Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Rygning på et socialt værested. Har klagen opsættende virkning?

Resumé

Under et besøg om formiddagen på et værested for socialt udsatte kunne Arbejdstilsynet konstatere, at der i et større fælles opholdsrum for brugerne, som også var arbejdsrum for de ansatte, blev røget af såvel brugere, som ansatte. I det større fælleslokale var der café og spiseafdeling, opholdsafdeling med sofa og borde, samt et sted med 2 computere. Udover det store fællesrum bestod værestedet af andre større og mindre rum, fx musikrum, lager, værksted, køkken og kontorer.

Værestedet havde åbningstid dagligt mellem 8.00 og 20.30 og blev brugt af ca. 100 brugere dagligt. Der var ansat 2 personer i flex-job, 4 socialarbejdere, en køkkenmedhjælper og en i projekt, herudover var der et antal frivillige tilknyttet stedet.

Arbejdstilsynet gav værestedet et strakspåbud om at sikre at der ikke ryges indendørs på arbejdspladsen, medmindre der var givet tilladelse til, at der ryges på arbejdslokaliteter, som alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen, eller der var besluttet at indrette rygerum eller rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.

Værestedet klagede over afgørelsen og gjorde gældende, at værestedet var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 13 i rygeloven, da der kun var ét opholdsrum for brugerne. Endvidere gjorde klager gældende, at påbuddet skulle have opsættende virkning, da de mente, at der var tale om en principiel afgørelse.

Arbejdsmiljøklagenævnet var enig med Arbejdstilsynet i, at der var tale om en arbejdsplads med ansatte og som følge deraf var omfattet af reglerne i lov om røgfri miljøer, og at det derfor ikke var tilladt at ryge i værestedets lokaliteter, medmindre det var besluttet, at det var tilladt at ryge i arbejdslokaliteter, der alene tjente som arbejdsplads for én person ad gangen, eller det var besluttet at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kunne finde sted.

Arbejdsmiljøklagenævnet finder ikke, at værestedet er omfattet af bestemmelsen i § 13, da der ifølge den indsendte skitse over værestedets lokaler findes mere end ét opholdsrum.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 30. september 2008 behandlet [navn udeladt] klage over Arbejdstilsynets afgørelse af den 29. februar 2008 om, at [navn udeladt] skal påbydes at sikre, at der ikke ryges indendørs på arbejdspladsen, medmindre der er givet tilladelse til, at der ryges på arbejdslokaliteter, som alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen eller der er besluttet at indrette rygerum eller rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet er enig med Arbejdstilsynet i, at virksomheden skal sikre, at der ikke ryges indendørs på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljøklagenævnet er desuden enig med Arbejdstilsynet i, at klagen over strakspåbuddet ikke har opsættende virkning.

[navn udeladt] er derfor forpligtet til at efterkomme Arbejdstilsynets påbud mens klagen behandles af Arbejdsmiljøklagenævnet.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder således Arbejdstilsynets afgørelse af 29. februar 2008.

B E G R U N D E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet har ved sin afgørelse lagt følgende til grund:

at der blev røget inde i et større fælles lokale for brugerne, hvor de ansatte havde arbejdsrum

at der var tale om både brugere og ansatte, som røg under Arbejdstilsynets besøg

at Arbejdstilsynet ankom til [navn udeladt] mellem 9.00 — 10.00. På dette tidspunkt var luften i fælleslokalet præget af tobaksrøg, som efter besøget medførte, at tilsynsførerens tøj havde en stærk lugt af røg

at det større fælleslokale indeholdt cafe og spiseafdeling, opholdsafdeling med sofa/borde og et mindre sted med 2 computere

at der fra fælleslokalet var den eneste indgang til fælleskontor for personale, hvor igennem der også var adgang til toilet og garderobe for ansatte

at der fra fællesrummet var en dør ind til et mindre musiklokale

at køkkenet, hvor ansatte arbejdede, lå i åben tilslutning til cafe og spiseafdeling

at personalet gik igennem fællesrummet, når de skulle hente varer til køkken og cafe

