Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0790

Resumé

Klager – en person – klagede over en forside og en artikel i SE og HØR og på seoghoer.dk

Pressenævnet bemærker, at spørgsmålet om, hvorvidt straffelovens § 267 er overtrådt, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence. Dette klagepunkt behandles derfor ikke.

Den lægefaglige vurdering af [K]s fysiske såvel som psykiske tilstand falder tillige uden for nævnets kompetence.

Genmæle

Det følger af medieansvarsloven § 36, stk. 3, at anmodning om genmæle skal fremsættes skriftligt til redaktøren senest fire uger efter offentliggørelsen af de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået. Pressenævnet har opfattet klagers tekst i brevet af 23. januar 2009 som en anmodning om genmæle. Da anmodningen er fremsendt til Pressenævnet med kopi til SE og HØR inden for klagefristen, finder nævnet ikke anledning til at afvise anmodningen, alene fordi anmodningen ikke er fremsendt til redaktøren.

Det følger videre af medieansvarslovens § 38, stk. 1, at genmælets indhold i alt væsentligt skal være begrænset til de nødvendige faktiske oplysninger. Under henvisning til, at klagers genmæletekst ikke var begrænset til de nødvendige faktiske oplysninger afslog SE og HØR ved brev af 6. februar 2009 at bringe denne. Pressenævnet finder, at genmæleteksten indeholder kommentarer, beklagelser på mediets vegne og vurderinger i et sådant omfang, at det ikke opfylder indholdskravet i medieansvarslovens § 38, stk. 1. Pressenævnet finder på denne baggrund, at der ikke er grundlag for at bringe det nævnte genmæle.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse, kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1. Det er samtidig Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer må tåle en mere nærgående omtale end andre. [K] er som entertainer blandt andet kendt for sine shows, der relaterer til klagers egen vægt. Pressenævnet finder herefter, at slankeopholdet på Ubberup Højskole og klagers vægt kan have en sådan offentlig interesse, at der var belæg for at omtale forholdet. Pressenævnet finder imidlertid, at artiklens tekst vedrørende [K]s psykiske tilstand i dette tilfælde må anses for meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, og nævnet udtaler sin kritik af offentliggørelsen.

Oplysningen i artiklen om, at [K] har aflyst alle sine optrædener i hele januar måned kan være skadelig, krænkende og agtelsesforringende og burde have været efterprøvet i særlig grad inden offentliggørelse. Oplysningerne er efter det oplyste baseret på en medkursists udtalelse om, at klager ”psykisk er helt nede i kulkælderen”. Sådan som sagen foreligger oplyst, er der hverken grundlag for at antage, at [K] er mentalt ustabil, eller at han har aflyst arrangementer i januar, og Pressenævnet udtaler sin kritik af SE og HØR for ikke at efterprøve oplysningen yderligere. Det forhold, at klager ikke ønskede at udtale sig til bladet kan under de foreliggende omstændigheder ikke føre til et andet resultat.

Nævnet finder at, udsagnet ”rejser fra kone og nyfødt datter” sammenholdt med ”at han i hele tre måneder har valgt at forlade” fejlagtigt kan give indtryk af, at [K] ikke ser sin familie i den tid højskoleopholdet varer. Nævnet finder overskriftens formulering beklagelig, men da det tillige af artiklen fremgår, at [K] er booket til arrangementer i februar, må det stå klart for læseren, at klager ikke permanent opholder sig på højskolen under opholdet. Nævnet finder herefter, at forholdet ikke i sig selv er tilstrækkelig til at udtale kritik.

Parterne har afgivet modstridende oplysninger om, hvorvidt fotografiet af [K] er taget på privat grund eller på en offentligt tilgængelig vej uden for højskolens område. På grund af de begrænsede mulighed for at føre bevis for nævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring, der er den rigtige. Nævnet udtaler på denne baggrund ikke sin kritik.

Nævnet finder, at SE og HØR ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægges det herefter den ansvarshavende redaktør af SE og HØR og seoghoer.dk at offentliggøre et kendelsesresume.

