Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage - fødevarehygiejne - egenkontrolprogram

Resumé

Fødevarekontrollens Rejsehold konstaterede på et tilsyn hos en slagter, at virksomheden ikke kunne fremvise egenkontrolprocedurer for optøning af frostvarer og marinering af fjerkræ samt, at der ikke kunne fremvises egenkontrolresultater for opbevaring af kølepligtige fødevarer. Endvidere blev det konstateret, at optøet fjerkræ blev opbevaret oven over bl.a. leverpostej og karse, selvom der i virksomhedens egenkontrolprogram fremgik, at »Fjerkræ holdes adskilt fra andre råvarer og færdigvarer«. Herudover optøede virksomheden fjerkræ og svinekød i kælderen ved 12-14° C.

Virksomheden blev derfor af fødevareregionen påbudt at revidere sit egenkontrolprogram, således at egenkontrollen var i overensstemmelse med de faktiske forhold i virksomheden.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager fastholdt delvis fødevareregionens afgørelse. Sekretariatet var enig i, at virksomheden skulle revidere egenkontrolprogrammet, så der var egenkontrolprocedurer for temperaturkontrol samt for optøning af frostvarer og marinering af fjerkræ. Fødevareregionens påbud om at revidere egenkontrolprogrammet i overensstemmelse med de faktiske forhold i virksomheden, fandt sekretariatet ikke for korrekt for så vidt angik optøning af ænder, da de faktiske forhold i virksomheden var i strid med hygiejneforordningen. Sekretariatet fandt derfor, at virksomheden enten skulle følge sit egenkontrolprogram eller alternativt revidere det i overensstemmelse med de faktiske aktiviteter i virksomheden, forudsat at disse var i overensstemmelse med fødevarelovgivningen, herunder hygiejnereglerne.

Advokatfirma Mazanti-Andersen,
Korsø Jensen & Partnere
Att.: Advokat Ebbe Mogensen
St. Kongensgade 69
1264 København K
Den 15. august 2008
Sagsnr.: 80/12841
Ref.: LKHA
Tlf.: 33 95 14 13

Delvis stadfæstelse af afgørelse om at revidere egenkontrolprogrammet

Advokatfirma Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere har, på vegne af NN, ved brev af 12. februar 2008 klaget over afgørelse af 23. januar 2008 fra Fødevarekontrollens Rejsehold (på vegne af Fødevareregion Øst), om påbud om at revidere egenkontrolprogrammet, således at egenkontrollen er i overensstemmelse med de faktiske forhold i virksomheden.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og stadfæster delvis afgørelsen. NN skal således revidere egenkontrolprogrammet, således at der kan forefindes egenkontrolprocedurer for temperaturkontrol samt optøning af frostvarer og marinering af fjerkræ.

For så vidt angår fjerkræ, der blev optøet oven over færdigvarer, finder Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager, at virksomheden indskærpes at følge sit egenkontrolprogram, hvoraf det fremgår, at »Fjerkræ holdes adskilt fra andre råvarer og færdigvarer«. Hvis egenkontrolprogrammet imidlertid ikke længere er i overensstemmelse med de faktiske aktiviteter i virksomheden, skal virksomheden revidere sit egenkontrolprogram, således at dette er tilfældet, dog således at fødevarelovgivningen, herunder hygiejnereglerne, overholdes.

De kan læse mere om afgørelsen og begrundelsen for afgørelsen nedenfor.

Sagens omstændigheder

På et tilsyn den 21. december 2007 i NN konstaterede Fødevarekontrollens Rejsehold, at virksomheden ikke kunne fremvise egenkontrolprocedurer for optøning af frostvarer og marinering af fjerkræ samt, at der ikke kunne fremvises egenkontrolresultater for opbevaring af kølepligtige fødevarer.

