Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-666

Resumé

Klager – en person – klagede over en berigtigelse på www.journalisten.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet lægger til grund, at www.journalisten.dk og [K] var enige om at berigtige oplysningen om krydsklipningen.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktørens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne får mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen, jf. punkt A.7.

Pressenævnet finder, at det af hensyn til nye læsere var hensigtsmæssigt, at www.journalisten.dk bragte en artikel med den indarbejdede rettelse. Læsere af den oprindelige artikel med fejlen kan imidlertid ikke forventes på ny at klikke ind på artiklen og på den måde blive gjort bekendt med rettelsen. Disse læsere har således ikke fået tilstrækkelig mulighed for at blive opmærksom på rettelsen, som derfor – i tillæg til artiklen med den indarbejdede rettelse – burde have været bragt særskilt på websitet som en nyhed med samme placering som den oprindelige artikel. Da praksis vedrørende berigtigelser på hjemmesider tidligere har været uklar, finder nævnet imidlertid ikke grundlag for at udtale kritik i dette tilfælde.

Under hensyn til det oplyste om den korrespondance m.v., som klagen gav anledning til, udtaler nævnet ikke kritik af, at berigtigelsen først blev offentliggjort den 27. marts 2008.

[K] har klaget til Pressenævnet over en berigtigelse på www.journalisten.dk den 27. marts 2008, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

www.journalisten.dk bragte den 7. marts 2008 en artikel under overskriften ”Demonstration mod DR-dokumenter”. Avisen foretog den 27. marts 2008 en rettelse til artiklen og bragte samme dag artiklen med rettelsen indarbejdet:

”Researcheren [A] har indkaldt til demonstration fredag aften mod dokumentarfilmen ”Flugten fra Grønland”. Hun mener, filmen manipulerer og fastholder Grønland i et stereotypt skræmmebillede. (Rettet 27. marts.)

Anledningen til demonstrationen er, at filmen er nomineret til Billed-Bladets tv-oscar, der fredag aften uddeles på Hotel D’Angleterre. Men når prisernes deles ud, vil der således stå en flok mennesker udenfor med krav om, at ”Flugten fra Grønland” ikke skal hædres.

»Vi protesterer mod den unuancerede mediedækning af grønlandske forhold. Jeg er træt af, at mine venner tror, jeg vader rundt i en masse elendighed,« siger [A] til Journalisten.dk.

Hun arbejder professionelt med film og medvirkede som researcher til filmen, da hun bor på Grønland.

[A] mener, at instruktøren [K] har manipuleret med krydsklip og brugt uproblematiske situationer til at fremstille social armod.

Filmen krydsklipper blandt andet mellem fulde mennesker i Nuuk og mennesker ved gamle fangstpladshuse i byen Nanortalik.

»De folk, der bor der om sommeren, bor der jo ikke af nød, men af lyst. Det er ren hygge. Selvfølgelig skal han vise elendigheden, men det skal være den rigtige elendighed,« siger [A], der også personligt føler sig ført bag lyset af instruktøren, da hun havde fået indtryk af, at han ville lave en nuanceret dokumentar om Grønland set med grønlændernes egne øjne.

Hun har tidligere henvendt sig til DR for at protestere mod klipningen, uden at der er kommet noget ud af det. Heller ikke filmens instruktør, [K], mener, der er noget at diskutere.

»Der er ikke fundet fejl i filmen, og den er ikke anmeldt til Pressenævnet. Det ville klæde debatten mere at diskutere, hvad man gør for børn og unge, i stedet for at diskutere min film fire måneder efter premieren,« siger han til Politiken.

Lektor i eskimologi [B] synes heller ikke, filmen bør belønnes. Og han anfører netop som argument, at filmen ikke fører diskussionen om, hvad der reelt bliver gjort for børn og unge.

»Det er godt, at temaer som incest og socialt armod bliver bragt frem, men de bliver ikke behandlet ordentligt og nuanceret. I filmen hører man slet ikke om de mange ressourcer, der bliver brugt på at løse problemerne,« siger [B].

Han anerkender, at filmen har været med til at skabe en debat, men det har ikke været en god debat.

»Man sidder og tænker: Hold fast en bananrepublik! Filmen giver simpelthen ikke vidensgrundlag for en konstruktiv og god debat. Se bare Dansk Folkepartis reaktion om, at de alle skulle sættes under administration,« siger han.

Demonstrationen foran Hotel D’Angleterre er anmeldt til kl. 17.30. [A] håber på flere hundrede demonstrerende.

Filmens instruktør [K] har efterfølgende anfægtet dele af [A]s fremstilling. Læs om hans kritik her [link til artiklen ”Ordkrig om kritik af Grønlandsdokumentar” af 10. marts 2008].