at der i modsat ende af fællesrummet i forhold til hvor køkken og cafe var beliggende, var en dør, som gav adgang til flere mindre lokaler, bl.a. kartoffelskrællerum, hvor Arbejdstilsynet fik oplyst, at flere forskellige frivillige dagligt skrællede kartofler. Der var et køle- og fryserum og depot /lagerlokaler. Bagerst var der et værksted/lager for de ansatte. Endvidere var der et større rum, beliggende midt mellem ovenstående mindre rum. Dette rum var man i gang med at indrette til et aktivitetsrum til brugerne

at værestedet blev brugt af ca. 100 brugere dagligt

at brugerne var narkomaner, alkoholikere, hjemløse, psykisk syge og personer, som kom på grund af ensomhed

at stedet havde åbent dagligt mellem kl. 8.00 og 20.30

at der var ansat 2 personer på flex-job, 4 social-arbejdere, en køkkenmedhjælper og en i projekt

at der derudover var et antal frivillige tilknyttet stedet

at de ansattes arbejdsfunktioner bl.a. var at lave mad til brugerne, at have samtaler med brugerne, samt diverse praktiske funktioner på stedet.

Det fremgår af § 4 og § 6, stk. 1 i lov om røgfri miljøer, at det ikke er tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser, og i de lokaliteter m.v., der er omfattet af loven, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser.

Ifølge § 2, stk. 1 i loven fremgår det, at loven finder anvendelse på følgende lokaliteter:

arbejdspladser, herunder offshoreanlæg,

institutioner og skoler for børn og unge,

øvrige uddannelsesinstitutioner,

indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang,

kollektive transportmidler og taxaer samt

serveringssteder.

Af samme lovs § 6, stk. 2 fremgår det, at det kan besluttes, at det er tilladt at ryge i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen. Endelig fremgår det af § 6, stk. 3, at det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.

Af bemærkningerne til Forslag til lov om røgfri miljøer - L 191 - til § 6 fremgår det, at hovedreglen er, at der ikke må ryges på indendørs arbejdspladser, og at der med en indendørs arbejdsplads forstås lokaler, hvor en arbejdstager udfører sit arbejde.

I væresteder, varmestuer og lignende tilbud til socialt udsatte, hvor der kun er ét opholdsrum for brugerne, kan der besluttes, at rygning er tilladt. Det fremgår af § 13 i loven.

Af bemærkningerne til § 13 fremgår det, at der med bestemmelsen åbnes mulighed for, at der må ryges i væresteder, varmestuer og lignende tilbud for socialt udsatte, hvor der kun er ét opholdsrum for brugerne med den begrundelse, at et forbud mod rygning formentlig ville bevirke, at det ikke ville være muligt at gennemføre en social indsats for en målgruppe, hvoraf andelen af rygere formentlig er tæt på 100 %.

Det er arbejdsgiveren, indehaveren, restauratøren, bestyreren eller forpagteren, der skal sørge for, at rygning kun sker i overensstemmelse med reglerne. Det fremgår af § 23 i lov om røgfri miljøer.

Arbejdsmiljøklagenævnet finder, at værestedet [navn udeladt] er en arbejdsplads med ansatte og som følge deraf er omfattet af reglerne i lov om røgfri miljøer. Det er derfor ikke tilladt at ryge i værestedets lokaliteter, medmindre det er besluttet, at det er tilladt at ryge i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen, eller det er besluttet at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.

Arbejdsmiljøklagenævnet finder ikke, at værestedet [navn udeladt] er omfattet af bestemmelsen i § 13, da der ifølge den indsendte skitse over værestedets lokaler findes mere end ét opholdsrum.

Endvidere finder nævnet, at der må lægges vægt på, at hensigten med bestemmelsen i § 13 er, at give de små væresteder med kun ét opholdsrum, hvor der på grund af pladsforholdene ikke kan indrettes et rygerum mulighed for at tillade rygning.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag er tale om et værested med flere både større og mindre lokaler, hvor der ville være mulighed for at indrette enten rygerum eller rygekabiner.

Opsættende virkning

Arbejdstilsynet varetager tilsynet med overholdelse af lov om røgfri miljøer. Det fremgår af lovens § 24, hvor der henvises til § 79 a i lov om arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod lovgivningen om røgfri miljøer, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist. Det fremgår af arbejdsmiljøloven § 79 a, stk. 1.