Advokat Benny Collenburg har på vegne af [K] klaget til Pressenævnet over forsiden og en artikel i SE og HØR nr. 3 den 15. januar 2009, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat. Advokaten har herudover anmodet om at få bragt et genmæle.

1 Sagsfremstilling

SE og HØR bragte i nr. 3/15.-22. januar 2009 på forsiden overskrifterne ”Besat af mad” og ”[K] på barsk kurophold” samt med mindre typer ”Skal tabe sig 40 kg”, Fedme truer hans liv”, ”Lægen: Dit sexliv er i fare” og ”Rejser fra kone og nyfødt datter”.

Inde i bladet bragte SE og HØR en artikel under overskriften ”Tyk og trist” og underoverskriften ”Den 170 kilo tunge komiker er i al hemmelighed taget på slankehøjskole”. Af artiklen fremgik følgende:

”Den kendte slankehøjskole i Ubberup har fået en celeber kursist. Den store komiker [K] er simpelthen blevet for stor. Derfor har han tilmeldt sig et tre måneder langt kursus, der gerne skulle munde ud i en tyndere – og gladere – [K].

På [K]s ugeskema er det bl.a. stavgang, vandaerobic og kickboxing, der skal få kiloene til at rasle af, mens fag som ”gruppesamtale” og ”personlig udvikling” skal styrke den populære entertainers selvværd og mentale tilstand.

Overvægten hos kursisterne er nemlig ofte kun et symptom på lavt selvværd, depression og andre psykiske problemer. Derfor vil bl.a. psykoterapeuter på skolen være med til at sætte fokus på den del af elevernes problemer – løb og stavgang gør det ikke alene.

Blød opstart

En kilde på skolen fortæller til SE og HØR, at [K] primært har ladet sig indskrive på Ubberup, fordi han ”psykisk er helt nede i kulkælderen”.

Om det er komikerens kolossale vægt, der er skyld i hans mentale tilstand, eller om der ligger andre ting bag, vides ikke.

Det er dog alvorligt nok til, at han i hele tre måneder har valgt at forlade kæresten [A] og parrets nyfødte datter [B], mens han samtidig har aflyst alle sine optrædener i hele januar.

Han håber dog igen at være ovenpå – både fysisk og psykisk – i februar. Det er nemlig planlagt, at manden, som normalt optræder i store haller foran mange tusinde mennesker, skal starte forsigtigt igen med et par shows på nogle mindre kroer.

Således får Lindelse Kro besøg af den trinde mand den 7. februar, mens Auning Kro får fornøjelsen den 20. februar.

Tiden vil vise, om han er klar til at stå foran et publikum igen om kun en lille måneds tid.”

Til artiklen var indsat billeder af [K], blandt andet ét af klager gående på en asfalteret vej. Af billedteksterne fremgik følgende:

”[K]: Jeg skal smide 40 kilo

[K] ønsker ikke at tale med SE og HØR, men til B.T. fortæller han, at målet er at tabe sig 40 kilo, og at han samtidig vil ændre hele sin livsstil.

- Det handler selvfølgelig på længere sigt om mit helbred. Det er klart, at jeg ikke kan regne med at blive 100 år, når jeg vejer så meget, lyder det fra den svært overvægtige mand.”

og

”170 kilo tunge [K] på gåtur ved Ubberup Højskole.”

I forlængelse af artiklen bragte SE og HØR under overskriften ”Slankeekspert: Det er livsfarligt” følgende:

”Det har enorme omkostninger at være så tyk som [K]. Han risikerer at blive impotent – og at dø før tid, siger læge og leder af Institut for Human Ernæring, Arne Astrup, til SE og HØR.

- Når man er oppe i [K]s vægtklasse (170 kilo, red.) har man statistisk set mistet ti år af sin levealder, siger slankeeksperten, som fortæller, at det også går ud over psyken.

- Der er en klar forekomst af depression, angst og almindelige psykiske problemer. Også selvmordsrisikoen er ganske høj hos personer, som er så svært overvægtig, siger han.

