Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 61-10 om hjælpemiddel - knallert - reparation - egen skyld

Resume:

En mand skulle ikke selv betale for reparation af sin knallert bevilliget som et hjælpemiddel efter serviceloven. Han fandtes ikke at have udvist grov forsømmelse ved ikke at have fyldt olie på knallerten, da indikationslampen til påfyldning af olie var i stykker.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 112

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven - § 4

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om reparation af din knallert

Resultatet er:

• Du skal ikke selv betale for reparationen af din knallert efter hændelsen den 17. december 2007

Det betyder, at A Kommune skal betale for reparationen.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Begrundelsen for afgørelsen

Begrundelsen for afgørelsen er at du ikke har udvist grov forsømmelse ved ikke at have påfyldt olie på din 3-hjulede knallert, da indikationslampen til påfyldning af olie var i stykker.

Det fremgår af hjælpemiddelbekendtgørelsens § 4, stk. 1, at kommunen yder hjælp til reparation af bevilligede hjælpemidler efter behov.

Det fremgår desuden af hjælpemiddelbekendtgørelsens § 4 stk. 2, at der ikke ydes hjælp til udgifter, som følge af brug af hjælpemidlet f.eks. til drift, rengøring eller vedligeholdelse.

Ankestyrelsen finder, at reparationen af den sammenbrændte motor ikke kan betragtes som drift, rengøring eller vedligeholdelse som følge af brug af hjælpemidlet.

Det er lagt til grund, at din knallert skulle repareres fordi motoren var brændt sammen på grund af manglende påfyldning af olie. Det er endvidere lagt til grund, at den lampe, som skulle indikere, at knallerten manglede olie var ude af drift da ledningen var faldet ud.

Ankestyrelsen har lagt vægt på, at det fremgår af lovgivningen at kommunen betaler for reparation af et hjælpemiddel efter behov. Borgeren skal alene betale udgifter som følge af brug af hjælpemidlet f. eks. drift, rengøring eller almindelig vedligeholdelse.

Ankestyrelsen finder ikke, at du har udvist grov forsømmelighed ved ikke at påfylde olie på din knallert, når lampen som skulle indikere, at knallerten manglede olie var ude af funktion.

Ankestyrelsen har herunder lagt vægt på, at det ikke er en grov forsømmelse, at du ikke selv var opmærksom på at det var tid til at påfylde olie på knallerten, ligesom det ikke findes, at være en grov forsømmelse, at du ikke opdagede ved tænding af knallerten at advarselslampen ikke længere lyste.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 28. november 2008

• Klagen til Ankestyrelsen af 23. december 2008

• Nævnets genvurdering

Sagsfremstilling

Kommunen traf den 13. august 2008 afgørelse om afslag på betaling for reparation af din trehjulede knallert, bevilliget som et hjælpemiddel, med den begrundelse, at reparationen skyldtes at knallerten var kørt tør for olie og det derfor var manglende vedligeholdelse, der var årsag til at knallerten skulle repareres.

Det at advarselslampen til indikation for oliemangel var i stykker fandtes uden betydning da advarselslamperne tænder i det øjeblik man drejer nøglen og man dermed kan se om nogle af advarselslamperne ikke virker.

Desuden burde man som bruger have undret sig over, ikke at have påfyldt olie gennem længere tid.

Nævnet stadfæstede den 28. november 2008 kommunens afgørelse med den begrundelse, at de skader, der var opstået på knallerten, skyldtes, at der ikke har været påfyldt olie på tanken. Nævnet lagde vægt på, at man som fører af en 3-hjulet knallert må være vidende om, hvornår der er behov for påfyldning af olie.

Den omstændighed, at ledningen til lampen er faldet ud, kunne ikke føre til et andet resultat, da man selv må være klar over, hvornår der er behov for olie.

Nævnet fandt ikke, at Ankestyrelsens principafgørelse C-1-00 kunne finde anvendelse i sagen da den vedrørte hårdhændet brug af køretøjet og den konkrete sag vedrørte manglende vedligeholdelse af hjælpemidlet.

kommunens afgørelse

Du har den 23. december 2008 klaget til Ankestyrelsen og i den forbindelse anført, at skaden på hjælpemidlet ikke skyldtes at du har brugt knallerten hårdhændet eller forkert. Du har desværre fra starten modtaget ”en mandags model”. Du henviser desuden til diverse skrivelser i sagen.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen for at afklare, i hvilket omfang en borger selv skal betale for reparation af sit hjælpemiddel.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 4. juli 2019, da den er erstattet af principafgørelse 40-19.