Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 15. juni 2010 i sag 28.2009

A

3F v/forbundssekretær Jacob Scavenius

mod

B

Dansk Byggeri v/konsulent Jann Rene Frei

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ulrik Mayland og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Bent E. Hansen, Dansk Byggeri og uddannelseskonsulent Steen Boesen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 12. juli 1985, og indklagede B, blev den 9. december 2004 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som murer med uddannelsesperiode fra den 1.marts 2005 til den 14. marts 2008.

Klageren har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 5. marts 2009 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 50.000 kr. til klageren med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Kravet er godtgørelse for ensidig ophævelse af uddannelsesaftalen.

Indklagede har påstået frifindelse

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 25. maj 2010.

Parterne har givet møde for Tvistighedsnævnet og afgivet forklaring. Der er desuden afgivet forklaring af V1, A´ s mor.

Sagens omstændigheder

A fik den 27. september 2007 et smæld i ryggen og var derefter sygemeldt flere dage. Han startede på arbejde igen og var fra 15. oktober 2007 på teknisk skole på 3.hovedforløb. Den 26. november 2007 blev han under skoleopholdet på ny sygemeldt på grund af rygproblemet. Den 14. december 2007 var der møde i det lokale uddannelsesudvalg, hvor det blev besluttet, at 3. hovedforløb skulle tages om. Det anføres i mødereferatets konklusion bl.a.:

”A melder tilbage til sin mester B når han er raskmeldt, og i stand til fuldt ud og på forsvarlig vis, at genoptage sin uddannelse. Ligeledes holder A sin mester jævnligt orienteret under hele sygdomsforløbet, så B ved hvordan det går, og hvornår han kan forvente at få A tilbage.

Murerafdelingen foretager sig intet, før vi får en tilbagemelding fra C, på at nu kan vi indkalde A igen til det næste 3 HF. På dette tidspunkt tages der også stilling til en forlængelse af lærekontrakten.”

A blev den 1. april 2008 opereret for en diskusprolaps. Den 30.maj 2008 gav hans læge tilsagn om en ny operation, og den 2. juli 2008 blev han indstillet til en ny operation.

Den 16. juli 2008 blev der afholdt møde i det lokale uddannelsesudvalg med deltagelse af B og A´s mor. Mødet var indkaldt af det lokale uddannelsesudvalg med henblik på at ”klarlægge det videre forløb i forbindelse med D´ s sygdom/uddannelse.”

Dansk Byggeri henvendte sig i et brev af 24. november 2008 på vegne af B til det lokale uddannelsesudvalg. I brevet er bl.a. anført:

”A er stadig sygemeldt med rygproblemer,

Firmaet ønsker at fastholde, at uddannelsesaftalen er ophørt den 14. marts 2008, som aftalt i elevkontrakten.

Der er efterfølgende ikke indgået andre aftaler.

Firmaet ønsker Det Faglige Fællesudvalgs accept af, at uddannelsesaftalen er ophørt, så man er fri til at disponere til anden side.”

Der blev den 10. december 2008 afholdt møde i det lokale uddannelsesudvalg. I referatet fra mødet henvises der til Dansk Byggeris anmodning i brevet af 24. november 2008 om accept af ophør af uddannelsesaftalen den 14. marts 2008, hvorefter det anføres:

”Dette kunne der ikke gives accept på, da der efter denne dato stadig var udbetalt løn m.v.

Parterne imellem kunne ikke opnå enighed om gensidig ophævelse af kontrakten, hvorfor parterne ville gå hver til sit for at overveje sin egen situation.”

Den 12. december 2008 skrev B til A og ophævede uddannelsesaftalen pr. 31. december 2008. I brevet anføres bl.a.:

”Du har nu i mere end et år været sygemeldt, og de sidste oplysninger vedr. dit sygeforløb er, at du tidligst vil være arbejdsdygtig til maj 2009.

Firmaet har udvist megen tålmodighed mht. at få dit læreforhold afsluttet på en anstændig måde, men det går ud over planlægningen i mit firma.

Derfor bliver jeg nød til at ophæve din lærerkontrakt pr. d. 31.12.2008.”

A blev opereret igen den 6. januar 2009. Af en lægejournal af 5.februar 2009 fremgår bl.a., at hvis A er klar over forholdsreglerne og passer på sin ryg, finder lægen ikke nogen hindring for, at A kan fortsætte med sin uddannelse og sit arbejde.

Forklaringer

Klageren har forklaret blandt andet, at han nogle gange under sygdomsforløbet ringede til B og fortalte ham om situationen. Han har også været ude og tale med B. Efter operationen den 6. januar 2009 fulgte han genoptræningsprogrammet. Han blev erklæret raskmeldt den 7. april 2009. Han var i praktik fra den 13. maj til 10. juni 2009. Efterfølgende har han søgt ny læreplads, men endnu ikke fået nogen.

Indklagede har forklaret blandt andet, at han ikke har fået megen tilbagemelding fra A.

V1 har forklaret bl.a., at hun deltog i mødet den 10. juli 2008, fordi A ikke kunne. De talte bl.a. om, at A skulle opereres igen. B sagde, at han glædede sig til, at A kom tilbage. Der var ikke tale om, at uddannelsesaftalen skulle ophæves, men at den eventuelt skulle forlænges.

Procedure

Klageren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at uddannelsesaftalen efter de foreliggende omstændigheder må betragtes som forlænget ud over den 14. marts 2008. Efter Tvistighedsnævnets praksis var der ikke i december 2008 fornødent grundlag for ophævelse af uddannelsesaftalen som følge af langvarig sygdom. Der var udsigt til, at A senest i maj 2009 ville kunne begynde igen, og A blev raskmeldt 7. april 2009.

Indklagede har til støtte for sin påstand gjort gældende, at det i december 2008 var berettiget af firmaet at ophæve uddannelsesaftalen. A havde været sygemeldt over et år, og det måtte antages, at der mindst ville gå et halvt år, før A kunne vende tilbage til arbejdet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Da B efter den 14. marts 2008 havde fortsat med at betale løn til A og deltaget i møder vedrørende uddannelsessituationen, må uddannelsesaftalen betragtes som forlænget i det mindste ved en stiltiende aftale, jf. princippet i erhvervsuddannelseslovens § 58.

Fire medlemmer bemærker:

På ophævelsestidspunktet var B klar over, at A skulle opereres på ny, og at han muligt ville være arbejdsdygtig igen i maj 2009. Selvom A på dette tidspunkt havde været sygemeldt i godt et år, finder vi efter disse omstændigheder ikke, at en væsentlig forudsætning for indgåelsen af uddannelsesaftalen var bristet, og A´ s ophævelse af uddannelsesaftalen var derfor ikke berettiget, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 2. Vi stemmer derfor for at tilkende A er erstatning på 30.000 kr.

Tre medlemmer bemærker:

A havde på ophævelsestidspunktet været sygemeldt godt et år og var tidligere blevet opereret, uden at det havde hjulpet. Henset hertil og til, at B ikke kunne forvente, at B kunne være arbejdsklar før tidligst maj 2009, finder vi, at B med rette lagde til grund, at en væsentlig forudsætning for uddannelsesaftalen nu var bristet, og at ophævelsen derfor var berettiget, jf. § 61, stk. 2.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 30.000 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet anmoder om at blive underrettet om rettens afgørelse.