Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2010 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål

(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

De fonde, legater, foreninger m.v., som er nævnt i det medfølgende bilag, er pr. 31. december 2010 godkendt indtil videre efter ligningslovens § 7, nr. 22.

Det betyder, at en person skattefrit kan modtage ydelser til en samlet værdi af op til 10.000 kr. pr. indkomstår fra samme fond. Overskydende beløb er skattepligtigt efter de almindelige regler. Hvis en person modtager ydelser fra forskellige fonde inden for samme indkomstår, skal beløbene ikke lægges sammen.

En godkendt fond kan have til formål også at yde støtte til formål, der ikke er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i ligningslovens § 7, nr. 22. I så fald skal fonden foretage en regnskabsmæssig opdeling af ydelserne.

Pensionsstyrelsen gennemgår hvert år listen over godkendte fonde. Hvis det ikke har været muligt at få bekræftet en fonds eksistens, har vi slettet fonden i bilaget til dette cirkulære. Vi modtager gerne information om den fortsatte eksistens af fonde, som tidligere har stået på listen.

Pensionsstyrelsen, den 12. april 2011

Uffe Hermansen
Kontorchef

/ Christina Rasmussen
fuldmægtig


Bilag 1

Fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2010 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål

3 F Midtvendsyssels Socialfond

6te november 1897. (Fondsreg.nr. 3341)

Aabenraa, Den velgørende fond i. (Fondsreg.nr. 13234)

Aagesen, Legatet til Minde om Kammeradvokat. (Fondsreg.nr. 4485)

Aalborg Blindekreds’ Fællesfond, Aalborg.

Aalborg frivillige bloddonores fond. (Fondsreg.nr. 7617)

Aalborg Haandværkerforenings Fond. (Fondsreg.nr. 320)

Aalborg kommune, Fælleslegatet af 1976 for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1999)

Aalborg Købstads Almindelige Understøttelsesforening.

Aalborgske enkekasse under Viborg stifts gejstlige enkekasse, Den

Aarestrup og hustrus legat, Emil. (Fondsreg.nr. 623)

Aarestrup’s Fond, Skovtaksator Jørgen

Aarestrups Legat, Købmand Jørgen. (Fondsreg.nr. 4872)

Aarhuus Kjøbmænds Hjælpekasses Legatfond. (Fondsreg.nr. 11588)

Aaris og hustru Else Marie Aaris, født Olsens legat, oprettet af deres datter, fru Frederikke Hen-ningsen, født Aaris, Proprietær Adam Wilhelm. (Fondsreg.nr. 1695)

Aarup Kommunes Fælleslegat.

Agger sogns vandlidte, Kollekten for. (Fondsreg.nr. 11401)

Aggerbecks og hustrus mindelegat, Fabrikant I. M. (Fondsreg.nr. 5215)

Agnes' Stiftelse under Grevskabet Frijsenborg, Comtesse.

Aids, Fondet til bekæmpelse af. (Fondsreg.nr. 11469)

Akademiraadets Understøttelsesfond for Billedkunstnere. (Fondsreg.nr. 13755)

Albertsens Mindelegat, Tvillingesøstrene Ingeborg Sophie og Margrethe Elisabeth

Aldershvile-fonden. (Fondsreg.nr. 1001)

Alderstrøst legatfond, Haandværkerforeningens stiftelser. (Fondsreg.nr. 4806)

Allerup og hustru Little, f. Brosbøll's Mindelegat, Mægler M.A. (Fondsreg.nr. 2612)

Allerød kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende borgere i

Allinge-Gudhjem, Bevaringsfonden for. (Fondsreg.nr. 10540)

Almind og Hustru, Hansine Almind f. Høegh's Legat for gamle Smede, stiftet af Frøken Agnes Al-mind, Maskinfabrikant Peter. (Fondsreg.nr. 2519)

Als Fondet, Rudolph

Alzheimerforeningen i Roskilde Amt.

Alzheimerforeningen København.

Ancher og Hustru Julie Dorthea født Juels Legat for trængende Fiskere, Kæmner M.V. (Fonds-reg.nr. 8411)

Anchersen og hustru Karoline Anchersens Legat, Fabrikant Martin. (Fondsreg.nr. 8226)

Anckers Legat, Kammerjunker, Fuldmægtig i Statsanstalten for Livsforsikring Frederik Armstrong

Andelsforeningernes humanitære og kulturelle fond. (Fondsreg.nr. 11122)

Andelstømrernes Understøttelsesfond i Vejle. (Fondsreg.nr. 8222)

Andersen og hustru Abelone Kathrine Andersens legat, Journalist Hans Carl

Andersen og Hustru Christine Louisa Andersen, født Malmborg's Legat, Fabrikejer W.

Andersen og hustru Ebba, født Graef's Legat, Arkivar Albert. (Fondsreg.nr. 9116).

Andersen og hustru Ingeborg Ovidia Signe Andersen, født Schmidts legat (fond), oprettet af deres datter frk. Lilli Ellen Andersen, Grosserer Christian. (Fondsreg.nr. 14821)

Andersen og hustrus legat, Guldsmed C.

Andersen og hustrus legat til fattige i Søllerød kommune, Direktør Marius Kruusborg. (Fondsreg.nr. 13328)

Andersens Fond, Klavs Steen.

Andersen's Fond, Maren Kirstine. (Fondsreg.nr. 12551)

Andersen’s Legat for Blinde, Skibsfører Ingberg

Andersens Legat, Fhv. hotelejer, direktør Adolf. (Fondsreg.nr. 2086)

Andersens legat, Hans Christian. (Fondsreg.nr. 6613)

Andersens legat af 6. april 2001, Bodil og Poul

Andersens legat til fordel for hæderlige enligt stillede kvinder, Frøken Olga Emilie Marchen

Andersens legat til støtte af forældreløse børn i Frederiksborg Amt og Storkøbenhavn, Gårdejer Rasmus Julius. (Fondsreg.nr. 4358)

Andersens Mindefond, Karl Konrad og Asta Birgit Kræmmer's Mindefond.

Andersens mindelegat, Ane Sofie. (Fondsreg.nr. 2535)

Andersens mindelegat (fond), Faginspektør Ellen Nyboe.

Andersens Mindelegat, Frk. Hedevig. (Fondsreg.nr. 10304)

Andersens Mindelegat, Margrethe. (Fondsreg.nr. 2927)

Andersens mindelegat til fordel for værdigt trængende gamle i Hoptrup sogn, Christine. (Fonds-reg.nr. 1380)

Andersens og Hustru Karen, født Svendsens Legat for værdige Trængende i Ribe By og Ribe Dom-kirkes Landsogn, Ingeniør. (Fondsreg.nr. 4502)

Andersens og Hustru Sigrid, født Johnsens Legat, Departementschef P.O.A. (Fondsreg.nr. 8992)

Andersens Støttefond, Mary og Carl Otto. (Fondsreg.nr. 11596)

Andersson og hustrus legat, Snedkermester Lars. (Fondsreg.nr. 4011)

Anderssons Legat, Millan.

Andreasen og Hustru Anna Johanne Andreasens mindelegat, Anthon

Andreasens Familielegat, Christen. (Fondsreg.nr. 3661)

Andreasens og Hustrus Anne Kirstine Andreasens Legat, Repræsentant af Fjerritslev Christian.

Andresens Fond, Rita. (Se-nr. 18965046).

Andresens Legat for Nakskov og Slagelse, Købmand J. Ø.

Andresens stiftelse, Helene Marie.

Andreas Sognestøtte, Skt.

Ankerstjerne og Søster Mathilde Ankerstjernes Legater, Etatstaad, Købmand J.

Annas Minde. (Se-nr. 19064735).

Antikvarboghandlerforeningens Jubilæumsfond. (Fondsreg.nr. 2907)

Apostelkirkens sogns gamle, Fonden til fordel for. (Fondsreg.nr. 7535)

Apotheloz's legat, Egon Poul. (Fondsreg.nr. 2843)

Arbejdernes Aktiebageri's 35 aars jubilæumslegat, A/S. (Fondsreg.nr. 4852)

Arbejdernes Kooperative Byggeforening.

Arneberg og hustrus legat, Hans Ludvig. (Fondsreg.nr. 195)

Arnhofs Legat for huslejehjælp til allerfattigste syge i København, Emmy og Edvard. (Fondsreg.nr. 3076)

As - Klakring Sognes Spare- og Laanekases legat

Aschengreens Legat, Bagermester Johan Frederik

ASF Bornholm/børnehandicaplejren

Asramafonden. (Fondsreg.nr. 11447)

Attermann's og Johanne Attermann's mindelegat, Købmand August Viggo

Aude og hustru Clara's mindelegat til fordel for vanskeligt stillede personer, Rentier Christian Adolf. (Fondsreg.nr. 2020)

Augustinus Fonden. (ERF 103222)

Automobil- & Cykelbranchens understøttelsesfond. (Fondsreg.nr. 512)

Autorkontoen, (Dansk Forfatterforening).

Bach's og hustru Ida Bach's legat til hjælp for syge bosatte i Ålborg Politikreds, Politimester i Ål-borg C.L. (Fondsreg.nr. 3717)

Bagges skolelegat, Lorentz Heinrich Ohlsen

Bahts og Hustru Hendrikke Jacobine Bath, født Johansens Mindelegat, Pastor Jacob Emil. (Fonds-reg.nr. 2534)

Ballins Mindefond, Esther Marie. (Fondsreg.nr. 4508)

Bancke og hustru Anne Marie Banckes mindefond, Viggo Charles.

Bang Fru Paula, født Phil's Mindelegat (fond)- oprettet af hendes søn, kunsthandler Arno Skjalm Bang.

Bang's mindelegat, Matthæus og Fanny. (Fondsreg.nr. 349)

Bang-Hansen's Legat, Ella Louise og Yrsa Petrea. (Fondsreg.nr. 5931)

Bangs Mindelegat, Fru Jenny. (Fondsreg.nr. 4459)

Bangs Mindelegat, Veterinærfysikus, Professor Bernhard. (Fondsreg.nr. 9268)

Barfoeds legat, Josias.

Barfreds legat, Harry og Else. (Fondsreg.nr. 8151)

Barmhjertighedsfonden i St. Andreaslogen Cubus Christiani Decimi

Barnets Glæde, Sundbyernes Filantropiske Forening. (Fondsreg.nr. 469)

Baronessens Hvile- og Rekonvalescenthjem. (Fondsreg.nr. 11438)

Bast og hustru Ellen f. Volqvartz Mindelegat, Ingeniørkaptajn, cand.polyt. J.H.C. (Fondsreg.nr. 4225)

Bech af Gravengård og Hustru Maren Bech's Legat, Jens Peder Johansen

Bech og hustru Hansine Marie Bech's Legat i Stenderup, Teglværksejer N.P.

Bechs Almennyttige Fond, Ketty og Poul Erik. (Fondsreg.nr. 10973)

Becker og hustrus mindelegat, Skomagermester Adolph

Beckers Dyrefodringslegat, Fru Karla. (Fondsreg.nr. 11075)

Beckers Fond, Carl J. (Fondsreg.nr. 7400)

Bedre Hørelses Fællesfond, Landsforeningen for.

Beecken og Hustrus Legat, I. (Fondsreg.nr. 3793)

Bekker og Hustrus Stiftelse, Johan

Beltofts Legat, Max Andre. (Fondsreg.nr. 2707)

Bendixens legat, Tandtekniker Johann

Bendtsens legat til fordel for personer der har lidt af børnelammelse og på grund heraf ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde, Fru Bertha Marie. (Fondsreg.nr. 10123)

Bendtsens legat til fordel for værdige trængende personer, der på grund af kronisk sukkersyge er ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde, Fru Bertha Marie. (Fondsreg.nr. 10122)

Bendtsens Legat,brødrene Carl og Viggo. (Fondsreg.nr.446)

Bentsen og hustrus julegavelegat, Stiftsfysiker N.J.

Bentsens Legat, Frk. Ingeborg Marie

Bentzenske Understøttelseslegat, Det. (Fondsreg.nr. 8073)

Benzon-Gersdorffske Legat nr. 2 til visse Enker i Odense, Det. (Fondsreg.nr. 451)

Benzonske Legat til fordel for Fyns stiftamtmænds og biskoppers enker og børn, Det. (Fondsreg.nr. 1272)

Berg og Hustru Thora Berg, født Tøttrups Legat, Grosserer Christian Frederik. (Fondsreg.nr. 5155)

Berg og hustru, Valborg Berg, født Nielsen Egestads, mindelegat, Handelsgartner Peter. (Fonds-reg.nr. 8792)

Berggreens Legat, Anna og Ole. (Fondsreg.nr. 7656).

Berkows Legat, Læge

Berlingske Tidendes legat af 11. december 1954

Berlins og frøken Marie Poulsens Fond, Grosserer Ludvig

Bernth og hustrus legat, C.L. Haaber. (Fondsreg.nr. 1546)

Berthelsen og hustru Elise D. Berthelsen, f. Tommerup's legat for Lunde-Outrup menigheder, Sog-nepræst C.C. (Fondsreg.nr. 8766)

Berthelsen og hustru Elise D. Berthelsen, født Tommerup’s legat for Starup-Grarup menigheder, Sognepræst C.C.

Bethe og Hustrus Legat, Børstefabrikant E.

Betzer's Legat, Kammerraad Jens Jacob

Betzerske Legat for værdige og trængende Enker og Døtre efter Skolelærere i Ribe Amt, Det. (Fondsreg.nr. 2697).

Bevica Fonden, erhvervsdrivende fond

Bevica Fondens Legatfond nr. I – III

Bevica Fondens Legatfond nr. IV

Beyer og hustru Didde Beyer´s fond, Øjenlæge, dr.med. Alfred.

Bielske Legater, De. (Fondsreg.nr. 9559)

Bierfreundt's legat, Lorentz

Bikuben i Næstveds Fond

Bikuben-Fyns fælleslegat (fond), Sparekassen. (Fondsreg.nr. 13644)

Bille-Brahe Selby'ske Fond, Den. (Fondsreg.nr. 5686)

Bing's mindelegat, Etatsråd J. M. (Fondsreg.nr. 2439)

Bing'ske Legat, Det. (Fondsreg.nr. 4484)

Bings mindelegat, Otto og Gerda. (Fondsreg.nr. 1612)

Birch og Hustru Karen Maria f. Sonnes Legat, Andreas

Birchs Legat for Bornholm, Johannes (Fondsreg.nr. 10032)

Bischoff's Legat, Frøken Frida. (Fondsreg.nr. 7282)

Bisgaards Fond, Bodil og Kai. (Fondsreg.nr. 4642)

Bitsch og hustru Agnes Bitsch' mindelegat, Læge Johannes. (Fondsreg.nr. 8771)

Bjergsted kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende. (Fonds- reg.nr. 9524)

Bjørns legat, Pastor C.A.

Blaabjerg kommune, Fælleslegatet for værdige trængende. (Fondsreg.nr. 9826)

Blaagaards kirkes hjælpefond. (Fondsreg.nr. 11656)

Blichers legat for de i Hørning Kommune boende værdige og trængende enker og kvinder, hvis ægteskab er blevet opløst ved skilsmisse, Jenny Elisabeth. (Fondsreg.nr. 10506)

Blindeinstitut i København, Det separate Understøttelsesfond ved det kgl. (Fondsreg.nr. 8295)

Blindeinstitutter, Dispositionsfond for De kgl. (Fondsreg.nr. 8293)

Blindelegatet af 22. juni 1927. (Fondsreg.nr. 1536)

Blindes Selvvirksomhed, Foreningen til at fremme. (Fondsreg.nr. 2010)

Blindes Støttefond. (Fondsreg.nr. 2010)

Bloch's Legat for danske Sygeplejersker, Grosserer Emil August. (Fondsreg.nr. 12587)

Bloms legat, Maskinfabrikant, ingeniør Tage. (Fondsreg.nr. 9906)

Bo's legat, Mette. (Fondsreg.nr. 7774)

Boas's Legat, Chr. (Fondsreg.nr. 4603)

Bochardt's mindelegat, Anna. (Til døve) (Fondsreg.nr. 7627)

Bochardts mindelegat, Anna. (Til blinde). (Fondsreg.nr. 1552)

Boels Fond, Olga og Esper. (Fondsreg.nr. 2490)

Boesgaard og Proprietær Rasmus Boesgaard's Legat, Frøken Else Cathrine. (Fondsreg.nr. 2364).

Boesminde Fonden.

Bogense kommunes fællesfond. (Fondsreg.nr. 12625)

Boldts og hustru Dorthea Christine Boldts stiftelses pengelegat, Konditor Martin A. (Fondsreg.nr. 5962)

Boligfonden for enlige mødre og fædre. (Fondsreg.nr. 7382)

Boligfonden for læger og disses efterlevende ægtefæller. (fondsreg.nr. 102).

Bolvigs mindelegat, Direktør Arthur Bolvig og hustru Marie Elisabeth.(Se.nr-88820010).

