns Legat, Holger. (Fondsreg.nr. 2215)

Dragør kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 4927)

Dragør skibsførerforening, div. smålegater

Drewes Legats Fond, Helene og Ove. (Fondsreg.nr. 12724)

Drewsen og Ernestine Drewsen, født Jacobsens Legat til Skagens Fiskere, Papirfabrikant Christian

Dreyer og hustru Juliane Dreyers legat, Konsul Dreyer. (Fondsreg.nr. 13919)

Dronning Anna Sophias Stiftelse for adeliee Enker. (Fondsreg.nr. 10396)

Dronning Anne Sophies Stiftelse for trængende under Vallø Stift.

Dronning Caroline Amalies legat. (Fondsreg.nr. 9772)

Dronning Ingrids Fond for Dronningens Livregiment, Hendes Majestæt. (Fondsreg.nr. 2963)

Dronning Margrethes og Prins Henriks fond. (Fondsreg.nr. 5982)

Dræby Fonden, Henning. (Fondsreg.nr. 12922)

Dræbys legat, Knud Vagn. (Fondsreg.nr. 6164)

Dubosc, født Løwert, og tidligere afdøde Mand, Kjøkkenmester Auguste Dubosc's Legat, Augusta Elisabeth. (Fondsreg.nr. 135)

Dybvigs legat, Oda G.H. (Fondsreg.nr. 1584)

Dyrebyes mindelegat, Eli

Dyresens legat til minde om hans forældre, Musiker Georg. (Fondsreg.nr. 6764)

Dyrlund og hustru Augusta Vilhelmine Dyrlunds mindelegat, Gaardejer Frederik Emil

Dyrlægernes Understøttelsesforening af 13. juli 1873

Dyssegårds Sogns Menighedsplejer, Fonden.

døv-blinde under Institutionen for døve, Fælleslegatet for. (Fondsreg.nr. 11876)

Døvblinde, Fonden For. (Fondsreg.nr. 9246)

døve under Institutionen for døve, Fælleslegatet for. (Fondsreg.nr. 11877)

Døvefonden. (Fondsreg.nr. 7322)

Ebeltoft kommunes legat. (Fondsreg.nr. 2956)

Ebsten og hustru Legat, Grosserer Curt. (Fondsreg.nr. 3555)

Eegholms Legat for København og Frederiksberg, Frøken Petrea. (Fondsreg.nr. 1837)

Eegholms Legat, Frk. Petrea Susanne. (Fondsreg.nr. 1037)

Efterslægtselskabets Skoles Lejrskole. (Fondsreg.nr. 1300)

Egebjerg Kommunes Fælleslegat for værdige trængende. (Fondsreg. nr. 2226)

Eggeling og Hustrus Fond for danske Billedhuggere, Billedhugger Edouard. (Fondsreg.nr. 13171)

Egmont H. Petersens fond. (Egmontfonden).(ERF.nr. 101935).

Egtved kommunes legatfond.

EGV's Legatfond af 1. januar 1985. (Fondsreg.nr. 11636)

EGV-Fonden. (ERF 106623)

Eising og hustrus legat, P.P.

Elevstøttefondet, Haslev udvidede Højskoles Elevforening. (Fondsreg.nr. 2302)

Eliassens legat, Brolægningsentreprenør Jens. (Fondsreg.nr. 6601)

Elisabeth Fonden

Ellermann og Hustrus Legat, Hans Madsilius. (Fondsreg.nr. 8614)

Elsass Centret, Fonden for Helene

Elsass legat til fordel for spastisk lammede, oprettet af frøken Helene Elsass, Ludvig og Sara

Endel-Backhausenske Mindelegat, Det.

Engholm's Forfatter-Legat, Forfatterinderne E. og C. (Fondsreg.nr. 50146)

Enkedronning Caroline Amalies Mindelegat for Trængende i Lyngby Sogn. (Fondsreg.nr. 11874)

enligt stillede kvinder, Fondet til værn for. (Fondsreg.nr. 12380)

Erichsen og Hustru Charlotte Erichsen, født Gøbels Mindelegat, Frantz

Erichsens Legat, Frk. Ellen Marie Overgaard. (Fondsreg.nr. 11416)

Eriksens legat for gigtplagede husmødre, Fanny Hougaard. (Fondsreg.nr. 12342)

Eriksens Mindelegat, Karoline og Hans Marius. (Fondsreg.nr. 423)

Erslev og hustru Edith Erslev, født Thomsens Jubilæumslegat for Slagelse Velgørenhedsselskab i Slagelse, Købmand af Slagelse Aage

Esajas Kirkes Menighedspleje

Esbjerg Børnehjems Fond. (Fondsreg.nr. 12163).

Esbjerg Centralsygehus, Fonden til støtte for onkologisk afdeling ved.

Esbjerg Fiskeskipperforenings Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 2119)

Esbjerg kommunes fælleslegat for værdigt trængende personer. (Fondsreg.nr. 12035)

Esbjerg Sygehjælpsforsikrings Legat. (Fondsreg.nr. 2693)

Esbjerg-Fonden (I.C. Møllers Fond). (Fondsreg.nr. 813)

Esmanns og Etatsraadinde D. Esmann f. Fabers Legat til Fordel for trængende Enker og trængende Døtre af Handelsstanden i Odense, Etatsraad E.F.

Esmers Mindelegat, Jørgen. (Fondsreg.nr. 1329)

Espersen og hustru, fru Dagny Espersens fond, Direktør J.P.A. (ERF 5090)

Espersen og Hustrus Legat, Overkirurg Geert. (Fondsreg.nr. 9048)

Estrups Legat, O.J. (Fondsreg.nr.1549)

Estvadgaards Stiftelse. (Fondsreg.nr. 2694)

Eurun født Nielsens legat, Hattemagermester F.I.Eurun og Anna. (Fondsreg.nr. 2433)

Evers fond, William og Hugo. (Fondsreg.nr. 2192)

Evers Legat, Generalkonsul Hugo. (Fondsreg.nr. 3204)

Evers legat, William og Anna. (Fondsreg.nr. 1530)

EVÅ - Fonden

Eykens og Hustru Johanne Ulrikka Eykens, født Marcussens Legat, Overretssagfører Anders Peter

Faaborg Handelsstandsforenings Understøttelseskasse. (Fondsreg.nr. 1360)

Faaborg legatet - legat nr. 100. (Fondsreg.nr. 3975)

Faaborgs Legat for trængende og værdige ugifte Kvinder, Frøken Sophie. (Fondsreg.nr. 7543)

Faber og hustrus legat, Sparekassedirektør Carl G.G. (Fondsreg.nr. 7644)

Falking og hustrus legat, Kaptajn J.C. (Fondsreg.nr. 7821)

Falsterske legat, Det. (Fondsreg.nr. 4507)

Familiefonden af den 1. oktober 1975. (EHF 107280)

Fang, Fanny f. Frederiksen, Roskilde, Hjælpelegatet for enligtstillede kvinder og mænd, der midlertidigt trænger til økonomisk støtte, Stiftet af.

Fanø Bombekasse

Fanø Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 10372)

Farmaceuter i Danmark, Forsikringsforeningen for

Farum kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i

Fattiges Juleglæde. (Fondsreg.nr. 2476)

Faxøes Fond, Tom Nis.

Fechtels Hospital, Poul. (Fondsreg.nr. 11783)

Feddersen og hustru Elin Ingeborg Feddersen's legat for værdigt trængende præsteenker og ugifte præstedøtre af den evengelisk-lutherske trosbekendelse, Grosserer C.R. (Fondsreg.nr. 8433)

Feddersens legat for den tidr. Nr. Sejerslev kommune, Boy

Fehrs legat for værdige og trængende enker og uforsørgede børn efter farmaceuter og læger, Apoteker Christian. (Fondsreg.nr. 1056)

Feilbergs legat, Carl og Albertine. (Fondsreg.nr. 6600)

Fejerskovs Mindefond, Ane. (Fondsreg.nr. 12317)

Feldmann og hustru Martha Feldmann's mindelegat, Revisor Elias. (Fondsreg.nr. 11179)

Feldthusens Fond af 5. oktober 1975, Kristina Petrea – Marius Claus- og Erik

Fengers legat for enlige og trængende kvinder i Nykøbing Sj. Sygeplejerske frøken Johanne. (Fondsreg.nr. 2555)

Fennings legat, Fru Gerda. (Fondsreg.nr. 1114)

Ferie- og Rekreationslegat, Teknisk Landsforbunds. (Fondsreg.nr. 1040)

Fevejles legat for værdige trængende i Stouby sogn, Familien Madsen. (Fondsreg.nr. 207)

Fideicommi, Brandts

Filadelfia, Dispositionsfonden for psykiatrisk afsnit ved kolonien. (Fondsreg.nr. 6947)

Filadelfias moderations- og legatfond, Kolonien. (Fondsreg.nr. 6946)

Filmbranchens Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 4878)

Finds og Forstkandidat Julius Ratken Finds Legat, Fotograf Peter Theodor. (Fondsreg.nr. 6654)

Finsens Legat for trængende ugifte Præstedøtre, Agnes. (Fondsreg.nr. 12278)

Finters og hustru Gudrun Finters Mindelegat,disponent Finn-Ove. (Fondsreg.nr. 4687)

Fireskillingeselskabet af 1836, Fritz A. Kofoeds legat

Fischer og hustru Pharmone Caroline født Plougs legat, Sadelmagermester H.C.

Fischer-Sørensen og hustru Agnes, født Hammer's legat, Kontorchef, cand. jur. Ernst. (Fondsreg.nr. 7980)

Fischers legat, Juliane Marie og Margrethe Augusta

Fischers Legat, Læge Christian Joachim. (Fondsreg.nr. 10029)

Fischers og Hustrus Doris, født Michelsens Legat, Brygger Anton

Fischers stiftelse, Christian. (Fondsreg.nr. 1323)

Fiscus Ecclesiaticus (afd. II). (Fondsreg.nr. 12279)

Fisker's Legat, Fabrikant J.

Fjeldsted og hustrus skattelegat for Ry og Siim, Skoleinspektør. (Fondsreg.nr. 8786)

Fjerritslev kommune, Fælleslegatet af 1981 for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 2369)

Fleron og Hustrus Mindelegat, Journalist og forfatter William. (Fondsreg.nr. 6180)

Fletscherske Legat, Det. (Fondsreg.nr. 4917)

Fløys legat til minde om hendes forældre Emil Fløy og hustru Antoinette, født Gersdorff, samt hendes moster Julie von Gersdorff, Frøken Gunhild von Gersdorff. (Fondsreg.nr. 3077)

Foghts Fond, Grosserer L.F. (Fondsreg.nr. 8165)

Foghts Mindelegat, Fru Gretchen

Fogs Legat for fattige Præstedøtre i den danske Folkekirke, Biskop, Dr.phil. & theol. B.J. (Fondsreg.nr. 12259)

Fogs legat for Sindbjerg sogns uformuende ungdom, Søren

Fogs Mindefond, Helga og Kai. (Fondsreg.nr. 7351)

Folkmann’s Legat, Ragnhild

Fond af 13. Juli 1923

Fonden af 1. december 1997

Fonden af 13. november 1984 (Fondsreg.nr. 11647)

Fonden af 1870 med flere legater (Fondsreg.nr. 7143)

Fonden af 1982 (Fondsreg.nr. 8351)

Fonden af 1989

Fonden af 21. marts 1979 (Fondsreg.nr. 1979)

Fonden af 23. april 1963 (Fondsreg.nr. 8970)

Fondet Hjælp til ubemidlede Enker. (Fondsreg.nr. 7157)

Foreningen Familieferie

Forsvarets velfærdsfond. (Fondsreg.nr. 2352)

Foss og Hustru Sane Foss' Legat til fordel for syge og trængende journalister, Redaktør Victor

Foss og hustru Sane Foss' mindelegat til fordel for dårligt stillede journalistenker, Redaktør Victor

Fraenckel og hustru Berthe, født Nathansen's legat, fabriksejer Adolph. (Fondsreg.nr. 14371)

Francks Legat, Olivia. (Fondsreg.nr. 4571).

Frandsen og hustrus legat, Fhv. gaardejer i Grejs Niels

Frandsens Alderdomsfond, Husejer C. (Fondsreg.nr. 1501)

Frandsens legat for de i "De gamles Hjem" i Viborg anbragte beboere, Fhv. landmand Søren

Frandzens og hustrus legat for værdige trængende personer af haandværkerstanden i Odense, Garver F. (Fondsreg.nr. 4849)

Frank og hustru Angelina Franks Mindelegat, Friedrich Wilhelm. (Fondsreg.nr. 11321)

Frank og Hustru`s legat til fordel for vanføre, F.W. (ERF 6581)

Fredensborg-Humlebæk kommunes fælleslegat for personer i økonomisk trang. (Fondsreg.nr. 2122)

Fredericia Kommune, Fælleslegatet til fordel for værdige og nødlidende medborgere i. (Fondsreg.nr. 6027)

Fredericia skibsværfts sygehuslegat. (Fondsreg.nr. 11284)

Frederik den Ottendes Minde, Garderfonden. (Fondsreg.nr. 2657)

Frederik den Syvendes Stiftelses Fond. (Fondsreg.nr. 8238)

Frederiksberg kommunes trangslegat. (Fondsreg.nr. 6595)

Frederiksberg Menighedssygepleje. (Fondsreg.nr. 8189).

Frederiksberg Sparekasses Fond. (ERF.nr. 107858) (Se-nr. 46206312).

Frederiksen, født Ottosens Legat til Fordel for Børnene i Deres Majestæter Kong Christian den Niendes og Dronning Louises Guldbryllupsasyl paa Frederiksbjerg i Aarhus, Enkefru Maria Cæcilia

Frederiksen og hustru Angela Betty født Jacobsens mindelegat, Kaptajn Christian Valdemar. (Fondsreg.nr. 3265)

Frederiksen og hustru Anna Margrethe Frederiksens legat, Arkitekt Anton. (Fondsreg.nr. 6568)

Frederiksen og hustrus legat, Skovrider C.D. (Fondsreg.nr. 1783)

Frederiksen’s Fond, Elsebeth Aarestrup

Frederiksens Fond, Skotøjshandler Ragnholdt. (ERF 11195)

Frederiksens Legat, Malermester Johs.

Frederiksens Legat, Moster Anna

Frederiksens mindelegat til støtte for bekæmpelse af den disseminerede Sclerose, Frøknerne Louise og Christine

Frederikshavn kommunes fond for vanskeligt stillede.

Frederiksværk Håndværker- og Industriforenings støtte- og uddannelsesfond. (Fondsreg.nr. 3098)

Frelsens Hær i Danmark

Fremtidens Legat, Kunstnerpensionsforeningens. (Fondsreg.nr. 2610)

Freuchen og Christian Oxenbøll Lunds Mindelegat, Peter. (Fondsreg.nr. 11277)

Friberts Legat

Friboligen for ældre trængende i Ringsted. (Fondsreg.nr. 4387)

Friboliger, Husassistenternes Byggeforening og Alderdomshjems Fond for. (Fondsreg.nr. 7124)

Friboliger, læger og lægeenker, Fonden for. (Fondsreg.nr. 7098).

Frickemeier og hustrus Legat, Kurvemøbelfabrikant G.

Friderica Stiftelsen i Tyrstrup, Christina

Friedenreichs legat, Captain Mouritz.

Friedmanns legat til sygdomsbekæmpelse, Max og Anna. (Fondsreg.nr. 11228)

Friehlings Fond, Administrator Eskild

Fries, født Holms Legat, Fru Nina Mona

Fries' sygelegat, Chr. (Fondsreg.nr. 5377)

Frigasts uddannelseslegat, Fabrikant Povl. Guld- og Sølvsmedefagets uddannelseslegat

Frihedsfonden. (Fondsreg.nr. 8333)

Friis og hustru Margrethe Christine Friis' familielegat, Christian Hendrik. (Fondsreg.nr. 4804)

Friis's legat, Aslaug og Carl. (Fondsreg.nr. 11249)

Friis' Legat, Karen Margrethe Munch

Friis's legat til fordel for svagelige og ugifte kvinder samt enker i Marstal Kommune, Frk. Anna Margrethe

Frimurerbrødre i Holbæk og Omegn, Hjælpekassen for. (Fondsreg.nr. 4549)

Frimurerstiftelsen i Aarhus. (Fondsreg.nr. 4550)

Frimurerstiftelsens Fond i Haderslev

Frisørlaugs Enkekasse, Centralforeningen for jydske

Frisørmestres Hjælpe- og Alderdomsfond, Vestjydsk Centralforening for

Frosts legat, Frk. Augusta

Frydenlunds Legat, Blikkenslagermester G.W. (Fondsreg.nr. 4316)

Frænkel og Moder Emmy Polack, født Berendt's Mindelegat, Valdemar. (Fondsreg.nr. 928)

Frø-Udvalgets Understøttelsesfond

Fugledes Fond, Gerda

Fugls Legat, Hans

Fuglsang, Refugiet. (Fondsreg.nr. 7573)

Fyns Stifts Damefrisør Forenings Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 14140)

Fynske Plejehjemsforenings Fond, Den. (Fondsreg.nr. 6216)

Fyrrenæs-Fonden. (Fondsreg.nr. 13968)

Fællesfonden af 1990 til støtte for børne- og ungdomsforsorg.

Fælleslegat a) af 1990, legat for værdige og trængende i Ballerup sogn.

Fælleslegat b) af 1990, for værdige og trængende, handicappede og syge. (Ballerup sogn)

Fælleslegatet af 1975 til Fordel for Enker og Børn efter Embedsmænd. (Fondsreg.nr. 1617)

Fælleslegatet (fælles fondet) for værdige trængende i Faxe kommune. (Fondsreg.nr. 11786)

Gaabense Færgested oprettede Legat til Fordel for Enker og Børn efter trængende Fiskere eller Sømænd i Nørre Vedby-Nørre Alslev Kommune, Det af den tidligere Understøttelsesfond for afdøde Færgekarles Enker og Børn ved

Gabrielsens Mindelegat, Holger. (Fondsreg.nr. 7453)

Gad og Hustru Helen, født Westenholz' Legat, Birkedommer Aage. (Fondsreg.nr. 3369)

Gadebergs Fond, Frk. Henny. (Fondsreg.nr. 11921)

Gades familielegat, Lili

Gades Legat, Ane og Niels. (Fondsreg.nr. 3359)

Gads Legat, Søstrene Mathilde og Elisabeth. (Fondsreg.nr. 1349)

Galløe og hustru Anna Marie Galløe's legat for fysisk handicappede, Bankkasserer Stefan. (Fondsreg.nr. 11468)

Gamle Kristne Missionærer, Legat for

Gamle Rosas Fond for Børn og Unge (Rosa-Fonden). (Fondsreg.nr. 7008)

Gamles Hjem's legatfond, Kværndrup, De

Gammeltoft's mindefond, Ellen Margrethe og Edgar. (Fondsreg.nr. 14122)

Gams fond, Steffen og Lars. (Fondsreg.nr. 11505)

Gandrups Mindelegat, Thomas Christensen. (Fondsreg.nr. 4224)

Gangsted-Rasmussen's Fond, Ole, Søren og Niels. (Gangstedfonden). (Fondsreg.nr. 10509)

Gartnernes Hjælpeforening.

Geddes Legat, Frøken Betty

Gedved kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1035)

Geelmuydenske og Jaunsenske Legat i Fredericia til fordel for enligt-stillede kvinder i Fredericia kommune, Det. (Fondsreg.nr. 6026)

Gehls Legat til Fordel for trængende Konfirmander i Lundby Skoledistrikt, Kippinge-Brarup Sogn, Førstelærer i Lundby paa Falster Carl Peter Johansen

Geisnæs' Mindelegat for værdige trængende Borgere i Skagen Købstad, Borgmester Th. (Fondsreg.nr. 2216)

Gelsted og Rørup sognes skolelærerenkesædes legat

Gentofte Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1353)

Gentofte Kommunes Handels- og Håndværkerforenings Fond

Gentofte sogn, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 4278)

Gentofte Sogns Menighedspleje. (Fondsreg.nr. 4277)

Gentofte-Lyngby Hospital. (Fondsreg.nr. 9114)

Gerdorffs legat til fem kirker og trængende i samme sogn, Charlotte Amalie

Gerner-Mikkelsens legat, Fru Emilie

Geslins Legat til Fordel for enligtstillede trængende Kvinder i Ringkjøbing, Nicoline Adolphine

Gestapofanger fra Besættelsen, Rekreationsfonden for. (Fondsreg.nr. 2294)

Getreuerske Legat, Det. (Fondsreg.nr. 7016)

Gieses og hustrus legat, Købmand Vilh. (Fondsreg.nr. 1614)

Gigtforeningen

Gisselfeld Klosters legat- og understøttelsesfond. (Fondsreg.nr. 5730)

Give kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 2824)

Giødesen, Legat til minde om den i 1880 afdøde kaptajn i Marinen Giøde. (Fondsreg.nr. 7329)

Gjeddes Fond, Ingeborg og Ove.

Gjelstrup's legat, Fhv. seminarieforstander P.C. (Fondsreg.nr. 8558)

Gjøes Legat, Justitsråd Michael Wulf. (Fondsreg.nr. 832)

Glahns legat til fordel for værdige Præsteenker og ugifte Præstedøtre i trange kaar, Sognepræst i Sorø, Henrik Christopher

Glenstrup Sogns Sparekasses Legat for trængende Konfirmander i Glenstrup Sogn

Gluckstadt-Pedersenske legat, Det. (Fondsreg.nr. 6419)

Glæders Legat, De Små. (Fondsreg.nr. 2458)

Goldschmidts, Ane Helene Goldschmidts, grosserer Wulff Philip Haymanns og etatsråd Peter Thomas Hagedorn Svane Møllers legat, grosserer B. (Fondsreg.nr. 11449)

Goldschmidts Legat, Frøken Astrid. (Fondsreg.nr. 8167)

Goldschmidts legat, Moritz

Goldschmidts legat, Theodora

Goldschmidts Legat, V.

Gorgius og hustru Lucie Magdalene Gorgius, født Schwensens legat, Particulier Carl. (Fondsreg.nr. 3973)

Gosmer Hospitals legat. (Fondsreg.nr. 10191)

Gothjelpsens og hustru Maren Larsdatters Legat for værdige trængende mænd eller kvinder i Brøndbyøster Sogn, Gaardejer Jørgen. (Fondsreg.nr. 7092)

Graae f. Seidel's Legat for fattige eller ulykkeligt stillede kvinder i Vejle, Anna Marie. (Fondsreg.nr. 370)

Graffs Mindelegat, Alice

Gram & Nybøl Godser, Sparekassens Legat. (Fondsreg.nr. 995)

Gram og hustru Anne Marie født Rosenkildes Minde, Fisker Peder Pedersen. (Fondsreg.nr. 4127)

Graus Fond, Elisabeth

Gravesens legat, Fhv. Gaardejer Niels Kr. (Fondsreg.nr. 1769)

Green-Nielsens legat, Frøken Anna Marie. (Fondsreg.nr. 10494)

Gregersen og maleren Arne Petersens boliglegat, Ebba. (Fondsreg.nr. 6986)

Grenå Kommunes Legat for værdige trængende. (Fondsreg.nr. 7594)

Greve Kommune, Fælleslegatet for værdige og trængende i. (Fondsreg.nr. 10545)

Gronemann og hustru Astrid Gronemann, født Gjerløvs legat til fordel for sukkersygepatienter, Grosserer Hans Robert. (Fondsreg.nr. 11391)

Gronemanns og hustru Theodora Gronemann født Koppel's mindelegat, Manufakturhandler af Viborg R.Chr.

Groths legat, Peter og Sophie

Grumstrup og hustrus legat til fordel for Skanderborg by og dens indbyggere, Tømrermester S.M.

Grøn & Søns legat for købstæder og handelspladser i de danske provinser, stiftet af L.I.Grøn, M.E. (Fondsreg.nr. 8085)

Grønlandsfonden af 1959. (Fondsreg.nr. 3991)

Grønlandske børn, Foreningen

Grønnings legat til fordel for værdige trængende haandværkere i Slagelse, Frøken Juliane Henriette Vilhelmine

Gudme Kommune, Fælleslegat for værdige trængende i

Gunderroth'ske Hospital, Det

Gybel og hustrus legat til fordel for skolevæsenet i Sæby og Dronninglund Kommuner, Skolelæge. (Fondsreg.nr. 1169)

Gyde-Pedersen og Hustrus Mindelegat, P.

Gyldendal og Hustrus Legat til Fordel for værdige og trængende Præsteenker eller Præstedøtre over 40 år gamle, Pastor Christian. (Fondsreg.nr. 12275)

Gyldentorp og hustru Anna Gyldentorp's legat, Direktør, konsul

Gyldentorp og hustrus legat til ferieophold for ældre og svage sygeplejersker, S.P.

Gøricke og Hustru Elisabeth, født Rich's Legat, Adolph. (Fondsreg.nr. 2052)

Haandværkerforeningens Fond (Alderstrøst). (Fondsreg.nr. 4812)

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavns legatfond. (Fondsreg.nr. 4807)

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavns Understøttelsesfond.

Haandværkerstiftelsen af 1835. (Fondsreg.nr. 1017)

Haas' Legat, Frøknerne. (Fondsreg.nr. 5936)

Haderslev, Diverse Sønderjydske legater i

Haderslev-fonden

Hadsten kommune, Fælleslegat for værdig trængende i. (Fondsreg.nr. 11673)

Hadsund kommune, Fælleslegatet for værdige og trængende i

Hagenstrøm og frøknerne Antonie Elisabeth, Julie Marie og Emma Rosalie Hagenstrøms legat for værdige og trængende i Birkerød, Partikulier Lauritz Johan. (Fondsreg.nr. 8259)

Hageske Stiftelse, Den. (ERF 7885)

Hallings Legat for Gunslev Sogns Alderdomsforsørgelsesforening under Maribo Amt, Partikulier, tidligere Gaardejer af Gunslev Lars Jørgensen

Halvorsens legat, Johan. (Fondsreg.nr. 1526)

Hamlev og hustru Henriette Hamlevs Legat, Pastor H.

Hammonds Legat, Amtsprovst

Hammonds legat, Eiler.

Hamms og Petersens samt Neckelmanns Legater

Hamre's Legat, Bodil. (Fondsreg.nr. 8291)

Handberg og hustru Laura Handberg, født Nielsens mindelegat, Direktør, stenhuggermester Valdemar. (Fondsreg.nr. 8789)

Handicappede, legat til fordel for. (Pilegården)

Handicapridefonden af 1982 (Fondsreg.nr. 5613).

Hanne's Fond. (Se-nr. 18672278).

Hansen (kaldet Skov)'s testamente, Husejer Niels Laurits

Hansen, Bjerninghofs legat, Christian

Hansen, cand.phil. William Kiellerup og hustru Hulda Kiellerups legat, Etatsråd Hincheldey. (Fondsreg.nr. 6608)

Hansen, Grindstedgaard, og hustru Karens legat for trængende unge landmænd inden for Brønderslev retskreds, Hans. (Fondsreg.nr. 10866)

Hansen, Nyborg, og hustrus mindelegat til økonomisk trængende syge og rekonvalescenter i den tidligere Hjulby kommune, Læge H. J.

Hansen og Hustru Agathe født Brandts Mindelegat, Brygger Johannes. (Fondsreg.nr. 7707)

Hansen og Hustru Agnes, født Borreby's Legat, Snedkermester Jens Vilhelm. (Fondsreg.nr. 3618)

Hansen og hustru Agnes Theodora, f. Fichers legat, Kirugisk instrumentmager Sophus Christian Emil. (Fondsreg.nr. 2298)

Hansen og Hustru Ane Marie, født Christensens Legat, Brændevinsbrænder Hans. (Fondsreg.nr. 3617)

Hansen og Hustru Ane Marie født Thomsens Mindelegat, Bryggeriarbejder

Hansen og hustru E. Hansens legat, Sahva Fonden, Grosserer Chr. (ERF 5001).

Hansen og hustru, Elisabeth Hansen født Langes mindelegat, Grosserer Carl.

