Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 182-10 om fleksjob - selvstændig erhvervsdrivende - tilskud i egen virksomhed - varig begrænsning af arbejdsevnen - krav om arbejdsprøvning

Resume:

En selvstændig erhvervsdrivende havde ikke ret til fleksjob, da det ikke havde været afprøvet at forbedre hans erhvervsevne.

Det kunne ikke anses for åbenbart formålsløst at gennemføre foranstaltninger for at bringe ham i ordinær beskæftigelse.

Arbejdsevnen var begrænset med hensyn til udførelse af fysiske opgaver på baggrund af hans alvorlige ryglidelse. Han oplyste, at iværksættelse af arbejdsprøvning kunne medføre, at han ikke samtidig kunne opretholde virksomheden, som han havde haft i 33 år.

Ved tilrettelæggelsen af arbejdsprøvningen skulle kommunen vurdere, om en del af arbejdsprøvningen kunne foregå med opgaver inden for den selvstændige virksomhed, der kunne belyse muligheden for at arbejde på normale vilkår. Da arbejdet i virksomheden navnlig omfattede fysisk belastende arbejde, kunne det dog være nødvendigt, at en arbejdsprøvning også omfattede opgaver uden for virksomheden.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 938 af 25. september 2009 - § 70, stk. 2 og § 75

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om fleksjob, herunder krav til arbejdsprøvning uden for virksomheden, når ansøger er selvstændig erhvervsdrivende.

Resultatet er

Du har ikke ret til fleksjob

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at det ikke kan anses for åbenbart formålsløst at gennemføre foranstaltninger for at bringe dig i ordinær beskæftigelse.

Da det ikke har været afprøvet at forbedre din arbejdsevne med henblik på beskæftigelse på normale vilkår, har du ikke ret til fleksjob på det foreliggende grundlag.

Ved vurderingen af, at det ikke er åbenbart formålsløst at bringe eller fastholde dig i ordinær beskæftigelse har vi lagt vægt på oplysninger om din arbejdsevne i ressourceprofilen og øvrige oplysninger om personlige og sociale ressourcer. Din arbejdsevne er således navnlig begrænset med hensyn til udførelse af fysiske opgaver på baggrund af din alvorlige ryglidelse.

Vi er opmærksomme på, at du har haft selvstændig virksomhed i 33 år, og at du nu har 3-4 ansatte. Du har oplyst, at iværksættelse af arbejdsprøvning kan medføre, at du ikke samtidig kan opretholde virksomheden.

Muligheden for at opnå beskæftigelse på normale vilkår skal imidlertid vurderes i forhold til ethvert erhverv. Det afhænger af en samlet vurdering i den konkrete sag, i hvilket omfang det er nødvendigt at iværksætte foranstaltninger uden for virksomheden for at belyse muligheden for at forbedre arbejdsevnen i forhold til andet arbejde. Ved arbejdsprøvning af arbejdsevnen for selvstændige erhvervsdrivende bør der så vidt muligt tages hensyn til den pågældendes mulighed for fortsat at kunne drive den selvstændige erhvervsvirksomhed. Det fremgår af beskæftigelsesministeriets vejledende retningslinier.

Ved tilrettelæggelsen af arbejdsprøvningen skal kommunen vurdere, om en del af arbejdsprøvningen kan foregå med opgaver inden for den selvstændige virksomhed, der kan belyse muligheden for at arbejde på normale vilkår. Da arbejdet på din virksomhed navnlig omfatter fysisk belastende arbejde, kan det dog være nødvendigt, at en arbejdsprøvning også omfatter opgaver uden for virksomheden.

Ifølge aktivlovens § 57 er det en forudsætning for revalidering, at personen ikke varetager andet arbejde samtidig. Kommunen kan dog tillade andet arbejde i begrænset omfang, hvis arbejdet kan forenes med jobplanen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 23. juli 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 9. oktober 2009

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Kommunen traf afgørelse om afslag på fleksjob, da der ikke var foretaget arbejdsprøvning

Nævnets stadfæstede kommunens afgørelse om afslag på fleksjob.

Du har klaget over nævnets afgørelse. I klagen er der redegjort for dine helbredsmæssige og personlige forhold og at det er anført, at det er åbenbart formålsløst at iværksætte arbejdsprøvning eller andre foranstaltninger.

I klagen er blandt andet henvist til, at du har haft egen selvstændige virksomhed siden 1976. Du har mulighed for at varetage administrative funktioner kombineret til tilbuds- og opmåling i forbindelse med udførelse af opgaver i firmaet. Du har ingen kontor eller regnskabsmæssig uddannelse endsige indsigt i større programmers virke og funktionsmåde. Hertil kommer, at kontrolarbejde kun kan udføres kortere tid ad gangen, idet længerevarende siddeopgaver er udelukket på grund af rygsmerter. Kommunen har afvist at foretage en arbejdsprøvning på egen arbejdsplads.

Det er endvidere oplyst, at firmaets eksistens er knyttet til din tilstedeværelse (indarbejdet kundekreds i 33 år). Du er nu 59 år, og der er for tiden 3-4 ansatte.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 19. januar 2016, da der er kommet nye regler på området.