Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 9. juli 2009 i sag 84.2008

A

(3F/juridisk konsulent Ilse Werrenrath)

mod

B v/ M og R

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Martin Juul Christensen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere mødte som særlig sagkyndig advokat Henrik Rønne, Dansk Erhverv og forhandlingssekretær Marianne Henriksen, 3F.

Mellem klageren, elev A, født den 28. oktober 1980, og indklagede, B v/M og R, blev den 24. april 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 18. april 2006 til den 16. januar 2009.

Klageren har ved sin organisation, 3F, Privat Service, Hotel og Restauration, ved klageskrift modtaget den 13. november 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 84.369,64 kr. til klageren. Kravet vedrører løn, aften- og weekendtillæg, feriefridage, kost under skoleophold, feriegodtgørelse heraf samt pension. Klagerens krav er opgjort på grundlag af 3F´s overenskomst.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 14. maj 2009.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav.

Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Det fremgår af sagen, at indklagede ikke har tiltrådt nogen overenskomst.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

4 medlemmer bemærker:

Efter Tvistighedsnævnets praksis vedrørende fortolkningen af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, er der, således som sagen er oplyst, ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav, der derfor tages til følge, også for så vidt angår den del af kravet, der vedrører manglende løn for to dage ved ansættelsesforholdets begyndelse.

3 medlemmer bemærker:

Vi finder i overensstemmelse med tidligere dissenser i Tvistighedsnævnets kendelser vedrørende fortolkningen af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, at klageren, bortset fra lønkravet vedrørende de to dage ved ansættelsesforholdets begyndelse, ikke har krav på manglende løn og pension som påstået.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der tilkendes klageren 84.369,64 kr.

T h i b e s t e mm e s

Indklagede B v/m og R, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 84.369,64 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.