Hansen og hustru Gerdas fond, Alex. (Fondsreg.nr. 868)

Hansen og hustru Ida Hansen, født Ringberg's mindelegat (fond), Overvagtmester R.Chr. (Fondsreg.nr. 11969)

Hansen og hustru Ingeborg Pedra Hansen født Jensens Legat, Murermester Henrik Ferdinand. (Fondsreg.nr. 4434)

Hansen og hustru Jensine Hansen, født Meisners legat til fordel for Skanderborg sogn, Husejer Peder. (Fondsreg.nr. 158)

Hansen og hustru Jensine Hansen, født Meisners legat til fordel for Femø sogn, Husejer Peder. (Fondsreg.nr. 1761)

Hansen og hustru Johanne Christine Hansens legat for værdige, trængende gamle i Odense, Væver Hans Michael

Hansen og Hustru Johanne, født Frederiksens Legat, Smedemester Niels. (Fondsreg.nr. 7883)

Hansen og hustru Johanne Martine Hansen, født Svendsens legat til fordel for trængende enker efter ingeniører, uddannet på Polyteknisk Læreanstalt, Ingeniør Hans Lauritz. (Fondsreg.nr. 2924)

Hansen og Hustru Juliane Marie Hansens Legat, Hans Levin

Hansen og hustru Karen Dorthea Valborg Hansen, født Gulfeldt's Mindelegatfond, Tømreremester Lauritz. (Fondsreg.nr. 3325)

Hansen og Hustru Karen Rasmusdatters Legat for værdige trængende i Heden Sogn under Svendborg Amt, Boelsmand og Smed Jens

Hansen og hustru Margrethe Hansens Fond, Hans Peder. (Fondsreg.nr. 10201)

Hansen og hustru Marie Kirstine Hansens Mindelegat, Ludvig Julius Valdemar. (Fondsreg.nr. 7086)

Hansen og hustru Marie Kristine Hansens legat, Konditor af Middelfart Niels

Hansen og Hustru Metha født Degns Legat, Købmand af Skælskør H.C. (Fondsreg.nr. 9665)

Hansen og Hustru Oline Hansen, Født Christensen's Legat, Tømrermester af Vedbæk Carl Frederik

Hansen og hustrus fond for almenvelgørende formål, Chr. P. (Fondsreg.nr. 5957)

Hansen og hustrus legat for husbestyrerinder, Vexellerer Severin. (Fondsreg.nr. 4850)

Hansen og hustrus legat, Hestehandler Jens. (Fondsreg.nr. 6606)

Hansen og Hustrus Legat, Skomagermester Jacob Othenius

Hansen og hustrus legat, Togfører H.C.

Hansen og hustrus mindelegat, fonden, Bagermester A.D.

Hansen's legat, Hans Christian

Hansen's legat, Maren. (Fondsreg.nr. 9891).

Hansen’s Mindelegat og Birte og Thormod Rasmussen’s Fond, Christen

Hansens Fond, Albert Reimann, Grosserer (Fondsreg.nr. 5413).

Hansens Fond, Erna og Arkitekt m.a.a. Villy G.

Hansens Fond nr. II, Erna og Arkitekt m.a.a. Villy G.

Hansens Fond nr. III, Erna og Arkitekt m.a.a. Willy G.

Hansens Fond, Kai. (ERF 284)

Hansens Fond, Købmand Mads. (Fondsreg.nr. 4682).

Hansens Fond, L.P. (Fondsreg.nr. 168055).

Hansens Julelegat, Jacob og Kirsten

Hansens legat, Benthine.

Hansens legat, Christiane, Marie og Niels.

Hansens Legat, Elna og Holger. (Fondsreg.nr. 11393).

Hansens legat, Fondet for Thehandler A. Rosaurus. (Den Danske Frimurerorden).

Hansens Legat, Fhv. Tømrermester Ole Peter.

Hansens legat for elever af Gauerslund nuværende skolekreds, Anna Bjerre

Hansens Legat for værdige trængende kvinder og mænd, Frk. Emilie Charlotte. (Fondsreg.nr. 4227)

Hansens legat, Frøken Ingeborg Ragnhild. (Landsforeningen af kronisk syge). (Fondsreg.nr. 8233)

Hansens Legat, Frøken Jessie. (Fondsreg.nr. 2642)

Hansens Legat, Frøken Maren Hansine

Hansens legat, Hans Carl og Anna. (Fondsreg.nr. 2654)

Hansens legat, Husmand Niels Jørgen

Hansens Legat, Ingeniør Edvin. (Fondsreg.nr. 2611)

Hansens legat, Johan Serdin (Diakonissestiftelsen)

Hansens Legat, Maren Dorthea Kirstine

Hansens Legat, Oversygeplejerske Rosa. (Fondsreg.nr. 11522)

Hansens Legat, Partikulier Hans Christian

Hansens legat, Pensioneret lærer Hans Christian Cornelius

Hansen's legat, Pensioneret sygeplejerske Ellen Johanne.

Hansens Legat til Fordel for "skjulte fattige" i Frøslev By under Aabenraa Amt, Jørgen

Hansens Legat til Fordel for den danske Sagførerforenings Understøttelsesfond, Prokurator Carl Windfeld Erik. (Fondsreg.nr. 4482)

Hansens Legat til fordel for Foreningen for Spastisk Lammede, Sygeplejerskee Susanne Abelone

Hansens legat til fordel for Roskilde domsogns menighedspleje, Frøken Ane. (Fondsreg.nr. 1309)

Hansens Legat til Fordel for ubemidlede Krøblinge og kroniske Syge, Frøken Marie Vilhelmine

Hansens Legat til Fordel for værdige trængende i Vaalse Sogn, Afdøde Gaardejer Jørgen

Hansens legat til kirkeligt og velgørende øjemed i Tibirke sogn, Frk. Julie. (Fondsreg.nr. 4898)

Hansens legat, til minde om hans forældre hotelejer Th. Hansen og hustru Kathe Hansen, Preben. (FRF. nr. 102729)

Hansens legat til støtte for ældre ensomme og til videre uddannelse for unge velbegavede mennesker, Gaardejer af Højby Hans Laurits. (Fondsreg.nr. 4864)

Hansens Mindefond, Rønne, Pelle. (Fondsreg.nr. 9954)

Hansens Mindelegat, Christen. (Fondsreg.nr. 625).

Hansens Mindelegat, Dora og Peter Christian.

Hansens Mindelegat, Emmy og Harald. (Fondsreg.nr. 9809).

Hansens mindelegat, Frøken Ingrid Julie. (Fondsreg.nr. 2105)

Hansens Mindelegat, H.C. (Fondsreg.nr. 1595)

Hansens mindelegat om sine forældre gårdejer af Spove Ole Hansen og hustru Grethe, født Andersen, Frøken Marie

Hansens mindelegat, Revisor af Vejen Marius Helveg

Hansens mindelegat, Vognmand Hartvig

Hansens og Doris Hansens Legat, Georg. (Fondsreg.nr. 7874)

Hansens og Hustru Anna Hansens Julelegat, Melhandler Anders

Hansens og hustru, født Lystagers mindelegat, stiftet af deres børn, Malermester C.C.

Hansens og hustru Kirsten Nielsens legat til bedste for værdige trængende i Vissenbjerg sogn, Hans.

Hansens og Hustrus Ane Cathrine født Jensens Legat, Hattemagermester Lars Peter. (Fondsreg.nr. 1218)

Hansens Understøttelses Fond for værdige trængende Kjøbmænd deres Enker og Børn i Middelfart, Bankdirektør A.C. (Fondsreg.nr. 7748)

Harm's fond til minde om den Franske maler Georges Bouissets kunstneriske værker,Georg. (Fondsreg.nr. 14230)

Hartmann og Henriette Hartmann født Vorbeck's Legat, Cand.pharm. Gunnar Bugel

Hartmann og hustru, Ida Bolette Hartmann, f. Mackesprang's mindelegat, oprettet af deres søn, kaptajn Ludvig Georg Hartmann, Skibsfører Poul. (Fondsreg.nr. 8794)

Hartvig's legat, Frøken Dagmar. (Fondsreg.nr. 8946)

Hartvig-Møllers Mindelegat, Christian og Helga. (Fondsreg.nr. 9440)

Hartvigssons legat, Else. (Fondsreg.nr. 5761)

Hasforth's legat, Wiggo Carl. (Københavns Murerlaug).

Haslev Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 1059)

Haslev-Freerslev private Alderdomsforsørgelses- og Understøttelsesforening. (Fondsreg.nr. 12501)

Haslund og Hustru Marie, f. Petersens Legat, oprettet af deres Datter Laura Haslund, Felbereder J.H. (Fondsreg.nr. 5352)

Hassager og Hustru, Dorthea Hansine Hassager, født Hørnings Legat for Husarme i Veierslev, Aidt og Thorsø Sogne, Sognepræst Carl.

Hassagers og hustru Dorthea Hansine Hassager, født Hørnings Legat for uformuende præsteenker og præstedøtre, Sognepræst Carl. (Fondsreg.nr. 11613)

Hassing og Hustru Sophie Hassings Legat for værdige trængende Borgere i Frederikshavn, Johan

Hassings og hustru Margrethe Sophie Hassing, født Thorsens legat, Jens.

Haubergs Jubilæumslegat, Apotheker O.E.

Hauge og hustru Ane Cathrine Hauge, født Nygaard's legat, Købmand I.C.

Hauge og Hustru Bolette Kathrine, født Bengaard af Sdr. Bjært Mark til fattige Skolebørn i S. Bjært Sogn, Gaardejer Hans Hansen Raffnsøe

Hauges Fond, Haugefonden, Agnete og Carl M. (Fondsreg.nr. 2988)

Haurowitz og hustru Bodil Johanne, født Therkelsens legat, "Værdighedslegat", Etatsraad Just Christian. (Fondsreg.nr. 5746)

Hausted og Søn William Haugsteds Mindelegat, Dr.med. Frederik Christian. (Fondsreg.nr. 385)

Havens' 2. legat, Magister van

Havens' 3. legat, Magister van

Havns og hustru Karen, født Christendatters Legat, Arbejdsmand Christen Jensen

Hebæk og Alma Hebæks Mindelegat, Chresten. (Fondsreg.nr. 4041)

Hecht-Nielsen og hustru Gerda Hecht-Nielsens legat, Grosserer Knud. (Fondsreg.nr. 9319)

Hecksher's Legat, Grosserer Gustav. (Fondsreg.nr. 9692)

Hedegaard's legat for nordjyske købmænd og disses enker, Direktør Peder P. (Fondsreg.nr. 5777).

Hedegaard og hustrus mindelegat, Peder P. (Se-nr. 11624782).

Hedegård og hustru Frida Hedegårds Mindelegat, Direktør Peder P. Julelegatet. (Fondsreg.nr. 2001)

Hedensted kommune, Fælleslegat for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 11564)

Hedes Mindelegat, Direktør i Forsikringsselskabet "Haand i Haand", Overretssagfører Chr. (Fondsreg.nr. 6713)

Heegaard og Hustru's Legat, H.C. (Fondsreg.nr. 11396)

Heerups legat, Henry. (Fondsreg.nr. 3723)

Hegels Minde, Frederik Vilhelm. (Fondsreg.nr. 3041)

Hegelund og hustru Alexandra Hegelunds Legats Fond, Tandlæge H. (Fondsreg.nr. 14298)

Hegelunds Legat til hjælp for ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg Badesanatorium, Helga. (Fondsreg.nr. 8156)

Hegge og frøken Randi Hegges Mindelegat, Apoteker Georg. (Fondsreg.nr. 14508)

Hegners Legat, Frøken Vilhelmine Marie Alexandra. (Fondsreg.nr. 7534)

Heilesens Mindelegat, Højesteretssagfører C.C. (Fondsreg.nr. 4493)

Heises boliglegat, Ville. (Fondsreg.nr. 3324)

Heises legat, Ville. (Fondsreg.nr. 9801)

Heises Mindelegat, Fru Ville

Helle kommune, Fælleslegat for værdige trængende i

Hellerung og hustru fru Irma Hellerung's Mindelegat, Forhenværende fuldmægtig i Danmarks Nationalbank Georg. (Fondsreg.nr. 7651)

Hellerup sogns menighedspleje.

Helligaandskirkens legat. (Fondsreg.nr. 3934)

Helligkors Hjælpeforenings Legat. (Fondsreg.nr. 11286)

Hellsens mindelegat, Henry

Hellstrøm og hustru Doris Hellstrøms legat til understøttelse af dårligt stillede enker og fraskilte kvinder, Grosserer C.S. (Fondsreg.nr. 114)

Helsingør kommune, Fonden vedrørende fælleslegat for værdigt trængende borgere i. (Fondsreg.nr. 12302)

Helsingør kommune, Hjælpelegat til fordel for ældre syge eller ubemidlede borgere i. (Fondsreg.nr. 10358)

Helsingør Menighedspleje. (Fondsreg.nr. 7918)

Helsted og hustru dr.med. Eli Møllers Legat, Overlæge, dr.med. Alfred (ERF 6674)

Hemmerdts og frøken Caroline Ebbesens Legat, Afdøde enkefru Gjertrud Birgitte de. (Fondsreg.nr. 330)

Hemmingsens legat, Enkefru Karen

Hemmingsens legat til fordel for ubemidlede kvinder, der er uarbejdsdygtige på grund af hjerneblødninger, Fru Elna. (Fondsreg.nr. 3621)

Henckells Minde-Legat, Marie. (Fondsreg.nr. 2071)

Hendils legat, Redaktør Leif B.

Hendrup og hustrus Fond, Sagfører Edgar.

Hennings legat, Gerhard. (Fondsreg.nr. 7839)

Hennings Legat til kærligt Minde om hans Forældre og Søskende, Tidligere Kontorchef, Konsul Christian. (Fondsreg.nr. 2641)

Hennings og Georg Hennings Fond, Ebba Vibeke

Hennings og Gerda Lilly Hennings Legat, Vilhelm

Henningsens og hustrus Legat, Postmester. (Fondsreg.nr. 1308)

Henrichsens Mindelegat, Bogtrykkerne Frederik og Ferdinand

Henriksen og Hustru Elisabeth Henriksens Understøtelseslegat til fordel for Sct. Lucas Sogn i Frederiksberg kommune, Partikulier Frederik. (Fondsreg.nr. 11388)

Henriksens Fond, Kjeld

Henritzy og hustrus legat til fordel for trængende døvstumme, tunghøre og blinde i Fyns Stift, Pastor Axel

Herholdts Fond, Grete og Johan. (Fondsreg.nr. 13750)

Hermann og hustru Elisabeth Pouline Hermann født Voss' Mindelegat oprettet af deres Datter Frøken Marie Pouline Hermann, Jernstøber Andreas Edvard. (Fondsreg.nr. 1693)

Hermansens Mindelegat, Fru C. (ERF 12185)

Herning Håndværker- og Industriforenings Stiftelses Legatfond. (Fondsreg.nr. 12452)

Herning kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 11160)

Herning Tunghøreforenings fond.

Herslebs legat, Biskop Peder. (Fondsreg.nr. 12256)

Hertz og hustru Lilia Hertz's fond, Kgl. hofjuvelerer Knud

Hertz' Minde. (Fondsreg.nr. 7688)

Hertz's legat til fordel for Bellahøj Kirkes Menighed, Frk. Lillian Christofa. (Fondsreg.nr. 8950)

Hertz's legat til fordel for Brønshøj Kirkes Menighed, Frk. Lillian Christofa. (Fondsreg.nr. 14010).

Hertzsprungs Legat.

Hess og hustru Emma født Brinker's arbejderlegat, Jernstøber C.M. (Fondsreg.nr. 579)

Hesseldalske Legat, Det. (Fondsreg.nr. 10326)

HFK's understøttelsesfond under Textilhandlerforeningen for København. (ERF.nr. 178.488)

Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Den. (Fondsreg.nr. 4445)

Hillerød Hospitals Legat. (Fondsreg.nr. 7685)

Hillerød kommune, Fonden af 3. november 1973 til støtte for børn og unge og for ensomme gamle kvinder i. (Fondsreg.nr. 4357)

Hillerød kommune, Fælleslegatet for personer i økonomisk trang i. (Fondsreg.nr. 7684)

Himmelblå-Fonden. (Fondsreg.nr. 13000)

Himmerlandsbankens Jubilæumslegat. (Fondsreg.nr. 4321)

Hindenburg's Legat, Generalinde Johanne. (Fondsreg.nr. 10576)

Hindse-Nielsens hjælpefond til fordel for frigivne fanger fra statsfængslet i Nyborg, Fru Petra. (Fondsreg.nr. 1399)

Hingel og ægtefælle Anna Lunge's legat, Revisor Poul Sixtus. (Fondsreg.nr. 5934)

Hinnas legat til fordel for foreningen ”Småbørns Vel”, Caroline. (Fondsreg.nr. 2484).

Hinnerup kommune, den fælles fond for vanskeligt stillede personer. (Fondsreg.nr. 11575)

Hirms Legat, Georg. (Fondsreg.nr. 11553)

Hirsch født Ree's legat, Siegfried og Sara. (Fondsreg.nr. 2434)

Hirschfelds Legat, Adolphine og Natalie

Hirtshals fiskeriforenings fond af 1981. (Fondsreg.nr. 396).

HIV-Bo-projektet, Fonden. (Se-nr. 16765333).

HIV-Børnefonden, Støtteforeningen til oprettelse af.

HIV-Positive, Støttefonden af 1993 for.

HIV-Smittede, Foreningen af 1. December 1995 til fordel for.

Hjejles mindefond, Ulla og Bernt.

Hjemmeværnsfonden. (Fondsreg.nr. 5229).

HjerneSagen, Landsforeningen for Apopleksi- og Afasiramte.

Hjerrilds legat for værdige trængende i Thyrsted Sogn, Ane Cathrine Nielsen.

Hjerteforeningen

Hjerteforeningens Børneklub.

Hjort, Anna Margrethe f. Bendixen og Emil Hjorts fond.

Hjort og Hustru Therese Hjort, født Seidelin's Legat, Grosserer Emil. (Fondsreg.nr. 557)

Hjortebjergs legat, Peder Jacobsen.

Hjorths legat (Fond), Fru. Ellen.

Hjorth's enke Else Hjorth's Fond, Civilingeniør Stenild. (Fondsreg.nr. 11815)

Hjorts legat, J.P.H. (Fondsreg.nr. 10395)

Hjælpeforeningen 1925's legat. (Fondsreg.nr. 5583)

Hjælpelegatet for værdige og trængende Personer i Nørre Vedby Sogn

Hjørring By og Omegns Legat til Fordel for værdige og trængende Personer - fortrinsvis Kvinder - som ikke nyder Alderdomsunderstøttelse og som har eller har haft fast Bopæl i Hjørring By og dens Opland, Sparekassen for. (Fondsreg.nr. 804)

Hobro kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1491)

Hoffmanns mindelegat for værdige trængende ældre mænd og kvinder, derunder ægtepar i Blaagaards Sogn København, Karen og C.I. (Fondsreg.nr. 50004)

Hoffmanns Mindelegat, Frantz. (Fondsreg.nr. 3334)

Hoftings Fond, skuespilleren Anni.

Holbek og Hustrus Guldbryllupslegat, Jernstøber Tang.

Holberg Fonden og Jens Olsens og hustrus Legat, Ellen Schiander.

Holbergs Brudeudstyrs Legat. (Fondsreg.nr. 3450)

Holbæk Amts Plejehjemsforenings Legat. (Fondsreg.nr. 4203)

Holbæk Kommunes Legatfond

Holbæk og Tveje Merløse menighedspleje. (Fondsreg.nr. 12777)

Holck's legat, Grevinde

Holck's legat, Justitsraad Andreas Ulrik Oxholm. Til døvstumme.

Holcks legat for landpostbude, Justitsraad. (Fondsreg.nr. 10175)

Holcks legat, Justitsråd Andreas Ulrik Oxholm. Til epileptiske børn og unge. (Fondsreg.nr. 5007)

Holm og hustru Agnes, født Petersen, Mindelegat for lærer i Kalundborg Frederik. (Fondsreg.nr. 6007)

Holm og hustru, Maren, født Henriksens Legat til fordel for fattige syge i Taulov Sogn, Kreaturekspeditør Jens

Holm og Hustru Maren, født Henriksens Legat til Fordel for værdige trængende i Gram Sogn, fortrinsvis fra Kastrup (den gamle Kastrup Kommune eller Kastrup Ejerlav), Kreaturexpeditør Jens. (Fondsreg.nr. 7946)

Holm og Hustru, Maren født Henriksens Legat til fordel for værdige trængende i Taulow sogn, fortrinsvis i Brørup, Kreaturekspeditør Jens. (Fondsreg.nr. 10462)

Holm og tandlæge Inger Holms legat, Fru Ingeborg

Holmens kirkes Fælleslegat. (Fondsreg.nr. 2734)

Holms legat, Anna

Holms legat for enligtstillede eller svage kvinder af gaardmandsslægt, bosiddende i Adslev eller Jexen, Adslev Sogn, Frøken Ane Mette

Holms legat for håndværkerlærlinge, Skomager P.

Holms legat, Søstrene Anna og Litta. (Fondsreg.nr. 8427)

Holms legat til fordel for værdige trængende i Kolding by, Kreaturekspeditør Jens. (Fondsreg.nr. 3642)

Holms legat til fordel for værdigt trængende folke- og invalidepensionister i Haderslev kommune, Frøken Elna Marie. (Fondsreg.nr. 11923)

Holms og hustru Marie, født Schouboes Legat, Apoteker F. (Fondsreg.nr. 358)

Holsted kommune, Fælleslegat for Værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 10675)

Holsts Legat, Grosserer Jens. (Fondsreg.nr. 3984)

Holsts livrentefond for ugifte piger, Grosserer Jens. (Fondsreg.nr. 720)

Holten-Nielsens mindelegat, Else Marie og Sigurd. (Fondsreg.nr. 11244)

Holtzweissig og Hustru Karoline Emilie, født Vogelstrøms Mindelegat, oprettet af deres Datter Enkefru Augusta Kamilla Julie Jensen, Hofskomagermester hos Kong Frederik den 7. Johan Gottlieb Ludvig. (Fondsreg.nr. 3935)

Homaas legat, Maskinmester Bernhard

Hopballes legat til pensionerede officerer, Dusine

Horn og hustru Elisabeth født Glahn's Legat, Apoteker Victor

Horne sogn, Den fælles fond for

Horns Legat, Brødrene

Horns legat, Rasmus

Horsens Fundatser. (Fondsreg.nr. 1599)

Horsens Hospital. (Fondsreg.nr. 3566).

Horsens kommunes fælleslegat, fælleslegatet af 1979 for værdigt trængende i Horsens kommune. (Fondsreg.nr. 5748).

Hospitalslegatet for Aaker og Aakirkeby.

Hougaard og hustru Anna Kirstine Hougaard's født Christensens legat, Charles James

Hougaards og Frk. Nicoline Christine Henrikke Hougaards Legat for ugifte Kvinder og Enker i Aalborg Købstad, Købmand Jens. (Fondsreg.nr. 2108)

Houmanns legat, Købmand Peter. (Fondsreg.nr. 5745).

Hovedstadens Røde Kors’ Fond Stoppestedet

Howitz' Fødehjems Fælleslegat, Frantz. (Fondsreg.nr. 007).

Hulgaards mindelegat, Gaardejer af Vodstrup Niels Christian.

Hultberg og hustrus legat, Gustav Adolf.

Hundborg Sparekasses gavefond. (Fondsreg.nr. 13635).

Huntingtons Chorea, Landsforeningen mod.

Hurup Plejehjem, Fælleslegat vedrørende.

Husmans Fond, Ernst og Vibeke. (Fondsreg.nr. 3335)

Hutfelds Legat, Kammerassessor Jens N.

Huus og hustru Maren Hansdatter's legat, Skomager Christian. (Fondsreg.nr. 4858)

Huus' mindelegat, Marie og Hugo. (Fondsreg.nr. 13162)

Hviid og Hustru Marie Hviid's Mindefond, Maskinfabrikant. (Fondsreg.nr. 258)

Hviids og Hustru, født Weilbachs Legat, Etatsraad

Hvorslev kommune, fælleslegatet (Fond) for. (Fondsreg.nr. 14718)

Hygæa, Sygeforeningen.

Hyllesteds Legat for Lærerinder og Syersker, Frøken Louise. (Fondsreg.nr. 2640)

Hyltebjerg sogns menighedspleje

Hytten, Rekreationshjemmet. (Fondsreg.nr. 9607)

Hærens befalingsmænd og deres slægt, Fælleslegatet for. (Fondsreg.nr. 2742)

hærens faste officerer og ligestillede oprettede understøttelsesforenings legatfond, Den af. (Fondsreg.nr. 11554)

hærens faste officerer og ligestillede oprettede understøttelsesforening, Den af. (Fondsreg.nr. 6403)

Høbye og hustru Asta Høbye, f. Borchs legat til Dansk Blindesamfund, Grosserer V.

Høeg og hustrus legat, Etatsraad (Fondsreg.nr. 4853)

Høi og ægtefælle Inger Kirstine Høi og datter Asta Høi's legat, Beridder Kristian (Fondsreg.nr. 11056)

Høites Legat, Valborg

Højdevang Sogn's Menighedspleje

Høje-Taastrup Handicap Fond

Høje-Taastrup Kommunes fælles trangslegat. (Fondsreg.nr. 7992)

Højstensgaards Herlevlegat (Fondsreg.nr. 7388)

Høm's mindelegat til fordel for Det pharmaceutiske understøttelsesselskab, Apoteker Carl Vilhelm. (Fondsreg.nr. 3581)

Høng kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 723)

Hørning Kommune, Legat for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 3685)

Hørsholm kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 10495)

Hørup Menighedsråd

Hørup´s Fond, og Ellen Hørups fond til støtte for københavnske børns ferieophold. (Fondsreg.nr. 4565).

Høskov-Fonden. (Fondsreg.nr. 12548)

Høy's Fond, Fhv. Manufakturhandler Kresten. (Fondsreg.nr. 9825)

Høyer og hustru Jensigne Marie Christine Høyer, født Jung's legat, Justitsraad Johan Christian Sophus. (Fondsreg.nr. 6950)

Høys Fond for ubemidlede, ugifte Døtre af Haandværksmestre i Ringkøbing, Uhrmager Jacob

Håndværkere og Industridrivende i Koldings Samlingslegat-Fond, Foreningen af. (Fondsreg.nr. 13970)

Håndværkerforeningen for Birkerød Kommunes støtte- og uddannelsesfond. (Fondsreg.nr. 2116)

Ibsen og hustrus legat, Valdemar

Ibsens Legat til Fordel for private Lærerinder, Sygeplejersker og Husjomfruer, P.C. (Fondsreg.nr. 2904)

Ingerslevs legat af 25. april 1983, Philip

Ingerslevs legat, Bodil og Philip. (Fondsreg.nr. 4265)

Ipland og hustru's legat, Kaptajn Hieronimus

Ipsens Jubilæumslegat, Bodil. (Fondsreg.nr. 7450)

Irma-Fonden, Carl Schepler og Hustrus Legat. (Fondsreg.nr. 3415)

Isaacsens Legat, Frøknerne. (Fondsreg.nr. 6994)

Isaksen og hustru, Valborg Isaksens Mindelegat, Fabrikant S. (Fondsreg.nr. 6008)

Isaksen og hustru Valborg Isaksens Mindelegat, Fabrikant S. (Foreningen for Spastisk Lammede). (Fondsreg.nr. 572)

Isaksen og hustrus legat, S. (Fondsreg.nr. 1548)

Isbrandtsen's Fond, Hans. (Fondsreg.nr. 4931)

Israel Lion Israels jr.'s legat, Fælleslegatet for

Iversen og hustru Anna Marie Iversens mindelegat, Georg. (Fondsreg.nr. 4457)

Iversen og hustru Dagmar Iversen, født Schou's mindelegat, Maskinmester Iver P. (Foreningen for Spastisk Lammede). (Fondsreg.nr. 1435)

Iversens enkes legat til A: præsteenker ved Helligaandskirken i København og til B: menighedsarbejdet udfra denne kirke i Helligaandssogn, Rådmand Christopher. (Fondsreg.nr. 3933)

Iversens Legat for fattige og trængende i Hover Sogn, Boelsmand Erik

Izard, f. Vestergaard, og søn William Bernhard Izards fond, Elna Ingeborg

Izard, f. Vestergaards Fond, Elna

Jacob og hustru Rosalie Wilhelmine Jacob, født Witte's Legat, Georg Friederich Carl. (Fondsreg.nr. 3303)

Jacobsen og fru Anna Jacobsens legat, slagtermester. (Fondsreg.nr. 9472)

Jacobsen og Frøken Johanne Jacobsens legat, Mejerist Johan. (Fondsreg.nr. 4659)

Jacobsen og Hustru Ane Marie Jacobsens Mindelegat, Rentier Jens Peter

Jacobsen og hustru Astrid, født Nielsens legat, Maskinkonstruktør Jens Peter. (Fondsreg.nr. 2104)

Jacobsen og Hustru Astrid Jacobsens Legat, Snedkermester Sophus

Jacobsen og Hustru Gudrun, Arndys, f. Fischers Legat for Enker efter eller Døtre af juridiske Embedsmænd, Kontorchef i Finansministeriet Ludvig. (Fondsreg.nr. 11437)

Jacobsen og Hustru Inger Jacobsen, født Ellebyes Mindelegat til De samvirkende Menighedsplejers Sygehjem i Gentofte, Kontorchef Anton. (Fondsreg.nr. 11695)

Jacobsen og hustru Petra Sofie Marie Jacobsen, f. Jespersens legat for de på de gamles hjem i Viborg anbragte beboere, Particulier Søren

Jacobsen og hustru's understøttelseslegat, Overretssagfører Jacob Jørgen. (Fondsreg.nr. 7021)

Jacobsen og Hustrus Legat for sukkersyge Patienter (Rekonvalescenter), Rentier Sophus Valdemar Lauritz. (Fondsreg.nr. 50427)

Jacobsen og Hustrus Legat, Skolebestyrer O. (Fondsreg.nr. 1812)

Jacobsen og Ketty Wonsilds Legat, Aage. (Fondsreg.nr. 3999)

Jacobsens Fond, Direktør Alfred. (Fondsreg.nr. 7321)

Jacobsens Fond, Edith og Sten. (Se-nr. 12364601).