- Sådan en som [K] har sikkert et højt selvværd på grund af sin popularitet og dygtighed, men bag overfladen kan der sagtens gemme sig en person med psykiske problemer.

Ifølge Arne Astrup kan [K]s læge meget vel have ordineret ham medicin på grund af forhøjet blodtryk, type 2-diabetes og/eller hjerte-kar-sygdomme.

- Men den slags medicin kan føre til problemer med potensen. Så kan det være, at hans kone ikke synes, det er særligt sjovt, at [K]s sexdrift og formåen er forsvundet.

Og så er man pludselig ude i noget, der kan ramme en mand så hårdt, at det kan overskygge alt andet.

- For folk i den overvægtklasse er det mest effektive i virkeligheden en fedmeoperation, hvor man snører maven sammen. Jeg vil sige, at [K] er en klar kandidat til en operation.”

Forsiden af SE og HØR var tillige tilgængelig på seoghoer.dk, idet forsiden på ugens blad fremgår af hjemmesiden. Læsere blev afkrævet betaling for at få adgang til at læse resten af bladet i en elektronisk udgave (herunder den påklagede artikel).

SE og HØR har som bilag til sit svar på klagen medsendt udskrift og DVD-kopi af en telefonsamtale mellem bladet og Arne Astrup. Af samtalen fremgår blandt andet følgende:

Journalist, SE og HØR: Hvad med det psykiske? Påvirker det også én psykisk eller hvad?

Arne Astrup: … Nu ved jeg ikke, om han [K] er gift. Er han ikke det?

Journalist: Jo.

Arne Astrup: Det kunne jo godt være, at han var begyndt at opleve, at der faktisk var nogle problemer med. Lad os nu sige, at hans læge havde sagt til ham: ”[K] dit blodtryk er for højt, vi er nødt til at sætte dig i behandling med noget medicin.” Så begynder han på noget medicin, og det gør så, at han får problemer med potensen og så videre, og så kan det være, at hans kone ikke syntes, at det er særligt sjovt, at det syntes han måske heller ikke selv er sjovt. Jamen, altså så er du pludselig inde i noget, hvor du rammer en mand så hårdt et følsomt sted, så det i virkeligheden pludselig kan overskygge alt muligt andet her i livet, ikk’.”

B.T. bragte den 13. januar 2009 en artikel under overskriften ”[K]: Jeg vil ikke være fed mere” og underoverskriften ”’Det handler om et bedre helbred’, siger den store komiker, der er taget på slankeskole”. Af artiklen fremgik det, at klager ved slankeprogrammets start vejede 170 kilo, og at han indtil videre havde tabt sig fem kg. Klager var bl.a. citeret for følgende udtalelser:

”»Det har jeg det rigtigt godt med, men jeg havde jo håbet, jeg kunne holde på min hemmelighed lidt længere, så jeg kunne vise jer en endnu slankere udgave,« siger [K].

»Men nu har Se og Hør imidlertid ligget og luret med sine lede paparazzi-kameraer ude på højen ved højskolen. Forhåbentlig i hård frost,« griner [K].

»Så nu har jeg valgt at fortælle nyheden, selvom jeg havde håbet, at der ville være faldet lidt flere kilo af, inden I fik nyheden.«

Komikeren er fast besluttet på, at det nu er endeligt slut med at slæbe rundt på de mange kilo. Målet er i første omgang at komme ned på 130. Det er altså 35 kg endnu.

»Jeg opfatter det lidt som en ferie fra den stressede hverdag. Jeg havde et meget travlt år i 2008, og det her er en kærkommen lejlighed til at koble helt af oven på sidste års hektiske travlhed,« siger [K].”