Bombebøssen i Frederikshavn. (Fondsreg.nr. 10048)

Bomlebøssen, Sømandsstiftelsen, København. (Fondsreg.nr. 4098)

Bonaventuras Støttefond, Forældreforeningen. (Fondsreg.nr. 10245)

Bondo og hustru Christiane f. Hartmann's legat, Fhv. farmer Christian Mumme

Bonnéns Fond, Købmand Inger

Boock og Hustru's Legat, Landinspektør, Afdelingschef. (Fondsreg.nr. 3044)

Borch og hustru Ane Brønniches legat, Agent Anders. (Fondsreg.nr. 7022)

Borchsenius og Alma Saabyes Fond, Grosserer Oluf. (Fondsreg.nr. 9689)

Borgbergs Legat, Pensioneret Oberst af Rytteriet Andre Martinus. (Fondsreg.nr. 9024)

Borgerlige Velgørenhedsselskab i Køge, Det. (Fondsreg.nr. 4155 (Se-nr. 11612008).

Borgerstiftelsens fond for ældre, værdige og trængende borgere eller deres enker i Roskilde kom-mune. (ERF. 189864)

Borgervennens sociale fond

Bornholms Regionskommune, Fonden for værdigt trængende i

Borris-Jørgensen og hustru Johanne Borris-Jørgensens mindelegat, Købmand Christian Nielsen. (Fondsreg.nr. 8149)

Borthigs og hustru samt frøken Angelica Borthigs Understøttelseslegat, C.F.N.

Boysens Legat, William og Thea. (Fondsreg.nr. 7691)

Boysens mindelegat for blinde, N. (Fondsreg.nr. 840)

Bramming kommune, Fælleslegat for de der har behov for hjælp i

Brandes Fond, Overlæge, professor Ludvig Israel

Brandt og hustrus mindelegat, Jernstøber Knud. (Se-nr. 11607438).

Brask og hustru fru Knudsine Kirstine Brask's legat, Proprietær af Kondrup Anders Andreas. (Fondsreg.nr. 2793)

Brasks legat, Anna Mette

Bregentveds nu ophævede Brandforenings Legat, Grevskabet. (Fondsreg.nr. 692)

Bremerholms Børnefond. (Fondsreg.nr. 13920)

Breum og hustrus legat til fordel for værdige trængende mænd og kvinder i Nykøbing på Mors, Justitsraad Niels. (Fondsreg.nr. 148)

Breum's mindelegat, Ignatz og Anna. (Fondsreg.nr. 10699)

Breunings Mindelegat, Hella og Anna. (Fondsreg.nr. 59)

Brincker's jubilæumslegat, A/S Brødrene

Brinks legat, Johan og Petra (Fondsreg.nr. 6605)

British Import Union/Dansk Journalistforbund, Kreds 1

British Import Unions Tattoo-legat af 1955. (Fondsreg.nr. 3734)

Brock-Bredalske Legater i Randers, De. (Fondsreg.nr. 9053)

Brockenhuus-Schacks og Hustru, Grevinde Julie Brockenhuus-Schack, født Moltkes Legat, Amt-mand, Greve Ludvig. (Fondsreg.nr. 6661)

Brockenhuus-Schack og Hustrus Sølvbryllupslegat, Grev. (Fondsreg.nr. 50389)

Brocks og Hustru Lene Bredals Legat til 12 Enker eller Enkemænd, Niels. (Fondsreg.nr. 10968)

Brogaard's Legat, Skoleinspektør A. (Fondsreg.nr. 4543)

Brogårdshøjfonden. (Fondsreg.nr. 14542)

Brorsons Fond, Astrid. (Fondsreg.nr. 14395)

Brousts legat, Frederik Christian. (Fondsreg.nr. 96316)

Bruel's Fond, Erik og Karen-Margrethe. (Fondsreg.nr. 2228)

Brun, født i Frølich i Roholte sogn, Legat til minde om Amtmandinde

Bruuns Enkesæde, Pastor Andreas Christian. (Fondsreg.nr. 2699))

Bruuns Fond, Helene og Viggo

Bruuns Fond, Otto

Bruuns og hustru Ane Sofie, født Hansens legat, Kobbersmedemester C.C. (Fondsreg.nr. 4848)

Brædstrup Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1073)

Brøchner og datter Jenny Brøchners legat for blinde, Alfred. (Fondsreg.nr. 1551)

Brøndbyvester Sogns Menighedspleje

Brønderslev kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i

Brøndsted og hustru Margrethe, født Røginds legat, Postmester Niels. (Fondsreg.nr. 867)

Brøndsteds legat, Jørgen Madsen

Brøndum og Hustru Emmy Brøndum, født Lorentzens Legat, Fabrikant Alfred. (Fondsreg.nr. 13290)

Brøndums Fond og Legat, Birthe og Erik. (Fondsreg.nr. 13396)

Brøndums Legat til oprettelse af et homøopatisk hospital i København, Brændevinsbrænder, Ras-mus William. (Fondsreg.nr. 7386)

Brøndums Legat. (Fondsreg.nr. 2214)

Brønshøj Sogns Asyls Legat

Brørup Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i

Buch og hustru Maren Buch, født Petersen, Baltzergaards Stiftelse, Ditlev Marcussen. (Fondsreg.nr. 5149)

Buchs Mindefond, Ulla og Arne

Buhls Mindelegat, Partikulier Valdemar. (Fondsreg.nr. 2870)

Bundgaard og hustru Astrid Johanne Katrine Bundgaards legat, Gaardejer Niels Peder

Bundtmagernes Stiftelsesfond. (ERF.nr. 102986)

Buntmagerlauget i Danmark, Legatet for. (Fondsreg.nr. 3160)

Buntzens (født Køhlers) Mindelegat, Enkefru Juliane. (Fondsreg.nr. 9567)

Busck's og Hustru Carlotte Anne f. Hutchinsons Børnelegat, Grosserer Gunni. (Fondsreg.nr. 7174)

Business Danmarks Legater

Buxlunds Legat, Uhrmager Søren. (Fondsreg.nr. 8611)

Bystævneparkens Venner. (Fondsreg.nr. 6195)

Bytoftens støttekreds og rejsefond, Kollektivcentret. (Fondsreg.nr. 12165).

Bæk's Legat, Iver Christian Andersen. (Fondsreg.nr. 2823)

Bærentzens legat, Fru Johanne. (Fondsreg.nr. 5365).

Bødker af Øer, Mindelegat for Søren og Kristine Jensen. (Fondsreg.nr. 2957)

Bøgvads legat, Partikulier Jacob Adolf. (Fondsreg.nr. 1271)

Bøhm og datter Else Bøhm’s Fond, Generalkonsul Friedrich

Bøje's Legat til Bedste for epileptiske Børn i Danmark, Axel. (Fondsreg.nr. 10425)

Børjesson og fru Boel Børjesson, født Jønssons Legat, Maskinchef Knud. (Fondsreg.nr. 5099)

Børkop Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i

Børnecancerfonden

Børnefonden, Den selvejende institution. (Fondsreg.nr. 6423)

Børnekontoen – Kirsten Dyrløv Madsens Legat

Børnelegatet af 1976. (Fondsreg.nr. 3009)

Børnenes Kontor, Foreningen. Esbjerg

Børnenes Kontor. København. (Fondsreg.nr. 4286).

Børnenes Vel, i Aalborg, Foreningen.

Børnenes Vel, Esbjerg, Fonden. (Fondsreg.nr. 3780)

Børneplejeforeningen af 1849. (Fondsreg.nr. 7641)

Børnesagens Fællesråds Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 3993)

Børn og unge i nød, Foreningen

Børresen og hustru Nanna Børresen, født Bergs legat, Komponist Hakon. (Fondsreg.nr. 1818)

Bøytler's og Hustrus Legat, Fabrikant S.A.(ERF 2668)

Bøttger og hustrus legat til fordel for blinde, Urmager Poul. (Fondsreg.nr. 1690)

C C D's Barmhjertigheds Fond, Logen. (Fondsreg.nr. 9445)

Callesen og Hustru Jenny Callesen, født Smith's Legat, Isenkræmmer Alfred. (Fondsreg.nr. 9320)

Callesens legat, Helene. (Fondsreg.nr. 6037)

Cappel og Hustru Margrethe Jellings Legat, Caspar

Cappelens legat, De tre søskende Georg, Henrik og Cecilie. (Fondsreg.nr. 1052)

Carlsen-Langes Legatstiftelse

Carlsen-Skiødts, hustrus og datters fond, folketingsmand, forfatter Jens Carl Adolp. (Fondsreg.nr. 13768)

Carlsens og Hustrus Legat, A. (Fondsreg.nr. 9099)

Carlson og hustru fhv. sygeplejerske Dagny Ester Ragnhild Carlson født Sølvhøjs legat til værdigt trængende beboere i Køge kommune fortrinsvis invalider, Fhv. brandmester Carl Ejnar. (Fonds-reg.nr. 1000)

Carlsons og Hustru Camilla Carlsons Legat, Carl F.J. (ERF 100616)

Carstensens Mindefond, Læge Povl. (Fondsreg.nr. 11629)

Carstensens Mindelegat, Grosserer Harald. (Fondsreg.nr. 3588)

Carstenske Legat, Det. (Fondsreg.nr. 9333)

Caspersens Legat, Aage.

Castonier's mindelegat, Familien. (Fondsreg.nr. 13815)

Centralvarme-, Rør- og Sanitets-Branchens Legat. (Fondsreg.nr. 741)

Charstenschiolds legat for blinde, Joachim og Charlotte.

(Fondsreg.nr. 670).

Chaufførernes Støtteforening.

Christensen og hustru Caroline Christensens Mindelegat, Bygmester I.O. (Fondsreg.nr. 5171)

Christensen og hustru Charlotte Christensens legat, S.M. (Fondsreg.nr. 250)

Christensen og hustru, Kristine Christensens Legat til fordel for trængende syge i Damme by m.v., Overpostbud Jørgen Peter. (Fondsreg.nr. 1969)

Christensen og hustru O. Kristiane Christensens fond, Civilingeniør Walter

Christensen og hustru Sørine Rasmine Christensen, født Winther's uddannelseslegat, Skrædderme-ster Carl C. (Fondsreg.nr. 7982)

Christensen og Hustrus Fond, B. Korsholdt. (ERF 101152)

Christensen og hustrus fond, O.P. (Fondsreg.nr. 184)

Christensen og hustrus legat, A.F. Tscherning. (Fondsreg.nr. 7985)

Christensen og Hustrus Mindelegat, H.C. (Fondsreg.nr. 5170)

Christensen og Manufakturhandler R. M. Lund og Hustruers Legat, Rentier Mathias. (Fondsreg.nr. 3361)

Christensen og Sophie Christensens Legat for Blinde, Christian. (Fondsreg.nr. 1579)

Christensen's Legat, Købmand Aage. (Fondsreg.nr. 4426)

Christensen's legatfond for kræftlidende, Frøken Ingeborg. (Fondsreg.nr. 1961)

Christensen's minde-fond, Vejle, Konsul, grosserer Oswald. (Fondsreg.nr. 2975)

Christensens fond, Elli og Peter Ove. (Fondsreg.nr. 11119)

Christensens Legat, Brødrene fra Vesterdam Søren og Chresten N. (Fondsreg.nr. 2809)

Christensens legat, Poul Bent. (Fondsreg.nr. 7178)

Christensens legat for syersker, Grosserer Chr. Winther. (Fondsreg.nr. 8797)

Christensens legat til fordel for ubemidlede kræftpatienter, Kriminalass. Ulla og Jens

Christensens legat til fordel for værdig trængende i Overviskum, Enken Karen

Christensens Legat til minde om hendes forældre overretssagfører Julius Hanson og hustru Hulda Hanson, Keramikeren fru Ville. (Fondsreg.nr. 4572).

Christensens Legat, Tømrer Søren Handskemager. (Fondsreg.nr. 9615)

Christensens Legatfond, Lauritz Peter

Christensens mindelegat, Frøken Ellen. (Fondsreg.nr. 115)

Christian's Jubilæumslegat, Logen. (Fondsreg.nr. 4546)

Christians Velfærdsfond, Logen. (Fondsreg.nr. 4544)

Christiansen og Fru Agathe Rosencrantz' Mindelegat, Frk. Anna. (Fondsreg.nr. 5792)

Christiansen og hustru Johanne Kirstine Christiansens legat, Fabrikant R. af Dbg. Jens Christian

Christiansen og hustru Louise Vilhelmine Christiansen, født Schwalbes legat, Direktør Carl. (Fondsreg.nr. 8787)

Christiansen og Hustrus Legat til fordel for blinde fortrinsvis i Kolding by og opland, Hans Høj.

Christiansen’s Legat, Blomsterhandler Orla Emil

Christiansens legat til fordel for Kjøbenhavns Handelsstands Klub's Understøttelsesselskab Køb-mandsbo, Egil og Maja. (Fondsreg.nr. 12201)

Christiansens Mindelegat for Frederikshavn, Apotheker Fru Anna (Fondsreg.nr. 1444)

Christiansens Mindelegat, Fru Helvig. (Fondsreg.nr. 1196).

Christina Friederica Stiftelsen

Christoffersens Fond, Dorthea.

Christoffersens legat, Gerda. (Fondsreg.nr. 9255)

Christoffersens Legat til Trængende i Skjold Sogn, forhenværende Gaardejer i Skjold Søren

Clausen og hustru Ellen Clausens legat, Lærer af Hatting Niels Jørgen. (Fondsreg.nr. 11339)

Clausen og hustru Olga Clausen samt frøken Petra Clausens legat til fordel for Radiumstationen i Århus, Jørgen. (Fondsreg.nr. 7909)

Clausens legat, Forhenværende købmand Sophus Carl Christian. (Fondsreg.nr. 6603)

Clausens Legat, Havnefoged Frederik

Clausens Mindelegat, Hugo Storm. (Fondsreg.nr. 12945)

Clausens og hustrus pensionistlegat, Jes. (Fondsreg.nr. 6202)

Cohr's legat, Frøken Ane Oline. (Fondsreg.nr. 50070)

Cold og Hustru Elise Margrethe Armgard Cold, født Svendens Legat til Fordel for ugifte forældre-løse Døtre af Embedsmænd, henhørende til Danmarks Hær og Flaade, derunder de dertil hørende Ministerier, Kontorchef i Marineministeriet Thomas Frederik Leopold Brun. (Fondsreg.nr. 2731)

Colitis-Crohn-Foreningen, Landsforeningen til bekæmpelse af Colitis Ulcerosa og Crohns Sygdom.

Collstrop og søn Rudolf Collstrop`s Mindelegat, Grosserer Andreas. (Fondsreg.nr. 3086)

Commichaus Fond, Fabrikant Carl. (Fondsreg.nr. 936)

COPA Stomiforeningen.

Creutzberg og Hustrus Legat for Grossereres og Købmænds Enker og ugifte Døtre, Frederik. (Fondsreg.nr. 8991)

Cridland og pens. socialinspektør Elise Wittenkamp, købmand R. Wittenkamps døtres legat, Agnes. (Fondsreg.nr. 802)

Dahl's Mindefond, Marie og Andreas. (Fondsreg.nr. 11240)

Dalsgaards legat, I. Chr. og Dagny

Dalsgaards Legatfond for værdige, trængende personer i København, Guldsmedemester Jørgen. (Fondsreg.nr. 7863)

Dam-Nielsens Mindelegat, Overretssagfører Jens. (Fondsreg.nr. 644)

Dams legat, Skibsfører Lauritz V. (Fondsreg.nr. 2741)

Danielsens og hustru Emma Danielsens mindelegat, fabrikant Peter Victor. (Fondsreg.nr. 7998)

Danmark Fonden

Danmark's Fond, Det Hvide Bånd i. (Fondsreg.nr. 4018)

Danmarks Bløderforening

Danmarks Bløderforenings Forsknings- og Støttefond

Danmarks Børnefond

Danmarks Frivillige Bloddonorers Sikringsfond. (Fondsreg.nr. 5714)

Danmarks Lungeforening

Danmarks Lungeforenings fond

Danmarks Psoriasis Forening.

Danmarks Rederiforenings Understøttelsesfond. (Fondsreg.nr. 4441)

Danmarks Sundhedsfond, Fortsættelsessygekassen. (Fondsreg.nr. 240)

Dannebrogsridderes efterladte, Foreningen af 1888 til understøttelse af

Dannow og hustrus legat, A.H. (Fondsreg.nr. 6609)

Dansk Apopleksiforening

Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund, 1. kreds. østre

Dansk Blindesamfund, 10. kreds, Vestsjællands amt

Dansk Blindesamfund, 11. kreds, Sydsjælland

Dansk Blindesamfund, 13. kreds, Fyns amt

Dansk Blindesamfund, 14. sønderjydske amtskreds

Dansk Blindesamfund, 15. kreds, Ribe amt

Dansk Blindesamfund, 17. kreds, Århus

Dansk Blindesamfund, 18. kreds, Randers

Dansk Blindesamfund, 19. kreds, Ringkøbing

Dansk Blindesamfund, 20. kreds, Viborg

Dansk Blindesamfund, 21. kreds, Aalborg

Dansk Blindesamfund, 22. kreds, Vendsyssel

Dansk Blindesamfund, 23. kreds, Bornholm

Dansk Blindesamfund, 3. kreds, vestre

Dansk Blindesamfund, 6. kreds, København's amt nord

Dansk Blindesamfund, 7. kreds, København's amt syd

Dansk Blindesamfund, 8. kreds, Frederiksberg amt

Dansk Blindesamfund, 9. kreds, Roskilde amt

Dansk Blindesamfund. 16. kreds, Vejle amt

Dansk Blindesamfunds Fyns-Kreds, Fællesfonden under. (Fondsreg.nr. 14142)

Dansk Blindesamfunds Fælleslegat I. (Fondsreg.nr. 11490)

Dansk Døvstummeforening's fond ved Fyns Døveforening, Jørgen Majgaard. (Fondsreg.nr. 12804).

