Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 30. september 2005 i sag 07.2005

A (Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark v/formand Johnny F. Storm

mod

B v/ C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og uddannelseskonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt konsulent Ane K. Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndigt medlem deltaget chefkonsulent Søren Hoffmann, Dansk Byggeri og faglig medarbejder Jørgen Drotner, TIB.

Mellem klageren, elev A, født den 3. juli 1965, og indklagede, B v/ C, blev i 2004 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 7. oktober 2004 til den 4. april 2008.

Klageren har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget den 4. marts 2005 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 50.000 kr. til klageren.

Indklagede har påstået frifindelse.

Parterne har givet personligt møde for nævnet og afgivet forklaring.

Sagens omstændigheder:

Klageren startede den 7. oktober 2004 på skoleophold på EUC Sjælland. Skoleopholdet skulle vare frem til april 2005. Indklagede ophævede uddannelsesaftale ensidigt med virkning fra den 14. januar 2005. Klageren nåede således ikke at starte i praktik hos indklagede.

Klageren har forklaret i overensstemmelse med ovenstående faktiske omstændigheder. Indklagede nævnte allerede i december 2004, at klageren ikke kunne fortsætte hos ham.

Indklagede har forklaret bl.a., at han som følge af personlige og økonomiske problemer var nødt til at opsige klageren i januar. Han lukkede i samme forbindelse sin virksomhed og har siden været lønmodtager. Det er rigtigt, at han allerede i december orienterede klageren om, at det nok ikke gik.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at ophævelsen ikke kan anses for at være afgivet i prøvetiden, og den er derfor uberettiget og erstatningspådragende.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at ophævelsen må anses for at være meddelt i prøvetiden, da klageren endnu ikke var startet i praktik.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

5 medlemmer af nævnet udtaler:

Efter erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 1, kan en uddannelsesaftale ikke opsiges af aftalens parter. Som en undtagelse hertil hedder det i erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2: ”De første 3 måneder af praktiktiden betragtes dog som en prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.”

§ 60, stk. 2, 2. pkt. har den betydning, at prøvetiden først er udløbet, når eleven har haft 3 måneder i praktik. Prøvetiden kan således strække sig ud over de første 3 måneder af ansættelsesforholdet, hvis en elev, der har påbegyndt ansættelsesforholdet i praktik, inden for de første tre måneder kommer på skoleophold. I et sådant tilfælde vil arbejdsgiveren kunne opsige aftalen uden varsel under elevens skoleophold også selvom ansættelsestiden på opsigelsestidspunktet er mere end tre måneder. Den omstændighed, at et skoleophold, som i den foreliggende sag, ligger forud for praktiktiden, kan ikke ændre herpå. Vi finder derfor, at indklagede i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, var berettiget til at opsige klageren uden varsel, idet eleven ikke på opsigelsestidspunktet havde gennemført 3 måneders praktik. Vi stemmer for at frifinde indklagede.

2 medlemmer af nævnet udtaler:

Efter ordlyden af erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, må en opsigelse uden varsel forudsætte, at praktiktiden i det mindste er påbegyndt. Da det ikke er tilfældet i den foreliggende sag, finder vi ikke at indklagede var berettiget til at opsige klageren, hvorfor klageren har krav på erstatning.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at indklagede frifindes.

T h i b e s t e m m e s :

Indklagede, B v/ C, frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.