Rettelse:

Det er ikke korrekt - som vi ovenstående skriver - at filmen krydsklipper mellem fulde grønlændere og mennesker i Nanortalik. De to sekvenser ligger i hver sin ende af filmen. Journalisten.dk beklager. (Tilføjet 27. marts.)”

2. Parternes synspunkter

2.1. [K]s synspunkter

[K] har anført, at www.journalisten.dk’s praksis vedrørende berigtigelse af fejl i mediets netartikler ikke giver oprindelige læsere mulighed for at blive gjort bekendt med rettelser. Journalisten vælger at rette i selve artiklen uden på sin forside at oplyse om, at der forekom en faktuel fejl i artiklen af 7. marts 2008. Det kræver, at læserne skal tjekke gamle artikler for berigtigelser. Det fremgik ikke klart af den rettede artikel af 27. marts 2008, at der var tale om en berigtigelse af en allerede offentliggjort artikel. www.journalisten.dk burde have skrevet en almindelig artikel, hvori de gjorde opmærksom på fejlen.

[K] har videre anført, at han den 10. marts 2008 kontaktede den ansvarshavende redaktør med henblik på at få bragt en berigtigelse. Først den 27. marts 2008 berigtigede journalisten.dk forholdet.

2.2. www.journalisten.dk’s synspunkter

www.journalisten.dk har anført, at man i artiklens indledning tilføjede ”(Rettet 27. marts)”, så læsere, der kun læser overskriften og indledningen, også bliver gjort opmærksom på rettelsen. I slutningen af artiklen redegøres der nærmere for rettelsen i et afsnit med overskriften ”Rettelse”.

www.journalisten.dk har anført, at fremgangsmåden er en effektiv rettelse, idet 50 procent af en hjemmesides trafik kommer fra søgemaskiner og 25 procent kommer fra henvisninger fra andre sites. Kun 25 procent hits kommer direkte fra forsiden af www.journalisten.dk. Det betyder, at de læsere, der måtte søge på klagers navn eller dokumentarens navn i søgemaskiner, vil komme direkte til den rettede artikel. Det er det, der har betydning for eftertiden, ikke om rettelsen har været bragt på forsiden af hjemmesiden. Rettelsespolitikken stemmer overens med andre netmediers rettelsespolitik. I meget grove sager kan rettelser lægges på forsiden.

www.journalisten.dk har herudover anført, at man sikrede en grundig behandling af sagen ved den 10. marts 2008 at bringe den opfølgende artikel ”Ordkrig om kritik af Grønlands-dokumentar”, hvori [K] udtaler sig. Artiklen ”Demonstration mod DR-dokumentar” linker til artiklen. Efter den 10. marts 2008 rettede klager pr. e-mail henvendelse med flere krav om berigtigelse, herunder vedrørende krydsklipningen mellem Nanortalik og fulde folk i Nuuk. En række af [K]s klagepunkter kunne ikke imødekommes, men man konstaterede ved gennemsyn af filmen, at der var en faktuel fejl i artiklen. Fejlen forekom mediet at være bagatelagtig, men der skete rettelse, da fejlen var af betydning for klager. Klagen gav anledning til korrespondance m.v., som tog tid, og rettelsen blev derfor desværre først bragt den 27. marts 2008.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Thomas Rørdam, Jan Kristensen, Lene Sarup og Bodil Mørkøv Ullerup.

Pressenævnet lægger til grund, at www.journalisten.dk og [K] var enige om at berigtige oplysningen om krydsklipningen.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktørens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne får mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen, jf. punkt A.7.

Pressenævnet finder, at det af hensyn til nye læsere var hensigtsmæssigt, at www.journalisten.dk bragte en artikel med den indarbejdede rettelse. Læsere af den oprindelige artikel med fejlen kan imidlertid ikke forventes på ny at klikke ind på artiklen og på den måde blive gjort bekendt med rettelsen. Disse læsere har således ikke fået tilstrækkelig mulighed for at blive opmærksom på rettelsen, som derfor – i tillæg til artiklen med den indarbejdede rettelse – burde have været bragt særskilt på websitet som en nyhed med samme placering som den oprindelige artikel. Da praksis vedrørende berigtigelser på hjemmesider tidligere har været uklar, finder nævnet imidlertid ikke grundlag for at udtale kritik i dette tilfælde.

Under hensyn til det oplyste om den korrespondance m.v., som klagen gav anledning til, udtaler nævnet ikke kritik af, at berigtigelsen først blev offentliggjort den 27. marts 2008.

Afgjort den 28. maj 2008