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 8415).

Dansk Folkeferies Hjælpefond. (Før-Sygekassernes Hjælpefond). (Se.nr.- 11596991).

Dansk forening for Albinisme.

Dansk forening for NF. Neurofibromatosis Recklinghausen

Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Dansk Forsorgsselskab. (Fondsreg.nr. 11390).

Dansk Glaucom Forening af 29.9.1994 for patienter og pårørende. (Fondsreg.nr. 1005275).

Dansk Navigatørforenings Fond. (Fondsreg. nr. 3838)

Dansk Papirhandlerforenings Legatfond. (Fondsreg.nr. 7369)

Dansk Parkinsonforening

Dansk Rotarys Hjælpearbejde. (Fondsreg.nr. 5418)

Dansk Vare- og Industrilotteri, Almindeligt

Danske Advokaters Hjælpefond (Fondsreg.nr. 4458)

Danske Bank i Vejles Fælleslegat

danske bildende kunstnere og deres efterladte, Fælleslegatet for understøttelse til. (Fondsreg.nr. 2436)

danske Diakonissestiftelse, Den. (Fondsreg.nr. 5362).

Danske Døvblinde, foreningen af. (Se-nr. 16867691).

Danske Døves Landsforbund.

Danske Døves Landsforbunds fælleslegat af 1983. (Fondsreg.nr. 7047)

Danske Døves Landsforbunds Støttefond

Danske Flyveres Fond. (Fondsreg.nr. 8836)

Danske Handelskammers Understøttelsesfond, Det. (Fondsreg.nr. 10791)

Danske Handelsrejsende stiftet 1866's Fond, Foreningen af. (Fondsreg.nr. 14981

Danske Husmoderforeningers fond for rekreations- og hvilehjemsophold, De. (Fondsreg.nr. 2629)

danske Johanniterordens hospitalsfond, Den. (Fondsreg.nr. 3946)

Danske Kunstneres Hjælpefond til Kræftens Bekæmpelse. (Fondsreg.nr. 3328)

danske Lægeforenings fælleslegat til understøttelses- og hjælpeformål, Den almindelige. (Fonds-reg.nr. 78)

danske musiklærere og musiklærerinder, Pensions- og Understøttelsesforeningen for

danske Præsteforenings Hjælpefond, Den. (Fondsreg.nr. 9068)

danske Præsteforenings Jubilæumslegat, Den

danske Vaabenbrødres Mindelegat, De. (Fondsreg.nr. 1945)

Daugaards Fond, Steen. (ERF.nr. 221055).

Davidsens Legat, Student David. (Fondsreg.nr. 11582)

Dazets og Enke Ulrica Margrethe Dazet, født Clemens legat, Ambrosius. (Fondsreg.nr. 9056)

Deichmanns og hustru Bolette Cathrine Kraft Deichmanns, f. Gyldendals legat, Kancelliråd Jacob. (Fondsreg.nr. 838)

Demants Familiestiftelse, Fabrikant H. (Fondsreg.nr. 2861)

Dental Aktieselskabet af 1934's Tandlægefond. (Fondsreg.nr. 4557)

Det Kryssing-Riissingske Legat. (Fondsreg.nr. 1273)

Diabetesforeningens sociale fond, Odense.

Diabetesramte børn og unge, stiftet 1991, legatet (fonden) til støtte for.

DLH-Fonden. (ERF 109.780)

Drachmanns Legat, Holger. (Fondsreg.nr. 2215)

Dragør skibsførerforening, div. smålegater

Drewes Legats Fond, Helene og Ove. (Fondsreg.nr. 12724)

Drewsen og Ernestine Drewsen, født Jacobsens Legat til Skagens Fiskere, Papirfabrikant Christian

Dreyer og hustru Juliane Dreyers legat, Konsul Dreyer. (Fondsreg.nr. 13919)

Dronning Anna Sophias Stiftelse for adeliee Enker. (Fondsreg.nr. 10396)

Dronning Anne Sophies Stiftelse for trængende under Vallø Stift.

Dronning Caroline Amalies legat. (Fondsreg.nr. 9772)

Dronning Margrethes og Prins Henriks fond. (Fondsreg.nr. 5982)

Drost Fonden

Dræby Fonden, Henning. (Fondsreg.nr. 12922)

Dybvigs legat, Oda G.H. (Fondsreg.nr. 1584)

Dyrebyes mindelegat, Eli

Dyrlægernes Understøttelsesforening af 13. juli 1873

Dyssegårds Sogns Menighedsplejer, Fonden.

døv-blinde under Institutionen for døve, Fælleslegatet for. (Fondsreg.nr. 11876)

Døvblinde, Fonden For. (Fondsreg.nr. 9246)

døve under Institutionen for døve, Fælleslegatet for. (Fondsreg.nr. 11877)

Døvefonden. (Fondsreg.nr. 7322)

Ebeltoft kommunes legat. (Fondsreg.nr. 2956)

Ebsten og hustru Legat, Grosserer Curt. (Fondsreg.nr. 3555)

Eegholms Legat for København og Frederiksberg, Frøken Petrea. (Fondsreg.nr. 1837)

Eegholms Legat, Frk. Petrea Susanne. (Fondsreg.nr. 1037)

Efterslægtselskabets Skoles Lejrskole. (Fondsreg.nr. 1300)

Egmont H. Petersens fond. (Egmontfonden).(ERF.nr. 101935).

EGV's Legatfond af 1. januar 1985. (Fondsreg.nr. 11636)

EGV-Fonden. (ERF 106623)

Eising og hustrus legat, P.P.

Elevstøttefondet, Haslev udvidede Højskoles Elevforening. (Fondsreg.nr. 2302)

Eliassens legat, Brolægningsentreprenør Jens. (Fondsreg.nr. 6601)

Elisabeth Fonden

Ellermann og Hustrus Legat, Hans Madsilius. (Fondsreg.nr. 8614)

Elsass Centret, Fonden for Helene

Elsass legat til fordel for spastisk lammede, oprettet af frøken Helene Elsass, Ludvig og Sara

enligt stillede kvinder, Fondet til værn for. (Fondsreg.nr. 12380)

Erichsen og Hustru Charlotte Erichsen, født Gøbels Mindelegat, Frantz

Erikema Legat, afdeling D.

Eriksens Mindelegat, Karoline og Hans Marius. (Fondsreg.nr. 423)

Erslev og hustru Edith Erslev, født Thomsens Jubilæumslegat for Slagelse Velgørenhedsselskab i Slagelse, Købmand af Slagelse Aage

Esajas Kirkes Menighedspleje

Esbjerg Børnehjems Fond. (Fondsreg.nr. 12163).

Esbjerg Centralsygehus, Fonden til støtte for onkologisk afdeling ved.

Esbjerg kommunes fælleslegat for værdigt trængende personer. (Fondsreg.nr. 12035)

Esbjerg Kommunes Trangslegat

Esbjerg-Fonden (I.C. Møllers Fond). (Fondsreg.nr. 813)

Esmers Mindelegat, Jørgen. (Fondsreg.nr. 1329)

Espensen Fonden, Anna.

Espersen og hustru, fru Dagny Espersens fond, Direktør J.P.A. (ERF 5090)

Espersen og Hustrus Legat, Overkirurg Geert. (Fondsreg.nr. 9048)

Estrups Legat, O.J. (Fondsreg.nr.1549)

Estvadgaards Stiftelse. (Fondsreg.nr. 2694)

Et Hjerte For Alle, Foreningen

Eurun født Nielsens legat, Hattemagermester F.I.Eurun og Anna. (Fondsreg.nr. 2433)

Evers fond, William og Hugo. (Fondsreg.nr. 2192)

Evers Legat, Generalkonsul Hugo. (Fondsreg.nr. 3204)

Evers legat, William og Anna. (Fondsreg.nr. 1530)

EVÅ - Fonden

Eykens og Hustru Johanne Ulrikka Eykens, født Marcussens Legat, Overretssagfører Anders Peter

Faaborg legatet - legat nr. 100. (Fondsreg.nr. 3975)

Faber og hustrus legat, Sparekassedirektør Carl G.G. (Fondsreg.nr. 7644)

Falsterske legat, Det. (Fondsreg.nr. 4507)

Familiefonden af den 1. oktober 1975. (EHF 107280)

Fannou’s Legat, Børge Preben

Fanø Bombekasse

Fanø Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 10372)

Farmaceuter i Danmark, Forsikringsforeningen for

Farum kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i

Fattiges Juleglæde. (Fondsreg.nr. 2476)

Faxøes Fond, Tom Nis.

Fechtels Hospital, Poul. (Fondsreg.nr. 11783)

Feddersens legat for den tidr. Nr. Sejerslev kommune, Boy

Fehrs legat for værdige og trængende enker og uforsørgede børn efter farmaceuter og læger, Apote-ker Christian. (Fondsreg.nr. 1056)

Feilbergs legat, Carl og Albertine. (Fondsreg.nr. 6600)

Fejerskovs Mindefond, Ane. (Fondsreg.nr. 12317)

Feldmann og hustru Martha Feldmann's mindelegat, Revisor Elias. (Fondsreg.nr. 11179)

Feldthusens Fond af 5. oktober 1975, Kristina Petrea – Marius Claus- og Erik

Fengers legat for enlige og trængende kvinder i Nykøbing Sj. Sygeplejerske frøken Johanne. (Fondsreg.nr. 2555)

Fennings legat, Fru Gerda. (Fondsreg.nr. 1114)

Fevejles legat for værdige trængende i Stouby sogn, Familien Madsen. (Fondsreg.nr. 207)

Filadelfia, Dispositionsfonden for psykiatrisk afsnit ved kolonien. (Fondsreg.nr. 6947)

Filmbranchens Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 4878)

Finds og Forstkandidat Julius Ratken Finds Legat, Fotograf Peter Theodor. (Fondsreg.nr. 6654)

Finters og hustru Gudrun Finters Mindelegat,disponent Finn-Ove. (Fondsreg.nr. 4687)

Fischer-Sørensen og hustru Agnes, født Hammer's legat, Kontorchef, cand. jur. Ernst. (Fondsreg.nr. 7980)

Fischers Legat, Læge Christian Joachim. (Fondsreg.nr. 10029)

Fischers stiftelse, Christian. (Fondsreg.nr. 1323)

Fiscus Ecclesiaticus (afd. II). (Fondsreg.nr. 12279)

Fisker's Legat, Fabrikant J.

Fjeldsted og hustrus skattelegat for Ry og Siim, Skoleinspektør. (Fondsreg.nr. 8786)

Fjerritslev kommune, Fælleslegatet af 1981 for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 2369)

Fleron og Hustrus Mindelegat, Journalist og forfatter William. (Fondsreg.nr. 6180)

Fletscherske Legat, Det. (Fondsreg.nr. 4917)

Fløys legat til minde om hendes forældre Emil Fløy og hustru Antoinette, født Gersdorff, samt hen-des moster Julie von Gersdorff, Frøken Gunhild von Gersdorff. (Fondsreg.nr. 3077)

Foghts Fond, Grosserer L.F. (Fondsreg.nr. 8165)

Fogs Mindefond, Helga og Kai. (Fondsreg.nr. 7351)

Folkmann’s Legat, Ragnhild

Fond af 13. Juli 1923

Fonden af 1. december 1997

Fonden af 13. november 1984 (Fondsreg.nr. 11647)

Fonden af 1870 med flere legater (Fondsreg.nr. 7143)

Fonden af 1989

Fonden af 21. marts 1979 (Fondsreg.nr. 1979)

Fonden af 23. april 1963 (Fondsreg.nr. 8970)

Fonden Mødrehjælpen

Fonden til støtte af værdige trængende personer og/eller familier bosat i Kettinge-Bregninge Pasto-rat

Fonden til støtte for økonomisk ubemidlerede enlige mødre samt nødlidende småbørn

Foreningen Familieferie

Forsvarets velfærdsfond. (Fondsreg.nr. 2352)

Foss og Hustru Sane Foss' Legat til fordel for syge og trængende journalister, Redaktør Victor

Foss og hustru Sane Foss' mindelegat til fordel for dårligt stillede journalistenker, Redaktør Victor

Frandsens Alderdomsfond, Husejer C. (Fondsreg.nr. 1501)

Frandsens legat for de i "De gamles Hjem" i Viborg anbragte beboere, Fhv. landmand Søren

Frandzens og hustrus legat for værdige trængende personer af haandværkerstanden i Odense, Gar-ver F. (Fondsreg.nr. 4849)

Frank og Hustru`s legat til fordel for vanføre, F.W. (ERF 6581)

Fredensborg-Humlebæk kommunes fælleslegat for personer i økonomisk trang. (Fondsreg.nr. 2122)

Fredericia Kommune, Fælleslegatet til fordel for værdige og nødlidende medborgere i. (Fonds-reg.nr. 6027)

Fredericia Krisecenters Støtteforening

Fredericia skibsværfts sygehuslegat. (Fondsreg.nr. 11284)

Frederik den Syvendes Stiftelses Fond. (Fondsreg.nr. 8238)

Frederiksberg kommunes trangslegat. (Fondsreg.nr. 6595)

Frederiksberg Menighedssygepleje. (Fondsreg.nr. 8189).

Frederiksen og hustru Angela Betty født Jacobsens mindelegat, Kaptajn Christian Valdemar. (Fondsreg.nr. 3265)

Frederiksen og hustru Anna Margrethe Frederiksens legat, Arkitekt Anton. (Fondsreg.nr. 6568)

Frederiksen og hustrus legat, Skovrider C.D. (Fondsreg.nr. 1783)

Frederiksen’s Fond, Elsebeth Aarestrup

Frederiksens Legat, Malermester Johs.

Frederiksens Legat, Moster Anna

Frederikshavn kommunes fond for vanskeligt stillede.

Frederikssund kommunes Fælleslegat for værdigt trængende

Frederiksværk Håndværker- og Industriforenings støtte- og uddannelsesfond. (Fondsreg.nr. 3098)

Frelsens Hær i Danmark

Friboligen for ældre trængende i Ringsted. (Fondsreg.nr. 4387)

Friboliger, læger og lægeenker, Fonden for. (Fondsreg.nr. 7098).

Frickemeier og hustrus Legat, Kurvemøbelfabrikant G.

Friderica Stiftelsen i Tyrstrup, Christina

Friedmanns legat til sygdomsbekæmpelse, Max og Anna. (Fondsreg.nr. 11228)

Friehlings Fond, Administrator Eskild

Fries' sygelegat, Chr. (Fondsreg.nr. 5377)

Frigasts uddannelseslegat, Fabrikant Povl. Guld- og Sølvsmedefagets uddannelseslegat

Friis's legat, Aslaug og Carl. (Fondsreg.nr. 11249)

Friis' Legat, Karen Margrethe Munch

Friis's legat til fordel for svagelige og ugifte kvinder samt enker i Marstal Kommune, Frk. Anna Margrethe

Frimurerstiftelsen i Aarhus. (Fondsreg.nr. 4550)

Frisørlaugs Enkekasse, Centralforeningen for jydske

Frisørmestres Hjælpe- og Alderdomsfond, Vestjydsk Centralforening for

Frænkel og Moder Emmy Polack, født Berendt's Mindelegat, Valdemar. (Fondsreg.nr. 928)

Fugledes Fond, Gerda

Fugls Legat, Hans

Fuglsang, Refugiet. (Fondsreg.nr. 7573)

Fyns Stifts Damefrisør Forenings Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 14140)

Fynske Plejehjemsforenings Fond, Den. (Fondsreg.nr. 6216)

Fyrrenæs-Fonden. (Fondsreg.nr. 13968)

Fællesfonden af 1990 til støtte for børne- og ungdomsforsorg.

Fælleslegat a) af 1990, legat for værdige og trængende i Ballerup sogn.

Fælleslegat b) af 1990, for værdige og trængende, handicappede og syge. (Ballerup sogn)

Fælleslegatet af 1975 til Fordel for Enker og Børn efter Embedsmænd. (Fondsreg.nr. 1617)

Fælleslegatet for sociale formål i Furesø Kommune

Fælleslegatet for værdige trængende i Bredebro Kommune

Fælleslegatet for værdigt trængende i Brovst Kommune

Fælleslegatet (fælles fondet) for værdige trængende i Faxe kommune. (Fondsreg.nr. 11786)

Fælleslegatet for værdigt trængende i Nysted Kommune

Fælleslegatet for værdigt trængende i Pandrup kommune

Fælleslegatet for værdigt trængende i Slagelse kommune

Førslev og Edna Vernings Fond til fordel for beboerne på Ballum Alderdomshjem, Harriet.

