Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 3-10 om revalidering - ophør af revalideringsydelse - jobplan - begrundelse

Resume:

Revalideringsydelsen kunne ikke bevares, når der i en længere periode ikke var iværksat virksomhedspraktik som forudsat i jobplanen. Det var i den forbindelse uden betydning, hvad årsagen var, til at jobplanen ikke blev fulgt. Revalideringsydelsen skulle derfor standses.

Kommunens begrundelse om, at revalidenden selv ved sin fremtoning og påklædning var årsag til, at virksomhedspraktikken ikke kunne etableres,holdt ikke på grund af manglende dokumentation.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 51, § 53 og § 54

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om revalideringsydelse

Resultatet er:

Du har ikke krav på fortsat udbetaling af revalideringsydelse fra den 1. juli 2008 og du har heller ikke ret til fleksjob fra denne dato

Det betyder, at kommunen var berettiget til at standse din revalideringsydelse med den konsekvens, at du overgik til kontanthjælp.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY med hensyn til din ret til ydelser.

Vi er ikke enige i nævnets begrundelse for afgørelsen.

Vi skal bede kommunen om at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal iværksættes yderligere foranstaltninger for eksempel i form af yderligere afklaring eller arbejdsprøvning, herunder foretage opdatering af ressourceprofil og eventuelt jobplan.

Din kommune vil kontakte dig.

På de næste sider kan du læse om begrundelse, retsregler med videre.

Begrundelsen for afgørelsen om revalideringsydelse

Vi vurderer, at du ikke er berettiget til revalideringsydelse i en periode, hvor der gennem længere tid ikke er iværksat virksomhedspraktik som forudsat i jobplanen.

Udbetaling af revalideringsydelse efter aktivlovens regler er betinget af, at revalideringen sker i overensstemmelse med en fastlagt jobplan, og at denne bliver fulgt.

Udbetaling af revalideringsydelse, når du i en længere periode ikke er i virksomhedspraktik, vil derfor uden en revision af din jobplan være i strid med lovens betingelser for udbetaling af ydelsen. Det er i den forbindelse uden betydning, hvad årsagen er, til at jobplanen ikke er fulgt.

Vi vurderer ikke, at det er dokumenteret, at du selv ved din fremtoning og påklædning er årsag til, at en virksomhedspraktik ikke har kunnet etableres.

Vi har lagt vægt på, atRevalideringscenteret i 2006 vurderede, at der kunne findes en praktik, der kunne rumme dig, som du var, og at det faktisk lykkedes at finde praktik hos XX. Denne praktik forløb efter planen, ogcenteret vurderede efterfølgende fortsat, at det var muligt at finde en ny praktik for eksempel i en lagerfunktion. Ingen af de 4 praktiksteder, hvor du efterfølgende var til samtale, afviste dig med henvisning til fremtoning og udseende. Dette er imidlertid, som anført ovenfor, uden betydning for retten til fortsat revalideringsydelse.

Det er muligt at bevare revalideringsydelsen ved kortvarige afbrydelser i revalideringsforløbet, men denne bestemmelse finder efter praksis kun anvendelse for perioder indtil ca. 6 måneder. I dit tilfælde er der forløbet 1 år og 4 måneder uden virksomhedspraktik.

Vi skal stærkt kritisere, at kommunen ikke i perioden efter ophør med virksomhedspraktikken hos XX har formået at give andet relevant tilbud, og heller ikke har foretaget opfølgning i perioden fra oktober 2007 til maj 2008 eller har overholdt reglen i retssikkerhedslovens § 7 a om, at senest 2 uger før en erhvervsrettet foranstaltning ophører, skal kommunen tage stilling til, om der er behov for yderligere foranstaltninger for at bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet.

Den manglende opfølgning kan dog ikke føre til genoptagelse af udbetalingen af revalideringsydelsen, idet udbetaling af revalideringsydelse er betinget af, at revalidering sker i overensstemmelse med en fastlagt jobplan. Genoptagelse af udbetalingen ville således være i strid med lovens betingelser.

Begrundelsen for afgørelsen om fleksjob

Vi vurderer, at du ikke er berettiget til fleksjob fra den 1. juli 2008, hvor kommunen standsede din revalideringsydelse, idet alle relevante tilbud og foranstaltninger for at fastholde dig i ordinær beskæftigelse endnu ikke har været afprøvet.

Vi har lagt vægt på, at du i virksomhedspraktikken hos XX kunne arbejde 4-5 timer dagligt, og at kommunen vurderede, at der var behov for yderligere afprøvning i virksomhedspraktik.

Bemærkninger til klagen

Du har blandt andet oplyst, at du siden februar 2009 har været i aktivering hos GG, men nu er overflyttet til køkkenet. Du kunne imidlertid ikke klare nogen af jobbene på grund af dit helbred.

Vi bemærker, at kommunen som anført på foregående side, med henblik på at få klarlagt, hvad du kan klare, skal træffe afgørelse om, hvorvidt der skal iværksættes yderligere foranstaltninger for eksempel i form af yderligere afklaring eller arbejdsprøvning, herunder foretage opdatering af ressourceprofil og eventuelt jobplan.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

Nævnets afgørelse af 6. marts 2009

Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 5. april 2009

Nævnets genvurdering

Kommunen traf den 16. juni 2008 afgørelse om, at du ikke havde ret til revalideringsydelse efter den 30. juni 2008. Begrundelsen var, at der ikke længere forelå en realistisk jobplan, og at det ikke kunne anses for muligt at udarbejde en realistisk jobplan på dette tidspunkt.

Kommunen traf samtidig afgørelse om afslag på fleksjob. Begrundelsen var, at din arbejdsevne ikke var tilstrækkeligt belyst, og at en sådan belysning først syntes mulig, når der var sket en indsats i forhold til din personlige udvikling, hvilket kunne ske gennem tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Nævnet stadfæstede kommunens afgørelser.

Med hensyn til revalideringsydelse fandt nævnet, at der den 30. juni 2008 efter ophør af virksomhedspraktik i februar 2007 ikke længere var en aktuel jobplan at følge. Nævnet var enigt med kommunen i, at hvis der var forhold, som kunne have en negativ indflydelse på et ansættelsesforhold, skulle der arbejdes med at tilvejebringe de fornødne forudsætninger for, at en revalidering kunne føre til selvforsørgelse.

Nævnet udtalte alvorlig kritik af, at der ikke siden ophøret af virksomhedspraktikken i februar 2007 havde været konkrete tiltag, som kunne føre til et nyt revalideringsforsøg.

Med hensyn til fleksjob var nævnet enigt i, som sagen var oplyst, at en nødvendig afklaring af din berettigelse til fleksjob ville kunne støttes af et tilbud om personlig udvikling.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det blandt andet anført, at kommunen uden reelt belæg for det, alene på baggrund af en udtalelse fra praktikstedet (XX) havde vurderet, at din personlige fremtoning ikke var god nok. Kommunen havde desuden ikke taget hensyn til, at du faktisk efter kritikken arbejdede med dit udseende (trimmede sit skæg og kasserede den røde skovmandsskjorte). Kommunen havde ikke fortalt dig, hvad du mere skulle gøre, og havde heller ikke gjort andet, i perioden fra ophøret af praktikken hos XX i februar 2007 til standsningen af revalideringsydelsen.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen for at belyse, om det var berettiget at standse revalideringsydelsen med begrundelsen, at der på grund af borgerens forhold ikke kunne udarbejdes en jobplan.