Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 21. oktober 2009 i sag 90.2008

A

TIB v/ faglig medarbejder Per Nielsen

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Jeanette Justesen (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Søren Lund Hansen, Dansk Byggeri og faglig medarbejder Ole Frøstrup Andersen, TIB.

Mellem klageren, elev A, født den 19. oktober 1990, og indklagede, B, blev den 20. april 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 1. marts 2008 til den 1. april 2011.

Klageren har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget den 1. december 2008 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 89.200 kr. til klageren. Beløbet er sammensat af 30.000 kr. i godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen og 59.200 kr. i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven. Klagerens krav udgjorde oprindeligt 124.320 kr., herunder skyldig løn og feriepenge. Disse krav er udbetalt af LG.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 10. september 2009.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har ikke givet møde for nævnet.

Sagens omstændigheder

Det fremgår af uddannelsesaftalens punkt 8, at der ikke er oplyst noget om kollektiv overenskomst. Indklagede ophævede uddannelsesaftalen ensidigt den 14. september 2008 under henvisning til, at en tømrer var fyret, og at der ikke var nogen til at lære eleven sit håndværk.

Klageren har forklaret blandt andet, at der var to eller tre svende ansat på ophævelsestidspunktet, som godt kunne have undervist ham. Den manglende løn skyldtes blandt andet, at han ikke fik løn for det korrekte antal timer.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at ophævelsen af uddannelsesaftalen er uberettiget. Den manglende løn skyldes blandt andet, at der ikke er oplyst noget om den gældende overenskomst i uddannelsesaftalen.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav på erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen, der derfor tages til følge.

Vedrørende godtgørelse efter ansættelsesbevisloven lægges det til grund, at der har været fejl i lønudbetalingen. To medlemmer vil fastsætte godtgørelsen til et beløb, der svarer til mere end fire ugers løn, to medlemmer til et beløb svarende til ca. fire ugers løn og tre medlemmer til et mindre beløb. Efter stemmefordelingen fastsættes godtgørelsen til 12.000 kr.

Der tilkendes herefter samlet klageren 42.000 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 42.000 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.