Gaabense Færgested oprettede Legat til Fordel for Enker og Børn efter trængende Fiskere eller Sø-mænd i Nørre Vedby-Nørre Alslev Kommune, Det af den tidligere Understøttelsesfond for afdøde Færgekarles Enker og Børn ved

Gabrielsens Mindelegat, Holger. (Fondsreg.nr. 7453)

Gadebergs Fond, Frk. Henny. (Fondsreg.nr. 11921)

Gades familielegat, Lili

Gades Legat, Ane og Niels. (Fondsreg.nr. 3359)

Gads Legat, Søstrene Mathilde og Elisabeth. (Fondsreg.nr. 1349)

Galløe og hustru Anna Marie Galløe's legat for fysisk handicappede, Bankkasserer Stefan. (Fonds-reg.nr. 11468)

Gamle Kristne Missionærer, Legat for

Gammeltoft's mindefond, Ellen Margrethe og Edgar. (Fondsreg.nr. 14122)

Gams fond, Steffen og Lars. (Fondsreg.nr. 11505)

Gangsted-Rasmussen's Fond, Ole, Søren og Niels. (Gangstedfonden). (Fondsreg.nr. 10509)

Garderfonden Frederik den Ottendes Minde (Fondsreg.nr. 2657)

Gartnernes Hjælpeforening.

Gedved kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1035)

Geelmuydenske og Jaunsenske Legat i Fredericia til fordel for enligt-stillede kvinder i Fredericia kommune, Det. (Fondsreg.nr. 6026)

Gehls Legat til Fordel for trængende Konfirmander i Lundby Skoledistrikt, Kippinge-Brarup Sogn, Førstelærer i Lundby paa Falster Carl Peter Johansen

Gelsted og Rørup sognes skolelærerenkesædes legat

Gentofte Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1353)

Gentofte Kommunes Handels- og Håndværkerforenings Fond

Gentofte sogn, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 4278)

Gentofte-Lyngby Hospital. (Fondsreg.nr. 9114)

Gerdorffs legat til fem kirker og trængende i samme sogn, Charlotte Amalie

Gerner-Mikkelsens legat, Fru Emilie

Getreuerske Legat, Det. (Fondsreg.nr. 7016)

Gieses og hustrus legat, Købmand Vilh. (Fondsreg.nr. 1614)

Gigtforeningen

Gisselfeld Klosters legat- og understøttelsesfond. (Fondsreg.nr. 5730)

Give kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 2824)

Giødesen, Legat til minde om den i 1880 afdøde kaptajn i Marinen Giøde. (Fondsreg.nr. 7329)

Gjeddes Fond, Ingeborg og Ove.

Gjelstrup's legat, Fhv. seminarieforstander P.C. (Fondsreg.nr. 8558)

Gjøes Legat, Justitsråd Michael Wulf. (Fondsreg.nr. 832)

Glahns legat til fordel for værdige Præsteenker og ugifte Præstedøtre i trange kaar, Sognepræst i Sorø, Henrik Christopher

Glarmesterlauget i Danmarks Understøttelsesfond

Glæders Legat, De Små. (Fondsreg.nr. 2458)

Goldschmidts, Ane Helene Goldschmidts, grosserer Wulff Philip Haymanns og etatsråd Peter Tho-mas Hagedorn Svane Møllers legat, grosserer B. (Fondsreg.nr. 11449)

Goldschmidts Legat, Frøken Astrid. (Fondsreg.nr. 8167)

Gorgius og hustru Lucie Magdalene Gorgius, født Schwensens legat, Particulier Carl. (Fondsreg.nr. 3973)

Gosmer Hospitals legat. (Fondsreg.nr. 10191)

Gothjelpsens og hustru Maren Larsdatters Legat for værdige trængende mænd eller kvinder i Brøndbyøster Sogn, Gaardejer Jørgen. (Fondsreg.nr. 7092)

Graae f. Seidel's Legat for fattige eller ulykkeligt stillede kvinder i Vejle, Anna Marie. (Fonds-reg.nr. 370)

Graffs Mindelegat, Alice

Gram & Nybøl Godser, Sparekassens Legat. (Fondsreg.nr. 995)

Gram og hustru Anne Marie født Rosenkildes Minde, Fisker Peder Pedersen. (Fondsreg.nr. 4127)

Graus Fond, Elisabeth

Gravesens legat, Fhv. Gaardejer Niels Kr. (Fondsreg.nr. 1769)

Green-Nielsens legat, Frøken Anna Marie. (Fondsreg.nr. 10494)

Gregersen og maleren Arne Petersens boliglegat, Ebba. (Fondsreg.nr. 6986)

Grenå Kommunes Legat for værdige trængende. (Fondsreg.nr. 7594)

Greve Kommune, Fælleslegatet for værdige og trængende i. (Fondsreg.nr. 10545)

Grumstrup og hustrus legat til fordel for Skanderborg by og dens indbyggere, Tømrermester S.M.

Gybel og hustrus legat til fordel for skolevæsenet i Sæby og Dronninglund Kommuner, Skolelæge. (Fondsreg.nr. 1169)

Gyde-Pedersen og Hustrus Mindelegat, P.

Haandværkerforeningens Fond (Alderstrøst). (Fondsreg.nr. 4812)

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavns legatfond. (Fondsreg.nr. 4807)

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavns Understøttelsesfond.

Haandværkerstiftelsen af 1835. (Fondsreg.nr. 1017)

Haas' Legat, Frøknerne. (Fondsreg.nr. 5936)

Haderslev-fonden

Hadsten kommune, Fælleslegat for værdig trængende i. (Fondsreg.nr. 11673)

Hadsund kommune, Fælleslegatet for værdige og trængende i

Hagenstrøm og frøknerne Antonie Elisabeth, Julie Marie og Emma Rosalie Hagenstrøms legat for værdige og trængende i Birkerød, Partikulier Lauritz Johan. (Fondsreg.nr. 8259)

Hageske Stiftelse, Den. (ERF 7885)

Hamlev og hustru Henriette Hamlevs Legat, Pastor H.

Hamms og Petersens samt Neckelmanns Legater

Hamre's Legat, Bodil. (Fondsreg.nr. 8291)

Handberg og hustru Laura Handberg, født Nielsens mindelegat, Direktør, stenhuggermester Valde-mar. (Fondsreg.nr. 8789)

Handicappede, legat til fordel for. (Pilegården)

Hanne's Fond. (Se-nr. 18672278).

Hansen og hustru Agnes Theodora, f. Fichers legat, Kirugisk instrumentmager Sophus Christian Emil. (Fondsreg.nr. 2298)

Hansen og Hustru Ane Marie født Thomsens Mindelegat, Bryggeriarbejder

Hansen og hustru E. Hansens legat, Sahva Fonden, Grosserer Chr. (ERF 5001).

Hansen og hustru, Elisabeth Hansen født Langes mindelegat, Grosserer Carl.

Hansen og hustru Gerdas fond, Alex. (Fondsreg.nr. 868)

Hansen og hustru Ida Hansen, født Ringberg's mindelegat (fond), Overvagtmester R.Chr. (Fonds-reg.nr. 11969)

Hansen og hustru Jensine Hansen, født Meisners legat til fordel for Skanderborg sogn, Husejer Pe-der. (Fondsreg.nr. 158)

Hansen og hustru Jensine Hansen, født Meisners legat til fordel for Femø sogn, Husejer Peder. (Fondsreg.nr. 1761)

Hansen og Hustru Johanne, født Frederiksens Legat, Smedemester Niels. (Fondsreg.nr. 7883)

Hansen og hustru Karen Dorthea Valborg Hansen, født Gulfeldt's Mindelegatfond, Tømreremester Lauritz. (Fondsreg.nr. 3325)

Hansen og hustru Marie Kirstine Hansens Mindelegat, Ludvig Julius Valdemar. (Fondsreg.nr. 7086)

Hansen og hustru Marie Kristine Hansens legat, Konditor af Middelfart Niels

Hansen og Hustru Metha født Degns Legat, Købmand af Skælskør H.C. (Fondsreg.nr. 9665)

Hansen og Hustru Oline Hansen, Født Christensen's Legat, Tømrermester af Vedbæk Carl Frederik

Hansen og hustrus legat, Hestehandler Jens. (Fondsreg.nr. 6606)

Hansen og Hustrus Legat, Skomagermester Jacob Othenius

Hansen og hustrus mindelegat, fonden, Bagermester A.D.

Hansen's legat, Hans Christian

Hansen’s Mindelegat og Birte og Thormod Rasmussen’s Fond, Christen

Hansens Familiefond, Flemming

Hansens Fond nr. II, Erna og Arkitekt m.a.a. Villy G.

Hansens Fond nr. III, Erna og Arkitekt m.a.a. Willy G.

Hansens Fond, Kai. (ERF 284)

Hansens Fond, Købmand Mads. (Fondsreg.nr. 4682).

Hansens Legat, Alfred

Hansens Legat, Elna og Holger. (Fondsreg.nr. 11393).

Hansens legat for vanskeligt stillede enlige kvinder med hjemmeboende mindreårige børn, Tage

Hansens Legat for værdige trængende kvinder og mænd, Frk. Emilie Charlotte. (Fondsreg.nr. 4227)

Hansens legat, Frøken Ingeborg Ragnhild. (Landsforeningen af kronisk syge). (Fondsreg.nr. 8233)

Hansens Legat, Frøken Jessie. (Fondsreg.nr. 2642)

Hansens Legat, Ingeniør Edvin. (Fondsreg.nr. 2611)

Hansens legat, Johan Serdin (Diakonissestiftelsen)

Hansens Legat, Oversygeplejerske Rosa. (Fondsreg.nr. 11522)

Hansen's legat, Pensioneret sygeplejerske Ellen Johanne.

Hansens Legat til Fordel for den danske Sagførerforenings Understøttelsesfond, Prokurator Carl Windfeld Erik. (Fondsreg.nr. 4482)

Hansens legat til fordel for Roskilde domsogns menighedspleje, Frøken Ane. (Fondsreg.nr. 1309)

Hansens Legat til Fordel for ubemidlede Krøblinge og kroniske Syge, Frøken Marie Vilhelmine

Hansens legat til kirkeligt og velgørende øjemed i Frederiksberg Sct. Markus sogn, Frk. Julie

Hansens legat, til minde om hans forældre hotelejer Th. Hansen og hustru Kathe Hansen, Preben. (FRF. nr. 102729)

Hansens Mindelegat, Dora og Peter Christian.

Hansens Mindelegat, Emmy og Harald. (Fondsreg.nr. 9809).

Hansens mindelegat, Frøken Ingrid Julie. (Fondsreg.nr. 2105)

Hansens og Hustrus Ane Cathrine født Jensens Legat, Hattemagermester Lars Peter. (Fondsreg.nr. 1218)

Hansens Understøttelses Fond for værdige trængende Kjøbmænd deres Enker og Børn i Middelfart, Bankdirektør A.C. (Fondsreg.nr. 7748)

Harm's fond til minde om den Franske maler Georges Bouissets kunstneriske værker,Georg. (Fondsreg.nr. 14230)

Hartmann og hustru, Ida Bolette Hartmann, f. Mackesprang's mindelegat, oprettet af deres søn, kap-tajn Ludvig Georg Hartmann, skibsfører Poul. (Fondsreg.nr. 8794)

Hartvig's legat, Frøken Dagmar. (Fondsreg.nr. 8946)

Hartvig-Møllers Mindelegat, Christian og Helga. (Fondsreg.nr. 9440)

Haslev Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 1059)

Haslund og Hustru Marie, f. Petersens Legat, oprettet af deres Datter Laura Haslund, Felbereder J.H. (Fondsreg.nr. 5352)

Hassager og Hustru, Dorthea Hansine Hassager, født Hørnings Legat for Husarme i Veierslev, Aidt og Thorsø Sogne, Sognepræst Carl.

Hassagers og hustru Dorthea Hansine Hassager, født Hørnings Legat for uformuende præsteenker og præstedøtre, Sognepræst Carl. (Fondsreg.nr. 11613)

Hassing og Hustru Sophie Hassings Legat for værdige trængende Borgere i Frederikshavn, Johan

Hassings og hustru Margrethe Sophie Hassing, født Thorsens legat, Jens.

Hauges Fond, Haugefonden, Agnete og Carl M. (Fondsreg.nr. 2988)

Haurowitz og hustru Bodil Johanne, født Therkelsens legat, "Værdighedslegat", Etatsraad Just Chri-stian. (Fondsreg.nr. 5746)

Hebæk og Alma Hebæks Mindelegat, Chresten. (Fondsreg.nr. 4041)

Hecht-Nielsen og hustru Gerda Hecht-Nielsens legat, Grosserer Knud. (Fondsreg.nr. 9319)

Hecksher's Legat, Grosserer Gustav. (Fondsreg.nr. 9692)

Hedegaard's legat for nordjyske købmænd og disses enker, Direktør Peder P. (Fondsreg.nr. 5777).

Hedegård og hustru Frida Hedegårds Mindelegat, Direktør Peder P. Julelegatet. (Fondsreg.nr. 2001)

Hedensted kommune, Fælleslegat for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 11564)

Heegaard og Hustru's Legat, H.C. (Fondsreg.nr. 11396)

Heerups legat, Henry. (Fondsreg.nr. 3723)

Hegelunds Legat til hjælp for ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg Badesanatorium, Hel-ga. (Fondsreg.nr. 8156)

Hegge og frøken Randi Hegges Mindelegat, Apoteker Georg. (Fondsreg.nr. 14508)

Heilesens Mindelegat, Højesteretssagfører C.C. (Fondsreg.nr. 4493)

Heises boliglegat, Ville. (Fondsreg.nr. 3324)

Heises legat, Ville. (Fondsreg.nr. 9801)

Hellerung og hustru fru Irma Hellerung's Mindelegat, Forhenværende fuldmægtig i Danmarks Nati-onalbank Georg. (Fondsreg.nr. 7651)

Hellerup sogns menighedspleje.

Helligaandskirkens legat. (Fondsreg.nr. 3934)

Helligkors Hjælpeforenings Legat. (Fondsreg.nr. 11286)

Hellsens mindelegat, Henry

Hellstrøm og hustru Doris Hellstrøms legat til understøttelse af dårligt stillede enker og fraskilte kvinder, Grosserer C.S. (Fondsreg.nr. 114)

Helsingør kommune, Fonden vedrørende fælleslegat for værdigt trængende borgere i. (Fondsreg.nr. 12302)

Helsingør Menighedspleje. (Fondsreg.nr. 7918)

Helsted og hustru dr.med. Eli Møllers Legat, Overlæge, dr.med. Alfred (ERF 6674)

Henckells Minde-Legat, Marie. (Fondsreg.nr. 2071)

Hendils legat, Redaktør Leif B.

Hendrup og hustrus Fond, Sagfører Edgar.

Hennings legat, Gerhard. (Fondsreg.nr. 7839)

Hennings og Georg Hennings Fond, Ebba Vibeke

Hennings og Gerda Lilly Hennings Legat, Vilhelm

Henningsens og hustrus Legat, Postmester. (Fondsreg.nr. 1308)

Henrichsens Mindelegat, Bogtrykkerne Frederik og Ferdinand

Henriksen og Hustru Elisabeth Henriksens Understøtelseslegat til fordel for Sct. Lucas Sogn i Fre-deriksberg kommune, Partikulier Frederik. (Fondsreg.nr. 11388)

Henriksens Fond, Kjeld

Herholdts Fond, Grete og Johan. (Fondsreg.nr. 13750)

Hermann og hustru Elisabeth Pouline Hermann født Voss' Mindelegat oprettet af deres Datter Frø-ken Marie Pouline Hermann, Jernstøber Andreas Edvard. (Fondsreg.nr. 1693)

Hermansens Mindelegat, Fru C. (ERF 12185)

Herning Håndværker- og Industriforenings Stiftelses Legatfond. (Fondsreg.nr. 12452)

Herning kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 11160)

Herslebs legat, Biskop Peder. (Fondsreg.nr. 12256)

Hertz og hustru Lilia Hertz's fond, Kgl. hofjuvelerer Knud

Hertz' Minde. (Fondsreg.nr. 7688)

Hertz's legat til fordel for Bellahøj Kirkes Menighed, Frk. Lillian Christofa. (Fondsreg.nr. 8950)

Hertz's legat til fordel for Brønshøj Kirkes Menighed, Frk. Lillian Christofa. (Fondsreg.nr. 14010).

Hertzsprungs Legat.

Hess og hustru Emma født Brinker's arbejderlegat, Jernstøber C.M. (Fondsreg.nr. 579)

HFK's understøttelsesfond under Textilhandlerforeningen for København. (ERF.nr. 178.488)

Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Den. (Fondsreg.nr. 4445)

Hillerød Hospitals Legat. (Fondsreg.nr. 7685)

Hillerød kommune, Fonden af 3. november 1973 til støtte for børn og unge og for ensomme gamle kvinder i. (Fondsreg.nr. 4357)

Hillerød kommune, Fælleslegatet for personer i økonomisk trang i. (Fondsreg.nr. 7684)

Himmelblå-Fonden. (Fondsreg.nr. 13000)

Hindenburg's Legat, Generalinde Johanne. (Fondsreg.nr. 10576)

Hindse-Nielsens hjælpefond til fordel for frigivne fanger fra statsfængslet i Nyborg, Fru Petra. (Fondsreg.nr. 1399)

Hingel og ægtefælle Anna Lunge's legat, Revisor Poul Sixtus. (Fondsreg.nr. 5934)

Hinnas legat til fordel for foreningen ”Småbørns Vel”, Caroline. (Fondsreg.nr. 2484).

