Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 9. november 2009 i sag 26.2009 og 27.2009

A og B

3F v/faglig konsulent Nils Lønstrup

mod

C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget advokatfuldmægtig Anders Roskvist Vind Petersen, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og konsulent Peter Lykke Nielsen, 3F.

Mellem klageren i sag 26.2009, elev A, født den 9. juni 1981, og indklagede, C, blev den 17. januar 2009 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tjener med uddannelsesperiode fra den 17. januar 2007 til den 16. maj 2008.

Mellem klageren i sag 27.2009, elev B, født den 13. marts 1981, og samme indklagede blev den 30. august 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 1. august 2007 til den 22. februar 2008.

Klagerne har ved deres organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrifter modtaget den 3. marts 2009 indbragt sagerne for Tvistighedsnævnet med påstande om, at indklagede tilpligtes at betale 58.203,04 kr. til A og 72.352,15 kr. til B.

Kravene vedrører manglende løn, kost under skoleophold, anslåede aften- og weekendtillæg, feriepenge og pension.

Sagerne har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 22. oktober 2009.

Klagerne har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og deres krav. Indklagede har ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer bemærker:

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav, der derfor tages til følge.

Tre medlemmer bemærker:

Således som sagen er oplyst har klagerne krav på den del af deres påstande, der vedrører grundløn og feriepenge efter ferieloven jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, idet indklagede ikke har indgået nogen overenskomstaftale.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der gives klagerne medhold i de nedlagte påstande.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, C, skal inden 14 dage til klageren A betale 58.203,04 kr. og til klageren B betale 72.352,04 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.