Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Klage over påbud om tilbagetrækning af to produkter (et kosttilskud og en fødevare til særlige medicinske formål), der er produceret i Danmark med henblik på markedsføring i andre samhandelslande

Resumé

Fødevarestyrelsen har omgjort en fødevareregions påbud om, at en virksomhed skulle trække to produkter, der var produceret i Danmark med henblik på markedsføring i to andre samhandelslande, tilbage fra markedet. Begrundelsen var, at produkterne ikke opfyldte de danske regler for markedsføring i Danmark.

Produkt A fremstilles af virksomheden i Danmark, som eksporterer det til et andet samhandelsland, hvor det skal sælges som kosttilskud. Produktet indeholder aktivstoffet methyl-sulfonyl-methan (MSM). Da der ikke i henhold til kosttilskudsdirektivet er fastsat nærmere regler for anvendelsen af stoffer med ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, gælder der nationale regler på området. Regionen har vurderet, at MSM var tilsat produktet som et næringsstof. I henhold til § 5, stk. 3, i kosttilskudsbekendtgørelsen skal tilsætningsstoffer, der anvendes i kosttilskud, være godkendt i henhold til reglerne i tilsætningsstofbekendtgørelsen. Dette omfatter bl.a. anmeldelse af næringsstoffer, der er tilsat kosttilskudsprodukter som tilsætningsstoffer, jf. § 21, stk. 1, nr. 4, i tilsætningsstofbekendtgørelsen.

Produkt B fremstilles af virksomheden i Danmark, som eksporterer det til et andet samhandelsland, hvor det skal sælges som en fødevare til særlige medicinske formål. Fødevarestyrelsen har tidligere vurderet, at produktet ikke opfylder betingelserne for at være en fødevare til særlige medicinske formål i henhold til bekendtgørelsen om fødevarer til særlige medicinske formål. Virksomheden har klaget over denne vurdering til Fødevareministeriets departement.

Fødevarestyrelsen fandt, at virksomheden ikke forud for markedsføring af produkterne i de to EU-lande er forpligtet til at sikre, at produkterne kan markedsføres lovligt i Danmark. Det er afgørende, at produkterne ikke umiddelbart ser ud til at være, herunder potentielt, sundhedsskadelige.

Udførsel til samhandelslande kan ske på følgende vilkår:

1. Produktet må ikke udgøre nogen sundhedsrisiko.

2. Virksomheden skal indføre egenkontrolprocedurer, der sikrer, at produkterne ikke markedsføres i Danmark og kun udføres til lande, hvor produkterne lovligt kan markedsføres.

3. Virksomheden skal dokumentere over for den relevante fødevareregion, at produkterne overholder eventuelle fælleskabsbestemmelser.

Hvis virksomheden ønsker at markedsføre lignende produkter på det danske marked, skal de overholde de relevante regler for markedsføring i Danmark.

Fødevarestyrelsens afgørelse af 11. juli 2008 (j.nr. 2008-20-272-02805) erstatter styrelsens afgørelse af 31. januar 2008 (j.nr. 2007-20-272-02567).