Hinnerup kommune, den fælles fond for vanskeligt stillede personer. (Fondsreg.nr. 11575)

Hirms Legat, Georg. (Fondsreg.nr. 11553)

Hirsch født Ree's legat, Siegfried og Sara. (Fondsreg.nr. 2434)

Hirschfelds Legat, Adolphine og Natalie

Hirtshals fiskeriforenings fond af 1981. (Fondsreg.nr. 396).

HIV-Positive, Støttefonden af 1993 for.

Hjejles mindefond, Ulla og Bernt.

Hjemmeværnsfonden. (Fondsreg.nr. 5229).

Hjerrilds legat for værdige trængende i Thyrsted Sogn, Ane Cathrine Nielsen.

Hjerteforeningen

Hjerteforeningens Børneklub.

Hjort og Hustru Therese Hjort, født Seidelin's Legat, Grosserer Emil. (Fondsreg.nr. 557)

Hjorths legat (Fond), Fru. Ellen.

Hjorth's enke Else Hjorth's Fond, Civilingeniør Stenild. (Fondsreg.nr. 11815)

Hjorts legat, J.P.H. (Fondsreg.nr. 10395)

Hjælpeforeningen 1925's legat. (Fondsreg.nr. 5583)

Hjælp Voldsofre

Hjørring By og Omegns Legat til Fordel for værdige og trængende Personer - fortrinsvis Kvinder - som ikke nyder Alderdomsunderstøttelse og som har eller har haft fast Bopæl i Hjørring By og dens Opland, Sparekassen for. (Fondsreg.nr. 804)

Hobro kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1491)

Hoffmanns mindelegat for værdige trængende ældre mænd og kvinder, derunder ægtepar i Blaa-gaards Sogn København, Karen og C.I. (Fondsreg.nr. 50004)

Hoffmanns Mindelegat, Frantz. (Fondsreg.nr. 3334)

Hoftings Fond, skuespilleren Anni.

Holbæk Amts Plejehjemsforenings Legat. (Fondsreg.nr. 4203)

Holbæk Kommunes Legatfond

Holbæk og Tveje Merløse menighedspleje. (Fondsreg.nr. 12777)

Holm og hustru Agnes, født Petersen, Mindelegat for lærer i Kalundborg Frederik. (Fondsreg.nr. 6007)

Holm og hustru, Maren, født Henriksens Legat til fordel for fattige syge i Taulov Sogn, Kreatureks-peditør Jens

Holm og Hustru Maren, født Henriksens Legat til Fordel for værdige trængende i Gram Sogn, for-trinsvis fra Kastrup (den gamle Kastrup Kommune eller Kastrup Ejerlav), Kreaturexpeditør Jens. (Fondsreg.nr. 7946)

Holm og Hustru, Maren født Henriksens Legat til fordel for værdige trængende i Taulow sogn, for-trinsvis i Brørup, Kreaturekspeditør Jens. (Fondsreg.nr. 10462)

Holm og tandlæge Inger Holms legat, Fru Ingeborg

Holmens kirkes Fælleslegat. (Fondsreg.nr. 2734)

Holms legat for enligtstillede eller svage kvinder af gaardmandsslægt, bosiddende i Adslev eller Jexen, Adslev Sogn, Frøken Ane Mette

Holms legat, Søstrene Anna og Litta. (Fondsreg.nr. 8427)

Holms legat til fordel for værdigt trængende folke- og invalidepensionister i Haderslev kommune, Frøken Elna Marie. (Fondsreg.nr. 11923)

Holms og hustru Marie, født Schouboes Legat, Apoteker F. (Fondsreg.nr. 358)

Holsted kommune, Fælleslegat for Værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 10675)

Holsts livrentefond for ugifte piger, Grosserer Jens. (Fondsreg.nr. 720)

Holten-Nielsens mindelegat, Else Marie og Sigurd. (Fondsreg.nr. 11244)

Holtzweissigs Mindelegat

Horne sogn, Den fælles fond for

Horsens Fundatser. (Fondsreg.nr. 1599)

Horsens Hospital. (Fondsreg.nr. 3566).

Horsens Kommunes Fællesfond

Horsens kommunes fælleslegat, fælleslegatet af 1979 for værdigt trængende i Horsens kommune. (Fondsreg.nr. 5748).

Hospitalslegatet for Aaker og Aakirkeby.

Houmanns legat, Købmand Peter. (Fondsreg.nr. 5745).

Howitz' Fødehjems Fælleslegat, Frantz. (Fondsreg.nr. 007).

Hulgaards mindelegat, Gaardejer af Vodstrup Niels Christian.

Huntingtons Chorea, Landsforeningen mod.

Hurup Plejehjem, Fælleslegat vedrørende.

Husmans Fond, Ernst og Vibeke. (Fondsreg.nr. 3335)

Huus og hustru Maren Hansdatter's legat, Skomager Christian. (Fondsreg.nr. 4858)

Huus' mindelegat, Marie og Hugo. (Fondsreg.nr. 13162)

Hviid og Hustru Marie Hviid's Mindefond, Maskinfabrikant. (Fondsreg.nr. 258)

Hvorslev kommune, fælleslegatet (Fond) for. (Fondsreg.nr. 14718)

Hygæa, Sygeforeningen.

Hyltebjerg sogns menighedspleje

Hærens befalingsmænd og deres slægt, Fælleslegatet for. (Fondsreg.nr. 2742)

hærens faste officerer og ligestillede oprettede understøttelsesforenings legatfond, Den af. (Fonds-reg.nr. 11554)

hærens faste officerer og ligestillede oprettede understøttelsesforening, Den af. (Fondsreg.nr. 6403)

Høi og ægtefælle Inger Kirstine Høi og datter Asta Høi's legat, Beridder Kristian (Fondsreg.nr. 11056)

Højdevang Sogn's Menighedspleje

Høje-Taastrup Handicap Fond

Høje-Taastrup Kommunes fælles trangslegat. (Fondsreg.nr. 7992)

Højstensgaards Herlevlegat (Fondsreg.nr. 7388)

Høm's mindelegat til fordel for Det pharmaceutiske understøttelsesselskab, Apoteker Carl Vilhelm. (Fondsreg.nr. 3581)

Hørning Kommune, Legat for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 3685)

Hørsholm kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 10495)

Hørup´s Fond, og Ellen Hørups fond til støtte for københavnske børns ferieophold. (Fondsreg.nr. 4565).

Høskov-Fonden. (Fondsreg.nr. 12548)

Høy's Fond, Fhv. Manufakturhandler Kresten. (Fondsreg.nr. 9825)

Høyer og hustru Jensigne Marie Christine Høyer, født Jung's legat, Justitsraad Johan Christian So-phus. (Fondsreg.nr. 6950)

Håndværkere og Industridrivende i Koldings Samlingslegat-Fond, Foreningen af. (Fondsreg.nr. 13970)

Håndværkerforeningen for Birkerød Kommunes støtte- og uddannelsesfond. (Fondsreg.nr. 2116)

Ibsens Legat til Fordel for private Lærerinder, Sygeplejersker og Husjomfruer, P.C. (Fondsreg.nr. 2904)

Ipsens Jubilæumslegat, Bodil. (Fondsreg.nr. 7450)

Irma-Fonden, Carl Schepler og Hustrus Legat. (Fondsreg.nr. 3415)

Isaacsens Legat, Frøknerne. (Fondsreg.nr. 6994)

Isaksen og hustru, Valborg Isaksens Mindelegat, Fabrikant S. (Fondsreg.nr. 6008)

Isbrandtsen's Fond, Hans. (Fondsreg.nr. 4931)

Israel Lion Israels jr.'s legat, Fælleslegatet for

Iversen og hustru Anna Marie Iversens mindelegat, Georg. (Fondsreg.nr. 4457)

Iversens enkes legat til A: præsteenker ved Helligaandskirken i København og til B: menighedsar-bejdet udfra denne kirke i Helligaandssogn, Rådmand Christopher. (Fondsreg.nr. 3933)

Izard, f. Vestergaard, og søn William Bernhard Izards fond, Elna Ingeborg

Izard, f. Vestergaards Fond, Elna

Jacobsen og Erna Jacobsen f. Flecks Legat, Jacob.

Jacobsen og fru Anna Jacobsens legat, slagtermester. (Fondsreg.nr. 9472)

Jacobsen og hustru Astrid, født Nielsens legat, Maskinkonstruktør Jens Peter. (Fondsreg.nr. 2104)

Jacobsen og Hustru Astrid Jacobsens Legat, Snedkermester Sophus

Jacobsen og Hustru Gudrun, Arndys, f. Fischers Legat for Enker efter eller Døtre af juridiske Em-bedsmænd, Kontorchef i Finansministeriet Ludvig. (Fondsreg.nr. 11437)

Jacobsen og Ketty Wonsilds Legat, Aage. (Fondsreg.nr. 3999)

Jacobsens Legat, Civilingeniør Henning Gotfred. (Fondsreg.nr. 9905)

Jacobsens Legat, for gamle, uarbejdsdygtige, værdige og trængende syge, E. & R. (Fondsreg.nr. 7626)

Jacobsens legat, Mogens Juel

Jacobsens Mindelegat, Hanne. (Fondsreg.nr. 1061)

Jacobsens Mindelegat, Hestehandler Ole. (Fondsreg.nr. 1060)

Jacobsens og Frues Fideikommis, Etatsraad. (Fondsreg.nr. 3590)

Jakobsen, Ørsted, Mindelegat efter rentier Jens Peter. (Fondsreg.nr. 11864)

Jacobsen og hustru Ane Marie Jacobsens Mindelegat, Rentier Jens Peter

Jakobsens legat, Laura.

Jantzens Legat, Frøken Ellen. (Fondsreg.nr. 7833)

Jarlby's Fond, Wanda og Svend. (Fondsreg.nr. 9542)

Jascha-Fonden.

Jensa la Cours legat til støtte for patientinteresser, Oberstinde Kirsten. (Fondsreg.nr. 11263)

Jensen (Prins Jørgen)s legat stiftet af datteren Carla Jensen, Fru Andrea. (Fondsreg.nr. 5340)

Jensen, født Larsens Legat, Fru Paula. (Fondsreg.nr. 7171)

Jensen og Anna Jensens Mindelegat, Gårdejer Hans

Jensen og familie's legat, Lærer af Hvidbjerg P. K. (Fondsreg.nr. 3634)

Jensen og hustru Agnete Jensens legat, broder Jens Christian. (Fond)

Jensen og hustru Camilla Jensen's mindelegat til fordel for blinde i Danmark, Overmatros af Vor-dingborg Rasmus. (Fondsreg.nr. 403)

Jensen og hustru Emilie Jensens legat, Civilingeniør, direktør Christian Valdemar. (Fondsreg.nr. 9557)

Jensen og Hustru Magdalene, født Schou's Legat til Fordel for Kronprins Frederiks Fond, Kaptajn J. Chr. (Fondsreg.nr. 5130)

Jensen og hustru Margrethe Jensen's. født Benkmann, Fond, Parcellist Laurits.

Jensen og hustru Tove Tranzers legat, Henry

Jensen og Hustrus Legat, Grosserer Oscar. (Fondsreg.nr. 3125)

Jensen og hustrus legat, Slagtermester af Sønderbrogade nr. 41 J.A. (Fondsreg.nr. 1142)

Jensen og Hustrus Mindelegat, Sagfører C.A. (Fondsreg.nr. 4497)

Jensen og søster, Erna Helene Jensens legat for værdigt trængende personer, der på grund af disse-mineret Sclerose er ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde, Assurandør Svend Aage. (Fondsreg.nr. 11274)

Jensen og søster, Erna Helene Jensens legat til fordel for værdigt trængende personer, der på grund af kroniske gigtsygdomme er ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde, Assurandør Svend Aage. (Fondsreg.nr. 11275)

Jensens Legat, Laurits

Jensen's legat, Fhv. tømrer Jens Laurits

Jensen-Søholms Legat for ugifte kvinder, Frøken Stinna. (Fondsreg.nr. 7814)

Jensens Brudeudstyrslegat, Højskoleforstander, cand.polyt. Hans Peter Georg. (Fondsreg.nr. 3229)

Jensens Datters Legat, Købmand af Bogense Chr. G.

Jensens Fond, Anna Sophie v/ Agnes Jensen. (Fondsreg.nr. 13682)

Jensens Fond, Borgmester Børge. (Fondsreg.nr. 11880)

Jensens Juridiske Støttefond, Ellen

Jensens legat, Alfred og Richard. (Fondsreg.nr. 1573)

Jensens legat, Anna Karoline. (Fondsreg.nr. 1533)

Jensens legat for tunghøre og dårligt stillede i Brønderslev kommune, Jens Chr. (Fondsreg.nr. 8334).

Jensens legat for tvende trængende i Taulov sogn, Gårdejer af Børupgård i Taulov sogn, Jens Peter

Jensens Legat, Marie Amalie. (Fondsreg.nr. 1547)

Jensens legat til fordel for enligt stillede værdige trængende i Thisted købstad, Kristian Thomsen. (Fondsreg.nr. 10423)

Jensens legat til fordel for fiskere på Møn, Fisker Cornelius

Jensens legat til glæde og opmuntring for beboere i Solgavehjemmet i Valby, Aage

Jensens Mindelegat (Fond), Edith Hvid

Jensens Mindelegat, Andrea. (Fondsreg.nr. 343)

Jensens Mindelegat, Anna Elisabeth. (Fondsreg.nr. 8764)

Jensens Mindelegat, Katrine Marie . (Fondsreg.nr. 5723)

Jensens Mindelegat, Tove Birthe

Jensens og hustru Ellen Jensen, født Larsens legat til fordel for Dansk Blindesamfund, Manufaktur-handler Aksel Gotfred.

Jensens og Hustru Vilhelmine, født Andresens Legat, Skomagermester Jens. (Fondsreg.nr. 9777)

Jensens og Steen Uggo's mindelegat til fordel for Tuberkuløse, Dr. Thorvald. (Fondsreg.nr. 6545)

Jensens solgave til blinde, Lauritz. (Fondsreg.nr. 12263)

Jensens Stiftelse, Ferdinand. (Fondsreg.nr. 9880)

Jensens Stiftelse, Maren Jensen og Thomas. (Fondsreg.nr. 13980)

Jeppesen og hustru Mathilde Emilie, født Heuckendorffs legat for værdige trængende, Grosserer Hans Jensenius William. (Fondsreg.nr. 2285)

Jepsen og Hustrus Fond, M.P. (Fondsreg.nr. 12081)

Jespersens legat for værdige trængende af Nyborg borger- og håndværkerstand, Mølleejer Jens Christian

Jessens Fond, Heinrich og Laurine. (Fondsreg.nr. 7481)

Jessens Legat 7'Post til fattige i Viborg Nørre og Søndre sognes menigheder, Rektorinde. (Fonds-reg.nr. 4761)

Jessens Legat, Frøken Anna. (Fondsreg.nr. 9893)

Johannesens fond til fordel for borgere på Frederiksberg, Frøken Irma og Axel. (Fondsreg.nr. 12009)

Johanniterfonden. (Fondsreg.nr. 1953)

Johansens Fond, Anna Marie og Petra.

Johansens Legat, Tudlik. (Fondsreg.nr. 7456)

Johansons fond for Amager Skomagermesterforening, Pertin. (Fondsreg.nr. 3564)

Johnsens Fond, Johs. (Fondsreg.nr. 1352)

Johnsens fond, Sagfører og vicekonsul I.M.N. (Fondsreg.nr. 4417)

Jones'og hustru Adelaida Jones' Mindelegat, Købmand Robert. (Fondsreg.nr. 8228)

Journalistgården, Hjælpefonden.

Jubilæumsfonden. (Fondsreg.nr. 6868)

Juels Legat, Kammerherre Knud. (Fondsreg.nr. 590)

Juhl og hustru Ovita Juhl's mindelegat, Savværksejer Jeppe. (Fondsreg.nr. 1245)

Julekollekten (Børnesagens Fællesråd)

Justesens Fond, Asta og Jul. P. (Fondsreg.nr. 1839)

Justesens Fond, Birthe. (Fondsreg.nr. 10979)

Justesens Fond, Ruth

Juttas Legat - Understøttelseslegat. (Fondsreg.nr. 1555)

Juul-Petersens Legat, Overretssagfører. (Fondsreg.nr. 4486)

Jysk børneforsorg/Fredehjem, Foreningen

Jysk Jernhandlerforenings Legat. (Fondsreg.nr. 7221)

Jørgensen af Frøslevs legat til fordel for kroniske eller langvarigt syge eller gamle i Frøslev sogn, Elisabeth og Peder Skriver. (Fondsreg.nr. 153)

Jørgensens Fond, Edel

Jørgensens fond, Fru Inger. (Fondsreg.nr. 13040)

Jørgensens huslejelegat, Konferensraad Vilhelm Carl

Jørgensens legat, Ane Margrethe

Jørgensens legat, Thomine. (Fondsreg.nr. 6336)

Jørgensens Legat til Fordel for ældre trængende Beboere af Hjortespring, Enkefru Mathilde Dor-thea. (Fondsreg.nr. 7387).

Jørgensens mindefond, Ellen Elisabeth. (Se-nr. 19890082).