Jacobsens Fond til støtte for Kofoeds Skole, Alfred. (Fondsreg.nr. 5345)

Jacobsens Legat, Civilingeniør Henning Gotfred. (Fondsreg.nr. 9905)

Jacobsens Legat, for gamle, uarbejdsdygtige, værdige og trængende syge, E. & R. (Fondsreg.nr. 7626)

Jacobsens legat, til fordel for Vejle Byes og Amts Sparekasses Enkestiftelse og de i denne boende enker, Sparekasserer Th. (Fondsreg.nr. 4233)

Jacobsens Mindelegat, Hanne. (Fondsreg.nr. 1061)

Jacobsens Mindelegat, Hestehandler Ole. (Fondsreg.nr. 1060)

Jacobsens og Frues Fideikommis, Etatsraad. (Fondsreg.nr. 3590)

Jacobsens og Hustru Abelone Kristine Madsens Legat, Husejer af Tommerup Hans

Jakobsen, Ørsted, Mindelegat efter rentier Jens Peter. (Fondsreg.nr. 11864)

Jakobsens Legat, Anna og Jakob. (Fondsreg.nr. 7236)

Jakobsens legat, Laura.

Jans Fond. (Fondsreg.nr. 2160)

Jansson og hustru Inger Marie Janssons mindelegat til fordel for "Alexandrinefonden", Murermester Carl Hjalmar Henry. (Fondsreg.nr. 12545)

Jantzens Legat, Frøken Ellen. (Fondsreg.nr. 7833)

Jarlby's Fond, Wanda og Svend. (Fondsreg.nr. 9542)

Jascha-Fonden.

Jaspers legat, Marie og Ellen. (Fondsreg.nr. 3647)

Jeeps Legat, Bagermester Carl. (Fondsreg.nr. 8296)

Jellinge født Petersens legat, Fru Christine Christensen

Jensa la Cours legat til støtte for patientinteresser, Oberstinde Kirsten. (Fondsreg.nr. 11263)

Jensen (Prins Jørgen)s legat stiftet af datteren Carla Jensen, Fru Andrea. (Fondsreg.nr. 5340)

Jensen & Hustrus understøttelseslegat, Handelsgartner Chr.

Jensen & Roed's Legat, S.E.

Jensen af Tange og hustru Maren Villadsdatters Legat for trængende konfirmander i Thorstrup Sogn, Aftægtsmand John

Jensen, født Larsens Legat, Fru Paula. (Fondsreg.nr. 7171)

Jensen, Mindelegat for de fire søskende Peter, Jens, Ingeborg og Marie

Jensen og Anna Jensens Mindelegat, Gårdejer Hans

Jensen og Anne Kathrine Jensens legat for langvarigt syge og fysisk handicappede, Søstrene Martha Jensigne. (Fondsreg.nr. 7192)

Jensen og familie's legat, Lærer af Hvidbjerg P. K. (Fondsreg.nr. 3634)

Jensen og hustru Agnete Jensens legat, broder Jens Christian. (Fond)

Jensen og Hustru Ane Kirstine Jensen f. Pedersens Legat til Fordel for værdige og trængende Beboere af Glostrup By under Københavns Amt, Partikulier Morten

Jensen og hustru Ane Marie Jensens legat for ubemidlede med ophold på "De gamles Hjem" i Aunslev, Hans Christoffer

Jensen og Hustru Anina, født Tetzlaff's Legat for gamle og svage, Fabrikant Christen. (Fondsreg.nr. 912)

Jensen og hustru Birthe Jensens legat til fordel for trængende beboere i Glostrup by, Sognefoged Ludvig

Jensen og hustru Camilla Jensen's mindelegat til fordel for blinde i Danmark, Overmatros af Vordingborg Rasmus. (Fondsreg.nr. 403)

Jensen og Hustru Cathrine Jensen, født Jørgensens Legat for værdige trængende i Torkildstrup Sogn, Førstelærer Christian

Jensen og hustru Emilie Jensens legat, Civilingeniør, direktør Christian Valdemar. (Fondsreg.nr. 9557)

Jensen og hustru Emma Jensen, født Meyers mindelegat, Direktør Emil. (Fondsreg.nr. 11261)

Jensen og Hustru Emmy Jensen, f. Webers Mindelegat, Fhv. Borgmester i Varde Sagfører Niels. (Fondsreg.nr. 1751)

Jensen og hustru Inger Jensens legat, Grosserer Børge Christian Nissen. (Fondsreg.nr. 14158)

Jensen og hustru Kirsten Margrethe Jensen f. Hansens legat, Hestehandler Jens N.

Jensen og Hustru Kirstine Augusta Jensen, født Leths Legat for Enker og ugifte Kvinder i Odense, fhv. Tømmerhandler og Købmand Carl Theodor

Jensen og Hustru Magdalene, født Schou's Legat til Fordel for Kronprins Frederiks Fond, Kaptajn J. Chr. (Fondsreg.nr. 5130)

Jensen og Hustru Magdalene, født Schou's Legat til Fordel fop "Den almindelige danske skibsførerforening (stiftet 1874)". (Fondsreg.nr. 6674)

Jensen og hustru Margrethe Jensen's. født Benkmann, Fond, Parcellist Laurits.

Jensen og hustru Marie (Lorenzen) Jensens legat, Jens H.L.

Jensen og hustru Tove Tranzers legat, Henry

Jensen og hustru's legat, Aksel

Jensen og Hustrus Legat, Arkitekt Volmer. (Fondsreg.nr. 3556)

Jensen og hustrus legat, Dommer Johannes

Jensen og Hustrus Legat, Grosserer Oscar. (Fondsreg.nr. 3125)

Jensen og hustrus legat, Gårdejer i Lille Thorsager Christen

Jensen og hustrus legat, Retspræsident Jørgen. (Fondsreg.nr. 6166)

Jensen og hustrus legat, Slagtermester af Sønderbrogade nr. 41 J.A. (Fondsreg.nr. 1142)

Jensen og Hustrus Mindelegat, Sagfører C.A. (Fondsreg.nr. 4497)

Jensen og hustrus mindelegat, Valdemar Heinrich. (Fondsreg.nr. 11223)

Jensen og søster, Erna Helene Jensens legat for værdigt trængende personer, der på grund af dissemineret Sclerose er ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde, Assurandør Svend Aage. (Fondsreg.nr. 11274)

Jensen og søster, Erna Helene Jensens legat til fordel for værdigt trængende personer, der på grund af kroniske gigtsygdomme er ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde, Assurandør Svend Aage. (Fondsreg.nr. 11275)

Jensens Legat, Laurits

Jensen's legat, Fhv. tømrer Jens Laurits

Jensen's legat, Lærer Abraham

Jensen's legat, Malermester Hans

Jensen's og hustru's mindelegat til fordel for værdig trængende i Nordby på Fanø, Lærer N.M.

Jensen-Søholms Legat for ugifte kvinder, Frøken Stinna. (Fondsreg.nr. 7814)

Jensens Brudeudstyrslegat, Højskoleforstander, cand.polyt. Hans Peter Georg. (Fondsreg.nr. 3229)

Jensens Datters Legat, Købmand af Bogense Chr. G.

Jensens Fond, Anna Sophie v/ Agnes Jensen. (Fondsreg.nr. 13682)

Jensens Fond, Borgmester Børge. (Fondsreg.nr. 11880)

Jensens Juridiske Støttefond, Ellen

Jensens legat, Alfred og Richard. (Fondsreg.nr. 1573)

Jensens legat, Anna Karoline. (Fondsreg.nr. 1533)

Jensens legat, Aug. H.

Jensens legat, C.L.

Jensens legat, Fiskeauktionsmester N.C. (Fondsreg.nr. 395)

Jensens legat for trængende konfirmander i Broager sogn, Kasper

Jensens legat for tunghøre og dårligt stillede i Brønderslev kommune, Jens Chr. (Fondsreg.nr. 8334).

Jensens legat for tvende trængende i Taulov sogn, Gårdejer af Børupgård i Taulov sogn, Jens Peter

Jensens legat, Frk. Betty Marie Elisabeth

Jensens legat, Iver

Jensens Legat, Marie Amalie. (Fondsreg.nr. 1547)

Jensens legat til fordel for trængende i Hvirring-Hornborg Kommune, Brødrene Peder og Jens

Jensens legat til fordel for arbejdsmænd og fiskere og disses enker, Fisker af Roneklint Lars

Jensens legat til fordel for enligt stillede værdige trængende i Thisted købstad, Kristian Thomsen. (Fondsreg.nr. 10423)

Jensens legat til fordel for fiskere på Møn, Fisker Cornelius

Jensens legat til fordel for trængende familier i Skamstrup og Frydendal Sogne, Tudse Herred, Boelsmand af Bennebo Jens

Jensens legat til glæde og opmuntring for beboere i Solgavehjemmet i Valby, Aage

Jensens Legatejendom, Peter. (Fondsreg.nr. 11583)

Jensens Mindelegat (Fond), Edith Hvid

Jensens Mindelegat, Andrea. (Fondsreg.nr. 343)

Jensens Mindelegat, Anna Elisabeth. (Fondsreg.nr. 8764)

Jensens Mindelegat, Frøken Hanne

Jensens Mindelegat, Grosserer Theodor. (Fondsreg.nr. 12898)

Jensens Mindelegat, Henry

Jensens Mindelegat, Katrine Marie . (Fondsreg.nr. 5723)

Jensens Mindelegat, Proprietær til Steffensminde og Sundvedgaard H.P.

Jensens Mindelegat til Fordel for værdige, trængende Syge og Konfirmander i Karleby-Horreby-Nr.Ørslev Kommune, Parcellist Rasmus Laurits

Jensens Mindelegat til Fordel for værdige trængende i Jerslev Sogn, Proprietær J. M.

Jensens Mindelegat, Tømrer Jens Johan

Jensens og hustru Ane Jensens legat til murer- og tømrersvendenes stiftelse og til arbejderhjemmets beboere, murermester C.V.

Jensens og Hustru Christiane født Woldiderichs Stiftelse i Bogense, Niels. (Fondsreg.nr. 11994)

Jensens og hustru Ellen Jensen, født Larsens legat til fordel for Dansk Blindesamfund, Manufakturhandler Aksel Gotfred.

Jensens og hustru Laura Nielsine Jensens legat til videre uddannelse for unge håndværkere, Murermester Chr.F.

Jensens og Hustru Laura Nielsine Jensens Legat for Viborg Børneoptagelseshjem, Murermester Chr. F.

Jensens og Hustru Vilhelmine, født Andresens Legat, Skomagermester Jens. (Fondsreg.nr. 9777)

Jensens og hustrus legat, C.J. (Fondsreg.nr. 1529)

Jensens og Hustrus Legat til Fordel for trængende i Raklev Sogn, Mads

Jensens og Steen Uggo's mindelegat til fordel for Tuberkuløse, Dr. Thorvald. (Fondsreg.nr. 6545)

Jensens Resocialiseringshjem, Vejle, Fonden til støtte for Ingrid. (Fondsreg.nr. 12732)

Jensens solgave til blinde, Lauritz. (Fondsreg.nr. 12263)

Jensens Stiftelse, Ferdinand. (Fondsreg.nr. 9880)

Jensens Stiftelse, Maren Jensen og Thomas. (Fondsreg.nr. 13980)

Jensens understøttelseslegat for vanskeligt stillede kvinder, Lærerinde frk. Inger. (Fondsreg.nr. 6667)

Jenssens Legat til Gavn for Danmarks Forsvar, Landbrugskandidat Jens Christian

Jenssens og hustru Maries legat, Handelsgartner Jens

Jeppesen og hustru Ane Marie, født Hansen's mindelegat, Hans Jørgen

Jeppesen og hustru Mathilde Emilie, født Heuckendorffs legat for værdige trængende, Grosserer Hans Jensenius William. (Fondsreg.nr. 2285)

Jepsen og hustru Elise Jepsens legat, Peter Oluf.

Jepsen og Hustrus Fond, M.P. (Fondsreg.nr. 12081)

Jerndorff og hustru Amalie Jerndorff, født Lorentzens legat, Kgl. Skuespiller Peter. (Fondsreg.nr. 9277)

Jespersens legat for folkepensionister i Fruering Vitved kommune- nu Skanderborg Km., Margrethe, Mette og Ludvig.

Jespersens legat for værdige trængende af Nyborg borger- og håndværkerstand, Mølleejer Jens Christian

Jespersens legat, Marie

Jespersens mindelegat, Frøken Ellen. (Fondsreg.nr. 2834)

Jess Familielegat

Jessen & hustru Anne M. Jessens fond, Christian Peter

Jessen og Buckas legat. (Fondsreg.nr. 658)

Jessens Fond, Heinrich og Laurine. (Fondsreg.nr. 7481)

Jessens Legat 7'Post til fattige i Viborg Nørre og Søndre sognes menigheder, Rektorinde. (Fondsreg.nr. 4761)

Jessens Legat, Frøken Anna. (Fondsreg.nr. 9893)

Jessenske Legat, Det. (Fondsreg.nr. 5148)

Jochims' Mindelegat, Frøknerne Bodil og Laura. (Fondsreg.nr. 34)

Jochumsens mindelegat, Erik Ludvig Moesmann

Johannesens fond til fordel for borgere på Frederiksberg, Frøken Irma og Axel. (Fondsreg.nr. 12009)

Johanniterfonden. (Fondsreg.nr. 1953)

Johansen og hustrus legat, A.E.T. (Fondsreg.nr. 1522)

Johansen og hustrus legat, Peter.

Johansens Fond, Anna Marie og Petra.

Johansens legat for erhvervshæmmede, Grosserer Alfons. (Fondsreg.nr. 10852)

Johansens legat til hjælp for og opdragelse af forældreløse børn paa landet eller i købstæderne, Proprietær Kai. (Fondsreg.nr. 5754)

Johansens Legat, Tudlik. (Fondsreg.nr. 7456)

Johansons fond for Amager Skomagermesterforening, Pertin. (Fondsreg.nr. 3564)

Johnsens Fond, Johs. (Fondsreg.nr. 1352)

Johnsens fond, Sagfører og vicekonsul I.M.N. (Fondsreg.nr. 4417)

Johnson's (Carl Wille Johansens) Understøttelses- og Recreationslegater i Fredericia, Thos. (Fondsreg.nr. 7755)

Jonassen og hustru's legat til ferieophold for gamle og svage, H.C.

Jones' og hustru Adalaida Jones' Børnelegat, Købmand Robert. (Fondsreg.nr. 8229)

Jones'og hustru Adelaida Jones' Mindelegat, Købmand Robert. (Fondsreg.nr. 8228)

Jonsens erhvervslegat for epileptikere, Grete. (Fondsreg.nr. 9950)

Josephsen og Hustrus Legat for værdige og trængende ældre Kommunelærerinder i Kjøbenhavn eller på Frederiksberg, Justitsråd Niels. (Fondsreg.nr. 4683)

Journalistgården, Hjælpefonden.

Jubilæumsfonden. (Fondsreg.nr. 6868)

Juels Legat, Kammerherre Knud. (Fondsreg.nr. 590)

Juelsminde Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 908)

Juhl, Egholt's Mindelegat, Gårdejer Niels Nielsen

Juhl og Frøken Johanne Holmbergs Legat, Fru Ellen Holmberg. (Fondsreg.nr. 4937)

Juhl og hustru Ovita Juhl's mindelegat, Savværksejer Jeppe. (Fondsreg.nr. 1245)

Juhl og Hustrus Legat, Apoteker

Juhl og Hustrus Legat, Savværksejer Jens. (Fondsreg.nr. 1246)

Juhl og hustrus legat, Savværksejer Jeppe. (Fondsreg.nr. 1247)

Juhls Understøttelseslegat, Savværksejer Jeppe. (Fondsreg.nr. 7891)

Julekollekten (Børnesagens Fællesråd)

Julie, Bertha og Sørens Legat, oprettet af Julie og Johannes Heskjær. (Fondsreg.nr. 790)

Justesens Fond, Asta og Jul. P. (Fondsreg.nr. 1839)

Justesens Fond, Birthe. (Fondsreg.nr. 10979)

Justesens Fond, Landbrugskandidat Niels. (Fondsreg.nr. 12189)

Justesens Fond, Ruth

Juttas Legat - Understøttelseslegat. (Fondsreg.nr. 1555)

Juul-Petersens Legat, Overretssagfører. (Fondsreg.nr. 4486)

Juuls Legat til fattige Skolebørns Beklædning i Vindeby Sogn, Karen Laura

Juuls legat til konfirmandinder og trængende i Herrested og Hellerup sogne, Kammerherreinde Clara Sehestedt

Jysk børneforsorg/Fredehjem, Foreningen

Jysk Jernhandlerforenings Legat. (Fondsreg.nr. 7221)

Jørgensen af Frøslevs legat til fordel for kroniske eller langvarigt syge eller gamle i Frøslev sogn, Elisabeth og Peder Skriver. (Fondsreg.nr. 153)

Jørgensen og hustru Ebba Jørgensens mindelegat, Jens Peter.

Jørgensen og Hustrus Legat, Fhv. Viktualiehandler H.

Jørgensen og hustrus mindelegat, Anders Peter

Jørgensen's legat til Frelsens Hærs arbejde for forældreløse børn, Kathrine Marie. (Fondsreg.nr. 8299)

Jørgensens fond for blinde og svagtseende på Fyn, Olga Marie.

Jørgensens fond, Fru Inger. (Fondsreg.nr. 13040)

Jørgensens huslejelegat, Konferensraad Vilhelm Carl

Jørgensens Legat for trængende i Gunslev Sogn, Maren og Ole

Jørgensens legat for ubemidlede i Ringe sogn, Tømrer Jørgen. (Fondsreg.nr. 2929)

Jørgensens legat, Ellen.

Jørgensens legat, Frk. Aida. (Fondsreg.nr. 1545)

Jørgensens Legat, Frøken Marie

Jørgensens legat, Rasmus

Jørgensens legat, Thomine. (Fondsreg.nr. 6336)

Jørgensens Legat til Fordel for ældre trængende Beboere af Hjortespring, Enkefru Mathilde Dorthea. (Fondsreg.nr. 7387).

Jørgensens mindefond, Ellen Elisabeth. (Se-nr. 19890082).

Jørgensens mindelegat (Fond) Alfred. (Fondsreg.nr. 14450)

Jørgensens Mindelegat, Frøken Ana Marie

Jørgensens og hustru Johanne Louise, født Beckers legat, Mølleejer Frederik Carl Christian. (Fondsreg.nr. 325)

Jørgensens og hustru Marie Elisabeth Theodora Jørgensen f. Åbyes legat til opklædning af trængende konfirmander i Viborg kommune, Gårdejer Jens

Jørgensens og Hustrus Legat, Ingeniør Karl. (Fondsreg.nr. 7283)

Jørgensens og Hustrus Legat, Skibsfører Marius. (Fondsreg.nr. 4251)

Jørgensens og Sonnes Legat, Familierne. (Fondsreg.nr. 4908).

Jönsson og hustrus mindelegat, Tapetserermester Nils Anton. (Fondsreg.nr. 7149)

Kaae og hustru Anna Kaae's legat til understøttelse af nervesvækkede, Grosserer Peter. (Fondsreg.nr. 2805)

Kahr og hustru Anna Henriette Elisabeth Kahrs, født de Neergaards legat for trængende præster i Kongeriget af den evangeliske-lutherske konfession inden for Folkekirken og deres efterladte, Pastor Ole Christian. (Fondsreg.nr. 4907)

Kajés Legat for Markedsrejsende, Fru Nathalie. (Fondsreg.nr. 9792)

Kalaallit Illuutaat.

Kalundborg kommunes fælleslegat for værdige trængende. (Fondsreg.nr. 7940)

Kamgarnspinderis Legat, A/S Det nordiske

Kammeraternes Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 6016)

Kamo, Legatet. (Fondsreg.nr. 6991)

Kampfeldt Fonden

Kannovs Fond

Kapernaums sogns menighedspleje

Karberg og hustru Helene Karbergs Mindelegat, Købmand Peter

Karlslunde Strandkirkes Initiativfond. (Fondsreg.nr. 11483)

Karstensens legat, Asger

Kastrup-Nielsen og hustru Eva Kastrup-Nielsens mindelegat, Tømrermester Axel.

Kastrup-Nielsens legat til bekæmpelse og lindring af sukkersyge og dens følger, Tømrermester Axel, Odense Kommune. (Fondsreg.nr. 11628)

Keilgaard og Ellen Keilgaards legat til fordel for trængende dyrlæge-enker i Danmark, Dyrlæge Sigurd. (Fondsreg.nr. 9834)

Keis og Hustru Magdalene Keis af Taarup, Torkildstrup Sogn, Mindelegat for Gaardeejer R. Jensen

Kellermanns uddannelses- og understøttelseslegat for Anholtere, Frederik K.H. (Fondsreg.nr. 7371)

Kerteminde-legatet. (Fondsreg.nr. 850)

Ketnerfonden af 1977. (Fondsreg.nr. 638)

KFUMs sociale Arbejde i Danmark. (KFUMs sociale Arbejde, Børge Nielsens Mindefond, KFUMs sociale Arbejdes Jubilæumsfond). (Fondsreg.nr. 1696)

Kielbergs Legat, Sara E. (Fondsreg.nr. 1166)

Kierkegaard's Fond, Ella og M.K. (Fondsreg.nr. 3680)

Kiers mindelegat, Etatsråd Fritz. (Fondsreg.nr. 2921)

Kine født Haack's legat, Enkefru Emilie Florentine. (Fondsreg.nr. 6599)

Kingo sogns menighedspleje

Kirk og hustrus legat for værdige trængende i Harboøre sogn, Entreprenør. (Fondsreg.nr. 2018)

Kirkefonden Memhave

Kirkens Korshær

Kirkerup Hospital, Stiftelsen. (Fondsreg.nr. 2548)

Kirks Fond, Ole. (Fondsreg.nr. 6831)

Kiær og Hustru Maren Jensdatters Legat for ældre og værdige Trængende i No og Hee Sogne, Peder Pedersen

Kjeldbergs Legat, Henrik. (Fondsreg.nr. 2663)

Kjeldsen og hustru Dagmar Kjeldsen, født Nielsen's mindelegat, Gårdejer Jens

Kjelst og datter Petrea Kjelst's Mindelegat, Varde, Fru Petrea

Kjelst og hustru Eline Kjelst, født Debell's Huslejelegat, Redaktør og Lærer N.P.

Kjergaard og hustru Mary Kjergaard, Mindefond stiftet af Anna Schmidt Kjergaard for tidligere borgmester Andreas Schmidt

Kjerkegaards legat, Rentier af Over Barrit Hans. (Fondsreg.nr. 909)

Kjæden, Selskabet

Kjæhr og hustru, Emilie Kjæhrs Mindelegat, Entreprenør. (Fondsreg.nr. 7572)

Kjær og Hustru Thora Kjær, født Mahnfeldt's Legat, Apoteker Preben. (Fondsreg.nr. 3625)

Kjærgaard og hustrus forfatterlegat, Forfatteren Peder Jensen. (Fondsreg.nr. 6188)

Kjærgaards Legat til Fordel og Thorsted anerkendte Sygekasse, Sygekasseformand Lærer E.S.

Kjærs legat, Købmand Holger

Kjærske Legater, De. (Fondsreg.nr. 4725)

Kjøbenhavnske og Frederiksbergske Kommunelærerinders Byggeforeningslegat, De. (ERF 165.666)

Kjøbenhavns Gaverlaugs Mesterstiftelse og Mesterlegater.

Kjøbenhavns Legatfond m.fl. legater, Manufakturhandler-Foreningen i. (Fondsreg.nr. 7511)

Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond. (Fondsreg.nr. 1427)

Klausens mindelegat, Hanne og Kristian. (Fondsreg.nr. 8560)

Kleinsangs Legat til Fordel for hans Fødeby Kalundborg, Kunsthandler Jul. (Fondsreg.nr. 405)

Kleiss's Legat, Familien. (Fondsreg.nr. 7820)

Klestrup og hustru Henriette Klestrup's mindelegat, C.C. (Fondsreg.nr. 5187)

Kloch og hustru fru Mariane Kloch, f. Funders legat, Grosserer Niels. (Fondsreg.nr. 1700)

Klosters Legat, Direktør Sv.H. (Fondsreg.nr. 6000)

Knobelauchs Legat, Leif. (Fondsreg.nr. 1671)

Knudsen, født Jørgensens mindelegat, Iris Margrethe

Knudsen og husbestyrerinde Karen Christensen Høgdals legat, Lærer Marianne

Knudsen og hustru's legat, Købmand Jens Hauberg. (Fondsreg.nr. 7023)

Knudsen og hustrus legat til fordel for trængende, afskedigede Artilleriunderofficerer, for trængende afskedigede Artillerioffi-cianter og for trængende Døtre og Enker efter befalingsmænd, Generalmajor P.M.

Knudsen og hustrus Mindelegat, Fysikus, Konferenceraad Peter. (Fondsreg.nr. 1985)

Knudsens legat, Edith og Hans. (Fondsreg.nr. 1768)

Knudsens legat for trængende i Jernved sogn, Kathrine. (Fondsreg.nr. 6794)

Knudsens Legat, Frøken Fanny Eleonora. (Fondsreg.nr. 58)

Knudsens Legat, Landsretssagfører Rich. (Fondsreg.nr. 4487)

Knudsens Legat, Mary og Martinius Hviid. (Fondsreg.nr. 3616)

Knudsens Legat til Fordel for værdige tavse fattige i Haderslev, Ditte

Knudsens Legat til Kræftens Bekæmpelse, Ingeniør Niels Marius. (Fondsreg.nr. 3572)

Knudsens mindelegat, Byskriver i Svendborg Jens Laurits. (Fondsreg.nr. 5818)

Knuths Legat for ældre ugifte Lærerinder, Komtesse Juliane (Julie) Pouline Sophie. (Fondsreg.nr. 7710)

Kobbelgaards legat til minde om Andreas Kobbelgaard og Anna Marie Hansen Kobbelgaard, Peter H. (Fondsreg.nr. 1381)

Koch's Legat, Fru Vica. (Fondsreg.nr. 9904)

Kochs legat, Dr. theol L.J.

