Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 65-11 om fleksjob - anden aktør - overdragelse - afgørelseskompetence - særlige klageregler

Resume:

Kommunens jobcenter kan overlade det til anden aktør at træffe afgørelse om fleksjob, idet der er direkte hjemmel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til at gøre dette.

Anden aktørs afgørelse kan påklages til kommunen efter særlige regler herom.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 - § 4b, § 4c og § 70

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NNs sag om rækkevidden af anden aktørs kompetence i forbindelse med afslag på fleksjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Resultatet er

• Der er hjemmel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til, at kommunen kan overlade det til anden aktør at træffe afgørelse om fleksjob

• Afgørelsen af 9. januar 2009 må anses for truffet af anden aktør.

• Der kan klages over afgørelsen af 9. januar 2009 til A Kommune

• Vi hjemviser sagen til behandling og afgørelse i kommunen

Det betyder, at kommunen som klageinstans for anden aktørs afgørelse skal træffe ny afgørelse, herunder efter overholdelse af reglen om genvurdering hos anden aktør, og således at der vil kunne klages over kommunens kommende afgørelse om fleksjob til Beskæftigelsesankenævnet efter de almindelige klageregler.

Det betyder desuden, at afgørelsen af 9. januar 2009 gælder, indtil kommunen som klageinstans har truffet en ny afgørelse.

Vi skal samtidig udtale kritik af, at kommunen ved den sammenblanding, der har været af arbejdsgangene for kommunen og anden aktør, ikke har gjort det klart for borgeren, om kompetencen på området var overdraget til anden aktør, og hvilken betydning denne overdragelse ville få for sagsbehandlingen, herunder klageadgangen.

Vi er således enige i afgørelsen om hjemvisning fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY, men vi er ikke enige i begrundelsen.

Afgørelsen er truffet af et enigt udvalg.

Begrundelsen for afgørelsen

Hjemmel for anden aktør til at træffe afgørelse:

Det kræver udtrykkelig lovhjemmel at overdrage myndighedens opgave med at træffe afgørelser til anden aktør.

Det fremgår af beskæftigelsesindsatslovens § 4 b, at kommunen kan overlade det til anden aktør at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov.

Dermed er der udtrykkelig lovhjemmel til, at anden aktør kan overtage opgaven med at træffe afgørelser på områder, der falder ind under beskæftigelsesindsatsloven.

Reglerne om fleksjob findes i beskæftigelsesindsatslovens kapitel 13. Det fremgår af § 70, at jobcenteret giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Afgørelsen om visitation til fleksjob er således omfattet af beskæftigelsesindsatsloven, og det er kommunens jobcenter, der træffer afgørelsen. Hele kommunens indsats efter beskæftigelsesindsatsloven varetages af jobcentret.

Da § 4 b giver mulighed for delegation af opgaver og afgørelser, for så vidt angår hele loven, vurderer vi, at kommunen kan delegere kompetencen til at visitere til fleksjob til anden aktør.

Dette understøttes af, at det fremgår af vejledningen til bekendtgørelsen om anden aktør, at andre aktører, der har fået overladt myndighedsopgaven blandt andet kan træffe afgørelse om, at:

– Afgive tilbud om fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Det er således en del af den beskæftigelsesrettede indsats at tage stilling til visitation til fleksjob. Den beskæftigelsesrettede indsats varetages af jobcentrene efter regler i beskæftigelsesindsatsloven og kan i det hele delegeres til anden aktør, både hvad angår opgaver og afgørelser.

Afgørelsen er truffet af anden aktør:

Vi vurderer, at afgørelsen i NNs sag er truffet af anden aktør.

Vi har lagt vægt på, at afgørelsen reelt må anses for truffet som led i ansættelse i virksomheden XX ApS, der udfører opgaver for A Kommune.

Vi vurderer, at tilføjelsen i vikarkontrakten mellem Jobcenter A og XX ApS, hvoraf fremgår, at til sikring af, at egentlige myndighedsopgaver kan varetages, ansættes vikaren 2 timer ugentligt af A Kommune, alene har til formål at overlade varetagelsen af myndighedsopgaver til de medarbejdere i den private virksomhed XX ApS, der udfører opgaver for A Kommune.

Vi finder derfor, at der er tale om et forsøg på omgåelse af reglerne om, at andre aktører ikke kan overlades kompetencen til at træffe afgørelse. Dette skal ses i lyset af, at der i visse tilfælde, for eksempel om retten til sygedagpenge, ikke er mulighed herfor.

Det kan ikke ændre vores vurdering, at det fremgår af partshøringen og afgørelsen, at henholdsvis fleksjobnævnet og førtidspensionsnævnet har truffet afgørelsen, idet det er den samme sagsbehandler, som har behandlet sagen i XX ApS, som også har underskrevet henholdsvis brevet om partshøring og afgørelse. Vi er enig med beskæftigelsesankenævnet i, at der dermed er skabt så meget tvivl om, hos hvem kompetencen til at træffe afgørelse om fleksjob i den konkrete sag i praksis ligger, at det reelt fremstår, som om det er anden aktør, der har truffet afgørelsen.

Hjemvisning:

Kommunen har ikke overholdt klagereglerne for afgørelser truffet af anden aktør.

Hvis kommunen overlader kompetencen til anden aktør, skal kommunen følge reglerne i bekendtgørelse om anden aktør om klageadgang. Klage over en afgørelse fra anden aktør kan inden 4 uger indbringes for jobcentret af den, som afgørelsen vedrører. Klagen skal sendes til anden aktør, som skal genvurdere sagen. Hvis afgørelsen fastholdes videresendes klagen til jobcenteret med anden aktørs eventuelle bemærkninger.

Denne klageproces er ikke overholdt.

Kritik af kommunen:

Hvis kommunen overlader kompetencen til anden aktør, skal kommunen følge reglerne i kapitel 2-4 og 7 i bekendtgørelse om anden aktør.

Det betyder, at en række formelle regler skal være overholdt:

henvisningen til en anden aktør skal være skriftlig

personen kan klage over henvisningen til anden aktør

anden aktør skal overholde samme regler som jobcenteret i forbindelse med indkaldelse til samtaler, deltagelse i aktiviteter, afgivelse af tilbud og underretninger m.v.

anden aktør er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven

der er særlige regler om klageadgang

Vi vurderer på den baggrund, at det er meget kritisabelt, at klageprocessen ikke er overholdt, og at det er helt uklart for borgeren, at det reelt er anden aktør, der har truffet afgørelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 22. oktober 2000

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 18. og 24. november 2009

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

• Yderligere bemærkninger fra kommunen af 11. december 2009

Ved brev af 9. januar 2009 meddelte A Kommune afslag på fleksjob til NN.

Beskæftigelsesankenævnet ophævede afgørelsen og hjemviste sagen til behandling og afgørelse i kommunen.

Begrundelsen var, at der ikke var hjemmel i beskæftigelsesindsatsloven til, at en anden aktør end kommunen, i dette tilfælde en medarbejder fra XX ApS, på kommunens vegne kunne træffe afgørelse om afslag på visitation til fleksjob.

Nævnet fandt, at afgørelsen led af så alvorlige sagsbehandlingsfejl, at den var ugyldig.

Kommunen klagede over afgørelsen.

I klagen anførte kommunen, at den havde indgået vikarkontrakt med firmaet XX ApS til sikring af myndighedsdelen ved behandling af sagen.

Nævnet har ved genvurderingen fastholdt afgørelsen.