Det fremgår videre af sagen, at Fødevarekontrollens Rejsehold på tilsynet konstaterede, at fjerkræ blev opbevaret sammen med andre fødevarer, selvom der i virksomhedens egenkontrolprogram fremgik, at »Fjerkræ holdes adskilt fra andre råvarer og færdigvarer«. Det var rejseholdets vurdering, at der var risiko for forurening af andre fødevarer, herunder bl.a. leverpostej og karse, idet optøet fjerkræ lå oven over disse færdigvarer.

Rejseholdet konstaterede endvidere, at der blev optøet ikke ubetydelige mængder fjerkræ og svinekød i kælderen ved mellem 12˚C og 14˚C. Det fremgår af kontrolrapporten, at ænderne var ankommet i virksomheden den 18. december 2007 ved en transporttemperatur på -20˚C, og herefter havde ligget i kælderen uden for køl.

Fødevarekontrollens Rejsehold påbød ved brev af 23. januar 2008 på vegne af Fødevareregion Øst, NN at revidere egenkontrolprogrammet, således at egenkontrollen er i overensstemmelse med de faktiske forhold i virksomheden, jf. § 52 i fødevareloven1). Der er i afgørelsen henvist til autorisationsbekendtgørelsens2) § 28, hvorefter en virksomhed skal udarbejde og følge et egenkontrolprogram, der sikrer og dokumenterer, at fødevarerne opfylder hygiejnereglerne.

NN fik ligeledes et bødeforlæg på kr. 15.000,- for ovennævnte.

Advokatfirma Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere klagede ved brev af 12. februar 2008, på vegne af NN, over ovennævnte afgørelse. Til støtte for klagen er det anført, at fødevareregionen tidligere har kontrolleret virksomhedens egenkontrolprogram og fundet det tilfredsstillende samt, at rejseholdet var i virksomheden på den travleste arbejdsdag, og dette var grunden til, at de pågældende papirer på egenkontrolproceduren ikke kunne findes. Der er henvist til en kontrolrapport fra 8. november 2007, hvoraf fremgår, at virksomheden kunne fremlægge dokumentation for temperaturkontrol. Der er ligeledes klaget over, at klagevejledningen i afgørelsen ikke indeholdt navn og adresse på den fødevareregion, hvortil klagen skulle sendes.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers bemærkninger

Det følger af autorisationsbekendtgørelsen, at en virksomhed udover den egenkontrol der følger af hygiejneforordningens3) artikel 4, stk. 1, eller artikel 5, i relevant omfang skal udarbejde og følge et egenkontrolprogram, der sikrer og dokumenterer, at fødevarerne, materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og virksomheden opfylder fødevarelovgivningen, jf. § 28.

Egenkontrollen har til formål at sikre, at virksomheden har procedurer til at overvåge, at produkterne ikke udgør en sundhedsmæssig risiko, og at fødevarelovgivningen i øvrigt overholdes. En virksomhed skal løbende dokumentere egenkontrollen og registrere afvigelser.

En virksomhed har pligt til løbende at foretage en gennemgang af egenkontrollen for bl.a. til stadighed at sikre den fornødne fødevaresikkerhed samt at indarbejde ny viden. Egenkontrollen skal ligeledes tilpasses, når der sker ændringer i virksomhedens aktiviteter, der ikke svarer til det, der er beskrevet i egenkontrolprogrammet, jf. autorisationsbekendtgørelsens § 28 sammenholdt med hygiejneforordningens artikel 5, stk. 4, litra b.

Fødevareregionerne kan påbyde en virksomhed at etablere særlige kontrolprocedurer eller at revidere egenkontrolprogrammet, hvis der konstateres fejl eller mangler, jf. hygiejneforordningens artikel 5, stk. 2, litra g sammenholdt med fødevarelovens § 52.

Af sagen fremgår, at NN ikke på kontrolbesøget kunne fremvise egenkontrolprocedurer for temperaturkontrol af køle-/fryserum.

Fødevarevirksomheder har pligt til at fastlægge og gennemføre effektive overvågningsprocedurer på kritiske kontrolpunkter, jf. hygiejneforordningens artikel 5, stk. 1, litra d.