Kofoed og Hustrus Gave til trængende Kjøbenhavnske Søfolk samt disses Enker og Børn, H.P.

Kofoeds legat for værdige trængende i Aaker Sogn som Dommerens fødesogn, Dommer Ludvig.

Kofoeds Skole. (Fondsreg.nr. 3002)

Kokholm og hofjægermesterinde Maria Andersens Fond, Hotelejer Mads. (Fondsreg.nr. 11843)

Kold-Pedersens mindelegat, Inger Marie. (Fondsreg.nr. 6949)

Kolding kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 3652)

Kolding, Murer- og Tømrerfagenes Sygehjælpsfond

Kollings Legat til Trinitatis Kirke, Ludvig Ferdinand. (Fondsreg.nr. 4895)

Konfirmationslegater

Kong Christian den Niendes og Dronning Louises Guldbryllupslegat til Bedste for trængende danske Kvinder. (Fondsreg.nr. 1715)

Kong Christian den Niendes og Dronning Louises Jubilæumslegat til Bedste for trængende Kvinder i Kjøbenhavn. (Fondsreg.nr. 3050)

Kong Christian den Tiendes Mindelegat til fordel for ubemidlede gymnasieelever i Lyngby-Taarbæk Kommune, Hans Majestæt. (Fondsreg.nr. 4856)

Kong Frederik den Niende, Roskilde bys mindelegat for. (Fondsreg.nr. 7020)

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for Fattige Fruentimmer af Arbejdsklassen, oprettet af Louise Christine, Lehnsgrevinde af Danner. (Fondsreg.nr. 214).

Kong Frederik VIII's og Hans Majestæt Kong Christian den Tiendes Jubilærumslegater, Fondet for. (Den Danske Frimurerorden).

Kong Frederik IX's Fond. (Fondsreg.nr. 2656)

Kong Frederik IX's Legat til Fordel for danske Fiskeres Efterladte, Hans Majestæt. (Fondsreg.nr. 2570)

Kong Hroar Fonden

Kongsbøls mindelegat, Agnete. (Fondsreg.nr. 5146)

Kongsdalfonden. (ERF.nr. 179776)

Koppels Legat, Frøknerne. (Fondsreg.nr. 4851)

Kopps legat, H.J. & Katrine

Korn- og Foderstof-Udvalgets Understøttelsesfond

Kornerup og hustru Johanne L. Kornerup's Mindelegat til fordel for de i stiftelsen "Præsteenkehjemmet" boende enker, Murermester Einar. (Fondsreg.nr. 3121)

Kornerup og hustru Johanne L. Kornerup's Mindelegat til fordel for De Samvirkende Menighedsplejers hjem for kronisk syge i Taarnby, Murermester Einar. (Fondsreg.nr. 7646)

Kornerups Familiefond, Lisa og Povl. (Fondsreg.nr. 4258)

Korsør Havnelaugs Stiftelse. (Fondsreg.nr. 4728)

Kosmos's Velfærdsråd, Logen. (Fondsreg.nr. 7981)

Kowalczyk's legat, Martin

Krabs Legat, Caroline og Daniel. (Fondsreg.nr. 12967)

Kraft og fru Bertha Krafts legat, Direktør Emil. (Fondsreg.nr. 4019)

Kragh's Mindelegat, oprettet af deres Datter, Elna Charlotte Denby, Frederik og Emma. (Fondsreg.nr. 3596)

Kragh-Nissen-Buchholdt-Fonden

Kraghs Legat for Vanføre, Jørgen Jensen

Kraghs m.fl.'s Stiftelse i Horsens. (Fondsreg.nr. 1596)

Krags Legat for blinde og varføre, W. (Fondsreg.nr. 495)

Kramer og hustru's legat, Jernstøber William

Kramer's mindelegat, Gunhild Maria

Kreiberg og Hustru Anne Melitta Sophie Kreiberg, født Jensen's Legat, Fhv. tandlæge Carl Frederik Christian. (Fondsreg.nr. 6864)

Kreiberg og hustru's legat, Bogbinder P.

Kretzschmer og hustru Ebba, f. Knutssons Legat, Bogtrykker Carl. (Fondsreg.nr. 2321)

Krigerlegatet af 1864

Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge

Kristeligt Skolefond af 1986. (Fondsreg.nr. 12497)

Kristen-Videnskabsmænd i Skandinavien, Bistands-komiteen for. (Fondsreg.nr. 8821)

Kristensen's legat, Købmand Laurids

Kristensens legat, Fhv. gårdejer af Thorsø Niels Peder. (Fondsreg.nr. 12772)

Kristensens legat for landmænd i Thorsø sogn, Fhv. gårdejer af Thorsø Niels Peder. (Fondsreg.nr. 12773)

Kristensens legat for vanskeligt stillede landmænd eller ubemidlede folkepensionister, Fhv. gårdejer af Thorsø Nicolai

Kristensens Legat, Kathrine. (Fondsreg.nr. 8790)

Kristensens legat til støtte for unge landmænd, Hans og Mette.

Kristiansens konfirmationslegat til trængende konfirmander i Mørkøv sogn, Gårdejer af Kildegården i Mørkøv Anna og Jens Peter

Kristiansens Legat for fattige i Varde Landsogn, Niels Linding

Kristkirkens sogns menighedspleje

Kristkirkens Søndagsskoles Fond. (Fondsreg.nr. 3775)

Kroghs Mindelegat, Sigrid

Kromanns Legat, Sofie og Mathilde

Kromanns og Hustru Angelica Mathilde Augusta Kromann, født Plums Mindelegat, Købmand Albert Hansen Boye

Kronprins Frederik og Kronprinsesse Louises Stiftelse (Fondsreg.nr. 12078)

Kronprins Frederiks Fond. (Fondsreg.nr. 5129)

Kruckow's og hustru Ane Kruckow's legat, Købmand Lauritz.

Kruses Fond, Ellinor Andrea.

Kruses Legat, Consistorialraad residerende Capellan Nicolaj Eeg. (Fondsreg.nr. 9021)

Kruuse og hustru Louise Honore Kruuse's mindelegat, Konsul og Købmand Peder Abraham. (Fondsreg.nr. 7225)

Kruuses legat, Olav

Krüger, født Madsens legat, fru Marie. (Fondsreg.nr. 5608)

Krügers arbejderlegat til fordel for ældre veltjente arbejdere, Grosserer, tobaksfabrikant Herman Christian Theodor. (Fondsreg.nr. 7241)

Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen til

Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen til. Den syd- og sønderjydske Lokalkomite's Fond. (Fondsreg.nr. 1719)

Krøll og hustru Agnes Kirstine Krøll, f. Mortensen samt Hans Jørgen Christiansen og hustru Johanne Christiansen, f. Mortensen, Mindelegat efter Lars Simon Pedersen. (Fondsreg.nr. 2051)

Kudsks legat, Niels.

Kuhns Legat, Anna og Frederik. (Fondsreg.nr. 7403)

Kuhres Hjælpefond, Arne og Jens Peter. (Fondsreg.nr. 3784)

Kunstnernes Understøttelseskasse. (Fondsreg.nr. 2435)

Kursch og Hustru Emma Rothweiler, oprettet af deres Søn Harry Kursch, Legat til Minde om Kolonibestyrer Georg. (Fondsreg.nr. 1822)

kvindelige velgørende Selskab, Det. (Fondsreg.nr. 2400)

Kühl's legat, Mary og Robert.

København kommunale skolevæsen, Et fælleslegat bestående af hidtidige legater, tilknyttet. (Fondsreg.nr. 3070)

Københavns Blikkenslager-, Rør- og Sanitetslaugs Legatfond. (Fondsreg.nr. 4318)

Københavns Garverlaug, Svendelegaterne. (Fondsreg.nr. 12128)

Københavns Garverlaug, Wilhelm Klenow og hustrus legat. (Fondsreg.nr. 6095)

Københavns Kommunes fællesfond for trængendes landophold

Københavns kommunes fælleslegat for eleverne ved Det kgl. Opfostringshus. (Fondsreg.nr. 3068)

Københavns kommunes fælleslegat til fordel for patienterne på københavnske hospitaler, bortset fra Sct. Hans hospital (Fondsreg.nr. 3056)

Københavns kommunes fælleslegat til fordel for patienter på Sct. Hans hospital. (Fondsreg.nr. 3057)

Københavns Kommunes legat for værdige, trængende personer. (Fondsreg.nr. 3071)

Københavns Konditorlaugs Jubilæumslegat af 1966, Fonden for. (Fondsreg.nr. 1673)

Københavns Praktiserende Lægers Børnefond

Københavns Rundskuedag, Fonden. (Fondsreg.nr. 4279)

Københavns Skipperforening. (Fondsreg.nr. 5580)

Københavns Skipperforenings Legat. (Fondsreg.nr. 14471)

Københavns Tandlægehøjskoles Hjælpefond

Københavns Understøttelsesfond, Mæglerkorporationen i. (Fondsreg.nr. 3210)

Københavnske Advokaters Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 4469

Købmandsforeninger i Danmarks legatfond, De samvirkende (Fondsreg.nr. 336)

Køge kommune, Fælleslegatet for værdige trængende. (Fondsreg.nr. 996)

L.C. Hvidovre, Den selvejende institution (Lions Club Hvidovre)

la Cours født Trolle's legat, Christiane. (Fondsreg.nr. 4847)

Laage-Petersen og Hustrus Fond, Grosserer. (Fondsreg.nr. 9076)

Lachmann's Fond, Else. (Fondsreg.nr. 11630)

Lachmanns og Johanne Lachmann, født Meyer's Legater for værdige Trængende, Nicolai. (Fondsreg.nr. 3721)

Lagerhuus' legat, Dorthea og Clemmen. (Fondsreg.nr. 2017)

Lagonis Legatfond, Godsejer Peter Friedlieb. (Fondsreg.nr. 6817)

Lampe & Amici's legat. (Fondsreg.nr. 6598)

Landboungdoms Højskoleophold, Fonden for. (Fondsreg.nr. 12208)

Landsforeningen for Bedre Hørelse.

Langdahls legat, Karen. (Københavns Murerlaug).

Lange Foreningen, Cornelia de.

Lange og hustru Christine Langes mindelegat, Slagter Jørgen

Lange og Hustrus Julegavefond, Købmand P.B.

Langeland og Laura Petrea Langelands Legat for Syersker eller Husjomfruer hjemmehørende i Aalborg, Frøknerne Sophie Kirstine

Langeland og Laura Petrea Langelands Legat for kvindelige Rekonvalescenter og hjælpeløse syge Kvinder i Aalborg, Frøknerne Sophie Kirstine

Langermanns Legat, Købmand Fr. (Fondsreg.nr. 1141)

Langes Legat til Fordel for Slagelse Hjælpeforening, Vilhelm

Langes legat til fordel for Slagelse Velgørenhedsselskab, Vilhelm

Langes Mindelegat, Fru Amalie.

Langå Hospitals Fond

Langå kommune, legat for økonomisk dårligt stillede i.

Larsen og hustru Anna Marie Cecilie Larsen, født Nielsens mindelegat, Fhv. maskinmester Niels Peter

Larsen og hustru Anna Mette Larsens mindelegat for værdige trængende i Tikøb Kommune, Fhv. hotelejer Carl August

Larsen og hustru Anna Mette Larsens mindelegat for værdige trængende i Asminderød-Grønholt Kommune, Fhv. hotelejer Carl August

Larsen og hustru Asta Magdalene, født Borchorst's Mindelegat, Ingeniør Eduard. (Fondsreg.nr. 1132).

Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond, Thorvald.

Larsen og Hustru Inger Larsen's Mindelegat, Førstelærer Frederik Christian

Larsen og hustru Karoline Christine Larsen's legat, J.J. (Fondsreg.nr. 6875)

Larsen og Hustru Maren, født Hansens Mindelegat, Gaardejer Niels. (Fondsreg.nr. 3586)

Larsen og hustru Margrethe, født Hansen's fond, Restauratør Peter. (Fondsreg.nr. 4470)

Larsen og hustru Marie Larsen, født Thomsens legat for ubemidlede, der på grund af sygdom er kommet i nød, og som er boende i Slagelse kommune, Tømrermester af Slagelse Christian

Larsen og hustru Mary Larsens legat for enlige kvinder, Proprietær Hans. (Fondsreg.nr. 7542)

Larsen og hustru Olga Larsens legat, Tømrermester L.P. (Fondsreg.nr. 10152)

Larsen og hustrus legat for enligtstillede i Vejle,

Larsen og Hustrus Legat, Købmand I. P.

Larsen og hustrus legat, Læge Henrik. (Fondsreg.nr. 6615)

Larsen og hustrus mindelegat under grosserer Oluf Borchsenius' mindelegat, Grosserer Rasmus Larsen. (Fondsreg.nr. 9694)

Larsen's Fond, Frk. Karen. (Fondsreg.nr. 8137)

Larsen's mindelegat, Købmand Hans. (Fondsreg.nr. 2536)

Larsen’s Mindelegat (Fond), Civilingeniør Erik Boesen

Larsens Fond, Carl og Nicoline. (Fondsreg.nr. 8837).

Larsens Fond til Hjælp til scleroseramte og til Bekæmpelse af Sclerosen, Fru Warwara. (Fondsreg.nr. 254)

Larsens Legat, Brødrene E., S. og A. (Fondsreg.nr. 1283)

Larsens Legat, Ellen og Bene. (Fondsreg.nr. 10582)

Larsens legat, Else. (Fondsreg.nr. 6616)

Larsens legat, Frøken Nathalie. (Fondsreg.nr. 6169)

Larsens legat, Fyrskibsfører Johan Peter

Larsens Legat, Gårdejer Ole. (Fondsreg.nr. 4307)

Larsens Legat, Ingeborg. (Fondsreg.nr. 1922)

Larsens Legat, Oerretssagfører Axel E. (Fondsreg.nr. 4491)

Larsens legat til fordel for beboerne på Plejehjemmet i Nr. Alslev, Albine

Larsens Mindelegat, Anders Bjerre

Larsens mindelegat, Frøken Martha Sophia til minde om hendes Fader og Moder, Sognefoged Jacob Larsen og Hustru Dorthea Larsen, Thirup, Hjørring.

Larsens mindelegat (fond), Elsa Kourani og Alfred Rasmus

Larsens mindelegat til fordel for trængende og ældre enlige blinde, Fru. Ingeborg Anna Albinus.

Larsens og Døtres Familielegat, Skomagermester Anders. (Fondsreg.nr. 3623).

Larsens og hustru Kirstine Larsens mindelegat, Gårdejer af Stærbogård i Frenderup Anders.

Larsens og hustrus, Kathrine Marie Larsen, født Larsens legat, Gårdejer af Grethenlund Lars Peder.

Larsens og Hustrus samt Børns Mindelegat, Jacob. (Fondsreg.nr. 7219)

Larssens og hustru L.M. Larssens født Thodbergs Legat, K.A. (Fondsreg.nr. 5347)

Laryngectomerede-Strubeløse, Landsforeningen for

Lassen-Jensen og Hustrus Legat, Sagfører af Århus, N.

Lassens og Hustrus Fideikommislegat, Grosserer H. J. (Fondsreg.nr. 1066)

Lauridsen og hustru Johanne Margrethe Lauridsen, f. Rübner-Wissings legat for studenter fra Ribe Katedralskole, Direktør, cand.pharm. Niels Peder. (Fondsreg.nr. 7298)

Lauridsens og hustru Marie, født Gantzels legat, Niels. (Fondsreg.nr. 1198)

Lauritsens legat og Pastor Lindenhaus Krigsinvalidelegat, W.W.

Lauritzen og hustru Maria Christina Lauritzen, født Aggerbeck's Jubilæumslegat, Grosserer L.C.

Lauritzens fond, Knud Helbech. (Fondsreg.nr. 11551)

Lauritzens Gave af 1920 til Fanø Bombebøsse, Dampskibsreder J. (Fondsreg.nr. 628)

Lauritzens Legat, Assurancemægler Ellen. (Fondsreg.nr. 7187)

Lausens legat, Fru K.M. (Fondsreg.nr. 5031)

Lavignery, frøken Akselie Kristiane Honore og enkefru Katerine Marie Bentzens legat for trængende enker og ugifte piger af bedre stand, Enkefru Johanne

Lavridsens Legat, Fru Lovise

Laybourn og hustrus familielegat, August

Lebahn og Hustru Elise født Villadsens Legat, Grosserer Frits. (Fondsreg.nr. 1068)

Lebahns og Hustrus Legat, Grosserer Frits. (Fondsreg.nr. 1068)

Leegårds legat, Farver Mathias

Leeker og Hustrus Legat, Kontorchef Carl. (Fondsreg.nr. 8298)

Lefolii's Legat, Jacob og Elise. (ERF 823)

Legat til minde om den 13. juli 1871

Legat til Sygehjælp på det tidligere Baroni Lehn

Legatet af 1. oktober 1977. (Fondsreg.nr. 6948)

Legatet af 6. november 1897. (Se-nr. 21567914).

Legatet til Borgernes Beskyttelse

Legatet til fordel for beboerne på Frederiksberg Kommunes Plejehjem

Legatet til fordel for præstedøtre og præsteenker samt enker efter skolelærer og kirkesangere i Fyens Stift med flere.

Legatet til Minde om 1. August 1829. (Fondsreg.nr. 5983)

Legatfonden for Textilhandlerforeningen for København. (Fondsreg.nr.14131)

LEGO-medarbejdernes Jubilæumslegat 1982. (Fondsreg.nr. 2639)

Lehmanns legat, Gudrun og Johannes. (Fondsreg.nr Th. (Fondsreg.nr. 8354)

Lehstens og Hustru Johanne lehstens, født Hansens Legat, Afdelingschef Vilhelm. (Fondsreg.nr. 4573)

Leismann og hustru Minna Leismanns legat til fordel for i Frederikshavn boende, værdige trængende enker efter fiskere, A.P. (Fondsreg.nr. 4822)

Lentz og Frøken Salome Christiane Lentz' Legat for ældre værdige og trængende Haandværksmestre i Svendborg eller enker efter saadanne, Skomagermester af Svendborg, Frederik Christian. (Fondsreg.nr. 6666)

Lerchenborgs Mindelegat, Grevskabet. (Fondsreg.nr. 209)

Lerches og hustru Marie Lerche født Rasmussens legat, Kammerråd Niels.

Leth's legat, Pastor Andreas.

Leth-Espensens studielegat, Tandlæge E. (Fondsreg.nr. 50489)

Leths Legat for trængende ugifte præstedøtre i Sjællands Stift, Frøken Laura. (Fondsreg.nr. 4913)

Leuning og hustru Inger Leunings Legat, Direktør i Socialministeriet, Erik. (Fondsreg.nr. 11963)

LEV, Landsforeningen

Levinsen's legat, Rentier af Mygind Niels Nielsen.

Levison og Hustrus Legat, Papirhandler Adolf. (Fondsreg.nr. 927)

Levysohn, født Seligmann's mindelegat, Emma. (Fondsreg.nr. 2437)

Levysohns legat, Grethe.

Lewinsky og hustru's legat for enker, Landstingsmand F. (Fondsreg.nr. 6417).

Lewitzki Fond, Johannes Leo. (Se-nr. 18403307).

Lichtenbergs Legat, Fru Etatsraadinde de.

Liebst legat for værdige trængende, enligstillede ældre damer i Hillerød by og Frederiksborg amt. (Fondsreg.nr. 7690)

Lilly Fondens legat. (Fondsreg.nr. 6962)

Limfjordshøjs Udstyrsfond.

Lindberg's Legat, Johanne og Carl. (Fondsreg.nr. 12051)

Lindbergs mindelegat, Frederik. (Fondsreg.nr. 1543)

Linde og hustru Anna Lindes legat, Maskinmester Rud.

Lindeburgs legat, Maleren H.P. (Fondsreg.nr. 4414)

Lindes legat, frøken Olga. (Fondsreg.nr. 3010)

Lindevangs Sogns menighedspleje.

Lindhardt og hustru Marie Louise Lindhardts legat Fond, Broder H.S. (Den Danske Frimurerorden).

Lindhberg og Hustru Christiane Elisabeth, f. Lund, for værdige trængende ugifte Kvinder eller Enker af Embeds- og Borgerstanden, Legat oprettet af Eduard Rutger.

Lindquist og hustrus mindelegat, P.O. (Fondsreg.nr. 11289)

Linds Legat, Kirkeværge Chresten Nissen.

Linds Mindelegat, Robert. (Fondsreg.nr. 11589)

Linds og hustrus samt børns legat, Guldsmedemester Erik. (Fondsreg.nr. 5744).

Linds' legat for ældre, værdige og trængende Piger eller Enker i Mygind Sogn under Randers Amt, Dyrlæge Jens Peter.

Lindstrøms mindelegat, Postpakmester Andreas og hustru Marie.

Linexfonden (Frede Duelund Nielsens Fond). (ERF 2279).

Linnemanns legat for afskedigede Artilleriofficerer, Generalmajor Johan. (Fondsreg.nr. 871).

Linnet og hustru Anne Christine Linnets legat til fordel for personer der lider af sukkersyge, Kreaturkommissionær Andrea Petersen. (Fondsreg.nr. 6881)

Lions Club, Aalborg.

Lions Club, Slagelse.

Lions Club, Tinglev.

Lions legat, Clement de.

Lionsclubber, De Danske.

Lipman, født Peitersens Legat, Fru Anna Christiane. (Fondsreg.nr. 3937)

Litzmanns Legat, Familien. (Fondsreg.nr. 9035)

Ljungbergs Fond, Skotøjsfabrikant Peter. (Fondsreg.nr. 5351)

Lohses Mindelegat, Frederik Christian. (Fondsreg.nr. 7625)

Lolland-Falsters Stift, legat til fordel for enker efter og børn af præster i. (Fondsreg.nr. 3362)

Lomholdts mindefond, Lisbeth. (Fondsreg.nr. 12568)

Lorange's Mindefond, brødrene Kunstmaler August Lorange og Vingrosserer Georg, ved Prokurist Finn Lorange. (Fondsreg.nr. 14743)

Lorentzen's Legat for enligtstillede Damer, Iver og Marie.

Lorentzens Legat for 20 gamle og værdige Haandværksmestre og deres Enker i Odense, Gjørtler Andreas.

Lorenzen født Døhnes legat, Fru P.E. (Fondsreg.nr. 305)

Lorenzens mindelegat, Emil. (Fondsreg.nr. 2811)

Lotigs Legat.

Louiseforeningen i Aalborg og Nørresundby. (Fondsreg.nr. 3656)

Louiseforeningens Fælleslegat.

Louiseforeningens Odense afdeling.

Loumann's Legat til fordel for værdige og trængende Plejemødre, Anna Marie Sørine. (Fondsreg.nr. 935)

Lucassens Legat, Hense og Niels. (Fondsreg.nr. 9691)

Lucht og Olga Elisabeth Luchts Gravstedslegat, Peter Christoffer. (Fondsreg.nr. 2024)

Ludvigsen og hustrus legat, Fabrikant E.H. (Fondsreg.nr. 7234)

Lund og fru Cis Lund's legat, Konsulent Georg.

Lund og hustru Sophie Marie Andersdatters legat til fordel for værdige og trængende i Rind sogn under Viborg amt, Aftægtsmand af Rind, Poul Nielsen.

Lund og hustru Vilhelmine, født Bugge's legat, Direktør J.P. (Fondsreg.nr. 1055)

Lund og Rasmussens Legat. (Fondsreg.nr. 6800)

Lund og Søstre, Frøknerne Kirstine Lund og Marie Lund's Legat til minde om deres Fader Snedkermester Hans Jacob Lund, Grosserer Frederik Christian.

Lundbye, Hustru og Børns Legat, Direktør cand.polyt. Louis. (Fondsreg.nr. 8194)

Lundbye og hustru Ane Marie Hansine Lundbye f. Nielsens legat, Aage Helfred. (Fondsreg.nr. 844)

Lundbye's legat for værdige trængende ældre kvinder og mænd, Peter og Julie. (Fondsreg.nr. 544)

Lundgreens Legat for gamle Mænd og Kvinder i Musse Sogn, Kaptajn H.C. (Fondsreg.nr. 6550)

Lundin og hustru Anna Andrea Lundin og datter Jonna Lundins legat, Driftsleder Niels Gottfrid

Lund-Larsens Fond, Tage og Claudine

Lunds Fond, Emilie og Peter. (Fondsreg.nr. 5554)

Lunds legat, Olaf og Marie.

Lunds legat til fordel for trængende blinde, tunghøre og døvstumme, Fhv. Kommunelærer Johan Carl Vilhelm. (Fondsreg.nr. 13024)

Lunds og hustru Ellen, født Højriis mindelegat, Apoteker Sigurd. (Fondsreg.nr. 3582)

Lunds og Hustrus Stiftelse, Købmand Sophus. (Fondsreg.nr. 1929)

Lundsgaard og Johanne Marie Hestbeks legat, Søstrene Anna Cathrine. (Fondsreg.nr. 1699)

Lundsgaards legat for lægeenker, Ellen og Christen. (Fondsreg.nr. 4922)

Lundsgaards Stiftelse. (Fondsreg.nr. 5992)

Lundsmark, f. hedegaard og Døtre Anna og Emilie Lundsmarks Familielegat, Enkefru Charlotte. (Fondsreg.nr. 3161)

Lungeforeningen Boserup Mindes fælleslegat, til fremme af foreningens virke. (Fondsreg.nr. 11696)

Luplau og Families Mindelegat, Overtelegrafist Julius

Lüdemanns legat, Vilh.

Lüders legat, Valborg.

Lütkens og Jacobs legat for Danske forfattere og digtere, Hulda. (Fondsreg.nr. 6185)

Lybye’s Mindelegat, Frøknerne Dorthe og Karen

Lybys Fond, Violinist og Musiklærer, Peder. (Fondsreg.nr. 13516)

Lyngby og Omegns Syge- og Begravelseskasses Understøttelsesfond. (Fondsreg.nr. 1931)

Lyngby sogns velgørende forenings fælleslegat. (Fondsreg.nr. 11875)

Lyngby-Taarbæk Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 1928)

LYSfonden

Lysholm og Hustru Mariane Christine Lysholm. f. Winther's Legat, Rentier William. (Fondsreg.nr. 7177)

Lytjen's og hustru's legat, Vinhandler Marinus. (Fondsreg.nr. 7226)

Løfbergs Fond, Ida. (Fondsreg.nr. 7004)

Løfbergs mindelegat, Frøken Hertha. (Fondsreg.nr. 1113)

Løgstrup og hustru, Anna Marie Løgstrup's Legat, Ingeniør Hans Harald Ussing. (Fondsreg.nr. 7812)

Løgstrup og Hustrus Mindelegat i Alslev Sogn, Gaardejer af "Visselbjerg" A.H.

Løgstør kommune, Fælleslegatet for vanskeligt stillede i. (Fondsreg.nr. 1192)

Løgumkloster Refugium. (ERF 104413)

Løhr, født Fryd's legat, Fru Eva Esther. (Fondsreg.nr. 5765)

Løjt Sogns Almissekasse.

Lønskov og Mogens Nielsens fond, Aase. (Fondsreg.nr. 7561)

Lørup og hustru Dorothea Cecilie f. Døhnes Mindelegat, Sognepræst. (Fondsreg.nr. 4915)

Løvengreens Dyreværnsfond, Karen Margrethe. (Fondsreg.nr. 6820)

M - L. (Fondsreg.nr. 1932)

Madelung og Hustru Thora Caroline Madelungs Legat for Rekonvalcenter, Godsejer Poul Alexius. (Fondsreg.nr. 1833)

Madelung og Hustru Thora Caroline Madelungs Legat, Godsejer Poul Alexius. (Fondsreg.nr. 1834)

Madsen af Slagelse og afdøde Hustru Nielsine Emilie, f. Nielsen's Legat for Slagelse Købstads Hjælpeforening i Slagelse, Købmand Peter.

Madsen og hustru Ane Kirstine Madsen født Jensen, Gårdejer William.

