Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 240-11 om behandlingsmæssigt fripladstilskud - fripladstilskud - SFO

Resume:

Et barn, som gik i en SFO oprettet efter folkeskoleloven, kunne få fripladstilskud på 50 procent.

Ankestyrelsen fandt, at det var uden betydning for fripladstilskuddets størrelse, at der var tale om en SFO tilknyttet en specialskole. Det afgørende var, at SFO'en var oprettet efter bestemmelserne i folkeskoleloven.

Ankestyrelsen kunne ikke tilsidesætte kommunens beslutning om, at der var tale om en SFO efter folkeskoleloven og ikke et behandlingstilbud efter serviceloven.

Love:

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge - Lovbekendtgørelse nr. 668 af 17. juni 2011 - § 63

Lov om folkeskolen - lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010 - § 50_ stk_ 2

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i NNs sag om afklaring af reglerne for behandlingsmæssigt fripladstilskud ved SFO tilknyttet til en specialskole.

Resultatet er

• Der kan ydes 50 procents fripladstilskud når der er tale om et behandlingsmæssigt fritidstilbud efter folkeskoleloven i form af SFO.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Vores afgørelse medfører ikke, at borgeren skal tilbagebetale det fripladstilskud han har fået, som følge af nævnets afgørelse.

Ændringen gælder først fra vores afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Fripladstilskuddet fastsættes udfra typen af det tilbud, som et barn med betydelig og varig funktionsnedsættelse er optaget i.

Når der er tale om en SFO oprettet efter folkeskoleloven kan der ydes 50 procent fripladstilskud.

I tilbud oprettet efter servicelovens § 32 ydes der 100 procent forældrebetaling jf. betalingsbekendtgørelsen vedrørende særlige dagtilbud, mens der efter dagtilbudsloven ydes 50 procent fripladstilskud til behandlingsmæssig friplads.

Det fremgår af folkeskolelovens § 50, stk. 2, at kommunen opkræver betaling af forældre til børn, der er optaget i en skolefritidsordning (SFO).

Det fremgår endvidere, at Kommunalbestyrelsen yder hel eller delvis fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold, eller hvor sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige forhold gør sig gældende. Reglerne fastsat i medfør af dagtilbudsloven om kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud og forældrenes egenbetaling finder anvendelse ved ydelse af søskendetilskud og ved ydelse af helt eller delvist fripladstilskud.

Når der i folkeskolelovens regler om fripladstilskud henvises til dagtilbudsloven må det forstås således, at fripladstilskuddet i SFO’er følger denne. Der sondres således ikke mellem om det er SFO’er oprettet i tilknytning til en specialskole efter folkeskoleloven eller om det er SFO i tilknytning til en almindelig folkeskole.

Der kan som følge heraf ydes 50 procent fripladstilskud, når et barn af behandlingsmæssige årsager har ophold i en SFO, uanset om der er tale om en SFO i tilknytning til en specialskole eller i tilknytning til en almindelig folkeskole.

NNs datter er optaget i SFO i tilknytning til hendes skole. Kommunen har oplyst, at der er tale om et tilbud oprettet efter folkeskoleloven.

Ankestyrelsen kan ikke tilsidesætte kommunens beslutning om at der er tale om en SFO efter folkeskoleloven og ikke et behandlingstilbud efter servicelovens § 32.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 2. marts 2010

• Klagen til Ankestyrelsen af 26. marts 2010

• Nævnets genvurdering

A Kommune traf den 1. september 2008 afgørelse om at der kunne ydes 50 procent pædagogisk friplads til NNs datter fra. 1. august 2008 og til ophør i SFO.

Nævnet stadfæstede ved afgørelse af 19. august 2009 kommunens afgørelse.

NN klagede over afgørelsen og nævnet traf den 2. marts 2010 ny afgørelse i sagen, hvor de ændrede kommunens afgørelse og fandt at NNs datter var berettiget til 100 procents fripladstilskud.

Nævnet fandt grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af det behandlingsmæssige behov og dermed årsagen til, at NNs datter var optaget i specialinstitutionen og dens SFO. Nævnet fandt endvidere, at datterens skole havde status som særligt dagtilbud.

A Kommune har klaget over Nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at det Sociale Nævn ikke har kompetence til at tilsidesætte en politisk truffet beslutning om status for datterens skole.

Nævnet har ved genvurdering ikke haft yderligere bemærkninger.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 11. oktober 2019, da den er erstattet af principafgørelse 47-19.