En virksomhed skal i sit egenkontrolprogram kunne dokumentere kontrol og overvågning af temperaturerne. NN havde derfor pligt til at foretage temperaturkontrol af køle-/fryserum samt at fremvise dokumentation herfor.

På kontrolbesøget blev det ligeledes konstateret, at der lå ænder og svinekød i kælderen til optøning ved en omgivende temperatur på 12-14˚C. Af sagen fremgår, at ænderne havde ligget i kælderen siden den 18. december 2007, uden at der var foretaget temperaturkontrol. Rejseholdet konstaterede, at NN ikke kunne fremvise egenkontrolprocedurer for optøning af frostvarer.

Som ovenfor anført, har fødevarevirksomheder pligt til at fastlægge og gennemføre effektive overvågningsprocedurer på kritiske kontrolpunkter samt at fremvise disse på et kontrolbesøg. Optøning og køleopbevaring anses for kritiske kontrolpunkter, hvorfor det kræver et egenkontrolprogram med effektive overvågningsprocedurer, kontrol og dokumentation, jf. nærmere hygiejneforordningens artikel 5, stk. 2, sammenholdt med autorisationsbekendtgørelsens § 28. Det kan hertil tilføjes, at opbevaringstemperaturen for ænder i detail maksimalt må være 5˚C, jf. hygiejnebekendtgørelsens4) § 23, jf. bilag 3.

Det blev ligeledes konstateret, at der ikke var egenkontrolprocedurer for marinering af fjerkræ. For så vidt angår marinering af fjerkræ, er der en række risici forbundet med marinering, hvorfor der ligeledes af egenkontrolprogrammet skal fremgå egenkontrolprocedurer, jf. autorisationsbekendtgørelsens § 28, jf. hygiejneforordningens artikel 4 og artikel 5.

Til Advokatfirma Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partneres argument om, at fødevareregionen ikke tidligere har kritiseret virksomhedens egenkontrolprogram, kan anføres, at det er virksomheden, der har ansvaret for, at fødevarelovgivningen overholdes. At tidligere kontrolbesøg ikke har givet anledning til at kritisere egenkontrolprogrammet, kan ikke tages til udtryk for, at alt er i orden, og at egenkontrollen ikke løbende skal revideres. Fødevarekontrollen foretager på sit besøg kontrol af udvalgte områder i virksomheden. Som ovenfor anført, er det virksomhedens pligt løbende at foretage en gennemgang af egenkontrollen for bl.a. at sikre den fornødne fødevaresikkerhed.

Under kontrolbesøget kunne det yderligere konstateres, at egenkontrolprogrammet ikke svarede til de faktiske forhold i NN. Fjerkræ blev optøet oven over færdigvarer som leverpostej og karse, hvor rejseholdet fandt, at der var risiko for forurening. Af egenkontrolprogrammet fremgik: »Fjerkræ holdes adskilt fra andre råvarer og færdigvarer«.

Optøning af fødevarer skal foregå ved, at varen ved hensigtsmæssig placering sikres mod forurening og anden hygiejnisk forringelse. Herudover skal det sikres, at fødevarerne, der optøs, ikke forurener andre fødevarer, fx ved at der drypper saft mv., jf. hygiejneforordningens bilag II, kapitel 9, pkt. 7.

Et egenkontrolprogram skal svare til de aktiviteter, der faktisk foregår i virksomheden. En virksomhed skal tilpasse egenkontrolprogrammet, hvis de faktiske handlinger i virksomheden ændrer sig, og derved fraviger egenkontrolprogrammet. Det er dog en forudsætning, at de faktiske aktiviteter, der er nedskrevet i egenkontrolprogrammet, overholder fødevarelovgivningen.

I den foreliggende sag svarede NNs procedure for optøning af ænder ikke til egenkontrolprogrammet, da ænderne ikke i alle tilfælde blev holdt adskilt fra færdigvarer. Virksomheden skal derfor enten overholde sit egenkontrolprogram, hvoraf fremgår at »Fjerkræ holdes adskilt fra andre råvarer og færdigvarer« eller foretage ændringer, der ikke er i strid med fødevarelovgivningen.