Madsen og hustru Dorthea's samt datter Ane Kirstines legat, Møller Knud.

Madsen og hustru Irma Madsens Familiefond, Tømrermester Otto V. (Fondsreg.nr. 10364)

Madsen og hustru Marie Madsens mindelegat, Isenkræmmer Johan. (Fondsreg.nr. 5941)

Madsen og hustru Mathilde Madsens Legat, Læge Stefan. (Fondsreg.nr. 11302)

Madsen og hustru og søn ingeniør, grosserer Hannibal M. Madsens legat, Justitsråd, Overretssagfører Hannibal M. (Fondsreg.nr. 3115).

Madsen og hustrus legat for invalide og kroniske syge, Dyrlæge H. (Se-nr. 11599591).

Madsen og hustru's legat til fordel for værdige og trængende blinde, døvstumme og vanføre i Fyens Stift, Arkitekt af Nyborg, Jørgen. (Fondsreg.nr. 9513)

Madsen og hustru's legat til fordel for værdige trængende tømrersvende og deres enker i Nyborg, Jørgen.

Madsen og hustrus legat, Heinrich.

Madsen og Søster Karen Johanne Marie Madsens legat, husejer af Hersnap, Lars.

Madsen's legat, Fabrikant Richard. (Fondsreg.nr. 12266).

Madsens Legat, Andrea.

Madsens legat for uformuende enlige kvinder og ensomme gamle, Sophus og Ellen.

Madsens legat, Hjalmar Sigfred. (Fondsreg.nr. 1542)

Madsens Legat, Sagfører H.J.

Madsens Legat, Skibsbygmester Mads.

Madsens legat, Sofie. (Fondsreg.nr. 6060)

Madsens Legat til fordel for forhenværende, nuværende og fremtidige gamle og syge Funktionærer, Arbejdere og Arbejdersker ved Østerbros Dampvæveri ved Brødrene Madsen og Københavns Gulvkludefabrik ved C.M. Madsen & Co., Fabrikant Christian Frederik. (Fondsreg.nr. 11287)

Madsens og Hustrus Legat, Anton.

Maegaards legat, Vilhelm og Anna Margrethe.

Maglegaards Sogns Menighedspleje. (Fondsreg.nr. 12736)

Magnussen, født Larsen, Handelsfuldmægtig Harald Frederik Magnussens enkes legat, Birthe Marie.

Magnusson’s Mindefond, Elly og Willy

Maigaard's Eftf. Fru Lily Benthine Lunds Fond af 1/6 1978, Th. (Fondsreg.nr. 8354)

Malernes understøttelseskasse. (Fondsreg.nr. 5992)

Malmstrøm og hustrus legat for præster i Viborg stift, Biskop Axel

Mangors legat

Manthey-Wagners Mindefond, Mogens Peer. (Fondsreg.nr. 742)

Manufakturhandlerforeningen i Kjøbenhavn's Understøttelsesfond. (Fondsreg.nr. 7514)

Marfan Syndrom, Landsforeningen for.

Margrethegaardens Legat. (ERF 105947)

Mariager Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i

Mariahjemmet, Lensbaron og Lensbaronesse Stampe Charisius Fond. (Fondsreg.nr. 10627)

Maribo kommune, Fælleslegatet for værdige og trængende i. (Fondsreg.nr. 6397)

Marie Louises Legat. (Fondsreg.nr. 4111)

Mariendals Sogns Menighedspleje

Marqvardsens mindelegat, Maskinmester Marqvard.

Marstal, Anonymt legat

Marstal Skipperforening (understøttelseskassen)

Marstal Sømandsforenings Legat

Marvigs Legat, Restauratør Knud

Mathiasen og Hustrus Mindelegat, Lærer Ole. (Fondsreg.nr. 3990)

Mathiasen og hustrus mindelegat, oprettet af postmester Arne Mathiasen og overkontorassistent Elny Mathiasen, Postkontrollør P.H. (Fondsreg.nr. 5159)

Mathiasens legat for enligtstillede kvinder i Vejlby sogn, Jens og Anine

Mathiassens Jubilæumslegat, Jernhandler Asger

Mathiesen og Hustru Ane Helene Mathiesens Legater i Hjerting, Konsul. (Fondsreg.nr. 4128)

Mathiesen og Hustrus Mindelegat, O.C. (Fondsreg.nr. 4435)

Mathiesens Fond fop brystkræftoperede kvinder,Kirsten.

Mathisens og Krestine Mathisens Fond, Gårdejer Povl. (Fondsreg.nr. 8358)

Mathurinske Legat, Det. (Fondsreg.nr. 2695)

Matzen og Frøken Jacobine Matzens Legat for landmænd i Fyns Stift, Forpagter Carl Gustav. (Fondsreg.nr. 5059)

Matzens legat, Ingeborg

Melchiorsen og plejesøns legat, L.P. (Fondsreg.nr. 689)

Meldahls og Hustru Ingeborg Elise Meldahls Legat, Olavius. (Fondsreg.nr. 2550)

Mendes legat til fordel for svagelige børn, Familien. (Fondsreg.nr. 763)

Menière og Tinnitus Fonden

Menighedsfonden for Nordjyllands Døvemenighed

Mentalhygiejnisk Forening for Børn og Unge

Meulengrachts og Hustrus Legat, Etatsraad L. Chr. (Fondsreg.nr. 11584)

Meyer Amsel Jacob juniors fond, Detailhandler. (Fondsreg.nr. 50279)

Meyer og hustru Anna Nicoline Meyer født Madsens legat, Fabrikant Knud Åge

Meyer og Minna Meyers Legat til Opdragelse af trængende Børn, Herman

Meyers Legat, Emmerik. (Fondsreg.nr. 2423)

Meyers Legat, Frederik Neergård. (Fondsreg.nr. 9684)

Meyers Legat, Hofråd David Amsel. (Fondsreg.nr. 2744)

Meyers Legat til Børns Opdragelse, Jenny og Jacob. (Fondsreg.nr. 635)

Meyers og Hustru Alexandra, f. Wolffs Legat for ugifte, ubemidlede Kvinder, Harald. (Fondsreg.nr. 3252)

Meyn og hustru Katharina Marie Meyn, f. Ahrenkilde's legat, Grosserer Viggo Edvard Løve. (Fondsreg.nr. 5153)

Michaelsens Fond, Jacob og Helene. (Fondsreg.nr. 3063)

Michaelsens legat, Vera og Carl Johan. (Fondsreg.nr. 1946)

Michaelsens Legat, Vekselerer Villiam H. (Fondsreg.nr. 874)

Michelsens Legat, P.A.

Mickelsens Legat til Fordel for værdige trængende Borgere samt Enker efter og ugifte Døtre af Borgere i Ribe Købstad, De tre Søstre Elise, Kristine og Marie

Middelfart Kommune, Fælleslegat for værdige og trængende i. (Fondsreg.nr. 7824)

Mik-Meyer og hustru Else Mik-Meyer's mindelegat, Bankdirektør Ph. (Fondsreg.nr. 3008)

Mikkelsen, født Helwegs Legat for uformuende Enker og ugifte Kvinder i Odense, Louise

Mikkelsen og hustru Kirsten Marie Mikkelsens legat, Gårdejer af Tilsted.

Mikkelsen og hustru's legat til fordel for trængende i Falkerslev kommune, Købmand Karl Oluf

Mikkelsen og Hustrus Mindelegat, fond, Th.

Mikkelsens fond, Elly Valborg og Niels. (Fondsreg.nr. 5681)

Mikkelsens Fond, Henning

Mikkelsens legat, Apoteker Poul Helweg. (Fondsreg.nr. 4854)

Misse og Søren Schou Dejgaards Fond, Ølgod, Marie

Missionen blandt Hjemløse. (Fondsreg.nr. 2301)

Moberg, født Eberths Legat, Jacobine Amalie

Moesgaards legat, Eleonora og Thomas. (Fondsreg.nr. 569)

Mogensens Mindefond, Mette og Mogens.

Mogensens og hustru Andrea K. M. Mogensens legat, Civilingeniør Thorkild P. Fr. (Fondsreg.nr. 7130)

Mogensens og hustrus legat til fordel for værdigt trængende præstedøtre, Pastor M.C. (Fondsreg.nr. 9446)

Moltkes legat for Embedsmænds Børn, som gaar i skole, Geheimestatsminister Greve Joachim Godske. (Fondsreg.nr. 695)

Moltkes Legat til Fordel for Embedsmænds Døtre, Geheimestatminister Greve Joachim Godske. (Fondsreg.nr. 696)

Moltkes Legat til Fordel for Løjtnanter i Søetaten, Løjtnant Christian Carl Greve. (Fondsreg.nr. 691)

Moltkes legat til fordel for studerende ved universiteterne og de højere læreanstalter, Geheimestatsminister Greve J.G. (Fondsreg.nr. 694)

Moltkes Legat til Landbrugets Fremme på det tidligere Grevskab Bregentved, Geheimestatsminister Greve Joachim Godske. (Fondsreg.nr. 693)

Moltkes, sekretær Grauers, inspektør Vølckers og frk. Hechtelunds legat, Familien. (Fondsreg.nr. 11170)

Moltkes Sygehjem. (Fondsreg.nr. 5363)

Monberg og hustru Anthonia Monberg, f. Sølling, Ingeniør Niels Chr. (Gavebrev)

Monies og Hustrus Legat stiftet på 100-Årsdagen for Tobaksfabrikant Adolf Monies' Fødsel den 27. Maj 1916, Vekselerer I.S. (Fondsreg.nr. 7010)

Monsens Legat, Louise

Moresco født Langhelds Mindelegat, Else. (Fondsreg.nr. 7169)

Moresco`s mindelegat, Kommercerådinde F. (ERF 6583)

Morsø Kommunes legat for ældre og handicappede.

Morsø kommunes legat til fordel for værdige og trængende kvinder og mænd i Morsø kommune. (Fondsreg.nr. 150)

Mortensen og Hustru Kirsti Mortensens Legat, Jens Peter Valdemar. (Fondsreg.nr. 11415)

Mortensen og hustru Marry Mortensens Fond, Direktør Peder. (Fondsreg.nr. 13026)

Mortensen og hustru's legat, Isenkræmmer P. (Fondsreg.nr. 11256)

Mortensens Legat, Jensigne

Mortensens Legat, Rentier Niels Henrik Emanuel. (Fondsreg.nr. 6549)

Mortensens Mindefond, Maskinsnedker Otto v/Dansk Handicap Forbund.

Mortensens mindelegat, Henry og Magdalene

Mosaiske Troessamfund i København, Sygeplejeselskabet for Det. (Fondsreg.nr. 12414)

Mossin og Hustrus Stiftelse, C.A. (Fondsreg.nr. 9917)

Mouritzen og hustru Berta Mouritzen, født Larsens legat, Købmand, konsul. (Fondsreg.nr. 11177)

Muhlig og hustrus Mindelegat, Støbemester af Hillerød Th. (Fondsreg.nr. 9797)

Mulvad's legat, Kældermester Carl Christian Moritz

Munchs Legat, Anna E. (Fondsreg.nr. 2643)

Munkholms Legat, Læge Ingrid. (Fondsreg.nr. 11316)

Murerforeningen af 1824 og H.C. Haug og hustrus legat, Fondet for. (Den Danske Frimurerorden).

Musholmfonden. (Fondsreg.nr. 3925) (Se-nr. 10359015).

Musikerforeningen af 1865 i København

Muzzis Mindefond, Pietro Giuseppe Luigi. (Fondsreg.nr. 13237)

Müllers Legat, Kgl. Fuldmægtig H.C.C. Müller og hustru Wanda. (Fondsreg.nr. 6672).

Myginds legat, Poul. (Fondsreg.nr. 11389)

Myretuen, Legatet. (Fondsreg.nr. 2556)

Mærsk-Andersen og hustru Clara Angelica, født Kühne's Legat, særlig til fordel for værdige og trængende håndværkere i Randers, Bandagist Chresten. (Fondsreg.nr. 9751)

Mærsk-Møllers Legat, frk. Anna Vibeke. (Fondsreg.nr. 570)

mødre og børn, Foreningen til støtte for. (Fondsreg.nr. 3220)

Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør, Selskabet

Mødrehjælpen af 1983, Den Selvejende Institution. (Fondsreg.nr. 608)

Mødres og Børns Bespisning, Foreningen. (Fondsreg.nr. 8033)

Møller Knudsen's og hustru Johanne, født Boesgaards legat. (Fondsreg.nr. 2687)

Møller og Co's gave til Alderdomshjemmet i Kollund (Bov Kommune)

Møller og hustru Ane Marie Møller af Gørlevs mindelegat, Dyrlæge E.B. (Fondsreg.nr. 4112)

Møller og hustru Antoinette Møllers fond, Fabrikant Adolph. (Fondsreg.nr. 7817)

Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond til fordel for forhenværende og nuværende personale hos Jensen & Møller

A/S, Fabrikant Adolph. (Fondsreg.nr. 7818)

Møller og hustru Helga Møllers legat for kronisk syge, Skrædermester Hans

Møller og Hustrus Legat, Fhv, Købmand Theodor

Møller og hustrus legat, J.O. (Fondsreg.nr. 1528)

Møller og Hustrus Legat, Købmand Søren. (Fondsreg.nr. 2218)

Møllers Boglegat for kvindelige Tandlægestuderende, Tandlæge, Fru Nic. (Fondsreg.nr. 50485)

Møllers familiefond, Kunstsmedemester Caj Brahm Sophus. (Fondsreg.nr. 12221)

Møllers Fond, Ingeborg, Ellen Margrethe og Elisabeth. (Fondsreg.nr. 14540)

Møllers legat, Biskop

Møllers Legat, Broder, direktør I.C. (Fondsreg.nr. 7978)

Møllers Legat, Grosserer Christian Frederik

Møllers Legat, Theodora og Lars. (Fondsreg.nr. 4165)

Møllers Mindefond, Lis. (Fondsreg.nr. 10172)

Møllers mindelegat for Falkerslev sogn, Familien

Møllers Mindelegat, Fru Sofie

Møllers mindelegat, Lærerparret

Møllers Mindelegat til fordel for Aa Kirkes Sognemenighed, Kgl. Hofleverandør og Hofskrædermester Johannes Peter.

Møllers og Hustru Ane Dorthea Hagensens Stiftelse, Andreas. (Fondsreg.nr. 8967)

Møllmanns Legat, Justitsråd J. F. (Fondsreg.nr. 4797)

Møltrup Optagelseshjem, Støttefond for. (Fondsreg.nr. 2465)

Møn Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1967)

Møn Kommunes fond for psykisk eller fysisk handicappede.

Mønnike og hustru's legat, Chr.

Mønsted's legat til fordel for personer, der lider af kirtelsvaghed, tuberkulose eller andre kroniske sygdomme, Johs. (Fondsreg.nr. 4767)

Mørck's Mindelegat, Anna. (Fondsreg.nr. 4694)

Mørke og Hornslet sogne, Fælleslegat for værdige trængende i

Mørup-Petersen og hustru Marie Mørup-Petersen, født Sonne-Hansens mindelegat for svagelige og rekonvalescenter, Fabrikant, cand. pharm. Andreas. (Fondsreg.nr. 3663)

Mørup-Petersens studielegat, Fabrikant, cand.pharm. Andreas. (Fondsreg.nr. 3664)

Nascouske Legat, Det. Roskilde Stift. (Fondsreg.nr. 11859)

Nascouske Legat, Det. Københavns Stift. (Fondsreg.nr. 12276)

Nathan og hustrus legat til fremme af danske nationale formål, Fabrikant Harry. (Fondsreg.nr. 7235)

Nathans legat, William

Nationalforeningens Fælleslegat til fremme af foreningens virke. (Fondsreg.nr. 8568)

Nationalforeningen til bekæmpelse af lungesygdomme (Nationalforeningen). (Fondsreg.nr. 8352)

Nationalt Hjælpefond for Danske i Udlandet. (Fondsreg.nr. 1641)

Neckelmann og Ingrid Holms Legat til fordel for kvindelige kunstnere, Elisabeth

Neckelmannske Legat til fordel for værdige trængende Kvinder m.fl. i Hobro Købstad, Det.

Nedergaard og hustru's legat, N.

Neergaards livsarvingers legat, Proprietær Johan Thomas. (Fondsreg.nr. 1870)

Neiiendam og Nicolai Neiiendam. Legatet til minde om skuespillerne ved Det kongelige Teater Jonna. (Fondsreg.nr. 7446)

Nellemanns Jubilæumslegat til fordel for værdige trængende medlemmer af Snedkerlauget i Randers, Snedkermester Rasmus Schmidt

Nemos Forfatterlegat. (Fondsreg.nr. 6184).

Neuengammeforeningens Rekreations- og Hjælpekasse til fordel for Frihedskampens ofre.

Neumanns og Hustrus, Emilie født Rosbachs, Legat, Bogbinder Carl Julius

Neves mindelegat, Dr.med G.

Nicolaisens Legat for værdige trængende af Kippinge Sogn, Forhenværende Hørfabrikant Hans

Nicolaisens Legat for værdige trængende af Nørre Vedby Sogn paa Falster, Forhenværende Hørfabrikant

Niels-Datter og Anders Bødkers Legat, Kirsten

Nielsen, Dalegade, Fredericia's mindelegat, Aage Emil

Nielsen, f. Broberg's Legat, Anna Cæcilie

Nielsen, f. Thomsen's Legat til Minde om hendes afdøde Forældre, Sognepræst i Blistrup Peter Thomsen og Hustru, Christina A.M.

Nielsen, født Kjølby's Mindelegat, Emilie P.

Nielsen, kaldet Petersen, og hustru Ane Petrine, født Petersens legat, Vinhandler af Hillerød, Charles. (Fondsreg.nr. 1679)

Nielsen og Christian Theede's Legat til Minde om Jesta og Poul Vermehren. (Fond), Asta. (Fondsreg.nr. 13576)

Nielsen og Faktor Sophus Nielsen og Hustrus Fond, Alice

Nielsen og hustru Amalie Nielsen, født Fogh's Mindelegat til fordel for ældre Provinsteaterdirektører, Skuespillere og Skuespillerinder, Hotel- og Teaterejer i Horsens P. (Fondsreg.nr. 50224)

Nielsen og hustru Andrea Dorthea, født Jeppesdatters Legat, Møller Knud Kristian. (Fondsreg.nr. 4439)

Nielsen og Hustru Andrea, født Høiers Mindelegat, Janus.

Nielsen og hustru Ane Jacobdatters legat for trængende i Glud sogn, Gaardejer af Gyldenro Jens Vogn

Nielsen og hustru Anna Kirstine Licius Nielsens legat til fordel for Dansk Blindesamfund, Aarhus, Bogtrykker Niels Peter Andreas Licius.

Nielsen og Hustru Anne, født Clausens Mindelegat, stiftet af deres søn, underintendant N.P.Clausen, A.Chr.

Nielsen og Hustru Caroline Amalie Nielsen, født Wielckers Legat for ældre, værdige trængende i Marstal, Sagfører H.P.

Nielsen og Hustru Caroline Amalie Nielsens Mindelegat, Sagfører H.P.

Nielsen og hustru Caroline Nielsens Mindelegat, Murermester Jens Chr. (Fondsreg.nr. 2880)

Nielsen og hustru Johanne Marie Nielsens mindelegat til fordel for fattige enker med børn i Fiskbæk-Vorde-Romlund sogne, Gårdejer af Rogenstrup Thomas

Nielsen og hustru Karen Nielsen født Børgesens mindelegat, Smed Karl

Nielsen og hustru Margrethe Nielsen, født Ølsteds legat, Sognepræst Georg. (Fondsreg.nr. 7653)

Nielsen og hustru, Marie Nielsens julelegat, Gårdejer af Kildebrønde Ole. (Fondsreg.nr. 10639)

Nielsen og hustru Marie Rebekka Nielsens legat, Evald

Nielsen og hustru Mette Amalie's mindelegat, Gartner Anders

Nielsen og hustru Mette Nielsens legat for spastiske børn, Niels Peter

Nielsen og hustru Ragnhild Nielsen født Warmings mindelegat, Gårdejer af Nålebjerggård Niels Jensen

Nielsen og Hustru's Legat for værdige trængende, Kaptajn Clemmen. (Fondsreg.nr. 800)

Nielsen og hustrus fond, Grosserer Jens Møller. (Fondsreg.nr. 288)

Nielsen og hustrus legat til fordel for patienter, der lider af kronisk bronchitis eller astma, Anders. (Fondsreg.nr. 9764)

Nielsen og Hustrus Legat til Fordel for trængende kronisk Syge i Odense Amt, Rentier H.P. (Fondsreg.nr. 280)

Nielsen og hustrus legatstiftelse, Marius. (Fondsreg.nr. 13568)

Nielsen og Hustrus Mindelegat, Broder E. G.

Nielsen og hustrus Mindelegat, Glamsbjerg, Pens. lærer H.P.

Nielsen og Hustrus studielegat, Tandlæge Laurits. (Fondsreg.nr. 50484)

Nielsen og Søn's Jubilærumslegat, Julius A/S.

Nielsen's, Dømmestrup, legat, Frederik Kristian. (Fondsreg.nr. 3205)

Nielsen’s Legat, Direktør Michael Herman.

Nielsen’s Mindelegat, Karl Brøtterup

Nielsen’s Opmuntringslegat, Erna Møller.

Nielsens Familiefond, Ingeniør, Kaptajn Aage. (Fondsreg.nr. 3184) (Se-nr. 11616593).

Nielsens fond, Christian og Paula. (Fondsreg.nr. 7922)

Nielsens Fond, Harry. (Fondsreg.nr. 12749).

Nielsens Fond, Lizzie og Richard

Nielsens Fond, Rudolf Werner. (Se-nr. 20811595).

Nielsens Fond for personer med specielle sindslidelser, Ivan

Nielsens Fond til hjælp for handicappede børn, Forhenværende rådmand Christian. (Fondsreg.nr. 3295).

Nielsens Humørfond, Marie og Johs. (Ikast Kommune)(Fondsreg.nr. 10228)(Se-nr. 11644686).

Nielsens Legat, Brødrene Erhard og Emil

Nielsens Legat, Dyrlæge Erhard

Nielsens legat, Edward

Nielsens legat for invaliderede, Fyrbøder N.D. (Fondsreg.nr. 3563)

Nielsens Legat for trængende konfirmander i Thorstrup Sogn, Aftægtsmand Hans

Nielsens legat for ubemidlede enker med børn i Nykøbing F. købstad, Købmand Carl.

Nielsens Legat (fond) , Fru. A.E. (Se-nr. 20011203).

Nielsens legat, Frøken Ebba. (Fondsreg.nr. 50334)

Nielsens Legat, Frøken Julie Aaroline Helene

Nielsens Legat, Frøken Thea Helene

Nielsens Legat, Husejer af Roskilde Jens. (Fondsreg.nr. 10414)

Nielsens Legat, Isenkræmmer H.L.

Nielsens legat, Just

Nielsens legat, Karl H. (Fondsreg.nr. 1520)

Nielsens legat, Konfekturehandler frk. Ellen. (Fondsreg.nr. 4786)

Nielsens legat, Marie og Peder

Nielsens legat, P. T. (Fondsreg.nr. 1164)

Nielsens legat, Prokurist Gerda. (Fondsreg.nr. 6614)

Nielsens legat, Snedkermester Herman. (Fondsreg.nr. 2398)

Nielsens legat til fordel for invalidepensionister i Nykøbing F. købstad, Købmand Carl

Nielsens Legat til Fordel for værdige trængende i Feiø Sogn under Maribo Amt, Niels

Nielsens legat vedr. "Møllevang", Anton

Nielsens Minde, Fru Sophie. (Fondsreg.nr. 10547)

Nielsens minde, Pastor Anders

Nielsens Mindefond, Axel og Zenia

Nielsens Mindefond, Fabrikant Holger. (Fondsreg.nr. 1086)

Nielsens Mindefond, Fabrikant Vald. (Fondsreg.nr. 3667)

Nielsens Mindefond, Gårdejer Peter Munk. (Fondsreg.nr. 13043)

Nielsens Mindelegat, Anne Marie og Morten, Fonden.

Nielsens Mindelegat, Apoteker af Ålborg Carl Otto. (Fondsreg.nr. 5787)

Nielsens Mindelegat, Astrid Helga. Svinninge Kommune.

Nielsens Mindelegat, Borgmester Niels. (Fondsreg.nr. 2232)

Nielsens mindelegat, Cathrine

Nielsens mindelegat, Direktør Michael Hermann. (Fondsreg.nr. 3079)

Nielsens Mindelegat, Frøken Karen. (Fondsreg.nr. 973)

Nielsens mindelegat, Jørgen Julius

Nielsens mindelegat over forældrene, landinspektør Em. Nielsen og hustru samt søstrene, frøknerne Ellen Krarup Nielsen, Ingeborg Krarup Nielsen og Astrid Krarup Nielsen, Bogholder O. Krarup. (Fondsreg.nr. 801)

Nielsens Mindelegat, Skomagermester Kaj. (Fondsreg.nr. 22)

Nielsens Mindelegat, Syerske Marie.

Nielsens Mindelegat til fordel for glemte børn i Jylland, Klemmen. (Fondsreg.nr. 9996)

Nielsens Mindelegat, Værtshusholder Gudmann. (Fondsreg.nr. 677)

Nielsens og Carl Lauritz Thomsen Christensens Fribolig, Skibsførerne Knud Tellefsen. (Fondsreg.nr. 2170)

Nielsens og hustru Andrea Christine, f. Koefoeds Legat for trængende Kræftpatienter i Rønne, Bankdirektør Carl Emil.

Nielsens og hustru Ebba Nielsens legat, Konditor Jørgen Christian. (Fondsreg.nr. 9336)

Nielsens og hustru Elisabeth Nielsen, født Christensen, legat, Tømrermester Carl Toulow Beisenhertz

Nielsens og Hustrus Mindelegat, Fabrikant Frands Køhler. (Fondsreg.nr. 3331)

Nielsens og hustrus mindelegat, Fhv. førstelærer i Espergærde Carl A.

Nielsens og hustrus mindelegat, Gårdejer af Overby, Peter.

Nielsens opmuntringslegat, Skoledirektør Axel E.

Nielsens velgørende fond, Ella, Margrethe og Anton. (Fondsreg.nr. 12723)

Nilsson og hustru Karen Marie Nilssons legat, Tømmerhandler Alfred Gotieb. (Fondsreg.nr. 7273)

Nilssons Fond, Jesper

Nissen født Høj, Mindelegat for Marie Magdalene. (Fondsreg.nr. 6025)

Nissens Legat for værdige og trængende Fattige i Hee og No Sogne, Nis

Nissens og Hustrus Legat, Fabrikant Ernst. (Fondsreg.nr. 5382)

Nissenske Kapelgods, Det. (Fondsreg.nr. 03030)

Nissums Legat, Jens P. (Fondsreg.nr. 2455)

Nissums legat til trængende familier i Skærbæk, Johanne. (Fondsreg.nr. 2456)

Noes legat for gamle i Velling sogn, Frøken Maren

Nolfi's Fond, Kirstine og Aage K

Nollins legat, Edith. (Fondsreg.nr. 11751)

Nordby Assurancefond. (Fondsreg.nr. 2479)

Nordbyvænge, feriefond for beboere på institutionen i Århus.