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]s synspunkter

God presseskik

Advokat Benny Collenburg har navnlig anført, at opsætningen er misvisende, og at artiklens indhold er en krænkelse af [K]s integritet og person samt en overtrædelse af straffelovens § 267. Særligt er henvisningen til klagers sexliv krænkende. Det er en særdeles skærpende omstændighed, at artiklen indeholder betragtninger om klagers helbredsforhold, hvor SE og HØR ligefrem søger at tilvejebringe og offentliggøre lægelige oplysninger, der indikerer at vedrøre klager personligt. Artiklen giver læseren indtryk af, at opholdet på højskolen skyldes psykisk ustabilitet, og at klager skulle være depressiv. Bladets oplysninger om [K]s ringe selvværd og mentale tilstand er gætværk, og Arne Astrup har over for klager oplyst, at han ikke har udtalt sig om klagers forhold konkret.

SE og HØR har endvidere bragt ukorrekte oplysninger ved det refererede ugeskema, der angives at være lagt konkret for klager personligt. Skemaet er ikke lagt for klager personligt. [K] er sammen med familien i hverdagene og i weekenderne med enkelte overnatninger på højskolen, når det er nødvendigt. Han er således ikke ”rejst fra kone og barn”. Han har heller ikke aflyst optrædener. Tværtimod er alle aftaler blevet overholdt. Det er krænkende og skadevoldende for [K]s virke og fremtidige indtjeningsmuligheder, at der sås tvivl om klagers habilitet og kapacitet til at opfylde aftaler.

SE og HØR har på baggrund af en anonym kilde bragt artiklen, hvilket i sig selv er i strid med god presseskik. Bladet har endvidere ikke forelagt [K] de påklagede oplysninger.

Advokaten har herudover anført, at det offentliggjorte billede af [K] er taget på højskolens område uden klagers samtykke. Ubberup Højskole havde forbudt SE og HØR at fotografere kursisterne på skolens område.

Genmæle/berigtigelse

Advokaten har anført, at SE og HØR bør pålægges at berigtige artiklens indhold samt offentliggøre en undskyldning på bladets forside. Der bør tillige offentliggøres en berigtigelse på bladets internetportal: seoghoer.dk.

I klagen af 23. januar 2009 til Pressenævnet, der samme dag er sendt i kopi til SE og HØR, har advokaten anmodet om at få bragt følgende tekst som genmæle:

”Se og Hør undskylder og beklager, at der uretmæssigt i Se og Hør nr. 3 2009 har været anvendt en forside, gjort brug af overskrifter og bragt en artikel om skuespilleren [K], der giver indtryk af, at [K]s højskoleophold er foranlediget af psykiske problemer.

Se og Hør erkender, at der ikke har været belæg for at indrykke en artikel med indhold som omhandlet. Det skal særligt understreges, at det er ukorrekt og i strid med sandheden, når det i artiklen anføres, at [K] har aflyst optrædener og arrangementer i januar. Det skal tilsvarende understreges, at der ikke har været belæg for i strid med sandheden at antyde, at [K] var rejst fra kone og barn.

I relation til de offentliggjorte udtalelser fra læge Arne Astrup erkender og beklager Se og Hør, at Arne Astrup ikke overhovedet har udtalt sig om [K]s person eller forholdt sig til [K]s psykiske eller fysiske stilling eller status. Særlig bemærkes og anerkendes det, at Arne Astrup ikke har udtalt sig om [K]s forhold til sin samlever.

Se og Hør undskylder og beklager, at artiklens opsætning og indhold har været krænkende for [K]s person og for den nærmeste familie. Se og Hør undskylder og beklager samtidigt, at artiklen og dens indhold har været skadevoldende for [K]s fremtidige erhverv og virke med risiko for at skade [K] professionelle og personlige anseelse.

Se og Hør erkender, at hverken almene eller offentlige interesser har nødvendiggjort offentliggørelsen af omhandlende artikel, der i al væsentlighed er uden hold i virkeligheden.”

