Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 15. oktober 2007 i sag 25.2007

A (3F v/konsulent Leif Rue)

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særligt sagkyndigt medlem deltaget konsulent Søren Lund Hansen, Dansk Byggeri og faglig sekretær Erling Olsen, 3F.

Mellem klageren, elev A, født den 17. oktober 1986, og indklagede, Maj B, blev den 1. oktober 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som murer med uddannelsesperiode fra den 1. september 2006 til den 26. marts 2010.

Klageren har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 14. maj 2007 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 41.715,56 kr. til klageren. Kravet er sammensat af manglende løn, pension, feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse frem til 17.juni 2007 med fradrag af udbetaling fra LG, i alt 16.715,56 kr. og 25.000 kr., der udgør erstatning for afbrydelse af igangværende uddannelsesforhold.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 26. september 2007.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Det fremgår af klageskriftet, at klagerens organisation som følge af manglende lønudbetaling til klageren rettede henvendelse til indklagede i marts 2007 og frem til maj 2007 forgæves forsøgte at få kontakt til virksomheden med henblik på afholdelse af et møde. Det blev i maj 2007 af en medindehaver oplyst, at firmaet var under tvangsopløsning.

Klageren har forklaret bl.a., at han var på skoleophold i foråret frem til den 15. juni 2007 og indgik ny elevaftale med virkning fra den 18. juni 2007.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst findes klageren at have krav på løn mv. som opgjort bortset fra et beløb på 384 kr. udgørende særlig feriegodtgørelse, som der ikke er grundlag for at kræve ved siden af beregningen af feriegodtgørelse med 12½ %.

4 medlemmer bemærker:

Henset til forløbet, herunder organisationens forsøg på at arrangere et møde med arbejdsgiveren, finder vi, at klageren ved sin tiltræden af et nyt elevforhold i juni 2007 kan sanses for med rette at have ophævet ansættelsesforholdet som følge af indklagedes grove misligholdelse, og at han derfor også har krav på erstatning med 25.000 kr. som påstået.

3 medlem bemærker:

Da hverken klageren eller indklagede har ophævet ansættelsesforholdet, og da klageren under alle omstændigheder har reageret for sent, jf. erhvervsuddannelseslovens §61, stk. 3, finder vi, at klageren ikke har krav på erstatning. Desuden påbegyndte klageren umiddelbart efter skoleopholdet ny uddannelse.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der samlet tilkendes klageren 41.331,56 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 41.331,56 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.