Nordfisk's Jubilæumsfond, Rederiet. (Fondsreg.nr. 12975)

Nordfjeld's Fond, Ingvar og Nathalie. (Fondsreg.nr. 13480)

Nordhuus' legat til fordel for enker efter de residerende kapellaner ved Vor Frue kirke i Kjøbenhavn, Magister Richard. (Fondsreg.nr. 4909)

Nordvestsjællands Jubilæumsfond, Sparekassen. (Fondsreg.nr. 1433)

Norges Hus, Institutionen. (Fondsreg.nr. 2947)

Norsk understøttelsesforening i København. (Fondsreg.nr. 782)

Novaks mindelegat, Guala

Novi's legat, Lærerinde frøken Carita. (Fondsreg.nr. 734)

Nyboe-Pedersens Legat, Tandlæge Karen Margrethe. (Fondsreg.nr. 6167)

Nyboes Legat, Købmand Rasmus. (Fondsreg.nr. 4232)

Nyborg kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i

Nyborg, Legat oprettet af Foreningen af Arbejdere og Arbejdsgivere i

Nycander, født Jespersens legat, Fru Inge. (Fondsreg.nr. 1057)

Nygreens legat, Bankdirektør P.E. (Fondsreg.nr. 7327)

Nyholm født Jensen's legat, Ellen

Nykøbing F. kommune, Fælleslegatet for værdige og trængende i. (Fondsreg.nr. 6862)

Nykøbing Falster, Hjælpefonden for Sygekassen for

Nykøbing Mors Handelsstandsforenings Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 2982)

Nykøbing-Rørvig kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 2381)

Nyreforeningen

Nytaarsgaven af 1937

Næsted og hustru Olga, født Knudsens Legat, Chr. M. (Fondsreg.nr. 6936)

Næstved kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1126)

Næstveds hjælpefond, Sygekassen. (Fondsreg.nr. 1129)

Nøkkentved og Hustru Laura Nøkkentved, født Idels, Legat til Fordel for værdige og trængende Sagførere, særlig i Frederiksborg Amt, aller Enker efter saadanne eller ældre ugifte Døtre af saadanne, Overretssagfører i Frederikssund O.N. (Fondsreg.nr. 4483)

Nørbys legat, Ritta Frida. (Fondsreg.nr. 1532)

Nørgaard og hustru Emma Nørgaards legat, Bankdirektør M.

Nørgaard og Kristian Nørgaard's legat, Ida Mathilde. (Fondsreg.nr. 12299)

Nørgaards familiefond, Jacob. (Fondsreg.nr. 14555)

Nørgård og hustru Sofie Nørgård, Nagbøl's Mindelegat, Gårdejer Peter Jensen

Nørhald kommune, Fælleslegatet til fordel for værdige trængende i

Nørre Alslev og Nørre Vedby Sognes Alderdomsunderstøttelseslegat

Nørrebros Børne- og Ungdomskomite. (Fondsreg.nr. 83)

Nørreskov og Gødved skoledistrikter, Gødved sogn, stiftet af lærer K.P. Skorstensgård og hustru, Maren Skorstensgård, født Fillipsen, forhen Nørreskov skole, Legat for fattige børn i

Obels Legat, Anina. (Fondsreg.nr. 4379)

Odd Fellow Ordenens Rebbekkafond, under Den Uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark I.O.O.F.

Odder kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 2374)

Odense Donorkorps Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 3569)

Odense Hustømreres Hjælpelegat af 1907

Odense kommunes trangslegat. (Fondsreg.nr. 4865)

Odense Omnibus A/S's 25 Aars Jubilæumsgave

Odense Omnibus A/S's 25 Aars Jubilæumsgave (Bolbro Børnehjem)

Odense, Stiftelsen af 18de September i. (Fondsreg.nr. 4453)

Odense Sygehus, Fælleslegat til fordel for økonomisk trængende nuværende og tidligere patienter på. (Fondsreg.nr. 3576).

Oesophagusatresi, Foreningen af.

Offenbergs og Ellen Myrdahls Legat, Jacoba.

Ohlsens og Hustrus Anna Kirstine Ohlsens, født Christensens Mindelegat, Skibsreder Niels Jensen. (Fondsreg.nr. 5169).

Ohlsson's Mindelegat, Frøken Sophia. (Fondsreg.nr. 13257).

Ohmes Legat, Generalmajor von. (Fondsreg.nr. 2745).

Oldenburg, Frøken Inge Henriette.

Olesen, kaldet John Olsens legat for ensomme gamle på Frederiksberg i Aarhus, Ingeniør Jens.

Olesen og ægtefælle fru Edith Buhl Olesens Mindelegat, Handelsgartner Ove William Buhl. (Fondsreg.nr. 8968).

Olesens Legat, Direktør Carl. (Fondqreg.nr. 4624).

Olsen og Carla Coldberg Olsen`s Legat, Tømmerhandler A.C. (Fondsreg.nr. 12187).

Olsen og Fru Anna Olsens Mindelegat, Glarmester Robert.

Olsen og Hustru Ane Cathrine Olsen, født Nielsdatter af Stadager Sogn, Mindelegat for Sognefoged L.

Olsen og Hustru Anna Olsen, forhen Eskildstrup, Falster, Mindelegat for Dyrlæge Niels Vilhelm Marius

Olsen og Hustru Marenstine Olsens Legat, Particulier H.P.

Olsen og Hustru Marie Caroline Olsens Legat, Fhv. Købmand af Vaalse Ole Bernhard Anders

Olsen og hustrus legat (Fond), Vinhandler A.B. (Fondsreg.nr. 14641)

Olsen og Hustrus Mindelegat, Snedkermester Frederik Julius. (Fondsreg.nr. 4313)

Olsen og Marie Andreasens mindelegat, Johan

Olsen's Fond, Inger Raa. (Fondsreg.nr. 11965)

Olsens Fond, Fabrikant Sigurd Ingemann. (Fondsreg.nr. 8123)

Olsens Legat, Albrecht

Olsens Legat, Husejer Oluf. (Fondsreg.nr. 9621)

Olsens Legat, Fonden Johannes.

Olsens legat, Julie Karla

Olsens legat, Karen og J.P.

Olsens Legat, Karen og Laurits

Olsens Legat, Partikulier af Nørre Alslev Hans

Olsens Legat, Signe

Olsens Legat til Fordel for Hjælpekassen i Gunslev Kommune under Maribo Amt, Partikulier af Nørre Alslev Hans

Olsens Legat til fordel for værdige, ubemidlede Mænd og Kvinder i Tømmerup Sogn, Gaardejer Mads

Olsens Legat til minde om hans hustru Anna Olsen, Generaldirektør Ole. (Fondsreg.nr. 7176)

Olsens og Hustru Maria Magdalene, f. Ellebyes Mindelegat, Overretssagfører Alfred. (Fondsreg.nr. 4548)

Olsens og Jette Neumarks mindelegat, Mathilde

Olsens Rejsefond, Albert. (Fondsreg.nr. 7376)

Olufsen og hustru, fru Pauline Olufsen, f. Jacoby's Legat, Læge Axel. (Fondsreg.nr. 77)

Olufsens legat, Jeanne og Werner. (Fondsreg.nr. 568)

Opmuntringslegat for Indremissionærer under Kirkelig forening for den indre mission i Danmark

Oppen-Schilden'ske Stiftelse i Voldum, Den. (Fondsreg.nr. 3317).

Orbesens legat, Laura

Ormslev Børnehjems Mindefond, Århus. (Fondsreg.nr. 2114)

Osten og hustru Marie Magdalene von Osten, født Zeltners Legat, Etatsråd Johan Christian von. (Fondsreg.nr. 1079)

Ostermanns og Hustrus Legat for Enker efter og ugifte Døtre af Landmænd udenfor Bondestanden og for ugifte Lærerinder i Års og Skippinge Herreder, Fabrikant Viggo Valdemar. (Fondsreg.nr. 7941)

Ottosen og døtres legat, R.Buch. (Fondsreg.nr. 3649)

Ottosens og Julius Sophus Ottosens legat, Grossererne Johannes Lauritz. (Fondsreg.nr. 529)

Ousted-Tåning Kommunes Spare- og Lånekasses legat. (Fondsreg.nr. 5050)

Overordentlige Invalidefonds legat, Den. (Fondsreg.nr. 2353)

Ovesens legat til fordel for trængende fiskere ved Vestkysten eller disses enker, Fru Julie Augusta. (Fondsreg.nr. 6657)

Owesen og Hustrus Fond (Den Owesenske Fond), Konsul Ehrenfried. (Fondsreg.nr. 8068)

Oxholm og Hustrus Fond, Overkammerherre Waldemar Tylly von (Fondsreg.nr. 7011).

Paabøl og Hustrus Legat, Mads

Pades Mindelegat, Jørgen. (Fondsreg.nr. 8983)

Palles Legat til Fordel for Medlemmer af Foreningen af 8. April 1873 for Tilvejebringelse af en Alderdomsbolig for Søværnets Underklasser og for saadanne Medlemmers Enker, Forhenværende Regnskabsfører ved Orlogsværftets Maskinvæsen, Julius Johan og søster Berthaline Maria Palle. (Fondsreg.nr. 4404)

Palludans og Hustru Sine Palludan, født Teubners Legat for Trængende i Varde Kjøbstads Kommune, Kjøbmand Ridder O. (Fondsreg.nr. 1750)

Palsbo's Mindefond, Anders. (Fondsreg.nr. 4938).

Palslevs Legats Fond, Valborg. (Den Danske Frimurerorden).

Pantmann og hustru fru Betty Pantmanns legat, Maskinmester Peter Julius

Panums Mindelegat, Birthe og Christiane. (Fondsreg.nr. 1042)

Paradisgården. (Fondsreg.nr. 5712)

Parkinsons Syge, Fonden af 2. juli 1984 til bekæmpelse af . (Fondsreg.nr. 10523)

PatientForeningenKOL.DK

Pedersen Bøeghs Stiftelse (Fond)

Pedersen og hustru Jensigne Petrea Pedersens legat, Tømmerhandler Peder Jensen. (Fondsreg.nr. 8788).

Pedersen og hustru Johanne Pedersen, født Grønbechs legat, Forpagter Povl.

Pedersen og Hustrus Fond, Førstelærer Alfred. (Fondsreg.nr. 1455)

Pedersen og hustrus legat, Johannes. (Fondsreg.nr. 12069)

Pedersen og hustrus legat, Nustrup, Jakob

Pedersen og hustrus mindelegat - Hedensted kommune, Lærer Niels H. (Fondsreg.nr. 4951)

Pedersen og Hustrus Mindelegat, Hotelejer Niels Kristian

Pedersen og hustrus mindelegat, Jesper. (Fondsreg.nr. 1317)

Pedersen og søster Else Maria Pedersens legat, Maskinmester Jens Peder Guido. (Fondsreg.nr. 885)

Pedersen og Søstrenes legat til fordel for værdigt trængende i Sindbjerg Sogn, Gaardejer Niels Hans

Pedersens 60-års fødselsdagslegat, Grosserer Chr. F.V. (Fondsreg.nr. 1354)

Pedersens enke Karen født Hansen's legat for syge og værdige trængende i Fløng Sogn, Maler Christen

Pedersens Fond, Bente Doris

Pedersens Fond, Else Qvist. (Fondsreg.nr. 13424)

Pedersens Fond, Johanne Marie Nikoline

Pedersens fond til fordel for uddannelse af blinde børn og unge, Gårdejer Carl Ove. (Fondsreg.nr. 11557)

Pedersens Legat, Ane Margrethe

Pedersens Legat, Direktør Frode Stouby. (Fondsreg.nr. 10578)

Pedersens legat for ensomme gamle mænd i Vissenbjerg sogn. Peder Chr.

Pedersens legat for vanføre mænd, Ejnar Martin. (Fondsreg.nr. 6537)

Pedersens legat, Frøken P. (Fondsreg.nr. 389)

Pedersens legat, Peder, Laurids og Maren Kirstine. (Fond). (Fondsreg.nr. 12334)

Pedersens Legat, Sanatorielæge Ellen. (Fondsreg.nr. 8761)

Pedersens Legat, Væverske Bertha Marie

Pedersens Mindelegat, Frøken Nielsine

Pedersens Mindelegat, Hanne og Harald. (Fondsreg.nr. 8624)

Pedersminde Legat. (Fondsreg.nr. 11974)

Pelle & hustru Ane født Jakobsens konfirmationslegat, Gårdfæste Hans Hansen.

Pensioniststøttefonden i Skørping kommune.

Peschardt’s Fond til støtte for Afasiramte, Rigmor og Otto

Peters og Hustrus Mindelegat, Murermester Fritz. (Fondsreg.nr. 1410).

Petersen & Sørensens Tobaksfabriker, Understøttelsesfonden for

Petersen af Emmerbølles Legat for en trængende gårdmandsdatter på Langeland, Maria Christiane. (Fondsreg.nr. 586)

Petersen af Odense og Hustru Elise Petersen f. Jensen's Legat til Fordel for værdige og trængende Bagermestre og Konditorer i Odense Købstad samt værdige og trængende Enker efter og Døtre af saadanne, Fhv. Bagermester Carl Johan Arent

Petersen, Fruervadgård's Mindelegat, Familien. (Fondsreg.nr. 8140)

Petersen, Højskolen, Uldum, Legat til minde om Marie og Svenning.

Petersen og Franciska Petersen født Wurdens Legat, Teaterdirektør Vilhelm. (Fondsreg.nr. 7447)

Petersen og hustru Annina Helene Petersens legat, fabrikant Laurits. (Fondsreg.nr. 2650)

Petersen og hustru Cæcilie Cathrine Petersens legater, Bryggeriejer Peter

Petersen og hustru Cæcilie, født Lind's legat til fordel for enker efter eller døtre af præster i den danske folkekirke, fortrinsvis i Haderslev stift, Pastor Holger. (Fondsreg.nr. 9070)

Petersen og Hustru Dorthea Petersen født Jensens Konfirmationslegat, Hans Jørgen

Petersen og hustru Elly Jens Petersens legat, Direktør Jens P. (Fondsreg.nr. 13297)

Petersen og hustru Emma Petersens Legat, Købmand Niels

Petersen og hustru Johanne Marie Caroline Petersen, født Nielsens legat for værdige trængende medlemmer af handelsstanden i Odense og Vejle købstæder, fortrinsvis af Manufaktur- og Tricotagebranchen, Tricotagefabrikant af Odense H.Chr. (Fondsreg.nr. 4737)

Petersen og hustru Laura's mindelegat, Købmand Peter Bondo. (Fondsreg.nr. 5200)

Petersen og hustru Marie født Thustrups Legat til fattige syge af håndværkerklassen eller daglejerklassen i Randers Købstad, Bager Christian August

Petersen og hustru Øllegaard Petersens legat til fordel for syge og svage af middelstanden i Horsens købstad, Restauratør Jens. (Fondsreg.nr. 2088)

Petersen og hustrus fond, Tømrermester Viggo. (Fondsreg.nr. 10374)

Petersen og hustrus legat, Landpost af Thurø Casper Laurits.

Petersen og hustrus legat, Th.

Petersen og hustrus legat til hjælp for kronisk syge i Varde by og på Varde markjorder, Sagfører Jørgen. (Fondsreg.nr. 5042)

Petersen og Philip Petersens Mindelegat, Emma

Petersen og tømrermester Marius Petersens legat for evnesvages vel, Centralbestyrerinde Martha. (Fondsreg.nr. 8593)

Petersen, Sandals Fond, Peter

Petersen's Fond, Rosalie. (Fondsreg.nr. 2730)

Petersens Fond, Krista og Viggo. (Fondsreg.nr. 2733)

Petersens Hjælpefond, Antikvar Carl Julius. (Fondsreg.nr. 3554)

Petersens legat, Anna Margrethe

Petersens Legat for enligstillede Kvinder, Frk. Anna Kristine. (Fondsreg.nr. 9848)

Petersens legat for officersdøtre og officersenker, Kaptajn, kgl. hofvinhandler Lorenz Christian. (Fondsreg.nr. 2746)

Petersens Legat, Frands. (Fondsreg.nr. 13138)

Petersens legat, Husejer af Engelstrup Jens. (Fondsreg.nr. 966)

Petersens Legat II, Johanne og Cornelius. (Fondsreg.nr. 8621)

Petersens legat, Johanne og Cornelius. (Fondsreg.nr. 6989)

Petersens legat, Kgl. hofvinhandler Lorentz Christian. (Fondsreg.nr. 9125)

Petersens Legat, Louis (ERF 100434)

Petersens legat, Lærerinde Hansine

Petersens legat, O.W.

Petersens legat, Signe og Niko

Petersens legat, Søren. (Københavns Murerlaug)

Petersens Legat til en værdig og trængende Enke efter et medlem af Randers Skipperlaug, Skibscaptain P.T.

Petersens legat til fordel for evnesvage, der på grund af manglende evner er ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde, Frk. Asta. (Fondsreg.nr. 8785)

Petersens legat til fordel for hæderlige og værdige personer i Hillerød købstad eller Frederiksborg Slotssogn, Brødrene. (Fondsreg.nr. 7689)

Petersens legat til fordel for trængende blinde danske musikere, Musiker Knud Anton

Petersens legat til trængende konfirmander i Sønderborg købstad, Sadelmagermester Frederik. (Fondsreg.nr. 9892)

Petersens mindefond, Thorkild, Helga og Carl. (Fondsreg.nr. 12254)

Petersens mindelegat, Erik Egeskov. (Fondsreg.nr. 7091)

Petersens Mindelegat, Generalkonsulinde Anna (af 1993).

Petersens Mindelegat, Hedvig. (Fondsreg.nr. 4360)

Petersens mindelegat, Redaktør Otto. (Fondsreg.nr. 13425)

Petersens mindelegat, Rentier Hans Peter. (Fondsreg.nr. 4861)

Petersens mindelegat, Sygeplejerske Ingeborg Dorthea

Petersens mindelegat til kræftramte, Marskandiser Elka

Petersens og hustru Augusta Marie Petersens mindelegat, Stenhugger Lars Peter

Petersens og hustru Elly Petersens legat (Fond), Direktør Jens P. (Scleroseforeningen) (Fondsreg.nr. 13167)

Petersens og hustru fru Florentine Petersens fond, Kommiteret Georg. (Fondsreg.nr. 503)

Petersens og Hustrus Arbejderlegat, Tobaksfabrikant C. (Fondsreg.nr. 1366)

Petersens og hustrus legat for enker efter lærerer ved Skovby skole på Ærø, Lærer Magnus Frederik Christian

Petersens og hustrus legat for værdige og tavse trængende, Pugdahl. (Fondsreg.nr. 6797)

Petersens og Hustrus Legat, Redaktør M.

Petersens og hustrus legat, Sognefoged Peter Hansen. (Fondsreg.nr. 7686)

Petitgas og hustru Caroline Petitgas, født Petersen, og datter frøken Franciska Petitgas legat, Kgl. Hofhattefabrikant Francois. (Fondsreg.nr. 4809) (Se-nr. 11597939).

Petry og Hustru A.K. Petrys Legat for værdige trængende, der enten er boende i Frederikshavn eller som i en længere Aarrække har boet i Købstaden eller paa anden særlig Maade har været knyttet til denne, J.W.

Pharmaceutiske Understøttelselskabs fælleslegat, Det. (Fondsreg.nr. 3580)

Phennings og Hustrus Gravstedslegat, Proprietær

Philipsens Legat, Grosserer Mandrup. (Fondsreg.nr. 6562)

Pilles Legat til Fordel for Beboere i Gundslev Sogn, Fhv. Handelsgartner af Holbæk Emanuel

Pindstofte og hustrus Støttefond, Anders A. (Fondsreg.nr. 9321)

Pindstofts legat, Husejer af Højme by Hans Jørgen Andersen. (Fondsreg.nr. 4863)

Planums legat, Grosserer Frederik Carl Christian

Plesner, født Tofft og børns Mindefond, Harald og Ellen

Plum's Mindefond, Ole Munk. (Fondsreg.nr. 7049)

Plums Legat til fordel for gammelt, veltjent kvindeligt Tyende, Professorinde Ellen

Polio-, Trafik- og Ulykkeskadede , Landsforeningen af

Politiets Mindefond. (Fondsreg.nr. 1099)

Politiets Syge- og Plejehjælpsfond. (Fondsreg.nr. 11020)

Politiken og Ekstrabladets støttefond af 11. december 1954

Politikens Fond, A/S Dagbladet. (Fondsreg.nr. 2347)

Polyteknisk Forening, Middags- og Boglegatet ved. (Fondsreg.nr. 7129)

Pontoppidans Mindefond, Henrik. (Fondsreg.nr. 6173)

Poppius' legat, Dagmar. (Fondsreg.nr. 1517).

Poulsen, Fonden Mine.

Poulsen og hustru Karen A.V. Poulsen, født Nilssons Fond, Vinhandler A.M. (Fondsreg.nr. 7073)

Poulsen og hustru Sofie Christiane Poulsens Fond, Lauritz Poul Harald. (Fondsreg.nr. 1080)

Poulsen og hustrus mindelegat, Fhv. forretningsfører Jens Peter

Poulsen og M.M. Poulsens brudelegat, K.N.

Poulsen's Legat, oprettet af hans Datter Fanny Bülow, født Poulsen og Ægtefælle Højesteretssagfører Frits Bülow, Højesteretsassessor Jonas. (Fondsreg.nr. 573)

Poulsen's mindelegat til fordel for døvstumme, Gustav Emil. (Fondsreg.nr. 6961)

Poulsens Fond, Grosserer Valdemar. (Fondsreg.nr. 7659)

Poulsens fond, Holger

Poulsens Legat, Avlsbruger H.P. (Fondsreg.nr. 1970)

Poulsens Legat, Direktør Poul C. (Fondsreg.nr. 9901)

Poulsens Legat, Lovise og Anton L.

Poulsens Mindelegat af 1993, E.M.

Poulsens og hustrus legat, O.

Poulsens Skolelegat, Kommunelærerinde Fru Eline

Povlsen og hustru Kirstine Povlsens mindelegat, Ejendomsmægler P.K. (Fondsreg.nr. 6378)

Povlsens Mindefond, Agnes Margrethe og Karl.

Preis og hustrus legat, J.C.

Prinsesse Charlotte Amalias milde Stiftelse, Høisalig. (Fondsreg.nr. 4918)

Prinsesse Maries Mindelegat. (Fondsreg.nr. 3262)

Præmieselskabet for Plejemødre. (Fondsreg.nr. 11017)

Præsteenkehjemmets Fælleslegat. (Fondsreg.nr. 3333)

Præstø Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 9776)

Psykotiske børns vel, landsforening

Puck's Legat, H.C. (Fondsreg.nr. 504)

Puck's mindelegat, Else

Puggaards legat, Dagmar og Niels. (Fondsreg.nr. 6795)

Puggaards Legat til fattige Drengebørns opdragelse i Ribe og Omegn, afgangne Etatsråd, Grosserer Hans. (Fondsreg.nr. 2701)

Puggaards Legat til fattige københavnske Drengebørns Opdragelse, Etatsraad og Grosserer H. (Fondsreg.nr. 11241)

Puggaards Legat til fattige Pigebørns Opdragelse, afgangne Etatsraad H. (Fondsreg.nr. 11248)

Purhus kommune, Fælleslegatet for

Pyramidens Skibs- og Lejrfond. (Fondsreg.nr. 11749)

Qvades Legat, Søstrene Elise og Christiane. (Fondsreg.nr. 11283)

Qvist legat, Cathrine Margrethe. (Københavns Murerlaug)

Raaberg og hustrus legat (tunghørefonden), N.

Raabjerg sogn, Fælleslegatet for værdige trængende i

Raaens legat, Sofus og Louise. (Fondsreg.nr. 2674)

Raarups Mindelegat, Mette Cathrine. (Fondsreg.nr. 7706)

Raben-Levetzauske Fond, Den. (Fondsreg.nr. 2094)

Rabens Legat, Maria

Rabens stiftelse, Gustav

Radiobranchens Fællesrepræsentations Understøttelses-fond. (Fondsreg.nr. 506)

Raft og Hustru Fru Marie Christensen Rafts Mindelegat, Skomagermester af Nakskov C. Christensen. (Fondsreg.nr. 416)

Randers almindelige Understøttelsesforening af 1868. (Fondsreg.nr. 10034)

Randers Centralsygehus Fond

Randers Kommunes Arbejderlegat

Randers kommunes fælleslegat for værdigt trængende personer. (Fondsreg.nr. 9051)

Randers Lærlingefond. (Fondsreg.nr. 1178)

Rank Xerox' Grønlandsfond. (Fondsreg.nr. 2634)

Rantzaus Familiefond, Enkelensgrevinde Ingeborg M.

Rantzaus Legat, Fru Karoline. (Fondsreg.nr. 9283)

Rantzaus Sygelegat, Komtesse Gerda. (Fondsreg.nr. 7423)

Rasch af Haslev og Hustru Anea Sophie Rasch, f. Hansen's Mindefond, Chr. (Fondsreg.nr. 1670)

Rasmussen, født Petersens legat til fordel for "Nazaret Menighedssamfunds Hjem for Gamle", Enkefru Vilhelmine. (Fondsreg.nr. 12321)

Rasmussen, kaldet Boms Legat, Rasmus Henrik

Rasmussen og hustru fru Thyra Emilie Rasmussens, Lakkendrup, legat, Gårdejer Rasmus Herman

Rasmussen og Hustru Johanne, født Schouenborgs Sølvbryllupslegat af 30. November 1894, Hans

Rasmussen og hustru Karen Else Rasmussen's mindefond, Slagtermester Vilhelm. (Fondsreg.nr. 6906)

Rasmussen og hustru legat, Husejer P. (Fondsreg.nr. 6168)

Rasmussen og hustrus mindelegat, Anders

Rasmussen og hustrus mindelegat for nervelidende, H.P. Rasmussen

Rasmussen og Hustrus Mindelegat, Gudmar. (Fondsreg.nr. 4701)

Rasmussen's legat, Fhv. dameskrædderinde, frk. Karen. (Fondsreg.nr. 2952)

Rasmussen's Mindelegat, Laurits

Rasmussens Boliglegat, Carl. (Fondsreg.nr. 4062)

Rasmussens Familielegat, Kjøbmand Martinus. (Fondsreg.nr. 1494)

Rasmussens Fond, Elly og Jens.

Rasmussens fond til kronisk syge i Rudkøbing, Viggo og Anna Sølling. (Fondsreg.nr. 10162)

Rasmussens Legat for trængende Kræftpatienter, Ugift af Allesø Ane

Rasmussens Legat, Frøken Jenny

Rasmussens Legat, Maria Lund. (Fondsreg.nr. 11908).

Rasmussens legat, Rentier Frederik Nielsen.

Rasmussens legat, S. Chr.

Rasmussens legat til fordel for invaliderede unge, Frederik Brehm. (Fondsreg.nr. 1968)

Rasmussens legat til støtte for forskning af rystelammelsessygdomme og personer, der er eller har været ramt af sådanne sygdomme, Cand. pharm., frk. Elisabeth

Rasmussens Udstyrslegat for Espe Sogn, Hans

Rathje og Hustru Agnes Rathjes Legat, Wilhelm. (Fondsreg.nr. 4309)

Rathlouske Legat til Skolevæsenet og fattige Syges Pleje på Kattrup gods, Det Mylius-Holstein-. (Fondsreg.nr. 954)

Ravnkilde og hustru Elly Ravnkilde, født Schiernings Legat, Sagfører Valdemar. (Fondsreg.nr. 8363)

Ravns og Hustrus Legat til ubemidlede og trængende Præsteenker, Pastor.

Ravnsborg kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i.

Ravnsted’s fond til fordel for scleroseramte, Familien

Ravnsø og hustru, Marie Ravnsøes legat for gamle og skjult nød i Aarhus Domsogn, Grosserer P. (Fondsreg.nr. 10243).

Rehnis Legat, Agnes. (Til skuespillere). (Fondsreg.nr. 10178)

Reiersens Legat til almindelig trængende i Vordingborg, Pastor C.F.C.

Reiersens Legat til fordel for Husarme i Vordingborg, Pastor C.F.C.

Reimuths Legat til Minde om hendes Forældre Lone og Vilhm. Mickdal, Fru Ragnhild Mickdal. (Fondsreg.nr. 50014)

Reintofts Hjælpefond, Hanne

Rekonvalescentlegatet af 1887. (Fondsreg.nr. 11996)

Rekreationsfond og Rekreationsfonden for Gestapofanger fra Besættelsen, Sammenslutningens. (Fondsreg.nr. 2293)

Rekreationsfonden. (astma- og allergiforbundet). (Fondsreg.nr. 13885)

Rekreationshjemmet Sophielund for Husmødre af Borger- og Embedsstanden i Jylland, oprettet af Thomas og Sophie Skytte, Den selvejende Institution. (Fondsreg.nr. 282)

Rerups Legat til Fordel for Tjenestepiger, Familien. (Fondsreg.nr. 2342)

Respirationspatienter, Institutionen for (Fondsreg.nr. 4149)

RETT SYNDROM, Landsforeningen.

reumatiske sygdomme og deres følger, Fælleslegatet til støtte for bekæmpelse af de. (Fondsreg.nr. 11098)

Reumert, født Ludvigsen, Fru Susanne Rask.

