Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. november 2009 i sag 18.2009

A

3F v/forhandlingssekretær Kim Lind Larsen

mod

B v/M

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Bent E. Hansen, Dansk Byggeri og konsulent Steen Boesen, 3F.

Mellem klageren, elev A, født den 3. november 1974, og indklagede, B v/ M, blev den 17. juni 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren som voksenelev skulle uddannes som brolægger med uddannelsesperiode fra den 29. maj 2007 til den 20. februar 2009.

Klageren har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 17. marts 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 115.569,19 kr. med procesrente fra forfaldsdatoen til klageren. Kravet vedrører manglende løn og pension samt erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen. Erstatningskravet er opgjort til 73.205,14 kr. svarende til 3 måneders løn tillagt feriepenge, søgnehelligdagsbetaling, feriefridagsbetaling og pension.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 29. oktober 2009.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har ikke givet møde for nævnet.

Det er oplyst, at indklagede var omfattet af overenskomst mellem Dansk Byggeri og 3F.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav vedrørende manglende løn og pension. Der er enighed om, at indklagede ikke har godtgjort, at ophævelsen af uddannelsesaftalen var berettiget. Klageren har derfor krav på erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen.

Tre medlemmerfinder, henset til klagerens lønniveau, at erstatningen bør fastsættes til 70.000 kr.

Et medlem vil af samme grund fastsætte erstatningen til 50.000 kr.

Tre medlemmer finder henset til Tvistighedsnævnets praksis, at erstatningen skal fastsættes til 30.000 kr.

Der afsiges kendelse efter stemmefordelingen, således at erstatningen fastsættes til 50.000 kr.

Herefter tilkendes der samlet klageren 92.364,05 kr.

Th i b e s t e m m e s

Indklagede, B v/ M, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 92.364,05 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.