Klage over de afgørelser, som Arbejdstilsynet træffer, kan indbringes for Arbejdsmil-jøklagenævnet, og i den forbindelse gælder de regler, der er gældende for klager på arbejdsmiljølovens område. Det fremgår af arbejdsmiljøloven § 79, stk. 4.

De regler, der gælder for behandlingen af klager på arbejdsmiljølovens område fremgår af arbejdsmiljølovens § 81, stk. 1-5.

Arbejdsmiljøklagenævnet finder, at der i arbejdsmiljøloven ikke er hjemmel til at tillægge en klage over strakspåbud opsættende virkning. Det fremgår af sidste del af arbejdsmiljølovens § 81, stk. 3, som henviser til arbejdsmiljølovens § 77, stk. 1. Dette uanset, at der måtte være tale om en principiel prøvelse af en ny lovbestemmelse.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til:

§ 2, stk. 1, § 4, § 6, § 13, § 23 og § 24 i lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

§ 77, stk. 1, § 79 a, stk. 4 samt § 81, stk. 3 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 med de ændringer, der følger af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet.

På klagenævnets vegne

[navn udeladt]

fuldmægtig

Kopi til

Arbejdstilsynet,

De kan læse om afgørelsens retlige grundlag på de følgende sider.

Regler:

Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Kapitel 1 - Lovens formål, anvendelsesområde m.v.

§ 2. Loven finder anvendelse på arbejdspladser, herunder offshoreanlæg, institutioner og skoler for børn og unge, øvrige uddannelsesinstitutioner, indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang, kollektive transportmidler og taxaer samt serveringssteder.

Stk. 2….

Kapitel 2 - Generelle bestemmelser

§ 4. I lokaliteter m.v., der er omfattet af loven, er det ikke tilladt at ryge indendørs, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser.

Kapitel 3 - Arbejdspladser, institutioner, skoler m.v.

Indendørs arbejdspladser

§ 6. Det er ikke tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser, jf. § 4.

Stk. 2. Det kan besluttes, at det er tilladt at ryge i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen.

Stk. 3. Det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.

Særlige arbejdspladser

§ 13. I væresteder, varmestuer og lignende tilbud til socialt udsatte, hvor der kun er ét opholdsrum for brugerne, kan det besluttes, at rygning er tilladt.

Kapitel 6 – Tilsynsbestemmelser

§ 23. Arbejdsgiveren, indehaveren, restauratøren, bestyreren og forpagteren skal sørge for, at rygning kun sker i overensstemmelse med reglerne i denne lov.

§ 24. Tilsynet med overholdelsen af denne lov og de regler, der udstedes i medfør af denne lov, varetages af Arbejdstilsynet, jf. § 79 a i lov om arbejdsmiljø, Søfartsstyrelsen, jf. § 20 a i lov om sikkerhed til søs, og transport- og energiministeren, jf. § 150 f i lov om luftfart og § 66 a i offshoresikkerhedsloven.

Lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 med de ændringer, der følger af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

§ 77. Arbejdstilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, bringes i orden straks eller inden en frist.

Stk. 2.

§ 79 a. Arbejdstilsynet fører som led i tilsynsvirksomheden efter denne lov tilsyn med overholdelsen af lovgivningen om røgfri miljøer. Arbejdstilsynet kan, eventuelt på nærmere angivne vilkår, påbyde, at forhold, der strider mod lovgivningen om røgfri miljøer, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.

Stk. 2.

Stk. 3.

Stk. 4. Klage over afgørelser, der træffes af Arbejdstilsynet efter stk. 1, kan in dbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet. § 81, stk. 1-5, finder tilsvarende anvendelse.

§ 81.

Stk. 2.

Stk. 3. Rettidig klage har opsættende virkning, indtil Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse foreligger, eller nævnet bestemmer andet. Klager over afgørelser om forhold efter § 77, stk. 1, som skal bringes i orden straks, samt afgørelser efter § 77, stk. 2 og 3, har ikke opsættende virkning.

Stk. 4.