Ribe håndværker- og industriforenings legatfond, Varelotteriet

Ribe Kommunes Trangslegat. (Fondsreg.nr. 4498)

Ribe stifts gejstlige enkekasse

Richardsons Legat til fordel for "Norges Hus" i København, Fru Astrid. (Fondsreg.nr. 11521)

Richelsens legat, Frk. Catharina

Richter og Hustrus Legat, Direktør Werner. (Fondsreg.nr. 3230)

Richter-Friis' legat til understøttelse af trængende præstedøtre og musiklærerinder, Frøken Ellen. (Fondsreg.nr. 1630)

Richters Fond, Frants. (Fondsreg.nr. 4472)

Richters Fond, Marie & M.B. (Fondsreg.nr. 7035)

Rieneck og hustru Karoline, født Nielsens Mindefond, stiftet af deres søn fabrikant V. Rieneck, Skrædermester G.V. (Fondsreg.nr. 9312).

Riepl’s Fond, Grosserer Georg C.

Rigshospitalets Fond til støtte for onkologiske patienter.

Rigshospitalets patientlegat (Fond).

Riis's og Hustrus Legat, Landinspektør. (Fondsreg.nr. 4437)

Ring, født Fog, fra Rislinge, Legat til minde om Cecilie. (Fondsreg.nr. 4905)

Ring og Føvling sognes legat, Spare- og Lånekasseb i. (Fondsreg.nr. 50447)

Ringe kommunes Trangslegat. (Fondsreg.nr. 2930)

Ringkøbing kommunes fælleslegat for værdigt trængende med bopæl i Ringkøbing by. (Fondsreg.nr. 1416)

Ringsted kommune, Fælleslegatet for værdige trængende. (Fonds- reg.nr. 13182)

Ritzaus Mindelegat, Fru Marie. (Fondsreg.nr. 2380)

Robin m.fl.'s legat til fordel for redningspersonel og dets slægt, Emile. (Fondsreg.nr. 2738)

Robinsohns Fond, Susi og Peter

Rodes mindelegat, oprettet af Otto Ørskov og hustru, Kirsten Rode Ørskov, Johanne og Antonie

Rodewaldts Mindelegat, Husejer C.L.Th.

Roeds og Hustru Louise Cathrine Roed, f. Sievers, Legat, Proprietær Jørgen Peter. (Fondsreg.nr. 4910)

Roeskilde og hustrus Legat, Pastor. (Fondsreg.nr. 12757)

Rohmanns Mindefond, Jesper

Ronges fond, Glashandler Johan Franz. (Fondsreg.nr. 7165)

Rosenbecks legat, Bertha K.

Rosenbergs legat for ledegigt, Margit og Karl Johan. (Fondsreg.nr. 12097)

Rosenfelds legat til fordel for Det danske Redningsvæsen, Leopold. (Fondsreg.nr. 2747)

Rosenørnske legat, Det

Roskilde kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 6415)

Roskilde Landbobanks Legat af 5. maj 1945. (Fondsreg.nr. 2196)

Rosmark og hustru Johanne Rosmarks legat til fordel for børn eller unge, som uforskyldt ved sygdom eller ulykke er blevet ramt af kronisk lidelse, Tandlæge Viggo. (Fondsreg.nr. 11418)

Rothe, født Kirstein's og tidligere afdøde Ægtefælle Kommandør Andreas Bjørn Rothe's Legat til Fordel for Marinens Underofficerer og for Dæksofficerer og Dæksofficersassistenter, Kommandørinde Olivia. (Fondsreg.nr. 2736)

Rubardts mindelegat, Oscar P.

Rubens og hustru Ida Rubens mindelegat, Etatsråd, fabrikant Bernhard. (Fondsreg.nr. 6689)

Rudbjerg kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 821)

Rudkøbingfonden. (Fondsreg.nr. 10256)

Ruge's legater for selvstændige parfumehandlere og frisører, Ejler. (Fondsreg.nr. 3354)

Ry kommune, Fælleslegat for værdige og trængende i

Ryans Fond, Fru H. (Fondsreg.nr. 4464)

Ryholts legat, Oldermand, slagtermester Peter. (Fondsreg.nr. 4176)

Rysensteens Stiftelse til minde om Juel Rysensteenerne, Niels Juel. (Fondsreg.nr. 984)

Ræveskiftet. (Fondsreg.nr. 7621)

Rødby kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 728)

Rødby Kommune, Uddannelseslegat (fond) for unge bosat eller opvokset i. (Fondsreg.nr. 12952)

Rødovre Propforening "R"

Rømers og Hustrus Legat, Christian. (Fondsreg.nr. 2007)

Rømø Legater, De tre

Rønne bevaringsfond. (Fondsreg.nr. 4204)

Rønnes legat, Johannes Morten. (Fondsreg.nr. 7267)

Rønning-Bæks mindelegat, Fru Anna

Rønnov, f. Hindenburgs Legat, Oberstinde Augusta. (Fondsreg.nr. 10581)

Rørbyes legat, Fru Anna Elisabeth. (Fondsreg.nr. 2748)

Rørdams Legat for danske Præster tilhørende Folkekirken, Hans og Eva. (Fondsreg.nr. 9063)

Sacks legat, Ingeborg. (Fondsreg.nr. 1525)

Sahva Fonden, erhvervsdrivende fond. (ERF 106585)

Sahva Fondens Legatfond nr. I – III. (ERF. nr. 006582)

Sahva Fondens Legatfond nr. IV. (ERF.nr. 006579)

Sakskøbing Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 602)

Salomonsens Legat til Huslejehjælp for ubemidlede nuværende eller forhenværende Købmænd, Mæglere, Søfarende eller Haandværkere i Kjøbenhavn, eller disses Efterladte, Emil Waage. (Fondsreg.nr. 7848).

Saltum-Hune Pastorats frivillige Forsørgelses- og Under- støttelsesanstalt. (Fondsreg.nr. 176).

Samvirkende Menighedsplejers Fællesfond for skjult nød. (ERF.nr. 7653).

Sandagers legat til fordel for blinde og døve, Søstrene Anna Maria og Ruth.

Sandaggers legat til understøttelse af værdige trængende indvånere i Faaborg Købstad, Forhenværende godsforvalter N.A. (Fondsreg.nr. 3972)

Sander og Søn Hannibal Sanders Legat, Otto Godfred

Sanders fond, Hannibal. (Fondsreg.nr. 2867)

Sanders Legat til Fordel for "De Samvirkende Menighedsplejer"s Arbejde i Sankt Jakobs Sogn i København, Apoteker Johan

Sanders mindelegat, Fru Fanny

Sandersen og hustru Ruth Sandersens mindelegat (Fond), Civilingeniør Bernhard Eisenreich.

Sankt Vincent Søstrenes Støttefond

Saugstrups Legat for værdige trængende i Skive Kommune, Rentier Jens Foged. (Fondsreg.nr. 2765)

Saxtorphs og Hustru Anna Saxtorphs Stiftelse for trængende ugifte Døtre af Mænd i de højere Samfundsklasser, Etatsraad Christian. (Fondsreg.nr. 2172)

Schack, født Rantzau's Legat til Fordel for værdige trængende Personer i Nordrup m.fl. Sogne, Geheimeraadinde Anne Sophie Grevinde af

Schacks Legat, Grevinde. (Fondsreg.nr. 50389)

Schade og hustru Caroline Elisabeth Schade, født Zedelers legat, Købmand Anker Wilhelm. (Fondsreg.nr. 8782)

Schaltz' legat, Vilhelmine O.M.

Schaltz's legat for syge, fattige og hjælpeløse personer, Fru Ebba. (Fondsreg.nr. 1387)

Schaumann`s mindelegat, Max Henrik. (ERF 1864)

Scheels Legat til Fordel for en værdig og trængende Embedsmands-Enke, Frøken Charlotte Amalie

Schiblers Fond, Direktør og fru J.F. (Fondsreg.nr. 9066)

Schioldann og hustru Agnes Bodil Schioldann, født Bønnelykke's legat, Murermester Bjørn Gotfred. (Fondsreg.nr. 1072)

Schioldanns stiftelse. (Fondsreg.nr. 1071)

Schiødts legat, Anna Marie Sofie. (Fondsreg.nr. 5366)

Schmalfeld og I.F. Schmalfelds Legat, Tobaksfabrikanterne I.E.

Schmeltz's Stiftelses Fond. (Roskilde).

Schmidt Legat, Jes. (Fondsreg.nr. 11121)

Schmidt og hustru Anna Marie Schmidt, f. Edsberg legat, Landinspektør Ludvig. (Fondsreg.nr. 1973)

Schmidt og hustru Karen Marie Schmidt's mindelegat, Gårdejer Arthur

Schmidt og hustru Vera Schmidts mindelegat, Ingeniør Kjeld. (Fondsreg.nr. 11682)

Schmidth's legat, Landsdommer Chr. (Fondsreg.nr. 326)

Schmidts Legat, Skuespillerne Aage og Ebba. (Landsforeningen af kroniske syge). (Fondsreg.nr. 3359)

Schmidts og Hustru, Wilhelmine, født Wørners Legat, Møbelhandler Christian

Schnegelbergs legat for trængende enker efter præster i Viborg stift, Pastor Niels Heinrich

Schnitters Legat for Officersdøtre, Oberst Franz Wilhelm Albrecht von. (Fondsreg.nr. 2749)

Schoug og hustru, Elise Caroline, født Jørgensens legat, Bankdirektør, overretssagfører Eugen. (Fondsreg.nr. 10656)

Schrader og hustrus mindelegat under De samvirkende menighedsplejer i København, Overlæge Johannes

Schrams og hustru Fru. Anna Schrams legat for opdragelseshjælp til børn af ubemidlede enker, bosiddende på Thutø, Sognepræst Valdemar.

Schrams og hustrus fond, Grosserer P.A. (Fondsreg.nr. 10261)

Schrøder og hustru Albertine, født Hågensens Legat, Købmand A.H. (Fondsreg.nr. 4724)

Schuberts Legat, Fru Emilie. (Fondsreg.nr. 3938).

Schultz og hustru Marie Schult´z Fond til fordel for enlig stillede kvinder i Skærbæk sogn.

Schultz og Hustrus Mindelegat for unge sydslesvigere, Apoteker Hans Clausen. (Fondsreg.nr. 50259).

Schultz og Hustrus mindelegat for unge håndværkere på Samsø, Apoteker Hans. (Fondsreg.nr. 50291).

Schultz' Legat, Pianistinden frk. (Fondsreg.nr. 1243).

Schultz' Mindelegat, Anna. (Fondsreg.nr. 1568).

Schultz Mindelegat, Karen. (Fondsreg.nr. 11376).

Schultz's mindelegat, Ingeniør, cand.polyt. Svend. (Fondsreg.nr. 2920).

Schurs Støttefond, Brdr.

Schwartz-Møllers Legat, Apoteker Gerda.

Schweitzers legat, Redaktør Ditlev.

Schøtt's Legat, Frøken Marie Emilie. (Fondsreg.nr. 8623).

Scleroseforeningen

Scleroseforeningens fælleslegat til fremme af foreningens virke. (Fondsreg.nr. 11178)

Scleroseramte på Fyn, Fonden for. (Fondsreg.nr. 1706).

Sct. Georgs Gildefonden i Holbæk.

Sct. Johannes Sogns Menighedspleje, nordre distrikt

Sct. Joseph Søstrenes Understøttelseslegat.

Sct. Jørgens Hospital i Sønderborg. (Fondsreg.nr. 2858)

Sct. Jørgens Hospitals Fond

Sct. Jørgensbjerg Velgørenhedsforening af 1882. (Fondsreg.nr. 7711)

Sct. Mariæ Kirkes Fond

Sct. Matthæus Sogns Menighedspleje. (Fondsreg.nr. 8009)

Sct. Pauls Sogns Menighedsforening. (Fondsreg.nr. 7963)

Sct. Stefans Fritidshjems Venner. (Fondsreg.nr. 9947)

Sct. Stefans sogns menighedspleje

Sdr. Bjært, Vonsild, Dalby, Sdr. Stenderup, Vejstrup, Hjels, Taps og Ødis Sogne, Sygelegat for. (Fondsreg.nr. 6965)

Secher og hustru Christine Sechers mindelegat, Malermester Hans Christian. (Fondsreg.nr. 6067)

Seebachs legat, Stella.

Seehusens legat til fordel for blinde, der er ude af stand til at tjene til livets ophold, Fru Mary. (Fond). (Se-nr. 13244170).

Sehesteds Juuls legat, Kammerherre Ove. (Fondsreg.nr. 13228).

Sehestedt Juulske legat, Det. (Fondsreg.nr. 13227)

Sehestedt og fru Charlotte Amalie Gerdorfs legat til trængende i Otterup, Skeby Lunde, Lumby og Herrested sogne, Geheimeråd Christian

Sehestedts legat i Herrested. (Fondsreg.nr. 2064)

Seidels og hustrus legat, Cigarfabrikant S.J.

Seifert-Sørensens legat til fremme af kærlighed og værn for dyr, Julie

Seiferts Legat, Julie. (Fondsreg.nr. 1094)

Seilings og Hustrus Legat til Fordel for værdige trængende Piger eller Enker, hjemmehørende i Grenaa Købstad, Caspar. (Fondsreg.nr. 7591)

Sejerfeldt og Hustru Helene født Petersens Legat til Fordel for trængende i Sdr. Bjært Sogn, L.P. Hansen

Sejersens legat til fordel for kræftlidende børn på Århus Kommunehospital, Lina. (Fondsreg.nr. 1588)

Selchaus Legat for Holbæk Amt. (Fondsreg.nr. 2546)

Selchauske legat af 1914 til fordel for SAHVA, Det. (ERF 6584)

Selchauske legat, Det

Selchauske Legat for ældre, enlige Kvinder i Sæby m.fl. Sogne under Holbæk Amt, Det. (Fondsreg.nr. 955)

Selchauske Legat til Fordel for Kysthospitalet på Refsnæs, Det. (Fondsreg.nr. 426)

Sells minde's legatfond, Dr. (Fondsreg.nr. 6942)

Sidenius Mindelegat, Anne Marie. (astma- og allergiforeningen) Odense og Omegn. (Fondsreg.nr. 14389)

Sidenius's Mindelegat, Rentier Niels

Sielle og Hustru, født Böttzauw’s Legat, F. C.

Silkeborg Kommune, Fælleslegat for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 8230)

Simonsen og hustru Ernesta Felicita Simonsen, født Borthigs legat, Apoteker Carl Thestrup. (Fondsreg.nr. 3583)

Simonsens Fond, Else og Andreas.

Simonsen's legat for huslige kvinder, Frk. Kisteen Bech

Simonsens mindelegat, Oluf og Kai. (Fondsreg.nr. 11429)

Sindslidendes Fond

Sions Sogns Menighedspleje

Sjællands stifts præsteenkekasse

Sjællands stifts skolelærerenkekasse

Sjøbergs fond, Familien. (Fondsreg.nr. 11485)

Skaarups Legat, Bertha og Tage

Skades legat, Kontorchef Rigmor. (Fondsreg.nr. 307)

Skagen sogn, Fælleslegatet for værdige trængende i

Skalma-Fonden, den selvejende institution. (Fondsreg.nr. 4762)

Skanderborg Haandværks- og svendes og mestres legat.

Skanderborg kommunes legat for syge og værdige trængende i kommunen. (Fondsreg.nr. 157)

Skensved's legat, Slagteridirektør J.H.N. (Fondsreg.nr. 4187)

Skive Kommune's Børneasyllegat. (Fondsreg.nr. 4210)

Skive kommunes bistandslegat. (Fondsreg.nr. 4209)

Skodsborg Badesanatoriums fond til hjælp for ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg Badesanatorium

Skogstads legat, Thoring

Skott's legatfond, Chr.

Skov og hustru Karen f. Mikkelsens legat for værdige trængende syge og konfirmander i Bjerreby sogn, Gårdejer af Helluf Lars Hansen. (Fondsreg.nr. 6663)

Skovbo Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1076)

Skovs Mindelegat, Christine og Christian. (Fondsreg.nr. 2976)

Skovshoved Sogns Menighedspleje

Skræddersvendenes Stiftelses Fond. (Fondsreg.nr. 3239).

SKT's Sociale Fond af 16. august 1990

Skælskør Borger- og Håndværkerstiftelses legater. (Fondsreg.nr. 622).

Skælskør Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i.

Skærbæk Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i.

Skærbæk og omliggende sognes legat, Sygeplejeforeningen for

Skævinge kommunes legat til fordel for værdigt trængende. (Fondsreg.nr. 1728)

Slagelse Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 2448)

Slagelse Købstads Hjælpeforening. (Fondsreg.nr. 12884)

Slagelse Velgjørenhedsselskab (P.Grønning)

Slagelse Velgørenheds Selskab. (Fondsreg.nr. 11692)

Slagtermesterforeningens Hus og Fond. (Fondsreg.nr. 2671)

Slagtermestrenes Fond I Odense. (Fondsreg.nr. 3986)

Slangerup Kommune, Fælleslegatet til sociale formål i. (Fondsreg.nr. 8074)

Slettens Fond, Petra. (Fondsreg.nr. 5186)

Smidstrups Legat, Johanne Wass. (Fondsreg.nr. 13495)

Smith’s Fond, Frøken Othilie Marie

Smiths legat, Frøken Petramine. (Fondsreg.nr. 1601)

”Småbørns Vel”, Foreningen (SE-nr. 11 60 96 00)

Snedkerlaugets Låne- og Legatfond. (Fondsreg.nr. 4164)

sociale formål, 8 forskellige legater til

Sode og hustru Anna Sode's mindelegat, Gårdejer Holger. (Fondsreg.nr. 2362)

Solsidan Legatet. (Fondsreg.nr. 24)

Sommers legat, Ane Margrethe. (Københavns Murerlaug)

Sorø kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 2106).

Sorø Sogns Legat.

Spang-Thomsens Fond, Noomi og V. (Fondsreg.nr. 12448)

Spange og hustru's fond til fordel for blinde og døve, Ingeniør I.C. (Fondsreg.nr. 12351)

Spangenbergs mindelegat, Herbert Cyriacus Mansfeld-Büllner. (Fondsreg.nr. 11307)

Spangs mindelegat, Theodor

Spangberg og Hustru Constantia, født Petersens Legat til unge Mænd og Kvinders Universitetsuddannelse eller Uddannelse ved Polyteknisk Læreanstalt i København, Købmand af Thisted N.L. (Fondsreg.nr. 794)

Sparekassen Sydjylland, Vejle, (fond), Fælleslegatet ved. (Fondsreg.nr. 11747)

Spastikerforeningen, Landsforeningen til bekæmpelse af Cerebral Parese.

Spastikerforeningens Fælles Fond.

Spastisk Lammede, Foreningen for

Spastisk Lammede, Legatet af 1982 for

Specialarbejderforbundet i Danmark, Svendborg Afdeling

Specialforbundets Socialfond, Nykøbing F. afd.

Spies Fonden, Simon. (Fondsreg.nr. 565)

Spodsbergs mindelegat til fordel for rigsforeningen til bekæmpelse af de rheumatiske sygdomme, Direktør A. (Fondsreg.nr. 7647)

Spodsbergs mindelegat til fordel for søster Kathinkas hjem for kronisk syge i Aalborg, Direktør A.

Spøhrs og Hustrus Legat, Garver Edvard

St. Andreas Logen C F S's Velfærdsfond. (Fondsreg.nr. 11079)

St. Johannes Logen "Absalon", disses Enker og ugifte Døtre, Huslejelegat for værdige og trængende Frimurerbrødre af. (Fondsreg.nr. 7979)

St. Johannes Logen "Maria til de tre Hjerter"s Velfærdsfond. (Fondsreg.nr. 7984)

St. Johannes Logen Z & F's velfærdsfond. (Fondsreg.nr. 11369).

St. Johannes-Logen St. Clemens Velfærdsfond. (Fondsreg.nr. 11652)

St. Petri Kirkes Legatfond. (Fondsreg.nr. 13578)

St. Stefans Håndgerningsforenings Legat

Stahl og hustru Fanny Stahl's Mindelegat, Branddirektør Johannes V. (Fondsreg.nr. 7687).

Stahlschmidts Mindelegats fond med hjemsted København, Alfred og Carla. (Den Danske Frimurerorden).

Starupske Legat for trængende Kvinder i Odense, Det

Statens og Hovedstadskommunernes Kursus' Jubilæumsfond. (Fondsreg.nr. 834)

Statoil Fond. (Fondsreg.nr. 496)

Staunings Minde, Slagtermester Christian. (Fondsreg.nr. 3587)

Staus Mindefond, Elisabeth og Cornelius. (Fondsreg.nr. 12171)

Steenbeck's Legat, Ekspeditionssekretær, cand.jur. Torkil. (Fondsreg.nr. 559)

Steensens Hospitals Patientlegat, Niels. (Fondsreg.nr. 3744).

Steffensen og hustru Asta K. Steffensens fond for kræft- og gigtpatienter i Danmark, Salgskonsulent Børge E.

Steincke's legat, Jytte og K.K.

Steinmanns Legat, Oberstløjtnant. (Fondsreg.nr. 2750)

Stengaards Mindelegat, Alfred og Helene. (Fondsreg.nr. 4394)

Stensmoses Mindefond til fordel for trængende enlige ugifte kvinder, Gunver Nielsen.

Stevens Rejselegat for farmaceuter, Exam.pharm.Carl

Stevns kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 2126)

Stevns legat, til hjælp til trængende personer, Anna Larsen. (Fondsreg.nr. 7063)

Sthyr's legat, Frøken Elisa. (Fondsreg.nr. 3584)

Sthyrs legat til fordel for Det pharmaceutiske understøttelsesselskab, Apoteker P.C.A. (Fondsreg.nr. 50031)

Sthyrs Mindelegat, Bankassistent Henry. (Fondsreg.nr. 3329).

Stiftelsen af 2. Januar 1843 (Skibsfører Nielsens Legat). (Fondsreg.nr. 2947)

Stiftelsen ”Domus”. (Fondsreg.nr. 13058).

Stiftelsen Kong Frederik Den Ottendes Minde

Stilling og hustru Louise Margrethe Stilling, født Toldorphs legat for værdige trængende enker eller ugifte døtre af ordinerede gejstlige embedsmænd i den danske folkekirke uden for København, P.A. (Fondsreg.nr. 5591)

Stillinge og hustru, Abelone Stillinges legat for gamle og trængende i Kirke Stillinge kirkesogn, Murermester Anton. (Fondsreg.nr. 3157)

Stockflethske Legat for Ørsted, Søllested og Vedtofte sogne, Det. (Fondsreg.nr. 11512)

Stokkebye født Madsen's legat, Johanne Elise

Storgaards mindelegat for scleroseramte, Frøken Thora. (Fondsreg.nr. 6711)

Stormly, Legatet. (Fondsreg.nr. 6878)

Storms mindelegat, Anna Marie og C.F. (Fondsreg.nr. 1540)

Stourupske Legat, Det

Straarup Centret's Støtteforening, Anne

Strande og Justitsråd H.P. Strandes Legat, Grosserer I.C. (Fondsreg.nr. 8294)

Strandes Legatfond, C.W. (Fondsreg.nr. 3553)

Strands Legat (fond), Antikvarboghandler Gustav. (Fondsreg.nr. 12382)

Strasen's Mindefond, Lydia. (Fondsreg.nr. 14881)

Struers legat for værdige trængende i Vissenbjerg kommune, Provst N.G. Odense Amt.

Strunges Legat til hjælp for kronisk syge i Aarhus, Købmand E.S.

Strunges Legat til hjælp for lemlæstede og vanføre i Aarhus, Købmand E.S.

Strøybergs legat til fordel for Tunghøre, N.K.

Studie- og Kontaktcenters Legatfond, Det økonomiske. (Fondsreg.nr. 1136)

Styver og hustrus mindelegat med flere, Carl. (Fondsreg.nr. 2715)

Stæhrs Enkelegat, Rådmand Anders. (Fondsreg.nr. 8592)

Støckens Legat, Kancelliråd, Apoteker von

Støtteforeningen for Den Tværfaglige Sundhedsklinik

Støtteforeningen for Holstebro Krisecenter

Støtteforeningen for sindslidende i Randers regionen

Suhr og hustrus legat, Afdelingsingeniør Edvard. (Fondsreg.nr. 1351)

Suhrs Forfatterlegat, Frøken. (Fondsreg.nr. 6182)

Suhrs og Hustrus Legat for ugifte Præstedøtre, Pastor C.E. (Fondsreg.nr. 2045)

Sundby sogns menighedspleje. (Fondsreg.nr. 2705)

Sundquist og hustrus legat, Rentier. (Fondsreg.nr. 7873)

Svaneke, Bevaringsfonden for. (Fondsreg.nr. 6366)

Svanekiær og Hustru Dagmar Svanekiærs Legat, Kontorchef i Finansministeriet. (Fondsreg.nr. 492)

Svanes Legat, Ærkebiskop Hans (under Horsens Fundatser). (Fondsreg.nr. 1598)

Svarres Legat, Alfriede og Søren. (Fondsreg.nr. 9873)

Svegaard og hustru Bodil Kaae Svegaard's mindelegat, Boghandler Peter. (Fondsreg.nr. 1664)

Svendborg Kommunes trangslegat. (Fondsreg.nr. 6658)

Svendsen og Hustrus Legat for værdige trængende Syge blandt Forsikrings-Akkvisitører og trængende Hustruer efter sådanne i Stor-København, Assurandør S.J. (Fondsreg.nr. 5939)

Svendsens legat, Mine. (Fondsreg.nr. 12326)

Svendsens legat, til minde om hendes forældre maskinmester Carl Svendsen og fru Dagmar Svendsen, frøken Marie. (Fondsreg.nr. 1537)

Svendsens Legat til sygdomsbekæmpelse, Ella Alice. (Fondsreg.nr. 11224)

Svendsens Mindelegat, Olga. (Fondsreg.nr. 50113)

Svinninge kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 10320)

Sværke og hustru Marie Sværkes mindelegat til fordel for syge og fattige i Gunslev sogn, Gårdejer Christian

Sydlangeland kommunes sociale legat. (Fondsreg.nr. 9817)

Sydthy kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 11400)

Sydvestjysk Palliation

Sygdomsramte erhvervsaktive borgere, Foreningen til støtte af

Sæby Kommune, Fælleslegatet i

Søe's Legat til plejehjælp til ubemidlede kronisk syge eller lignende, Købmand H.C. (Fondsreg.nr. 791)

Søe's studielegat for børn af arbejdere eller dermed økonomisk ligestillede i Thisted købstad. (Fondsreg.nr. 2793)

Søfartens Skolelegat af 5. Maj 1945. (Fondsreg.nr. 8985)

Søllerød kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 9774)

Sømands legat, oprettet af pens. skibsfører Rasmus Andreas Hansen, En. (Fondsreg.nr. 555)

Sømandsboliger, Fonden for. (Fondsreg.nr. 3260)

Sømandsforeningen af 1856's Mindelegaters Fond. (Fondsreg.nr. 11492)

Sømandsstandens hjælpekasse

Sønderborg Alderdomsforsørgelses- og enkekasse

Sønderby og hustru Julie Wilhelmine Bernhardine Sønderby, født Marcken`s legat for værdige og trængende vanføre personer, Pensioneret stabssergent af garderhusarregimentet Lars Pedersen

Søndergaard og Hustru, Ane Marie Søndergaards Legat, Bankbestyrer Niels Chr.

Søndergaard og hustru's legat, Poul. (Fondsreg.nr. 13038)

Søndergaard og hustru's mindelegat, Fabrikant B.

Søndergaards Legat, P.C. (Fondsreg.nr. 7843).

Sønderjydsk Hjælpefond. (Protektrice Hendes Majestæt Dronning Ingrid)(Fondsreg.nr. 81777).

