Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 63-11 om arbejdsredskab - armkompressionsstrømpe - hjælpemiddel

Resume:

En armkompressionsstrømpe kunne ikke anses for et arbejdsredskab eller en arbejdspladsindretning efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ansøgers behov for armkompressionsstrømper var ikke en følge af hendes konkrete arbejdsproces som anæstesisygeplejerske.

Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på, at ansøgers funktionsevne generelt var nedsat, og at hun skulle bære armkompressionsstrømpe både privat og på arbejde.

Armkompressionsstrømper var derfor ikke kun nødvendig for, at ansøger kunne bestride sit arbejde.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 - § 100

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt en armkompressionsstrømpe er et personligt hjælpemiddel eller et arbejdsredskab eller en arbejdspladsindretning.

Resultatet er

• En armkompressionsstrømpe kan ikke anses for et arbejdsredskab eller en arbejdspladsindretning

Det betyder, at du ikke kan få tilskud til anskaffelse af armkompressionsstrømper efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har ikke kompetence til at tage stilling, om du har ret til yderligere armkompressionsstrømper efter regler i lov om social service. Vi har derfor ikke taget stilling til dette spørgsmål.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at dit behov for armkompressionsstrømper ikke er en følge af den konkrete arbejdsproces som anæstesisygeplejerske.

Armkompressionsstrømper kan derfor ikke anses for et arbejdsredskab eller en arbejdspladsindretning.

Ved denne vurdering har vi lagt vægt på, at din funktionsevne generelt er nedsat på grund af følger efter brystkræft, og at du skal bære armkompressionsstrømpe både privat og på arbejde.

Dit behov for at bruge strømpen er uafhængig af, hvilket erhverv du bestrider, idet du har et generelt kompensationsbehov.

Armkompressionsstrømper er derfor ikke udelukkende nødvendig for, at du kan bestride dit arbejde som anæstesisygeplejerske.

Vi har endvidere lagt vægt på, at det fremgår af serviceloven, at kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Bemærkninger til klagen

Du har givet udtryk for din opfattelse af sagen.

Vi bemærker, at vi er opmærksomme på, at Det Sociale Nævn den 30. oktober 2009 har truffet afgørelsen om, at du ikke har ret til flere, end de af kommunen bevilgede 3 stk. armkompressionsstrømper årligt efter lov om social service. Det fremgår af afgørelsen, at det ikke er dokumenteret, at du på grund af dit arbejde som sygeplejerske har et nødvendigt behov for yderligere 3 stk. armkompressionssstrømper ud over de 3 bevilgede om året.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kan ikke tage stilling til denne afgørelse, idet vi ikke har kompetence på servicelovens område.

Vores afgørelse er ikke til hinder for, at du på ny kan søge om bevilling af yderligere strømper efter lov om social service, hvis du kan dokumentere, at du har behov for flere strømper, for eksempel ved udtalelse fra din arbejdsgiver.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 3. marts 2010

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 18. marts 2010

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Du skal bruge en armkompressionsstrømpe på grund af følger efter brystkræft. Kommunen har bevilget dig 3 stk. armkompressionsstrømper om året efter serviceloven. Kommunen vurderede, at der er tale om et personligt hjælpemiddel efter serviceloven.

Du søgte efterfølgende om flere armkompressionsstrømper efter regler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, idet du mente, at der var tale om arbejdsredskab, der er nødvendig for, at du kan bestride din arbejdsfunktion som anæstesisygeplejerske.

Jobcentret gav afslag på støtte til armkompressionsstrømper, idet jobcentret vurderede, at kompressionsstrømper var nødvendige i ethvert erhverv, men ikke for at kunne udøve en bestemt arbejdsproces.

Jobcentret vurderede, at en armkompressionsstrømpe hverken kunne anses for at være et arbejdsredskab eller en mindre arbejdspladsindretning, men et personligt hjælpemiddel, der var nødvendigt i alle forhold, det vil sige i enhver arbejdsfunktion såvel som i privatlivet.

Nævnet stadfæstede kommunens afgørelse. Nævnet begrundede afgørelsen med, at en armkompressionsstrømpe var et personligt hjælpemiddel og ikke et arbejdsredskab eller en arbejdspladsindretning. Ved arbejdsredskabet og arbejdspladsindretninger var der tale om hjælpemidler, der var nødvendige udelukkende for, at ansøgeren kunne bestride en konkret arbejdsproces.

Du anførte i klagen, at du for at kunne forblive i dit fag som sygeplejerske og varetage netop de opgaver som var forbundet med at være anæstesisygeplejerske, skulle bære armkompressionsstrømpe på højre arm. Af hygiejniske årsager skulle strømpen skiftes hver dag på samme måde som din uniform.

De bevilgede 3 stk. armkompressionsstrømper var simpelthen ikke tilstrækkeligt. De strømper som benyttes privat, måtte af hygiejniske grunde ikke bæres på arbejdspladsen. Du mente, at strømpen kunne sidestilles med et arbejdsredskab, som var nødvendig, for at du kunne passe dit arbejde.

Nævnet genvurderede sagen og fastholdt den trufne afgørelse. I den forbindelse henviste nævnet til, at du kan søge kommunen om yderligere strømper som hjælpemiddel efter servicelovens § 112.