Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 114-11 om hjælpemiddel - høreapparat - udstationering - naturalydelser - EU regler

Resume:

Bevilling af høreapparat var en naturalydelse, der skulle ydes af bopælslandet.

En person, der var udstationeret i et andet EU-land af den danske stat, var derfor berettiget til hjælp efter bopælslandets regler, når han søgte om hjælp der.

Hjælp efter serviceloven forudsatte, at personen havde ophold her i landet. Den omstændighed at personen var skattepligtig i Danmark og fortsat havde dansk sygesikringsbevis, ændrede ikke ved, at han faktisk opholdt sig i et andet land.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011 - § 2, stk. 1 og § 112, stk. 5

Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet - artikel 19, stk. 1, litra a -

Note:

Rådets forordning (EØF) nr. 883/04 af 29. april 2004 indeholder tilsvarende bestemmelser

Afgørelse:

Afgørelse i din sag om refusion af forskellen på hollandsk og dansk tilskud til høreapparat

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om hvorvidt køb af høreapparat efter servicelovens § 112, stk. 5 er en naturalydelse eller en kontantydelse

Resultatet er

• bevilling af høreapparat er en naturalydelse

Det betyder, at du ikke er berettiget til hjælp efter de danske regler, når du ansøgte under ophold i Holland.

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Det er en betingelse for at få hjælp efter serviceloven, at ansøger har lovligt ophold i Danmark.

Du opfylder ikke betingelsen, fordi du opholdt dig i et andet EU-land, da du søgte om dækning af udgifter til høreapparat.

Da du er udstationeret af en dansk statsinstitution, er du efter artikel 19, stk. 1 litra a, i EF-forordning 1408/71 omfattet af de danske regler om social sikring, dvs. du er berettiget til naturalydelser i dit bopælsland og kontantydelser (f.eks. pension) arbejdsgivers land, dvs. Danmark.

Ved naturalydelser forstås ydelser, der er bestemt til levering, rådighedstillelse, direkte betaling eller refusion af udgifter til lægebehandling og produkter og tjenesteydelser i forbindelse med denne behandling.

Vi har lagt vægt på også et kontant tilskud til høreapparat efter § 112, stk. 5 må anses for en naturalydelse, idet tilskuddet forudsætter, at der efter ansøgning og bevilling fra kommunen er anskaffet et høreapparat fra godkendt leverandør.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at du har dokumenteret dit behov for høreapparat og at afslaget alene ses at være begrundet i manglende opfyldelse af proceskrav. Du mener der er flere uklarheder i forhold til den sociale dækning for udstationerede.

Vi bemærker, at en mere generel vejledning om udstationeredes situation vil kunne fås ved henvendelse til Pensionsstyrelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnets traf afgørelse i sagen

• nævnets afgørelse af 27. maj 2010

• Klagen til Ankestyrelsen af 3. juni 2010

• nævnets genvurdering

Det fremgår af sagen, at du under din udstationering i et andet EU-land har fået behov for høreapparat, og at det blev anskaffet efter de hollandske regler.

Du søgte efterfølgende om tilskud efter serviceloven og henviste til, at du var udstationeret af Forsvaret og havde ”høj vejkode”, dansk sygesikringsbevis og var skattepligtig i Danmark.

A Kommune traf 5. august 2009 afgørelse om, at du ikke var berettiget til støtte efter de danske regler.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at du har ret til naturalydelser fra bopælslandet, dvs. det andet EU-land.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du har dokumenteret dit behov for høreapparat og at afslaget alene ses at være begrundet i manglende opfyldelse af proceskrav. Du mener der er flere uklarheder i forhold til den sociale dækning for udstationerede. Du mener endvidere der synes at være uoverensstemmelse mellem kommunens og nævnets afgørelser.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 1. august 2019, da der er kommet nye regler på området.