Sønderjydsk Skoleforening

Sønderjydsk Valutaråds legater (eller kirkelige legater)

Sønderskov og forældre, skoleinspektør I.M. Sønderskov og hustrus mindelegat, Pastor Halvor

Søndersø kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 1775)

Sønderup's Legat, Kirsten og Søren R.

Sørensen, "Casanova" og hustrus understøttelseslegat, Niels Christoffer

Sørensen og fru Susanne Sørensens legat, Poeten Poul. (Fondsreg.nr. 2903)

Sørensen og hustru Anna Kirstine Sørensen, født Hansens legat til fordel for fattige og syge, Kreaturkommissionær Poul L. (Fondsreg.nr. 1054)

Sørensen og Hustru Emma Sørensen, f. Landtbloms Mindelegat, Slagtermester Chr.

Sørensen og Hustru Marie Elisabeth, født Vallø's Legat for værdige og trængende Kontordamer, Grosserer Direktør Holger

Sørensen og hustru Nielsine, f. Nielsens legat for kræftlidende, gigtlidende og tuberkuløse, Købmand Rasmus Hildebrandt

Sørensen og hustru Nina Sørensens mindelegat, Redaktør Sophus. (Fondsreg.nr. 366)

Sørensen og hustru's legat til fordel for blinde, Gaardejer af Aaby Peter. (Fondsreg.nr. 3300)

Sørensen og hustrus legat, Gaardejer Mads

Sørensen og hustrus legat, grosserer Christian. (Fondsreg.nr. 14918).

Sørensen og Søster, Kristine Marie Sørensen's Legat, Brændehandler Jens Chr. (Fondsreg.nr. 11385)

Sørensen, Taarnbo, & Imanuel Sørensens legat til kirkelige og velgørende formål i Karise sogn, Kirsten

Sørensen, Mindefond for frk. Oda Emilie, Hillerød.

Sørensens fond, Aalborg, Stinne og Martinus. (Fondsreg.nr. 2233)

Sørensens fond, Emma og Arnold. (Fondsreg.nr. 14314)

Sørensens Fond, Grosserer Frits. (Fondsreg.nr. 2444)

Sørensens fond til hjælp for handicappede børn i Randers-området til afholdelse af sommerferie for disse børn, Helga. (Fondsreg.nr. 12507)

Sørensens Legat, Caroline Amalie. (Fondsreg.nr. 7878)

Sørensens Legat, Fhv. Gaardejer Anthon M. (Fondsreg.nr. 7776)

Sørensens Legat for Personer af Sømandsstanden i Troense, Skibsreder S.P.

Sørensens Legat, Gaardejer Jørgen. (Fondsreg.nr. 4953)

Sørensens legat, J.P.

Sørensens legat, Kirstine

Sørensens Legat, Peter

Sørensens legat, Tandlæge af Randers Peder

Sørensens Legat til Fordel for trængende Privatlærerinder, Skolebestyrerinde Frøken Julie. (ERF 7284)

Sørensens legat, Vinhandler Thomas

Sørensens mindelegat, Agnete Adelhaid Ragnhild. (Fondsreg.nr. 7993)

Sørensens Mindelegat, Christine. (Fondsreg.nr. 1382)

Sørensens og cand.pharm. Helga Waels legat for De kgl. blindeinstitutter, Urmager Simon. (Fondsreg.nr. 8279)

Sørensens og hustru Cecilie Sørensen, født Langes legat, Købmand Jørgen. (Fondsreg.nr. 6668)

Sørensens og Hustru Marie Christine Sørensens Fond, Christen Møller. (Fondsreg.nr. 9091)

Sørensens og Hustrus Legat i Svendborg, N. Chr.

Sørensens og Isidora H. Sørensens mindelegat, Forretningsfører Astrid K. (Fondsreg.nr. 6618).

Sørup-Legat, Adam Christopher greve Knuths.

Søværnets Fælleslegat. (Fondsreg.nr. 2739).

Taagerups og Hustru Anna Taagerups Legat, Partikulier K.E.C. (Fondsreg.nr. 7266).

Taastrup Børnehjælpsdags Konfirmations- og Julelegat.

Taastrup Nykirke sogns Menighedspleje.

Tandberg og fru Agnes Tandbergs Legat, Postkontrollør Magnus. (Fondsreg.nr. 5721)

Tang og Hustru Sofie Marie Tang, født Hoffgaards Guldbryllupslegat af 30. juni 1921, Grosserer Johan Ahlefeldt.

Tange og Naadlerske Nielsine Karen Tanges Legat, Bager Marius Johannes

Tarps Legat, Kirsten og Borch Chr. (Fondsreg.nr. 5350)

Taumoses legat til fordel for ældre mennesker i Erritsø Sogn, Valdemar og Marie. (Fondsreg.nr. 6024)

Tausens Fond, Hans. (Fondsreg.nr. 7643)

Teglbjærgs fond til fordel for epileptiske børn på kolonien Filadelfia, Overlæge H.P. Stubbe. (Fondsreg.nr. 6945)

Tegner og hustru Elisabeth Tegner, født Petersens legat, direktør L.F. (Fondsreg.nr. 212)

Tegner og hustru Hedevig Elise Tegner født Drejers legat, Generaldirektør I.V. (Fondsreg.nr. 213)

Tegners legat, Wilhelm og Beb. (Fondsreg.nr. 12241)

Teilmanns legat, Nicolai

Teilmanns Legat, Søskende. (Fondsreg.nr. 4723)

Teknologifondet. (Fondsreg.nr. 11445)

Termansenske legat, Det. (Fondsreg.nr. 4505)

Tesch's og hustrus Fond, C.A. (Fondsreg.nr. 5182)

Tetens og hustru Sophie Tetens' legat, Stiftamtmand. (Fondsreg.nr. 8353)

Textilindustriens Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 105)

Them Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i

Thestrups Mindelegat, Karen. (Fondsreg.nr. 6670)

Thing's legat, Skomagermester af Hvidbjerg Mikkel

Thisted amts fond oprettet i anledning af ulykken på havet den 21. november 1893. (Fondsreg.nr. 4043)

Thisted kommune, Fælleslegat for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 788)

Thisted Kommunes Uddannelseslegat. (Fondsreg.nr. 792)

Thisted samt deres enker, Legat til understøttelse for trængende håndværkere og industridrivende i. (Fondsreg.nr. 789)

Thistrups Legat, Grethe

Thomassens legat til fordel for blindes glæder, Olaf Raunsø. (Fondsreg.nr. 11637)

Thomsen, f. Thranes' Legat, Meta Marie Frederikke. (Fondsreg.nr. 11322)

Thomsen og Hustru Anna Thomsens Legat, Direktør Peter. (Fondsreg.nr. 6356)

Thomsen og Hustru Fru Alvine Thomsen, født Albinus legat, Kgl. Vejer og Maaler, købmand Bennet.

Thomsen og hustrus mindelegat til fordel for Enker eller ugifte Døtre af Købmænd i Slagelse, Købmand og Bankdirektør Peter.

Thomsen og veiermester Andreas Thomsens legater, Brødrene raadmand Hans. (Fondsreg.nr. 5716)

Thomsen's fond, Bendt, Karl og Marie. (Fondsreg.nr. 13032)

Thomsens Enkelegat, Forfatteren Axel. (Fondsreg.nr. 6181).

Thomsens Fond, Jenny Dorthea og Valter Skovhus, Binavn: ”Bamses Venner”.

Thomsens Jubilæumslegat, Inger og Engelhardt. (Fondsreg.nr. 11840)

Thomsens julegavelegat, Jensine Karoline

Thomsens legat, Søren

Thomsens Legat, Søskende. (Fondsreg.nr. 2258)

Thomsens og Hustru Martha Thomsens Legat, Afdelingsforstander, Dr.med.vet. Axel

Thonesens legat, Marie

Thorgils legat til enlig stillede kvinder i Slagelse, Fru Olga

Thornfeldt, født Cohns Legat, Fru Birgitte. (Fondsreg.nr. 7655)

Thorngreens og Otto Kjær's Legat, Rognald. (Fondsreg.nr. 3558)

Thornings legat, Fhv. møller i Tim Christen Harpøth. (Fondsreg.nr. 1419)

Thors mindelegat I, Valborg og Kaj

Thors mindelegat II, Valborg og Kaj

Thorsager's legat, Rasmus

Thorsagers legat, Niels Christensen

Thorsen og hustru Else Thorsens mindelegat, Lærer P. (Fondsreg.nr. 10146)

Thorsens legatfond, Valdemar og Anna Sofie. (Fondsreg.nr. 10147)

Thorstensen og hustrus mindelegat, Valdemar. (ERF 2183)

Thorum og hustru Ellen Thorums fond, guldsmed Svend. (Fondsreg.nr. 14408)

Thorup, født Espersens legat, Kancelliraadinde Louise. (Fondsreg.nr. 9293)

Thorup og hustru Sofies Mindelegat, Grosserer Søren. (Fondsreg.nr. 571)

Thorups legat for aldrende ægtefolk, Ole. (Fondsreg.nr. 9294)

Thorups Stiftelse, Ole. (Fondsreg.nr. 9297)

Thranes og Hustru Anna Thrane, født Petersens Legat, Direktør Thorvald. (Fondsreg.nr. 1112)

Thuesen og hustru Dorthea Thuesen, "Skovlyst", Varde, Mindelegat for fhv. kroejer Mads

Thuesen og hustru Inger's legat, Landsretssagfører Alfred. (Fondsreg.nr. 94)

Thullesens Legat for værdige trængende i Hee og No Sogne, Iver

Thunes legat for ugifte kvinder af borgerlig stand, Brdr.

Thyboes Daabslegat, Frøken Ellen. (Fondsreg.nr. 8966)

Thygesens fond til støtte for gigtlidende, Fru Karen. (Fondsreg.nr. 719)

Thyrres Legat, Karl. (Fondsreg.nr. 482)

ti gamle legater, De. (Fondsreg.nr. 3062)

Tillge's legat, Ulla

Tillich og Hustru Adelaide Tillisch, født Søltoft's Mindelegat, Forpagter af Gunderup Nicolaj Flemming. (Fondsreg.nr. 3597)

Titzels legat, Else. (Fondsreg.nr. 1583)

Tjellesens fond, K.V.

Tofts Legat til Fordel for Landarbejdere, Dyrlæge L. (Fondsreg.nr. 2987)

Tolstrups Fond, Karen A.

Tolto og hustru Ellen Tolto, f. Berent, legat til støtte for børn og unge i Grønland, Frederik. (Fondsreg.nr. 7665)

Tommerup og Hustrus Legat til Glenstrup Sogn i Randers Amt, Christian Jensen

Toreby Sogns Sygekasses Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 6867)

Torp og hustru Cathrine Marie, født Vølckers Mindelegat, Generalkrigskommissær, Ritmester Frans Louis von. (Fondsreg.nr. 247)

Torp-Pedersen, født Olesen, og ambassadør Emil Torp-Pedersens fond, Fru Karen Margrethe. (Fondsreg.nr. 769)

Torpegaarden's Mindelegat, Ingeborg og Peter Jensen

Trabjerg og hustrus Mindelegat, Christian

Trane og hustru Marie Trane, samt deres søn apoteker af Fuglebjerg Oscar Marius Trane's Legat, Fhv. Købmand af Kalundborg Harald

Trap og Hustrus Mindelegat, Peder Marius. (Fondsreg.nr. 11586)

Traps Legat, Birgitte

Trebbien og Hustru Emma Trebbiens Legat, Slagtermester Wilhelm. (Fondsreg.nr. 9095)

Trebbiens Legat, Enkefru Emma. (Fondsreg.nr. 12914)

Treschowske Fond, Det. (Fondsreg.nr. 7240)

Troensegaards mindelegat, Folmer og Christen

Trolles og hustru, Henriette Caroline Trolles, født Jensens legat til understøttelse af værdige trængende af borger- og embedsstanden i Faaborg Købstad, Kammerråd R. (Fondsreg.nr. 3974)

Truelsens legat, Agnes Jørgine Christine

Truelsens legat, Signe og Anna

Tulipanhuset til minde om frøken Grubb og frøken Bahr. (Fondsreg.nr. 4930)

Tunghøre i Nakskov by, legat for.

Turnerforeningens Rejse- og uddannelseslegat.

Tutein, født Hvidts, Legat for ugifte trængende Piger, Elise. (Fondsreg.nr. 9688)

Tyendes Vel, Samfundet for det kvindelige. (Fondsreg.nr. 7125)

Tøgesens legat, Hermann og Meta

Tømmerby-Lild Sparekasses Legat. (Fondsreg.nr. 554)

Tønder Kommunes legatfond. (Fondsreg.nr. 659)

Tørring-Uldum Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 9763)

Udengaard's legat for sygepensionerede lærere, Rasmus og Altine Nielsine. (Fondsreg.nr. 10418)

Udvalget for Husmoderferie

uformuende kvinder, Legat for. (Fondsreg.nr. 7162)

ugifte kvinder, hvis kår ikke svarer til deres opdragelse, Selskab, som understøtter. (Fondsreg.nr. 987)

Uglevirke, Foreningen

Uhre, Bodil og Aage Uhre's Fond, Fysioterapeut Elisabeth. (Fondsreg.nr. 11431)

Uhrmagere og disses Enker i Kjøbenhavn og paa Frederiksberg, Understøttelseskassen for trængende. (Fondsreg.nr. 12508)

Ulfborg-Vemb Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i Ulfborg-Vemb Kommune. (Fondsreg.nr. 14117).

Ulff's legat A, Fhv. jordemoder Maren

Ulff's legat B, Fhv. jordemoder Maren

Ullerslev kommunes Legat for værdige trængende. (Fondsreg.nr. 1146)

Ulnitz's Legat til fordel for værdige trængende i Hurup sogn, Jens

Underretssagførernes Understøttelsesfond's Legat. (Fondsreg.nr. 4488)

Understøttelsekassen for trængende præsteenker i Roskilde Stift.

Understøttelses-Anstalt for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse. (Fondsreg.nr. 8990)

Understøttelsesfond for Enker og Børn af Præster i Folkekirken. (Fondsreg.nr. 11409)

Understøttelsesforeningen for trængende, forhenværende landmænd og deres efterladte i Fyns Stift. (Fondsreg.nr. 2063)

Understøttelsesfonden for værdige og trængende Formænd og disses Enker. (Entreprenørforeningen). (Fondsreg.nr. 7796)

Understøttelsesfonden for ældre og ubemidlede husbestyrerinder og husassistenter

Understøttelsesfonden under Textilhandlerforeningen i København.

(ERF.nr. 178.491)

Understøttelseskassen for Købmænd

Unidanmark-fonden. (ERF.nr. 180544)

Unsgaards Legat, I.J.

Ursins Legat, Sognepræst Theodosius

Ussings Fond, Olaf. (Fondsreg.nr. 14563)

Ussing's legat til fordel for enker efter isenkræmmere i Fyns Stift, Isenkræmmer Olaf. (Fondsreg.nr. 6869)

Vaalse Kommune, Legatet til Understøttelse af værdige og trængende i

Vad og hustrus legat for værdigt trængende, Christian. (Fondsreg.nr. 9824)

Valdbjørns Fond, Hakon August Valdbjørn, Else Valdbjørn og Hugo

Valentin og hustru Karen Valentin født Kobberrød's legat for værdige og trængende borgere i Sakskøbing, Blikkenslagermester af Aalborg Axel Christian

Vallø Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i

van de Reydts legat for enligstillede i Horsens, Købmand F.

Vandborgs Skolelegat, Peder

Vanggaards Legat, Marie Nielsen.

Vanførefonden. (Fondsreg.nr. 5788)

Varde kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 4438)

Varnæs Sogns diverse legater

Veilskovs Mindelegat, (Fond), Ingrid og Knud.

Vejen kommune, Fælleslegat for værdige og trængende i

Vejerslev, Vellev, Hvorslev og Gerning sogne, Fælleslegat for værdige trængende i

Vejle Amtskommunes legat til fordel for patienter på Kolding og Vejle Sygehuse. (Fondsreg.nr. 6964)

Vejle Kommunes Legatfond. (Fondsreg.nr. 578)

Vejmændenes hjælpekasses fond. (Fondsreg.nr. 4802).

Vejnings- og målingsfonden.

Velfærdsdirektoriet, Fondet for sammenlagte legater under.(Den Danske Frimurerorden).

Velfærdsdirektoriets Bamhjertighedsfond.(Den Danske Frimurerorden).

Velgørenhedsfondet under Logen Dannevirke under Frimurerlauget af G.F. a A.M. (Fondsreg.nr. 9791)

Vellerup Hospitals Legat. (Fondsreg.nr. 5763)

Vestenvinden

Vesterbro Rådgivningen

Vestergaard og forældre, Gårdejer Jens Laurits Jensen Vestergaard og hustru Inger, født Christensens legat, Gårdejer Niels Peter Jensen. (Fondsreg.nr. 8231)

Vestergaard's legat til fordel for ældre dårligt stillede mennesker i Sundøre kommune, Helga. (Fondsreg.nr. 6111)

Vestergaards Legat for Sygeplejersker i Herning Købstad og Hammerum Herred, Sygeplejerske Mariane Kirstine. (Fondsreg.nr. 1261)

Viborg Amtskommune, Fælleslegatet af 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i. (Fondsreg.nr. 6348)

Viborg Amts Patientsfond.

Viborg Byes og Omegns Sparekasses legat for Tjenestefolk i Viborg By og Omegn til Belønning for pligtopfyldende Tjeneste

Viborg Kommunale Skolevæsen 1984, Legat for. (Fondsreg.nr. 50463)

Viborg Kommune, Fælleslegatet af 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i. (Fondsreg.nr. 8963)

Viborg Stifts verdslige Enkekasses legat. (Fondsreg.nr. 7463)

Vigholts Legat, Astrid og Einer. (Fondsreg.nr. 9497)

Vig-Nielsens mindelegat, Eivind.

Vinther og hustru Kristine Vinther, født Sindesens legat til fordel for elever i Viborg købstadsordnede skoler, Bagermester Anker

Vognmandsvej 3-5-7

Vohlert og hustru Hela Vohlerts Legatfond, Grosserer Knud Ove. (Fondsreg.nr. 12370)

Voigts Legat, Fabrikant Wiggo. (Fondsreg.nr. 1634)

Voldum hospital substituerede Legat til fordel for værdige trængende på Clausholm gods, Det for. (Fondsreg.nr. 11585)

von Irgens-Bergh og hustru fru. Gisela von Irgens-Bergh, født Frankl's Kunstnerlegat, Theodor Alfred Christian.

von Leths Legat, Oberst

von Løvenskjold født Peltz's Julemindelegat, Lægeautoriseret massøse, fru Fritze Maria.

von Prangen, født Linck's legat, Ingrid. (Fondsreg.nr. 9632).

Von Schmidtens Legat, Søstrene, Frøknerne Josephine von Schmidten og Louise.

von Spüske legat for lang og tro tjeneste, Det.

von Støcken stiftede Københavns postbudes enke- og begravelseskasses efterladte understøttelsesfond, Det af justitsråd, postforvalter.

Vonsild, 10 små legater under menighedsrådet i.

Vordingborg Gymnasium Legatforening.

Vordingborg Kommune, Fælleslegat for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 4720).

Vær og Nebel sognes fælleslegat. (Fondsreg.nr. 11454).

Værløse kommune, Fælleslegatet til sociale formål i. (Fondsreg.nr. 11459).

Wadum og hustru Magdalene Kristine, født Schaltz' legat, Prokorator

Wahlgreens Fond, Else Alma Charlotte, v/Den Danske Frimurerorden, Velfærdsdirektoriet

Walbum og hustru Elisabeth Walbum, f. Klitgaards velgørenhedsfond, Broder Axel. (Den Danske Frimurerorden)

Wallmodenske Legat for værdige trængende Embedsmænds Enker og Børn, Det Frederik. (Fondsreg.nr. 712)

Wandahls mindefond til støtte for ældre skuespiller og ældre musikere, Alma og William.

Warburgs Mindelegat, Grosserer Aage. (Fondsreg.nr. 11103)

Warburgske Legat, Det. (Fondsreg.nr. 3591)

Warming's Mindelegat, Gaardejerske Anne Petrea

Warmings Legat. (Fondsreg.nr. 5058)

Webers mindelegat, Christine. (Fondsreg.nr. 6163)

Wedell og hustru Rosa født Kroghs legat, Lensgreve Karl

Wedells og Comtesse Agnes’ Stiftelse, Lensgreve Karl

Wederkincks og N.Chr. Jørgensens Legat, Fru Cecilie Marie. (Fondsreg.nr. 5987)

Weichels Gigt- og Kræftlegat, Emmy og Svend Hugo. (Fondsreg.nr. 54)

Weirup og Jensine Weirups Legat, Søstrene Anine Mathilde. (Fondsreg.nr. 11868)

Weis og hustru Wilhelmine, født Rambech's legat for enligt stillede kvinder i Aarhus, Møller Ernst. (Fondsreg.nr. 1364)

Weis og Hustrus Familielegat, Købmand O.K.

Weis og Hustrus Legat, Købmand O.K.

Weis og hustrus legat, O.K.

Weis' legat for blinde, Frøken Inger Elisabeth. (Fondsreg.nr. 1365)

Weis' legat, stiftet af E.A. Weis og hustru, Andreas

Weiss fond for fysisk handicappede, Alfred

Weis's og hustru Dagmar Weis's legat til fordel for børn under indlæggelse på Århus Kommunehospital, Overlæge Christian. (Fondsreg.nr. 8551)

Welanderhjemmenes Fond. (Fondsreg.nr. 1386)

Wellejus og hustru Helga Wellejus Fond, født Balslev, Trafikkontrolør O.B.

Wellejus og Kirstine Svenssons Mindelegat, Svend. (Diabetesforeningen).

Wemmelund og Hustru Margrethe Wemmelunds Legat, Pastor P.M. (Fondsreg.nr. 2549)

Wennstrøm og hustrus legat, Direktør Valdemar. (Fondsreg.nr. 1369) (Se-nr. 18343312).

Werdelinns og hustrus Mindelegat, Garvermester J.P. (Fondsreg.nr. 9608)

Werninge's fond, Lili Sofie Margrethe. (Fondsreg.nr. 13612)

Wessel f. Sørensens Legat til Fordel for Børneplejestationerne under "De samvirkende Menighedsplejer", Fru Elise

Wessel-Browns Legat for fynske og sjællandske Præstedøtre, Frk. Karen Wilhelmine. (Fondsreg.nr. 7813)

West, født Krags Legat, oprettet af hendes børn: Sofie Hansine Pouline Schytt, født West, Frederikke Marie Amalie West, Adreasine Cathrine West og murermester Carl Ludvig Søren West, Hedvig Sofie. (Fondsreg.nr. 6664)

Westerdahls forskningslegat, Maleren Hjalmar. (Fondsreg.nr. 2246)

Westrup og hustru Henriette samt birkedommer Peter Lauritz Petersons legat, Herredsfoged Anker. (Fondsreg.nr. 9067)

Wexschall-Schrams kunstnerlegat. (Fondsreg.nr. 13854)

Weyhes legat, Mathilde og Holger. (Fondsreg.nr. 1576)

Wibek's mindelegat, Tandlæge Agnes. (Fondsreg.nr. 3080)

Wiinblad til fordeling mellem medlemmer af Dansk Blindesamfunds Fyns Kreds, som er bosiddende i Odense Kommune, Modtaget Arv efter Erna Marie Frida

Wilhelmine Augusta Stiftelsens Legat

Wilkens Mindelegat, Malerinden Ellen. (Fondsreg.nr. 1285)

Will og Therese Will født Wisby's Mindelegat, Carl. (Fondsreg.nr. 422)

Willemoes' legat for døvstumme i Aalborg, Frk. Magda. (Fondsreg.nr. 9483)

Wills Julefond, Frøken Gerda. (Fondsreg.nr. 3263)

Wills Legat, Carl og Therese.

Willumsens mindelegat, Fanny Elisabeth.

Wilquins legat, H. og E.

Wilstrup og hustru Franciska, født Jensen's Legat, Kunsthandler Richard. (Fondsreg.nr. 5093)

Wimmer f. Hansen's legat, Fru Ellis. Louiseforeningen

Wimmers Legat, Frøken Elise. (Fondsreg.nr. 7062)

Windfeldt's legat, Enkefru A.E.F.

Winklers Fond, Camilla

Winther og hustrus legat, Sognepræst Åge. (Vissenbjerg).

Winthers legat for trængende, Henry og Nielsine Kristine. (Fondsreg.nr. 535)

With's fond, Jens og Margrethe. (ERF 168197)

With-Nielsens Fond, Sonja og Hans Henrik. (Fondsreg.nr. 12138)

Wittusens Mindelegat, Kaptajn Johan Valdemar. (Fondsreg.nr. 5131)

Wolff og Hustru Sophie Wolff, født Andersens Legat, Rentier August. (Fondsreg.nr. 6655)

Wolff og hustrus Legat, Ferdinand. (Fondsreg.nr. 9693)

Wolffs minde, Emil. (Fondsreg.nr. 2095)

Worm's legat, Frederik Carl Barner. (Fondsreg.nr. 890)

Worres Minde, Lars

Wulff’s Legater, Cand. Phil. Sophus Conradin Raphael

Wulff's og datter Marie Wulff's legat, Skrædder Peder

Wulffs, Hustrus og Børns Legat for gamle, syge og svage Tømrermestre eller disses Enker, Tømrermester H.W. (Fondsreg.nr. 3287)

Wulffs legat, Helga. (Fondsreg.nr. 1538)

Wulffs Legat, Overkrigskommissær. (Fondsreg.nr. 3120)

Wulffs og hustrus legat, Afdøde islandsk købmand J.A. (Fondsreg.nr. 11978)

Ydes legat for ugifte, enlige kvinder i Århus, Inger Katrine. (Fondsreg.nr. 8753)

YKL-40 Fonden

Zachariaes Mindelegat, Nelly. (Fondsreg.nr. 1131)

Zangger Fonden. (Fondsreg.nr. 11013)

Zeltners rødvinslegat til fordel for kræftpatienter på Frederiksberg Hospital, Fruerne Henriette og Yrsa. (Fondsreg.nr. 6617)

Zingels Fond, Lilli. (Fondsreg.nr. 11073)

Zoneterapifonden af 1. januar 1984. (Fondsreg.nr. 11421)

Ægidius og hustru Bertha Ægidius Fond, Andreas Julius. (Fondsreg.nr. 1067)

Ærøskøbing kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 11260)

Øbergs Legat, Alfred og Nicoline. (Fondsreg.nr. 7983)

Ødemarks gårds hospital.

Ølgod Elforsyningsfond af 1984. (Fondsreg.nr. 11434)

Ølgod Kommune, Legat for værdigt trængende i

Ølsteds legat, Kasserer Gottlieb. (Fondsreg.nr. 2751)

Øm-Friplads Fond. (Fondsreg.nr. 11580)

Ørbæk kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 8214)

Ørnborgs Legat, Pastor emer. F. J. (Fondsreg.nr. 364)

Ørsted og Anders Sandø Ørsted, Bankbogholder Gerhard Ørsted og hustru Elisabeth's legat til fordel for værdige trængende i Gentofte Kommune, Ætling af Hans Christian. (Fondsreg.nr. 1504)

Ørum og hustrus mindelegat, Alfred Thorvald. (Fondsreg.nr. 464)

Ørum's legat, Rud. Rottbøl. (Fondsreg.nr. 9899)

Ørumhedes og hustru, Helfridas Legat, Børsinspektør S. (Fondsreg.nr. 3983)

Østerbøgs Fond

Østerlars-Udmarks Legat. (Fondsreg.nr. 1004)

Østervold Sogns Legat til Minde om Toldassistent Ussing og Hustru Helene Ussing og om Fru Ingeborg Hansen

Østre Skoles Jubilæumslegat til elever på skolen, der deltager i skolerejser arrangeret af skolen

Århus amtssygehus, Fælleslegat for nuværende og tidligere ubemidlede patienter på. (Fondsreg.nr. 4607)

Århus Håndværkerforenings Legatfond. (Fondsreg.nr. 6064)

Århus Kommune, Fælleslegatet af 1979 for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 8613)

Årslev kommune, Fælleslegat for værdige trængende i