Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-683

Resumé

3 klagere – en institution og to voksne på vegne af deres børn – klagede over en udsendelse i TV 2, www.tv2.dk og www.sputnik.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I indslagene henholdsvis den 5. og 16. maj 2008 beskrives en strejke blandt pædagogmedhjælpere og en mulig strejke blandt pædagoger. Billedmaterialet i indslagene hidrører bl.a. fra en institution, hvor TV 2 efter det oplyste filmede med institutionslederens samtykke på betingelse af, at de filmede børns forældre gav tilladelse til offentliggørelsen. Efter parternes oplysninger fik TV 2 ikke tilladelse fra [A] og [B]s forældre.

Pressenævnet finder det beklageligt, at TV 2 i strid med aftalen herom ikke indhentede samtykke fra forældrene. Da indholdet af indslagene og indslagene i øvrigt ikke er krænkende for de afbildede børn, udtaler nævnet ikke kritik af offentliggørelsen den 5. maj 2008.

TV 2 offentliggjorde imidlertid den 16. maj 2008 igen billedmaterialet, selvom tv-stationen på dette tidspunkt var bekendt med, at aftalen om forældresamtykke ikke var overholdt, og at der var indgået aftale om ikke at offentliggøre billedmaterialet på ny. Nævnet finder, at TV 2 ved ikke at hindre, at billedmaterialet blev genanvendt den 16. maj 2008, har tilsidesat god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik heraf.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2, www.tv2.dk og www.sputnik.dk at offentliggøre et kendelsesresume.

[K1] har ved konstitueret leder [C], klaget til Pressenævnet over en udsendelse på TV 2, www.tv2.dk og www.sputnik.dk den 5. maj 2008 samt udsendelser den 16. maj 2008 på TV 2, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen indgives tillige i henhold til fuldmagt fra [K3] på vegne af sønnen [B] og fra [K2] på vegne af sønnen [A].

1 Sagsfremstilling

TV 2 sendte den 5. maj 2008 kl. 19.00 udsendelsen ”Nyhederne” med et indslag om strejke blandt pædagogmedhjælpere og en mulig strejke blandt pædagoger i forbindelse med overenskomstforhandlinger. Pædagogerne skulle ved en urafstemning stemme om BUPLs mæglingsforslag. I indslaget beretter to pædagoger og to forældre bl.a. om, hvordan dagligdagen fungerer under pædagogmedhjælpernes strejke. På billedsiden til indslaget ses børn fra [K1] i færd med at lege.

TV 2 sendte den 16. maj 2008 kl. 8.00, 9.00 og 10.00 udsendelsen ”Morgennyhederne”. Udsendelserne fulgte op på urafstemningen blandt pædagogerne. Optagelser fra børnehaven blev vist i udsendelserne.

2 Parternes synspunkter

2.1 [K1], [K2] og [K3]s synspunkter

[C] har anført, at hun den 5. maj 2008 gav TV 2 lov til at filme børnene i institutionen under betingelse af, at børnenes forældre fik mulighed for at tage stilling til, hvorvidt deres børn måtte indgå i udsendelsen. Den 6. maj 2008 blev hun imidlertid kontaktet en af forældrene, der ikke var informeret eller adspurgt.

[C] har videre anført, at journalist [D] over for en af de berørte forældre pr. sms oplyste, at klippet med barnet var fjernet fra hjemmesiden og fra arkivet. Efterfølgende kunne billederne imidlertid stadig findes på hjemmesiden, og den 16. maj 2008 blev billedmaterialet igen offentliggjort på såvel TV 2 som på www.tv2.dk. Samme dag kl. 15.44 beklagede redaktionschef [E] pr. mail, at aftalen var blevet brudt. Kl. 16.30 var det imidlertid stadig muligt at se billederne på hjemmesiden.

2.2 TV 2 og www.tv2.dk og www.sputnik.dk’s synspunkter

TV 2 har oplyst, at indslagene har været frit tilgængelige på www.tv2.dk det første døgn efter udsendelsestidspunktet. Herefter har nyhedsudsendelsen alene været tilgængelig på www.sputnik.dk, hvor der kræves abonnement. Efter indslaget den 5. maj 2008 blev der lagt følgende restriktioner på optagelserne: ”OBS Dreng med blå bøllehat og blå poloshirt må ikke genbruges” ([A]). Det fremgik således, at optagelserne af [A] ikke måtte genbruges. Årsagen til, at billederne kunne genbruges var, at de fejlagtigt kun blev slettet fra arkivet, men ikke også fra den fælles råbåndsserver. Optagelserne fra [K1] er nu fjernet fra TV 2’s arkiv og vil ikke indgå i fremtidige indslag.

TV 2 har beklaget, at der i strid med indgået aftale ikke blev indhentet samtykke til offentliggørelse fra forældrene til to af de filmede børn. Det er i strid med TV 2’s interne regler på området, ligesom journalisten har fået en påtale for forholdet.

TV 2 har anført, at de omhandlede optagelser hverken blev vist i en agtelsesforringende eller krænkende sammenhæng. Indslaget fokuserede ikke på nogen enkeltperson, hverken voksen eller barn.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Palle Weis, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

I indslagene henholdsvis den 5. og 16. maj 2008 beskrives en strejke blandt pædagogmedhjælpere og en mulig strejke blandt pædagoger. Billedmaterialet i indslagene hidrører bl.a. fra en institution, hvor TV 2 efter det oplyste filmede med institutionslederens samtykke på betingelse af, at de filmede børns forældre gav tilladelse til offentliggørelsen. Efter parternes oplysninger fik TV 2 ikke tilladelse fra [A] og [B]s forældre.

Pressenævnet finder det beklageligt, at TV 2 i strid med aftalen herom ikke indhentede samtykke fra forældrene. Da indholdet af indslagene og indslagene i øvrigt ikke er krænkende for de afbildede børn, udtaler nævnet ikke kritik af offentliggørelsen den 5. maj 2008.

TV 2 offentliggjorde imidlertid den 16. maj 2008 igen billedmaterialet, selvom tv-stationen på dette tidspunkt var bekendt med, at aftalen om forældresamtykke ikke var overholdt, og at der var indgået aftale om ikke at offentliggøre billedmaterialet på ny. Nævnet finder, at TV 2 ved ikke at hindre, at billedmaterialet blev genanvendt den 16. maj 2008, har tilsidesat god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik heraf.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2, www.tv2.dk og www.sputnik.dk at offentliggøre følgende:

”Pressenævnet har udtalt kritik af TV 2 og pålagt os at bringe følgende:

Den 5. maj omtalte TV 2 pædagogmedhjælpernes strejke. I den forbindelse blev forældre til børn i [K1] interviewet og børnene filmet. TV 2 havde indgået aftale med institutionen om at få lov til at filme, hvis forældrene gav tilladelse til, at deres børn måtte fremgå af optagelserne. TV 2 fik imidlertid ikke indhentet de fornødne tilladelser og kom ved en fejl til at bringe optagelserne igen den 16. maj, da optagelserne stadig fandtes på TV 2’s server.

Institutionen og forældre har klaget til Pressenævnet.

Pressenævnet finder, at TV 2 har tilsidesat god presseskik ved igen den 16. maj at offentliggøre optagelserne, selvom mediet på dette tidspunkt var klar over, at forældrene ikke havde samtykket til offentliggørelsen den 5. maj, ligesom der var indgået aftale om, at optagelserne ikke skulle vises igen. Pressenævnet udtaler derfor kritik af TV 2.

Hele Pressenævnets kendelse kan læses på www.pressenaevnet.dk.”

Afgjort den 13. august 2008