2.2 SE og HØR og seoghoer.dk’s synspunkter

God presseskik

SE og HØR har navnlig anført, at [K] som offentlig kendt komiker tidligere har indviet offentligheden i livet som overvægtig, og klagers professionelle image er forbundet med hans fysiske størrelse. Flere af hans shows har titler med henvisning til hans vægt: ”150 kg over bæltesteder” og ”Stort”. Han har endvidere senest i B.T. 13. januar 2009 udtalt sig. På denne baggrund må han tåle en mere nærgående og kritisk omtale. Vedrørende omtale af offentlige personer har SE og HØR henvist til Pressenævnets kendelse af 7. november 2007 i sag nr. 2007-6-0573.

Ifølge oplysningerne i B.T. vejer klager 170 kg. Ved en beregning på BMI (Body Mass Index) medfører det en klinisk betegnelse som ”fed”. Fedme har store sociale og psykologiske konsekvenser. Overskrifterne antyder, at klager har stor madglæde og er voldsomt optaget af mad, hvilket er naturligt i betragtning af, at han har meldt sig til et slankekursus. Det antydes ikke, at opholdet skyldes psykiske problemer eller at klager er depressiv. Det er generelle henvisninger til klagers vægt.

Overskriften ”Lægen: Dit sexliv er i fare” er en klinisk vurdering på baggrund af faktiske forhold. Arne Astrups udtalelser synes relevante i forhold til [K]s overvægt.

Overskriften ”Rejser fra kone og nyfødt” er bladets kommentar til det forhold, at der i kursusprogrammet er lagt op til, at deltagerne på slankekurset overnatter på højskolen i hverdagene, ligesom det af artiklen i B.T. fremgår, at klager har ”indlogeret” sig. Ugeskemaet stammer fra Ubberup Højskoles hjemmeside og er ifølge skolen næsten identisk med skemaet for nuværende kursister, herunder klager.

Efter SE og HØRs oplysninger er det korrekt, at [K] har haft fri for optrædener i januar måned 2009, hvilket er meget usædvanligt for ham, der normalt har mange optrædener hver måned.

I forbindelse med et besøg på Ubberup Højskole opsøgte bladets journalist to gange klager med henblik på at forelægge oplysningerne for klager for at give ham mulighed for at kommentere dem. Klager ønskede ikke at tale med bladet, og forelæggelse af oplysningerne blev derved umuliggjort. En medkursist oplyste, at klager primært var på højskolen, fordi han ”er helt nede i kulkælderen”.

Ingen af de i artiklen nævnte oplysninger kan betragtes som meddelelser, der kan krænke privatlivets fred.

SE og HØR har endelig anført, at billedet af klager er taget på offentlig vej uden for højskolens område.

Genmæle/berigtigelse

SE og HØR har anført, at den fremsatte anmodning dels ikke er fremsat over for redaktøren, jf. medieansvarsloven § 36, stk. 3, dels er genmæleteksten ikke begrænset til oplysninger af faktisk karakter, jf. lovens § 38. Kravet om en uforbeholden undskyldning har ingen hjemmel. Da artiklens oplysninger af faktisk karakter er korrekte, har bladet afvist at bringe en berigtigelse/et genmæle.

SE og HØR har endelig oplyst, at den påklagede artikel ikke har været bragt på bladets hjemmeside.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Hans Peter Blicher, Kaare R. Skou og Marianne Druedahl.

Pressenævnet bemærker, at spørgsmålet om, hvorvidt straffelovens § 267 er overtrådt, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence. Dette klagepunkt behandles derfor ikke.

Den lægefaglige vurdering af [K]s fysiske såvel som psykiske tilstand falder tillige uden for nævnets kompetence.

Genmæle

Det følger af medieansvarsloven § 36, stk. 3, at anmodning om genmæle skal fremsættes skriftligt til redaktøren senest fire uger efter offentliggørelsen af de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået. Pressenævnet har opfattet klagers tekst i brevet af 23. januar 2009 som en anmodning om genmæle. Da anmodningen er fremsendt til Pressenævnet med kopi til SE og HØR inden for klagefristen, finder nævnet ikke anledning til at afvise anmodningen, alene fordi anmodningen ikke er fremsendt til redaktøren.

