Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 188-11 om kontanthjælp - udland - udbetaling - optjeningsprincip

Resume:

En kontanthjælpsmodtager, der rejste ud af landet den 8.i en måned, havdeikke ret til kontanthjælp for den førsteuge af måneden, når han kom tilbage til Danmark.

Retten til kontanthjælp er ikke knyttet til et optjeningsprincip. Retten til kontanthjælp indtræder, hvis en person ikke er i stand til at forsørge sig selv på anden måde og i øvrigt opfylder betingelserne for at få kontanthjælp, herunder at opholde sig i Danmark.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 3 og § 5

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NNs sag om kontanthjælp ved udgangen af november 2010.

Resultatet er

• NN har ikke ret til kontanthjælp for første uge af november, når han senere kommer hjem fra ferie i udlandet

Det betyder, at han ved tilbagekomsten til Danmark ikke er berettiget til at få udbetalt kontanthjælp for det antal dage i november, hvor han opholdt sig i Danmark.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Det er en betingelse for at få kontanthjælp, at man opholder sig i Danmark. Hvis man opholder sig i udlandet, kan man ikke få hjælp efter aktivloven.

NN opfylder ikke betingelsen for at få kontanthjælp ved udgangen af november 2010, fordi han ikke var i Danmark.

Det fremgår af sagen, at NN fik udbetalt kontanthjælp den 31. oktober 2010. Han rejste til udlandet den 8. november. Inden udrejsen oplyste han kommunen om, at han ville være bortrejst til omkring årsskiftet. Kommunen gjorde ham herefter opmærksom på, at han ikke kunne få kontanthjælp efter udbetalingen den 31. oktober, fordi han i november ville rejse til udlandet.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg er enig i kommunens vurdering.

Retten til kontanthjælp er ikke knyttet til et optjeningsprincip. Retten til kontanthjælp indtræder, hvis en person ikke er i stand til at forsørge sig selv på anden måde og i øvrigt opfylder betingelserne for at få kontanthjælp, herunder at opholde sig i Danmark. Den bagudbetalte kontanthjælp skal dække forsørgelsen i den kommende måned. Det betyder, at kontanthjælp udbetalt den 31. oktober skal dække forsørgelsen i november, og kontanthjælp udbetalt den 30. november skal dække forsørgelsen i december.

Da NN rejste til udlandet i november, har han ikke ret til at få udbetalt kontanthjælp den 30. november.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 15. februar 2011

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 11. marts 2011

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Kommunen bevilgede NN kontanthjælp fra den 18. oktober 2010 med første udbetalingsdag den 31. oktober. Udbetalingen stoppede efter den 31. oktober 2010, fordi NN havde oplyst, at han rejste til udlandet den 18. november 2010.

Beskæftigelsesankenævnet ændrede den 15. februar 2010 kommunens afgørelse, således at NN ved tilbagekomsten til Danmark var berettiget til at få udbetalt kontanthjælp for det antal dage i november måned 2010, hvor han opholdt sig i Danmark.

Beskæftigelsesankenævnet har begrundet afgørelsen med, at reglen om, at der ikke kan udbetales kontanthjælp til personer, der opholder sig i udlandet, ikke udelukker, at der kan udbetales kontanthjælp for den første del af november måned efter at borgeren er vendt tilbage til Danmark. Nævnet finder, at der ikke findes klar lovhjemmel ti at nægte udbetalingen af kontanthjælp for den omtalte periode, blot fordi borgeren ved månedens udgang opholder sig i udlandet. Det er en forudsætning for udbetalingen af kontanthjælpen, at borgeren fortsat har et forsørgelsesbehov.

Kommunen har klaget over Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det blandt andet anført, at der i Beskæftigelsesankenævnets afgørelse er tale om et optjeningsprincip, da borgeren på et nyt udbetalingstidspunkt cirka to måneder efter skal have udbetaling for en tidligere periode. Kommunen henviser til brev af 2. juli 2010 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvor man skriver, at en person alene har ret til hjælpen, hvis pågældende opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp på udbetalingstidspunktet.