Jørgensens mindelegat (Fond) Alfred. (Fondsreg.nr. 14450)

Jørgensens og hustru Johanne Louise, født Beckers legat, Mølleejer Frederik Carl Christian. (Fondsreg.nr. 325)

Jørgensens og Hustrus Legat, Skibsfører Marius. (Fondsreg.nr. 4251)

Jönsson og hustrus mindelegat, Tapetserermester Nils Anton. (Fondsreg.nr. 7149)

Kaae og hustru Anna Kaae's legat til understøttelse af nervesvækkede, Grosserer Peter. (Fonds-reg.nr. 2805)

Kajés Legat for Markedsrejsende, Fru Nathalie. (Fondsreg.nr. 9792)

Kalaallit Illuutaat.

Kalundborg kommunes fælleslegat for værdige trængende. (Fondsreg.nr. 7940)

Kamgarnspinderis Legat, A/S Det nordiske

Kammeraternes Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 6016)

Kampfeldt Fonden

Kapernaums sogns menighedspleje

Karstensens legat, Asger

Kastrup-Nielsen og hustru Eva Kastrup-Nielsens mindelegat, Tømrermester Axel.

Kastrup-Nielsens legat til bekæmpelse og lindring af sukkersyge og dens følger, Tømrermester Axel, Odense Kommune. (Fondsreg.nr. 11628)

Kathinkas Fond, Søster

Keilgaard og Ellen Keilgaards legat til fordel for trængende dyrlæge-enker i Danmark, Dyrlæge Sigurd. (Fondsreg.nr. 9834)

Kellermanns uddannelses- og understøttelseslegat for Anholtere, Frederik K.H. (Fondsreg.nr. 7371)

Kerteminde-legatet. (Fondsreg.nr. 850)

Ketnerfonden af 1977. (Fondsreg.nr. 638)

KFUMs sociale Arbejde i Danmark. (KFUMs sociale Arbejde, Børge Nielsens Mindefond, KFUMs sociale Arbejdes Jubilæumsfond). (Fondsreg.nr. 1696)

Kielbergs Legat, Sara E. (Fondsreg.nr. 1166)

Kierkegaard's Fond, Ella og M.K. (Fondsreg.nr. 3680)

Kingo sogns menighedspleje

Kirk og hustrus legat for værdige trængende i Harboøre sogn, Entreprenør. (Fondsreg.nr. 2018)

Kirkefonden Memhave.

Kirkens Korshær

Kirkerup Hospital, Stiftelsen. (Fondsreg.nr. 2548)

Kirks Fond, Ole. (Fondsreg.nr. 6831)

Kjergaard og hustru Mary Kjergaard, Mindefond stiftet af Anna Schmidt Kjergaard for tidligere borgmester Andreas Schmidt

Kjæden, Selskabet

Kjæhr og hustru, Emilie Kjæhrs Mindelegat, Entreprenør. (Fondsreg.nr. 7572)

Kjøbenhavnske og Frederiksbergske Kommunelærerinders Byggeforeningslegat, De. (ERF 165.666)

Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond. (Fondsreg.nr. 1427)

Klausens mindelegat, Hanne og Kristian. (Fondsreg.nr. 8560)

Kleiss's Legat, Familien. (Fondsreg.nr. 7820)

Klestrup og hustru Henriette Klestrup's mindelegat, C.C. (Fondsreg.nr. 5187)

Kloch og hustru fru Mariane Kloch, f. Funders legat, Grosserer Niels. (Fondsreg.nr. 1700)

Klosters Legat, Direktør Sv.H. (Fondsreg.nr. 6000)

Knobelauchs Legat, Leif. (Fondsreg.nr. 1671)

Knudsen, født Jørgensens mindelegat, Iris Margrethe

Knudsen og hustrus legat til fordel for trængende, afskedigede Artilleriunderofficerer, for trængen-de afskedigede Artillerioffi-cianter og for trængende Døtre og Enker efter befalingsmænd, Gene-ralmajor P.M.

Knudsen og hustrus Mindelegat, Fysikus, Konferenceraad Peter. (Fondsreg.nr. 1985)

Knudsens legat, Edith og Hans. (Fondsreg.nr. 1768)

Knudsens legat for trængende i Jernved sogn, Kathrine. (Fondsreg.nr. 6794)

Knudsens Legat, Frøken Fanny Eleonora. (Fondsreg.nr. 58)

Knudsens Legat, Landsretssagfører Rich. (Fondsreg.nr. 4487)

Knudsens Legat til Kræftens Bekæmpelse, Ingeniør Niels Marius. (Fondsreg.nr. 3572)

Knudsens mindelegat, Byskriver i Svendborg Jens Laurits. (Fondsreg.nr. 5818)

Kobbelgaards legat til minde om Andreas Kobbelgaard og Anna Marie Hansen Kobbelgaard, Peter H. (Fondsreg.nr. 1381)

Kochs legat, Dr. theol L.J.

Kofoeds Skole. (Fondsreg.nr. 3002)

Kokholm og hofjægermesterinde Maria Andersens Fond, Hotelejer Mads. (Fondsreg.nr. 11843)

Kolding kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 3652)

Kolding, Murer- og Tømrerfagenes Sygehjælpsfond

Kollings Legat til Trinitatis Kirke, Ludvig Ferdinand. (Fondsreg.nr. 4895)

Kong Christian den Niendes og Dronning Louises Guldbryllupslegat til Bedste for trængende dan-ske Kvinder. (Fondsreg.nr. 1715)

Kong Christian den Niendes og Dronning Louises Jubilæumslegat til Bedste for trængende Kvinder i Kjøbenhavn. (Fondsreg.nr. 3050)

Kong Fredeik VIII og Hans Majestæt Kong Christian den Tiendes Jubilæumslegater, Fondet for

Kong Frederik den Niende, Roskilde bys mindelegat for. (Fondsreg.nr. 7020)

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for Fattige Fruentimmer af Arbejdsklassen, oprettet af Louise Christine, Lehnsgrevinde af Danner. (Fondsreg.nr. 214).

Kong Frederik den Ottendes Mindelegat.

Kong Frederik IX's Fond. (Fondsreg.nr. 2656)

Kong Frederik IX's Legat til Fordel for danske Fiskeres Efterladte, Hans Majestæt. (Fondsreg.nr. 2570)

Kong Hroar Fonden

Kongsdalfonden. (ERF.nr. 179776)

Kopps legat, H.J. & Katrine

Kornerup og hustru Johanne L. Kornerup’s Mindelegat, Murermester Einar

Kornerups Familiefond, Lisa og Povl. (Fondsreg.nr. 4258)

Korsør Havnelaugs Stiftelse. (Fondsreg.nr. 4728)

Kosmos's Velfærdsråd, Logen. (Fondsreg.nr. 7981)

Kowalczyk's legat, Martin

Krabs Legat, Caroline og Daniel. (Fondsreg.nr. 12967)

Kraft og fru Bertha Krafts legat, Direktør Emil. (Fondsreg.nr. 4019)

Kragh's Mindelegat, oprettet af deres Datter, Elna Charlotte Denby, Frederik og Emma. (Fonds-reg.nr. 3596)

Kreiberg og Hustru Anne Melitta Sophie Kreiberg, født Jensen's Legat, Fhv. tandlæge Carl Frede-rik Christian. (Fondsreg.nr. 6864)

Kretzschmer og hustru Ebba, f. Knutssons Legat, Bogtrykker Carl. (Fondsreg.nr. 2321)

Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge

Kristeligt Skolefond af 1986. (Fondsreg.nr. 12497)

Kristen-Videnskabsmænd i Skandinavien, Bistandskomiteen for. (Fondsreg.nr. 8821)

Kristensens Legat, Kathrine. (Fondsreg.nr. 8790)

Kristkirkens sogns menighedspleje

Kristkirkens Søndagsskoles Fond. (Fondsreg.nr. 3775)

Kroghs Mindelegat, Sigrid

Kromanns og Hustru Angelica Mathilde Augusta Kromann, født Plums Mindelegat, Købmand Al-bert Hansen Boye

Kronprins Frederiks Fond. (Fondsreg.nr. 5129)

Kronprins Frederiks Fond af 17. september 1865

Kruses Fond, Ellinor Andrea.

Kruuse og hustru Louise Honore Kruuse's mindelegat, Konsul og Købmand Peder Abraham. (Fondsreg.nr. 7225)

Krüger, født Madsens legat, fru Marie. (Fondsreg.nr. 5608)

Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen til

Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen til. Den syd- og sønderjydske Lokalkomite's Fond. (Fonds-reg.nr. 1719)

Krøll og hustru Agnes Kirstine Krøll, f. Mortensen samt Hans Jørgen Christiansen og hustru Jo-hanne Christiansen, f. Mortensen, Mindelegat efter Lars Simon Pedersen. (Fondsreg.nr. 2051)

Kuhns Legat, Anna og Frederik. (Fondsreg.nr. 7403)

Kuhres Hjælpefond, Arne og Jens Peter. (Fondsreg.nr. 3784)

Kunstnernes Understøttelseskasse. (Fondsreg.nr. 2435)

Kursch og Hustru Emma Rothweiler, oprettet af deres Søn Harry Kursch, Legat til Minde om Kolo-nibestyrer Georg. (Fondsreg.nr. 1822)

Kühl's legat, Mary og Robert.

København kommunale skolevæsen, Et fælleslegat bestående af hidtidige legater, tilknyttet. (Fonds-reg.nr. 3070)

Københavns Blikkenslager-, Rør- og Sanitetslaugs Legatfond. (Fondsreg.nr. 4318)

Københavns Garverlaug, Svendelegaterne. (Fondsreg.nr. 12128)

Københavns Kommunes fællesfond for trængendes landophold

Københavns kommunes fælleslegat for eleverne ved Det kgl. Opfostringshus. (Fondsreg.nr. 3068)

Københavns kommunes fælleslegat til fordel for patienter på Sct. Hans hospital. (Fondsreg.nr. 3057)

Københavns Kommunes legat for værdige, trængende personer. (Fondsreg.nr. 3071)

Københavns Konditorlaugs Jubilæumslegat af 1966, Fonden for. (Fondsreg.nr. 1673)

Københavns Praktiserende Lægers Børnefond

Københavns Skipperforenings Legat. (Fondsreg.nr. 14471)

Københavns Tandlægehøjskoles Hjælpefond

Københavns Understøttelsesfond, Mæglerkorporationen i. (Fondsreg.nr. 3210)

Københavnske Advokaters Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 4469

Køge kommune, Fælleslegatet for værdige trængende. (Fondsreg.nr. 996)

L.C. Hvidovre, Den selvejende institution (Lions Club Hvidovre)

la Cours født Trolle's legat, Christiane. (Fondsreg.nr. 4847)

Laage-Petersen og Hustrus Fond, Grosserer. (Fondsreg.nr. 9076)

Lachmann's Fond, Else. (Fondsreg.nr. 11630)

Lachmanns og Johanne Lachmann, født Meyer's Legater for værdige Trængende, Nicolai. (Fonds-reg.nr. 3721)

Lagerhuus' legat, Dorthea og Clemmen. (Fondsreg.nr. 2017)

Lagonis Legatfond, Godsejer Peter Friedlieb. (Fondsreg.nr. 6817)

Lampe & Amici's legat. (Fondsreg.nr. 6598)

Landboungdoms Højskoleophold, Fonden for. (Fondsreg.nr. 12208)

Landsforeningen Autisme

Landsforeningen for Bedre Hørelse

Lange Foreningen, Cornelia de.

Langermanns Legat, Købmand Fr. (Fondsreg.nr. 1141)

Langå Hospitals Fond

Langå kommune, legat for økonomisk dårligt stillede i.

Larsen og hustru Asta Magdalene, født Borchorst's Mindelegat, Ingeniør Eduard. (Fondsreg.nr. 1132).

Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond, Thorvald.

Larsen og hustru Karoline Christine Larsen's legat, J.J. (Fondsreg.nr. 6875)

Larsen og hustru Olga Larsens legat, Tømrermester L.P. (Fondsreg.nr. 10152)

Larsen og hustrus legat, Læge Henrik. (Fondsreg.nr. 6615)

Larsen og hustrus mindelegat under grosserer Oluf Borchsenius' mindelegat, Grosserer Rasmus Larsen. (Fondsreg.nr. 9694)

Larsen's Fond, Frk. Karen. (Fondsreg.nr. 8137)

Larsen’s Mindelegat (Fond), Civilingeniør Erik Boesen

Larsens Fond, Carl og Nicoline. (Fondsreg.nr. 8837).

Larsens Fond til Hjælp til scleroseramte og til Bekæmpelse af Sclerosen, Fru Warwara. (Fonds-reg.nr. 254)

Larsens Legat, Brødrene E., S. og A. (Fondsreg.nr. 1283)

Larsens Legat, Ellen og Bene. (Fondsreg.nr. 10582)

Larsens legat, Else. (Fondsreg.nr. 6616)

Larsens legat, Fyrskibsfører Johan Peter

Larsens Legat, Ingeborg. (Fondsreg.nr. 1922)

Larsens Legat, Oerretssagfører Axel E. (Fondsreg.nr. 4491)

Larsens legat til fordel for beboerne på Plejehjemmet i Nr. Alslev, Albine

Larsens mindelegat (fond), Elsa Kourani og Alfred Rasmus

Larsens mindelegat til fordel for trængende og ældre enlige blinde, Fru. Ingeborg Anna Albinus.

Larsens og hustrus, Kathrine Marie Larsen, født Larsens legat, Gårdejer af Grethenlund Lars Peder.

Larsens og Hustrus samt Børns Mindelegat, Jacob. (Fondsreg.nr. 7219)

Larssens og hustru L.M. Larssens født Thodbergs Legat, K.A. (Fondsreg.nr. 5347)

Laryngectomerede-Strubeløse, Landsforeningen for

Lassens og Hustrus Fideikommislegat, Grosserer H. J. (Fondsreg.nr. 1066)

Lauridsen og hustru Johanne Margrethe Lauridsen, f. Rübner-Wissings legat for studenter fra Ribe Katedralskole, Direktør, cand.pharm. Niels Peder. (Fondsreg.nr. 7298)

Lauritzen og hustru Maria Christina Lauritzen, født Aggerbeck's Jubilæumslegat, Grosserer L.C.

Lauritzens fond, Knud Helbech. (Fondsreg.nr. 11551)

Lauritzens Gave af 1920 til Fanø Bombebøsse, Dampskibsreder J. (Fondsreg.nr. 628)

Lauritzens Legat, Assurancemægler Ellen. (Fondsreg.nr. 7187)

Lausens legat, Fru K.M. (Fondsreg.nr. 5031)

Legat for værdigt trængende i Nørre Alslev Kommune

Legat til Sygehjælp på det tidligere Baroni Lehn

Legatet af 6. november 1897. (Se-nr. 21567914).

Legatet til Borgernes Beskyttelse

Legatet til fordel for beboerne på Frederiksberg Kommunes Plejehjem

Legatet til fordel for præstedøtre og præsteenker samt enker efter skolelærer og kirkesangere i Fyens Stift med flere.

LEGO-medarbejdernes Jubilæumslegat 1982. (Fondsreg.nr. 2639)

Lehmanns legat, Gudrun og Johannes. (Fondsreg.nr Th. (Fondsreg.nr. 8354)

Lehstens og Hustru Johanne lehstens, født Hansens Legat, Afdelingschef Vilhelm. (Fondsreg.nr. 4573)

Lerchenborgs Mindelegat, Grevskabet. (Fondsreg.nr. 209)

Leth's legat, Pastor Andreas.

LEV, Landsforeningen

Levison og Hustrus Legat, Papirhandler Adolf. (Fondsreg.nr. 927)

Lewitzki Fond, Johannes Leo. (Se-nr. 18403307).

Limfjordshøjs Udstyrsfond.

Lindberg's Legat, Johanne og Carl. (Fondsreg.nr. 12051)

Lindbergs mindelegat, Frederik. (Fondsreg.nr. 1543)

Lindeburgs legat, Maleren H.P. (Fondsreg.nr. 4414)

Lindes legat, frøken Olga. (Fondsreg.nr. 3010)

Lindevangs Sogns menighedspleje.

Lindquist og hustrus mindelegat, P.O. (Fondsreg.nr. 11289)

Linds Mindelegat, Robert. (Fondsreg.nr. 11589)

Linds og hustrus samt børns legat, Guldsmedemester Erik. (Fondsreg.nr. 5744).

Lindstrøms mindelegat, Postpakmester Andreas og hustru Marie.

Linexfonden (Frede Duelund Nielsens Fond). (ERF 2279).

Linnemanns legat for afskedigede Artilleriofficerer, Generalmajor Johan. (Fondsreg.nr. 871).

Lions Club, Aalborg.

Lions Club, Slagelse.

Lions Club Søllerøds Ældrefond

Lions Club, Tinglev.

Lionsclubber, De Danske.

Lipman, født Peitersens Legat, Fru Anna Christiane. (Fondsreg.nr. 3937)

Lohses Mindelegat, Frederik Christian. (Fondsreg.nr. 7625)

Lolland-Falsters Stift, legat til fordel for enker efter og børn af præster i. (Fondsreg.nr. 3362)

Lomholdts mindefond, Lisbeth. (Fondsreg.nr. 12568)

Lorange's Mindefond, brødrene Kunstmaler August Lorange og Vingrosserer Georg, ved Prokurist Finn Lorange. (Fondsreg.nr. 14743)

Lorenzens mindelegat, Emil. (Fondsreg.nr. 2811)

Louiseforeningen i Aalborg og Nørresundby. (Fondsreg.nr. 3656)

Louiseforeningens Fælleslegat.

