Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1076

Resumé

Klager – en person – klagede over udsendelsen ”Station 2 Special ” på TV 2 vedrørende kriminalteknikeres arbejde.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Endvidere følger det, at en domfældt person bør forskånes for at få fremdraget en ham tidligere overgået straffedom.

Pressenævnet finder, at kriminalteknikeres arbejde og klagers sag vedrørende forsøg på dobbelt manddrab hver for sig har en sådan offentlig interesse, at der var grundlag for omtale. Henset til forbrydelsens karakter, straffens længde, og den forholdsvis korte tid, der er forløbet fra landsrettens dom til omtalen i TV 2, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere TV 2 for at identificere [Klager] i udsendelsen.

[Klager] har ved advokat Janus Malcolm Pedersen klaget til Pressenævnet over en udsendelse den 27. september 2010 på TV 2, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

TV 2 sendte den 27. september 2010 programmet ”Station 2 Special”, hvor seeren fulgte kriminalteknikeres arbejde under opklaring af to drab og klagers sag. Til slut i udsendelsen oplyses bl.a. følgende:

Speak (af skærmbilledet fremgår et billede af [Klager]):

”Vidnerne har enstemmig forklaret, at det var [Klager], der sad på den plads, der blev skudt fra. Efter to uger på flugt meldte [Klager] sig selv til politiet. Han forklarede, at han følte sig truet på livet, da de to brødre kom ind i rækkehuset, men han indrømmede, at det var ham, der havde skudt dem. I retten blev [Klager] idømt seks års fængsel for forsøg på dobbelt manddrab.”

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

Advokat Janus Malcolm Pedersen har henvist til, at [Klager]s navn blev nævnt adskillige gange under udsendelsen, ligesom klagers billede blev vist i fuld skærmstørrelse. Episoden fandt sted for omkring to et halvt år siden, og klager fik sin dom for over halvandet år siden.

Ifølge de vejledende regler for god presseskik, litra C.8, bør de mod en person tidligere rejste straffesager som regel ikke omtales. Henset til, at udsendelsen handlede om kriminalteknikernes arbejde, har det ikke nogen nyhedsværdi eller samfundsmæssig interesse at nævne klagers navn som sket. Kriminalteknikernes arbejde kunne være belyst fyldestgørende uden at nævne klagers navn og vise klagers billede.

2.2 TV 2’s synspunkter

TV 2 har anført, at politiets arbejde med at opklare forbrydelser er et emne af stor samfundsmæssig interesse. Den påklagede udsendelse var den første af to specialprogrammer om kriminalteknikeres arbejde i serien ”Station 2 Special”. I udsendelsen følger man teknikernes undersøgelser i blandt andet klagers sag. Seeren får indblik i de metoder, politiets kriminalteknikere bruger, når alvorlige forbrydelser efterforskes. Teknikernes arbejde følges fra den første gerningsstedsundersøgelse umiddelbart efter drabsforsøget og frem til sagens afgørelse i retten.

Formålet med de vejledende regler for god presseskik litra C.8 er, at beskytte personer mod, at eksempelvis familie og venner får kendskab til, at vedkommende tidligere har været straffet. Der er ikke tale om en ”tidligere straffesag” i den nævnte bestemmelses forstand. For halvandet år siden blev klageren idømt en straf på seks års ubetinget fængsel for dobbelt drabsforsøg. Straffen er endnu ikke afsonet. Herudover er bestemmelsens beskyttelsesformål ikke til stede – og kan heller ikke nås ved anonymisering af klagers navn – idet klagers familie, venner og omgangskreds må antages at være bekendt med sagen, og at drabsforsøget har været genstand for massiv omtale i medierne med angivelse af såvel klagers navn som klagers billede.

TV 2 har fulgt en saglig linje i gennemgangen af kriminalteknikernes arbejde i de forskellige sager. De øvrige gerningsmænd, der har fået længere straffe end to års fængsel, er ligeledes nævnt med navn. Dette er i overensstemmelse med TV 2’s etiske retningslinjer. Den tidligere massive presseomtale af klagers sag har tillige indgået i afvejningen. I april 2008 blev det i udsendelsen viste billede benyttet, da klageren blev efterlyst af politiet som mistænkt for de to drabsforsøg.

Herudover har TV 2 henvist til i Pressenævnets kendelse af 12. november 2003 i sag nr. 2003-6-0088, kendelse af 25. november 2005 i sag 2004-6-0108 og kendelse af 21. september 2010 i sag 2010-6-1041.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Dorthe Carlsen, Ulrik Holmstrup og John Meinert Jacobsen.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse.Endvidere følger det, at en domfældt person bør forskånes for at få fremdraget en ham tidligere overgået straffedom.

Pressenævnet finder, at kriminalteknikeres arbejde og klagers sag vedrørende forsøg på dobbelt manddrab hver for sig har en sådan offentlig interesse, at der var grundlag for omtale. Henset til forbrydelsens karakter, straffens længde, og den forholdsvis korte tid, der er forløbet fra landsrettens dom til omtalen i TV 2, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere TV 2 for at identificere [Klager] i udsendelsen.

Afgjort den 22. november 2010