Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 13. marts 2008 i sag 59.2006

A (DFKF v/ advokat Ulrik Jørgensen)

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget direktør John Petersen, SAMA og fagkonsulent Karina Christensen, DFKF.

Mellem klageren, elev A, og indklagede, B, blev den 20. januar 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kosmetiker med uddannelsesperiode fra den 1. februar 2006 til den 31. juli 2007.

Klageren har ved klageskrift modtaget den 20. december 2006 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 47.473,53 kr. til klageren. Beløbet er sammensat af 17.473,53 kr, der udgør løntilgodehavende for arbejde på forskudt tid, og 30.000 kr. i erstatning i forbindelse med klagerens ophævelse af uddannelsesaftalen. Klageren ophævede den 16. februar 2007 uddannelsesaftalen under henvisning til, at Frisørfagets Fællesudvalg den 23. januar 2007 havde underkendt indklagede som praktikvirksomhed.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 31. januar 2007, hvor sagen blev udsat som følge af klagerens forhøjelse af sit krav. En berammet forhandling den 26. september 2007 måtte udsættes som følge af sygdom hos en partsrepræsentant. Sagen har herefter været forhandlet den 5. marts 2008.

Klageren har den 5. marts 2008 givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Da indklagede efter fællesudvalgets afgørelse ikke længere kunne uddanne klageren, var klageren berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen som væsentligt misligholdt af indklagede, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 1. Klageren er derfor berettiget til en erstatning på 30.000 kr. som påstået.

Således som sagen er oplyst findes det godtgjort, at klageren har haft arbejde på forskudttid, der lønmæssigt kan opgøres som sket af klageren.

4 medlemmer bemærker

Klageren har krav på det omhandlede lønbeløb uanset at indklagede ikke er omfattet af kosmetikerfagets overenskomst, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2.

3 medlemmer bemærker

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, sikrer alene elever at lønnen, hvorved må forstås grundlønnen, mindst skal udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. Vi finder således, at klageren ikke har krav på forskudttidstillæg som påstået.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der samlet tilkendes klageren 47.473,53 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 47.473,53 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.