Lucassens Legat, Hense og Niels. (Fondsreg.nr. 9691)

Lucht og Olga Elisabeth Luchts Gravstedslegat, Peter Christoffer. (Fondsreg.nr. 2024)

Ludvigsen og hustrus legat, Fabrikant E.H. (Fondsreg.nr. 7234)

Lund og hustru Vilhelmine, født Bugge's legat, Direktør J.P. (Fondsreg.nr. 1055)

Lund og Rasmussens Legat. (Fondsreg.nr. 6800)

Lundbye, Hustru og Børns Legat, Direktør cand.polyt. Louis. (Fondsreg.nr. 8194)

Lundbye og hustru Ane Marie Hansine Lundbye f. Nielsens legat, Aage Helfred. (Fondsreg.nr. 844)

Lundbye's legat for værdige trængende ældre kvinder og mænd, Peter og Julie. (Fondsreg.nr. 544)

Lund-Larsens Fond, Tage og Claudine

Lunds Fond, Emilie og Peter. (Fondsreg.nr. 5554)

Lunds legat, Olaf og Marie.

Lunds og hustru Ellen, født Højriis mindelegat, Apoteker Sigurd. (Fondsreg.nr. 3582)

Lunds og Hustrus Stiftelse, Købmand Sophus. (Fondsreg.nr. 1929)

Lundsgaards legat for lægeenker, Ellen og Christen. (Fondsreg.nr. 4922)

Lundsmark, f. hedegaard og Døtre Anna og Emilie Lundsmarks Familielegat, Enkefru Charlotte. (Fondsreg.nr. 3161)

Lungeforeningen Boserup Mindes fælleslegat, til fremme af foreningens virke. (Fondsreg.nr. 11696)

Luplau og Families Mindelegat, Overtelegrafist Julius

Lybys Fond, Violinist og Musiklærer, Peder. (Fondsreg.nr. 13516)

Lyngby sogns velgørende forenings fælleslegat. (Fondsreg.nr. 11875)

Lyngby-Taarbæk Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 1928)

Lytjen's og hustru's legat, Vinhandler Marinus. (Fondsreg.nr. 7226)

Løfbergs Fond, Ida. (Fondsreg.nr. 7004)

Løfbergs mindelegat, Frøken Hertha. (Fondsreg.nr. 1113)

Løgstrup og hustru, Anna Marie Løgstrup's Legat, Ingeniør Hans Harald Ussing. (Fondsreg.nr. 7812)

Løgstør kommune, Fælleslegatet for vanskeligt stillede i. (Fondsreg.nr. 1192)

Løgumkloster Refugium. (ERF 104413)

Løhr, født Fryd's legat, Fru Eva Esther. (Fondsreg.nr. 5765)

Løvengreens Dyreværnsfond, Karen Margrethe. (Fondsreg.nr. 6820)

Madsen og hustru Dorthea's samt datter Ane Kirstines legat, Møller Knud.

Madsen og hustru Irma Madsens Familiefond, Tømrermester Otto V. (Fondsreg.nr. 10364)

Madsen og hustru Marie Madsens mindelegat, Isenkræmmer Johan. (Fondsreg.nr. 5941)

Madsen og hustru og søn ingeniør, grosserer Hannibal M. Madsens legat, Justitsråd, Overretssagfø-rer Hannibal M. (Fondsreg.nr. 3115).

Madsen og hustrus legat for invalide og kroniske syge, Dyrlæge H. (Se-nr. 11599591).

Madsen og hustru's legat til fordel for værdige og trængende blinde, døvstumme og vanføre i Fyens Stift, Arkitekt af Nyborg, Jørgen. (Fondsreg.nr. 9513)

Madsen og hustru's legat til fordel for værdige trængende tømrersvende og deres enker i Nyborg, Jørgen.

Madsen's legat, Fabrikant Richard. (Fondsreg.nr. 12266).

Madsens Legat, Andrea.

Madsens Legat til fordel for forhenværende, nuværende og fremtidige gamle og syge Funktionærer, Arbejdere og Arbejdersker ved Østerbros Dampvæveri ved Brødrene Madsen og Københavns Gulvkludefabrik ved C.M. Madsen & Co., Fabrikant Christian Frederik. (Fondsreg.nr. 11287)

Maglegaards Sogns Menighedspleje. (Fondsreg.nr. 12736)

Magnusson’s Mindefond, Elly og Willy

Maigaard's Eftf. Fru Lily Benthine Lunds Fond af 1/6 1978, Th. (Fondsreg.nr. 8354)

Malernes understøttelseskasse. (Fondsreg.nr. 5992)

Malmstrøm og hustrus legat for præster i Viborg stift, Biskop Axel

Mangors legat

Manthey-Wagners Mindefond, Mogens Peer. (Fondsreg.nr. 742)

Marfan Syndrom, Landsforeningen for.

Margrethegaardens Legat. (ERF 105947)

Mariager Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i

Mariahjemmet, Lensbaron og Lensbaronesse Stampe Charisius Fond. (Fondsreg.nr. 10627)

Mariendals Sogns Menighedspleje

Marstal, Anonymt legat

Mathiasen og hustrus mindelegat, oprettet af postmester Arne Mathiasen og overkontorassistent Elny Mathiasen, Postkontrollør P.H. (Fondsreg.nr. 5159)

Mathiassens Jubilæumslegat, Jernhandler Asger

Mathiesen og Hustru Ane Helene Mathiesens Legater i Hjerting, Konsul. (Fondsreg.nr. 4128)

Mathiesen og Hustrus Mindelegat, O.C. (Fondsreg.nr. 4435)

Mathisens og Krestine Mathisens Fond, Gårdejer Povl. (Fondsreg.nr. 8358)

Mathurinske Legat, Det. (Fondsreg.nr. 2695)

Matzen og Frøken Jacobine Matzens Legat for landmænd i Fyns Stift, Forpagter Carl Gustav. (Fondsreg.nr. 5059)

Matzens legat, Ingeborg

Melchiorsen og plejesøns legat, L.P. (Fondsreg.nr. 689)

Meldahls og Hustru Ingeborg Elise Meldahls Legat, Olavius. (Fondsreg.nr. 2550)

Mendes legat til fordel for svagelige børn, Familien. (Fondsreg.nr. 763)

Menière og Tinnitus Fonden

Mentalhygiejnisk Forening for Børn og Unge

Meyers Legat, Emmerik. (Fondsreg.nr. 2423)

Meyers Legat, Frederik Neergård. (Fondsreg.nr. 9684)

Meyers og Hustru Alexandra, f. Wolffs Legat for ugifte, ubemidlede Kvinder, Harald. (Fondsreg.nr. 3252)

Michaelsens Fond, Jacob og Helene. (Fondsreg.nr. 3063)

Michaelsens legat, Vera og Carl Johan. (Fondsreg.nr. 1946)

Michaelsens Legat, Vekselerer Villiam H. (Fondsreg.nr. 874)

Middelfart Kommune, Fælleslegat for værdige og trængende i. (Fondsreg.nr. 7824)

Mikkelsen og Hustrus Mindelegat, fond, Th.

Mikkelsens fond, Elly Valborg og Niels. (Fondsreg.nr. 5681)

Mikkelsens Fond, Henning

Misse og Søren Schou Dejgaards Fond, Ølgod, Marie

Missionen blandt Hjemløse. (Fondsreg.nr. 2301)

Moesgaards legat, Eleonora og Thomas. (Fondsreg.nr. 569)

Mogensens Mindefond, Mette og Mogens.

Mogensens og hustrus legat til fordel for værdigt trængende præstedøtre, Pastor M.C. (Fondsreg.nr. 9446)

Moltkes legat for Embedsmænds Børn, som gaar i skole, Geheimestatsminister Greve Joachim Godske. (Fondsreg.nr. 695)

Moltkes Legat til Fordel for Embedsmænds Døtre, Geheimestatminister Greve Joachim Godske. (Fondsreg.nr. 696)

Moltkes Legat til Fordel for Løjtnanter i Søetaten, Løjtnant Christian Carl Greve. (Fondsreg.nr. 691)

Moltkes legat til fordel for studerende ved universiteterne og de højere læreanstalter, Gehei-mestatsminister Greve J.G. (Fondsreg.nr. 694)

Moltkes Legat til Landbrugets Fremme på det tidligere Grevskab Bregentved, Geheimestatsminister Greve Joachim Godske. (Fondsreg.nr. 693)

Moltkes, sekretær Grauers, inspektør Vølckers og frk. Hechtelunds legat, Familien. (Fondsreg.nr. 11170)

Moltkes Sygehjem. (Fondsreg.nr. 5363)

Monies og Hustrus Legat stiftet på 100-Årsdagen for Tobaksfabrikant Adolf Monies' Fødsel den 27. Maj 1916, Vekselerer I.S. (Fondsreg.nr. 7010)

Moresco født Langhelds Mindelegat, Else. (Fondsreg.nr. 7169)

Morsø Kommunes legat for ældre og handicappede.

Morsø kommunes legat til fordel for værdige og trængende kvinder og mænd i Morsø kommune. (Fondsreg.nr. 150)

Mortensen og hustru Marry Mortensens Fond, Direktør Peder. (Fondsreg.nr. 13026)

Mortensens Fond, Eva og Carl Emil

Mortensens Legat, Rentier Niels Henrik Emanuel. (Fondsreg.nr. 6549)

Mortensens Mindefond, Maskinsnedker Otto v/Dansk Handicap Forbund.

Mosaiske Troessamfund i København, Sygeplejeselskabet for Det. (Fondsreg.nr. 12414)

Muhlig og hustrus Mindelegat, Støbemester af Hillerød Th. (Fondsreg.nr. 9797)

Munchs Legat, Anna E. (Fondsreg.nr. 2643)

Munkholms Legat, Læge Ingrid. (Fondsreg.nr. 11316)

Murerforeningen af 1824 og H.C. Haug og hustrus legat, Fondet for. (Den Danske Frimurerorden).

Musholmfonden. (Fondsreg.nr. 3925) (Se-nr. 10359015).

Müllers Legat, Kgl. Fuldmægtig H.C.C. Müller og hustru Wanda. (Fondsreg.nr. 6672).

Myginds legat, Poul. (Fondsreg.nr. 11389)

Myretuen, Legatet. (Fondsreg.nr. 2556)

Mærsk-Andersen og hustru Clara Angelica, født Kühne's Legat, særlig til fordel for værdige og trængende håndværkere i Randers, Bandagist Chresten. (Fondsreg.nr. 9751)

Mærsk-Møllers Legat, frk. Anna Vibeke. (Fondsreg.nr. 570)

Mødrehjælpen, Fonden.

Mødre og børn, Foreningen til støtte for. (Fondsreg.nr. 3220)

Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør, Selskabet

Mødres og Børns Bespisning, Foreningen. (Fondsreg.nr. 8033)

Møller Knudsen's og hustru Johanne, født Boesgaards legat. (Fondsreg.nr. 2687)

Møller og hustru Ane Marie Møller af Gørlevs mindelegat, Dyrlæge E.B. (Fondsreg.nr. 4112)

Møller og hustru Antoinette Møllers fond, Fabrikant Adolph. (Fondsreg.nr. 7817)

Møller og hustrus legat, J.O. (Fondsreg.nr. 1528)

Møller og Hustrus Legat, Købmand Søren. (Fondsreg.nr. 2218)

Møller og ægtefælle Ebba Møller’s fond til støtte for apopleksi- og afasiramte i Ringsted området, Guldsmedemester Johannes

Møllers familiefond, Kunstsmedemester Caj Brahm Sophus. (Fondsreg.nr. 12221)

Møllers Fond, Ingeborg, Ellen Margrethe og Elisabeth. (Fondsreg.nr. 14540)

Møllers Legat, Broder, direktør I.C. (Fondsreg.nr. 7978)

Møllers Legat, Theodora og Lars. (Fondsreg.nr. 4165)

Møllers Mindelegat, Lis. (Fondsreg.nr. 10172)

Møllmanns Legat, Justitsråd J. F. (Fondsreg.nr. 4797)

Møltrup Optagelseshjem, Støttefond for. (Fondsreg.nr. 2465)

Møn Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1967)

Møn Kommunes fond for psykisk eller fysisk handicappede.

Mørck's Mindelegat, Anna. (Fondsreg.nr. 4694)

Nationalt Hjælpefond for Danske i Udlandet. (Fondsreg.nr. 1641)

Neckelmann og Ingrid Holms Legat til fordel for kvindelige kunstnere, Elisabeth

Neiiendam og Nicolai Neiiendam. Legatet til minde om skuespillerne ved Det kongelige Teater Jonna. (Fondsreg.nr. 7446)

Neuengammeforeningens Rekreations- og Hjælpekasse til fordel for Frihedskampens ofre.

Neves mindelegat, Dr.med G.

Nielsen, kaldet Petersen, og hustru Ane Petrine, født Petersens legat, Vinhandler af Hillerød, Char-les. (Fondsreg.nr. 1679)

Nielsen og Christian Theede's Legat til Minde om Jesta og Poul Vermehren. (Fond), Asta. (Fonds-reg.nr. 13576)

Nielsen og Fabrikant Christen Jensen og Hustruers Legat, Sognepræst Georg Valby

Nielsens mindefond, Jenny og Søren

Nielsen og Hustru Anne, født Clausens Mindelegat, stiftet af deres søn, underintendant N.P.Clausen, A.Chr.

Nielsen og Hustru Caroline Amalie Nielsen, født Wielckers Legat for ældre, værdige trængende i Marstal, Sagfører H.P.

Nielsen og Hustru Caroline Amalie Nielsens Mindelegat, Sagfører H.P.

Nielsen og hustru, Marie Nielsens julelegat, Gårdejer af Kildebrønde Ole. (Fondsreg.nr. 10639)

Nielsen og hustru Ragnhild Nielsen født Warmings mindelegat, Gårdejer af Nålebjerggård Niels Jensen

Nielsen og hustrus fond, Grosserer Jens Møller. (Fondsreg.nr. 288)

Nielsen og hustrus Mindelegat, Glamsbjerg, Pens. lærer H.P.

Nielsen og hustrus Mindelegat, Købmand Axel

Nielsen og Søn's Jubilæumslegat, Julius A/S.

Nielsen's, Dømmestrup, legat, Frederik Kristian. (Fondsreg.nr. 3205)

Nielsen’s Legat, Direktør Michael Herman.

Nielsen’s Mindelegat, Karl Brøtterup

Nielsen’s Opmuntringslegat, Erna Møller.

Nielsens Familiefond, Ingeniør, Kaptajn Aage. (Fondsreg.nr. 3184) (Se-nr. 11616593).

Nielsens Fond, Harry. (Fondsreg.nr. 12749).

Nielsens Fond, Lizzie og Richard

Nielsens Fond, Rudolf Werner. (Se-nr. 20811595).

Nielsens Fond for personer med specielle sindslidelser, Ivan

Nielsens Fond til hjælp for handicappede børn, Forhenværende rådmand Christian. (Fondsreg.nr. 3295).

Nielsens Humørfond, Marie og Johs. (Ikast Kommune)(Fondsreg.nr. 10228)(Se-nr. 11644686).

Nielsens Legat, Dyrlæge Erhard

Nielsens Legat (fond) , Fru. A.E. (Se-nr. 20011203).

Nielsens Legat, Isenkræmmer H.L.

Nielsens legat, Karl H. (Fondsreg.nr. 1520)

Nielsens legat, Prokurist Gerda. (Fondsreg.nr. 6614)

Nielsens legat, Snedkermester Herman. (Fondsreg.nr. 2398)

Nielsens Minde, Fru Sophie. (Fondsreg.nr. 10547)

Nielsens Mindefond, Axel og Zenia

Nielsens Mindefond, Fabrikant Holger. (Fondsreg.nr. 1086)

Nielsens Mindefond, Fabrikant Vald. (Fondsreg.nr. 3667)

Nielsens Mindefond, Gårdejer Peter Munk. (Fondsreg.nr. 13043)

Nielsens Mindelegat, Anne Marie og Morten, Fonden.

Nielsens Mindelegat, Apoteker af Ålborg Carl Otto. (Fondsreg.nr. 5787)

Nielsens Mindelegat, Astrid Helga. Svinninge Kommune.

Nielsens Mindelegat, Borgmester Niels. (Fondsreg.nr. 2232)

Nielsens mindelegat, Direktør Michael Hermann. (Fondsreg.nr. 3079)

Nielsens mindelegat, Jørgen Julius

Nielsens Mindelegat, Skomagermester Kaj. (Fondsreg.nr. 22)

Nielsens Mindelegat, Syerske Marie.

Nielsens Mindelegat, Værtshusholder Gudmann. (Fondsreg.nr. 677)

Nielsens og Carl Lauritz Thomsen Christensens Fribolig, Skibsførerne Knud Tellefsen. (Fonds-reg.nr. 2170)

Nielsens og hustru Andrea Christine, f. Koefoeds Legat for trængende Kræftpatienter i Rønne, Bankdirektør Carl Emil.

