Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 18. oktober 2010 i sag 21.2010

A

3F v/juridisk konsulent Ilse Werrenrath

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokatfuldmægtig Jannie Merete Pedersen og konsulent Niels Lønstrup 3F.

Mellem klageren, A, født den 24. januar 1977, og indklagede, B, blev den 14. juni 2005 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klager skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 1. juli 2005 til den 31. marts 2008.

Denne sag drejer sig om manglende løn, overtid, lønandele, feriepenge, feriefridage mv.

klager har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 11. marts 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale til Rune Dahl Krog 288.623 kr. Kravet er opgjort på grundlag af 3F-elevoverenskomsten.

B har påstået frifindelse og herunder oplyst, at virksomheden ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 7. oktober 2010.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav og har herunder afgivet forklaring vedrørende tidspunkter for arbejdets daglige begyndelse og afslutning, drøftelser med arbejdsgiveren om overtid og afspadsering mv.

B har ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer udtaler:

Således som sagen er oplyst finder vi, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte A´ s krav, der derfor tages til følge.

Tre medlemmer udtaler:

I overensstemmelse med tidligere dissenser i lignende sager, kan der alene gives A medhold i minimallønskrav, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Derudover finder vi, at der er grundlag for en skønsmæssigt fastsat betaling for overarbejde.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 288.623 kr.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.

For udskriftens rigtighed

Sekretariatet for Tvistighedsnævnet

den 18. oktober 2010