Af ovennævnte kan sluttes, at NN ikke havde den fornødne egenkontrolprocedurer for temperaturkontrol, for optøning og marinering af fjerkræ samt ikke foretog handlinger svarende til egenkontrolprogrammet. Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager finder det korrekt, at Fødevarekontrollens Rejsehold, på vegne af Fødevareregion Øst, påbød virksomheden at revidere egenkontrolprogrammet for så vidt angår egenkontrolprocedurer for temperaturkontrol og optøning af frostvarer og marinering af fjerkræ.

Fødevareregionens påbud om at revidere egenkontrolprogrammet i overensstemmelse med de faktiske forhold i virksomheden, finder Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager ikke for korrekt for så vidt angår optøning af ænder, da de faktiske forhold i virksomheden, hvorefter der optøs fjerkræ ovenover færdigvarer med risiko for at saft drypper ned, er i strid med hygiejneforordningen. Sekretariatet finder derfor, at NN enten skal følge sit egenkontrolprogram eller alternativt revidere det i overensstemmelse med de faktiske aktiviteter i virksomheden, dog således at fødevarelovgivningen, herunder hygiejnereglerne, overholdes.

Advokatfirma Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partneres har anført, at klagevejledningen i fødevareregionens afgørelse var utilstrækkelig, da det var uklart, hvortil klagen skulle sendes.

Af klagevejledningen i afgørelsen fremgår:

»De kan påklage afgørelsen til Fødevarestyrelsen, centralt inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev.

Hvis De vælger at klage, skal De sende klagen til fødevareregionen.

Klagen skal være modtaget i fødevareregionen, inden fristens udløb.

Klager modtaget efter fristens udløb vil normalt ikke blive behandlet.«

På afgørelsens brevpapir fremgår alene adressen på Fødevareregion Øst, ligesom det af afgørelsen fremgår, at rejseholdet traf afgørelsen på vegne af Fødevareregion Øst.

En afgørelse skal når den meddeles skriftligt og ikke giver den pågældende part fuldt ud medhold, være ledsaget af en klagevejledning med angivelse af klageinstans og med oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder en eventuel tidsfrist, jf. forvaltningslovens § 25.

Selvom det i klagevejledningen kunne være skrevet tydeligere, hvor en klage skulle sendes til, er klagevejledningen imidlertid ikke i strid med forvaltningsloven og Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager finder ikke grund til at kritisere afgørelsens klagevejledning.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager stadfæster af ovennævnte grunde delvis Fødevarekontrollens Rejseholds afgørelse af 23. januar 2008. NN skal således revidere egenkontrolprogrammet, således at der kan forefindes egenkontrolprocedurer for temperaturkontrol samt optøning af frostvarer og marinering af fjerkræ.

For så vidt angår fjerkræ, der blev optøet oven over færdigvarer, finder Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager, at virksomheden indskærpes at følge sit egenkontrolprogram, hvoraf det fremgår, at »Fjerkræ holdes adskilt fra andre råvarer og færdigvarer«. Hvis egenkontrolprogrammet imidlertid ikke længere er i overensstemmelse med de faktiske aktiviteter i virksomheden, skal virksomheden revidere sit egenkontrolprogram, således at dette er tilfældet, dog således at fødevarelovgivningen, herunder hygiejnereglerne, overholdes.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fødevarekontrollens Rejsehold og Fødevareregion Øst, modtager kopi af denne afgørelse.

Venlig hilsen

Line Kirketoft Hansen

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) Lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer, med senere ændringer.

2) Bekendtgørelse nr. 771 af 6. juli 2006 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder samt egenkontrol, med senere ændringer.

3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne.

4) Bekendtgørelse nr. 788 af 24. juli 2008 om fødevarehygiejne (tilsvarende bestemmelse var i bekendtgørelse nr. 773 af 6. juli 2006 om fødevarehygiejne, der var gældende da Fødevarekontrollens Rejsehold traf afgørelse i nærværende sag).