Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 143-11 om kontanthjælp - sanktioner - vejledning - tilmelding til Jobnet - manglende bekræftelse - jobsøgning

Resume:

Den elektroniske tilmelding til jobnet opfyldte ikke den særlige vejledningspligt, der er en forudsætning for, at kommunen kan give en sanktion. Vejledningen havde følgende ordlyd:

”Hvis du ikke møder op i jobcentret på førstkommende åbningsdag, vil din tilmelding blive annulleret. Dette kan få betydning for din ret til hjælp, hvis du søger hjælpen alene på grund af ledighed.

For at være tilmeldt jobcentret som arbejdssøgende, skal du mindst hver 7. dag bekræfte, at du søger job. ”

Vejledningen var ikke tilstrækkelig, fordi den ikke indeholdt oplysninger om konsekvensen af manglende bekræftelse af jobsøgningen eller om, hvordan borgeren igen kunne blive berettiget til hjælp.

Da kommunen dermed ikke havde vejledt borgeren tilstrækkeligt præcist, kunne kommunen ikke foretage fradrag i kontanthjælpen for de dage, hvor borgeren var afmeldt jobnet pga. manglende bekræftelse af jobsøgning.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 35 og § 38

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NNs sag om, hvorvidt den elektroniske login på www.jobnet.dk er tilstrækkelig til at opfylde kravet om skriftlig vejledning i aktivlovens § 35.

Resultatet er

• Kommunen har ikke vejledt tilstrækkeligt om konsekvensen af manglende bekræftelse af jobsøgning.

Det betyder, at kommunen ikke kunne foretage fradrag i NNs kontanthjælp for den 21. og 22. oktober 2009.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at kommunen i forbindelse med NN meldte sig ledig ikke vejledte ham tilstrækkeligt om konsekvensen af manglende bekræftelse af jobsøgning og om, hvilke skridt han skulle tage for igen at blive berettiget til hjælp.

Det er efter § 35, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik en betingelse for at foretage fradrag i hjælpen efter § 38, at kommunen skriftligt har informeret om konsekvensen for hjælpen af manglende bekræftelse af jobsøgning og om, hvilke skridt borgeren skulle tage for igen at blive berettiget til hjælp. Vejledningspligten er således en garantiforskrift. Det betyder, at det er en betingelse for at foretage fradrag i hjælpen, at informationen er givet.

Manglende bekræftelse af jobsøgning kan kun forekomme for borgere, som har tilmeldt sig Jobnet. Tilmeldingen til Jobnet er obligatorisk og foregår elektronisk. Under denne tilmelding får borgeren automatisk en konkret vejledning om bekræftelse af jobsøgning. Denne vejledning har følgende ordlyd:

”Hvis du ikke møder op i jobcentret på førstkommende åbningsdag, vil din tilmelding blive annulleret. Dette kan få betydning for din ret til hjælp, hvis du søger hjælpen alene på grund af ledighed.

For at være tilmeldt jobcentret som arbejdssøgende, skal du mindst hver 7. dag bekræfte, at du søger job. ”

Vejledningen gives skriftligt undervejs i den elektroniske tilmelding, og tilmeldingen kan ikke afsluttes, uden at borgeren har set siden med vejledningen.

Vi anser derfor NN for at have modtaget skriftlig vejledning med denne ordlyd.

Vi har lagt vægt på, at den automatiske vejledning ved tilmeldingen til jobnet ikke indeholder nogen oplysninger om konsekvensen af manglende bekræftelse af jobsøgningen eller om, hvordan NN igen kunne blive berettiget til hjælp.

Vi har samtidig lagt vægt på, at konsekvensen af manglende bekræftelse af jobsøgning er, at borgeren bliver afmeldt, og kommunen foretager fradrag i hjælpen for de dage, hvor borgeren er afmeldt. Dog foretages ikke fradrag første og anden gang inden for 12 måneder, den pågældende har undladt at bekræfte sin tilmelding, hvis personen bekræfter tilmeldingen inden for en frist fastsat af jobcenteret.

Vi har også lagt vægt på, at borgeren bliver berettiget til hjælp igen ved at blive tilmeldt på ny.

Kommunen ses ikke derudover skriftligt at have informeret NN om konsekvensen af manglende bekræftelse af jobsøgningen eller om, hvilke skridt NN skulle tage for igen at blive berettiget til hjælp.

Vi finder på denne baggrund, at vejledningen samlet set var utilstrækkelig.

Kommunen har oplyst, at borgeren har mulighed for at finde yderligere vejledning på hjemmesiden. Borgeren kan blandt andet finde yderligere vejledning under ”ordforklaring”, ligesom borgeren har mulighed for at finde pjecen ”Bekræft at du søger job”.

Vi skal bemærke, at kommunen er pålagt en særlig vejledningspligt i aktivlovens § 35. Efter ordlyden i denne bestemmelse skal kommunen vejlede skriftligt.

Denne pligt kan ikke opfyldes ved at gøre det muligt for en borger selv at finde oplysninger – herunder at borgeren på en hjemmeside kan klikke sig frem til et underpunkt på hjemmesiden, hvori yderligere oplysninger om borgerens situation eventuelt kunne findes. Ligesom vejledningspligten ikke kan opfyldes ved, at kommunen har udfærdiget og trykt en pjece, som borgeren selv kan hente på kommunen.

Vi har fundet, at kommunen ikke har vejledt tilstrækkeligt, og derfor er betingelserne i § 35 ikke opfyldt.

Kommunen kunne således ikke foretage fradrag i NNs kontanthjælp for den 21. og 22. oktober 2009.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 10. marts 2011

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Kommunen traf afgørelse om nedsættelse af kontanthjælpen på grund af manglende bekræftelse af jobsøgning

Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse om ophævelse af kommunens afgørelse. Dette betød, at kommunen ikke var berettiget til at nedsætte kontanthjælpen og skulle tilbagebetale det fratrukne beløb.

Kommunen klagede over afgørelsen og anførte, at den elektroniske vejledning, som borgeren modtog via tilmelding til jobnet, var tilstrækkelig til at opfylde den skærpede vejledningsforpligtelse i § 35 i aktivloven.

Beskæftigelsesankenævnet genoptog sagen og traf afgørelse om fastholdelse af sin afgørelse om ophævelse af kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at den automatiske vejledning ved tilmelding til jobnet ikke var tilstrækkelig.

Kommunen klagede over afgørelsen og anførte, at det har principiel betydning at få afklaret, om den elektroniske indlogning på jobnet.dk er tilstrækkelig til at opfylde kravet om skriftlig vejledning i aktivlovens § 35.

Beskæftigelsesankenævnet havde ved genvurdering ikke yderligere bemærkninger.