Det følger videre af medieansvarslovens § 38, stk. 1, at genmælets indhold i alt væsentligt skal være begrænset til de nødvendige faktiske oplysninger. Under henvisning til, at klagers genmæletekst ikke var begrænset til de nødvendige faktiske oplysninger afslog SE og HØR ved brev af 6. februar 2009 at bringe denne. Pressenævnet finder, at genmæleteksten indeholder kommentarer, beklagelser på mediets vegne og vurderinger i et sådant omfang, at det ikke opfylder indholdskravet i medieansvarslovens § 38, stk. 1. Pressenævnet finder på denne baggrund, at der ikke er grundlag for at bringe det nævnte genmæle.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse, kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1. Det er samtidig Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer må tåle en mere nærgående omtale end andre.

[K] er som entertainer blandt andet kendt for sine shows, der relaterer til klagers egen vægt. Pressenævnet finder herefter, at slankeopholdet på Ubberup Højskole og klagers vægt kan have en sådan offentlig interesse, at der var belæg for at omtale forholdet. Pressenævnet finder imidlertid, at artiklens tekst vedrørende [K]s psykiske tilstand i dette tilfælde må anses for meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, og nævnet udtaler sin kritik af offentliggørelsen.

Oplysningen i artiklen om, at [K] har aflyst alle sine optrædener i hele januar måned kan væreskadelig, krænkende og agtelsesforringende og burde have været efterprøvet i særlig grad inden offentliggørelse. Oplysningerne er efter det oplyste baseret på en medkursists udtalelse om, at klager ”psykisk er helt nede i kulkælderen”. Sådan som sagen foreligger oplyst, er der hverken grundlag for at antage, at [K] er mentalt ustabil, eller at han har aflyst arrangementer i januar, og Pressenævnet udtaler sin kritik af SE og HØR for ikke at efterprøve oplysningen yderligere. Det forhold, at klager ikke ønskede at udtale sig til bladet kan under de foreliggende omstændigheder ikke føre til et andet resultat.

Nævnet finder at, udsagnet ”rejser fra kone og nyfødt datter” sammenholdt med ”at han i hele tre måneder har valgt at forlade” fejlagtigt kan give indtryk af, at [K] ikke ser sin familie i den tid højskoleopholdet varer. Nævnet finder overskriftens formulering beklagelig, men da det tillige af artiklen fremgår, at [K] er booket til arrangementer i februar, må det stå klart for læseren, at klager ikke permanent opholder sig på højskolen under opholdet. Nævnet finder herefter, at forholdet ikke i sig selv er tilstrækkelig til at udtale kritik.

Parterne har afgivet modstridende oplysninger om, hvorvidt fotografiet af [K] er taget på privat grund eller på en offentligt tilgængelig vej uden for højskolens område. På grund af de begrænsede mulighed for at føre bevis for nævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring, der er den rigtige. Nævnet udtaler på denne baggrund ikke sin kritik.

Nævnet finder, at SE og HØR ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægges det herefter den ansvarshavende redaktør af SE og HØR og seoghoer.dk at offentliggøre følgende:

”Kritik fra Pressenævnet

I SE og HØR nr. 3 2009 blev der bragt en artikel om entertaineren [K]s slankeophold på Ubberup Højskole. Artiklen giver indtryk af, at slankeopholdet er foranlediget af psykiske problemer, og at [K] skulle have aflyst planlagte arrangementer i januar. [K] har klaget til Pressenævnet.

Pressenævnet finder, at forhold vedrørende [K]s sindstilstand henhører under privatlivets fred, og offentliggørelsen er derfor en krænkelse af privatlivets fred. SE og HØRs oplysninger var baseret på en medkursists udtalelse om, at [K] ”var helt nede i kulkælderen”. Der var ikke grund til at antage, at [K] havde psykiske problemer, og at han havde aflyst arrangementer. Nævnet udtaler tillige sin kritik af SE og HØR for ikke at have kontrolleret oplysningen om aflyste arrangementer inden offentliggørelse.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk.”

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.

Afgjort den 17. marts 2009