Nielsens og hustru Ebba Nielsens legat, Konditor Jørgen Christian. (Fondsreg.nr. 9336)

Nielsens og Hustrus Mindelegat, Fabrikant Frands Køhler. (Fondsreg.nr. 3331)

Nielsens og hustrus mindelegat, Gårdejer af Overby, Peter.

Nielsens velgørende fond, Ella, Margrethe og Anton. (Fondsreg.nr. 12723)

Nilsson og hustru Karen Marie Nilssons legat, Tømmerhandler Alfred Gotieb. (Fondsreg.nr. 7273)

Nilssons Fond, Jesper

Nissens og Hustrus Legat, Fabrikant Ernst. (Fondsreg.nr. 5382)

Nissenske Kapelgods, Det. (Fondsreg.nr. 03030)

Nolfi's Fond, Kirstine og Aage K

Nollins legat, Edith. (Fondsreg.nr. 11751)

Nordby Assurancefond. (Fondsreg.nr. 2479)

Nordfisk's Jubilæumsfond, Rederiet. (Fondsreg.nr. 12975)

Nordhuus' legat til fordel for enker efter de residerende kapellaner ved Vor Frue kirke i Kjøben-havn, Magister Richard. (Fondsreg.nr. 4909)

Norsk understøttelsesforening i København. (Fondsreg.nr. 782)

Nyboes Legat, Købmand Rasmus. (Fondsreg.nr. 4232)

Nyborg kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i

Nycander, født Jespersens legat, Fru Inge. (Fondsreg.nr. 1057)

Nygreens legat, Bankdirektør P.E. (Fondsreg.nr. 7327)

Nykøbing F. kommune, Fælleslegatet for værdige og trængende i. (Fondsreg.nr. 6862)

Nykøbing Falster, Hjælpefonden for Sygekassen for

Nykøbing-Rørvig kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 2381)

Nyreforeningen

Nyreforeningen for Viborg Kreds' Fond

Nytaarsgaven af 1937

Næsted og hustru Olga, født Knudsens Legat, Chr. M. (Fondsreg.nr. 6936)

Næstved kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1126)

Næstveds hjælpefond, Sygekassen. (Fondsreg.nr. 1129)

Nøkkentved og Hustru Laura Nøkkentved, født Idels, Legat til Fordel for værdige og trængende Sagførere, særlig i Frederiksborg Amt, aller Enker efter saadanne eller ældre ugifte Døtre af saa-danne, Overretssagfører i Frederikssund O.N. (Fondsreg.nr. 4483)

Nørbys legat, Ritta Frida. (Fondsreg.nr. 1532)

Nørgaards familiefond, Jacob. (Fondsreg.nr. 14555)

Nørre Alslev og Nørre Vedby Sognes Alderdomsunderstøttelseslegat

Nørrebros Børne- og Ungdomskomite. (Fondsreg.nr. 83)

Odd Fellow Ordenens Rebbekkafond, under Den Uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark I.O.O.F.

Odder kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 2374)

Odense Donorkorps Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 3569)

Odense Hustømreres Hjælpelegat af 1907

Odense kommunes trangslegat. (Fondsreg.nr. 4865)

Odense, Stiftelsen af 18de September i. (Fondsreg.nr. 4453)

Odense Sygehus, Fælleslegat til fordel for økonomisk trængende nuværende og tidligere patienter på. (Fondsreg.nr. 3576).

Offenbergs og Ellen Myrdahls Legat, Jacoba.

Ohlsens og Hustrus Anna Kirstine Ohlsens, født Christensens Mindelegat, Skibsreder Niels Jensen. (Fondsreg.nr. 5169).

Ohlsson's Mindelegat, Frøken Sophia. (Fondsreg.nr. 13257).

Ohmes Legat, Generalmajor von. (Fondsreg.nr. 2745).

Olesen, kaldet John Olsens legat for ensomme gamle på Frederiksberg i Aarhus, Ingeniør Jens.

Olesen og ægtefælle fru Edith Buhl Olesens Mindelegat, Handelsgartner Ove William Buhl. (Fondsreg.nr. 8968).

Olesens Legat, Direktør Carl. (Fondqreg.nr. 4624).

Olsen og Carla Coldberg Olsen’s Legat, Tømmerhandler A. C.

Olsen og Fru Anna Olsens Mindelegat, Glarmester Robert.

Olsen og Hustrus Mindelegat, Snedkermester Frederik Julius. (Fondsreg.nr. 4313)

Olsen's Fond, Inger Raa. (Fondsreg.nr. 11965)

Olsens Fond, Fabrikant Sigurd Ingemann. (Fondsreg.nr. 8123)

Olsens Legat, Husejer Oluf. (Fondsreg.nr. 9621)

Olsens legat, Karen og J.P.

Olsens Legat, Signe

Olsens Legat til fordel for værdige, ubemidlede Mænd og Kvinder i Tømmerup Sogn, Gaardejer Mads

Olsens Legat til minde om hans hustru Anna Olsen, Generaldirektør Ole. (Fondsreg.nr. 7176)

Olsens og Hustru Maria Magdalene, f. Ellebyes Mindelegat, Overretssagfører Alfred. (Fondsreg.nr. 4548)

Olsens og Jette Neumarks mindelegat, Mathilde

Olufsens legat, Jeanne og Werner. (Fondsreg.nr. 568)

Oppen-Schilden'ske Stiftelse i Voldum, Den. (Fondsreg.nr. 3317).

Orbesens legat, Laura

Ormslev Børnehjems Mindefond, Århus. (Fondsreg.nr. 2114)

Ostermanns og Hustrus Legat for Enker efter og ugifte Døtre af Landmænd udenfor Bondestanden og for ugifte Lærerinder i Års og Skippinge Herreder, Fabrikant Viggo Valdemar. (Fondsreg.nr. 7941)

Ousted-Tåning Kommunes Spare- og Lånekasses legat. (Fondsreg.nr. 5050)

Overordentlige Invalidefonds legat, Den. (Fondsreg.nr. 2353)

Ovesens legat til fordel for trængende fiskere ved Vestkysten eller disses enker, Fru Julie Augusta. (Fondsreg.nr. 6657)

Owesen og Hustrus Fond (Den Owesenske Fond), Konsul Ehrenfried. (Fondsreg.nr. 8068)

Oxholm og Hustrus Fond, Overkammerherre Waldemar Tylly von (Fondsreg.nr. 7011).

Palsbo's Mindefond, Anders. (Fondsreg.nr. 4938).

Panums Mindelegat, Birthe og Christiane. (Fondsreg.nr. 1042)

Parkinsons Syge, Fonden af 2. juli 1984 til bekæmpelse af . (Fondsreg.nr. 10523)

PatientForeningenKOL.DK

Pedersen og Peter Petersen, Sandals Fond, Bente Doris.

Pedersen og hustru Johanne Pedersen, født Grønbechs legat, Forpagter Povl.

Pedersen og Hustrus Fond, Førstelærer Alfred. (Fondsreg.nr. 1455)

Pedersen og hustrus mindelegat - Hedensted kommune, Lærer Niels H. (Fondsreg.nr. 4951)

Pedersen og hustrus mindelegat, Jesper. (Fondsreg.nr. 1317)

Pedersen, Nørre Nebel's Fond til støtte af Astma-Allergipatienter, Betty Margrethe.

Pedersen, Nørre Nebel's Fond til støtte af Døvblevne Patienter, Betty Margrethe.

Pedersens Fond, Else Qvist. (Fondsreg.nr. 13424)

Pedersens Fond, Johanne Marie Nikoline

Pedersens fond til fordel for uddannelse af blinde børn og unge, Gårdejer Carl Ove. (Fondsreg.nr. 11557)

Pedersens Legat, Direktør Frode Stouby. (Fondsreg.nr. 10578)

Pedersens legat for vanføre mænd, Ejnar Martin. (Fondsreg.nr. 6537)

Pedersens Legat, Sanatorielæge Ellen. (Fondsreg.nr. 8761)

Pedersens Legat, Væverske Bertha Marie

Pedersens Mindelegat, Frøken Nielsine

Pedersens Mindelegat, Hanne og Harald. (Fondsreg.nr. 8624)

Pedersminde Legat. (Fondsreg.nr. 11974)

Pensioniststøttefonden i Skørping kommune.

Peschardt’s Fond til støtte for Afasiramte, Rigmor og Otto

Petersen af Emmerbølles Legat for en trængende gårdmandsdatter på Langeland, Maria Christiane. (Fondsreg.nr. 586)

Petersen, Fruervadgård's Mindelegat, Familien. (Fondsreg.nr. 8140)

Petersen, Højskolen, Uldum, Legat til minde om Marie og Svenning.

Petersen og Franciska Petersen født Wurdens Legat, Teaterdirektør Vilhelm. (Fondsreg.nr. 7447)

Petersen og hustru Annina Helene Petersens legat, fabrikant Laurits. (Fondsreg.nr. 2650)

Petersen og hustru Elly Jens Petersens legat, Direktør Jens P. (Fondsreg.nr. 13297)

Petersen og hustru Laura's mindelegat, Købmand Peter Bondo. (Fondsreg.nr. 5200)

Petersen og hustrus fond, Tømrermester Viggo. (Fondsreg.nr. 10374)

Petersen og hustrus legat til hjælp for kronisk syge i Varde by og på Varde markjorder, Sagfører Jørgen. (Fondsreg.nr. 5042)

Petersen og Philip Petersens Mindelegat, Emma

Petersen og tømrermester Marius Petersens legat for evnesvages vel, Centralbestyrerinde Martha. (Fondsreg.nr. 8593)

Petersen's Fond, Rosalie. (Fondsreg.nr. 2730)

Petersens Almene Fond, Anthon

Petersens Fond, Krista og Viggo. (Fondsreg.nr. 2733)

Petersens Hjælpefond, Antikvar Carl Julius. (Fondsreg.nr. 3554)

Petersens Legat for enligstillede Kvinder, Frk. Anna Kristine. (Fondsreg.nr. 9848)

Petersens legat for officersdøtre og officersenker, Kaptajn, kgl. hofvinhandler Lorenz Christian. (Fondsreg.nr. 2746)

Petersens Legat II, Johanne og Cornelius. (Fondsreg.nr. 8621)

Petersens legat, Johanne og Cornelius. (Fondsreg.nr. 6989)

Petersens legat, Kgl. hofvinhandler Lorentz Christian. (Fondsreg.nr. 9125)

Petersens Legat, Louis (ERF 100434)

Petersen Legat, Ninna Jørgine og Marie.

Petersens legat til fordel for evnesvage, der på grund af manglende evner er ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde, Frk. Asta. (Fondsreg.nr. 8785)

Petersens legat til fordel for hæderlige og værdige personer i Hillerød købstad eller Frederiksborg Slotssogn, Brødrene. (Fondsreg.nr. 7689)

Petersens legat til trængende konfirmander i Sønderborg købstad, Sadelmagermester Frederik. (Fondsreg.nr. 9892)

Petersens mindefond, Thorkild, Helga og Carl. (Fondsreg.nr. 12254)

Petersens Mindelegat, Hedvig. (Fondsreg.nr. 4360)

Petersens mindelegat, Redaktør Otto. (Fondsreg.nr. 13425)

Petersens mindelegat, Sygeplejerske Ingeborg Dorthea

Petersens og hustru Elly Petersens legat (Fond), Direktør Jens P. (Scleroseforeningen) (Fondsreg.nr. 13167)

Petersens og hustru fru Florentine Petersens fond, Kommiteret Georg. (Fondsreg.nr. 503)

Petersens og hustrus legat for værdige og tavse trængende, Pugdahl. (Fondsreg.nr. 6797)

Petitgas og hustru Caroline Petitgas, født Petersen, og datter frøken Franciska Petitgas legat, Kgl. Hofhattefabrikant Francois. (Fondsreg.nr. 4809) (Se-nr. 11597939).

Pharmaceutiske Understøttelselskabs fælleslegat, Det. (Fondsreg.nr. 3580)

Philipsens Legat, Grosserer Mandrup. (Fondsreg.nr. 6562)

Pindstofte og hustrus Støttefond, Anders A. (Fondsreg.nr. 9321)

Plesner, født Tofft og børns Mindefond, Harald og Ellen

Polio-, Trafik- og Ulykkeskadede , Landsforeningen af

Politiets Mindefond. (Fondsreg.nr. 1099)

Politiets Syge- og Plejehjælpsfond. (Fondsreg.nr. 11020)

Politiken og Ekstrabladets støttefond af 11. december 1954

Pontoppidans Mindefond, Henrik. (Fondsreg.nr. 6173)

Poppius' legat, Dagmar. (Fondsreg.nr. 1517).

Poulsen, Fonden Mine.

Poulsen og M.M. Poulsens brudelegat, K.N.

Poulsens fond, Holger

Poulsens Legat, Direktør Poul C. (Fondsreg.nr. 9901)

Poulsens Legat, Lovise og Anton L.

Poulsens Mindelegat af 1993, E.M.

Prinsesse Charlotte Amalias milde Stiftelse, Høisalig. (Fondsreg.nr. 4918)

Præsteenkefonden

Præsteenkehjemmets Fælleslegat. (Fondsreg.nr. 3333)

Præstø Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 9776)

Puck's Legat, H.C. (Fondsreg.nr. 504)

Puggaards legat, Dagmar og Niels. (Fondsreg.nr. 6795)

Puggaards Legat til fattige københavnske Drengebørns Opdragelse, Etatsraad og Grosserer H. (Fondsreg.nr. 11241)

Puggaards Legat til fattige Pigebørns Opdragelse, afgangne Etatsraad H. (Fondsreg.nr. 11248)

Raarups Mindelegat, Mette Cathrine

Raben-Levetzauske Fond, Den. (Fondsreg.nr. 2094)

Rabens Legat, Lensgreve, Kammerherre, Hofjægermester, Doctor Philosophiæ Gregers Christian

Randers almindelige Understøttelsesforening af 1868. (Fondsreg.nr. 10034)

Randers Centralsygehus Fond

Randers kommunes fælleslegat for værdigt trængende personer. (Fondsreg.nr. 9051)

Randers Menighedsplejes Legatfond

Rantzaus Familiefond, Enkelensgrevinde Ingeborg M.

Rantzaus Legat, Fru Karoline. (Fondsreg.nr. 9283)

Rantzaus Sygelegat, Komtesse Gerda. (Fondsreg.nr. 7423)

Rasmussen og hustru Karen Else Rasmussen's mindefond, Slagtermester Vilhelm. (Fondsreg.nr. 6906)

Rasmussen og Hustrus Mindelegat, Gudmar. (Fondsreg.nr. 4701)

Rasmussens Boliglegat, Carl. (Fondsreg.nr. 4062)

Rasmussens Familielegat, Kjøbmand Martinus. (Fondsreg.nr. 1494)

Rasmussens Fond, Clara og Torvald

Rasmussens Fond, Elly og Jens

Rasmussens Legat, Maria Lund. (Fondsreg.nr. 11908).

Rasmussens Legat (fond), Kirsten og Hans

Rathlouske Legat til Skolevæsenet og fattige Syges Pleje på Kattrup gods, Det Mylius-Holstein-. (Fondsreg.nr. 954)

Ravnsborg kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i.

Ravnsted’s fond til fordel for scleroseramte, Familien

Region Midtjyllands Fælleslegat for økonomisk trængende

Region Midtjyllands Fælleslegat for skolelærere og lærerenker

Rehnis Legat, Agnes

Reimann-Hansens Fond, Grosserer Albert

Rekreationsfonden (Astma-Allergiforbundet)

Rekreationshjemmet Sophielund for Husmødre af Borger- og Embedsstanden i Jylland, oprettet af Thomas og Sophie Skytte, Den selvejende Institution. (Fondsreg.nr. 282)

Respirationspatienter, Institutionen for (Fondsreg.nr. 4149)

RETT SYNDROM, Landsforeningen.

Richter og Hustrus Legat, Direktør Werner. (Fondsreg.nr. 3230)

Richters Fond, Frants. (Fondsreg.nr. 4472)

Richters Fond, Marie & M.B. (Fondsreg.nr. 7035)

Rieck-Andersens Familiefond

Rieneck og hustru Karoline, født Nielsens Mindefond, stiftet af deres søn fabrikant V. Rieneck, Skrædermester G.V. (Fondsreg.nr. 9312).

Riepl’s Fond, Grosserer Georg C.

Rigshospitalets Fond til støtte for onkologiske patienter.

Rigshospitalets patientlegat (Fond).

Ringe kommunes Trangslegat. (Fondsreg.nr. 2930)

Ringkøbing kommunes fælleslegat for værdigt trængende med bopæl i Ringkøbing by. (Fonds-reg.nr. 1416)

Ringsted kommune, Fælleslegatet for værdige trængende. (Fonds- reg.nr. 13182)

Ritzaus Mindelegat, Fru Marie. (Fondsreg.nr. 2380)

Robin m.fl.'s legat til fordel for redningspersonel og dets slægt, Emile. (Fondsreg.nr. 2738)

Robinsohns Fond, Susi og Peter

Rohmanns Mindefond, Jesper

Ronges fond, Glashandler Johan Franz. (Fondsreg.nr. 7165)

Rosenbergs legat for ledegigt, Margit og Karl Johan. (Fondsreg.nr. 12097)

Rosenfelds legat til fordel for Det danske Redningsvæsen, Leopold. (Fondsreg.nr. 2747)

Roskilde kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 6415)

Rothe, født Kirstein's og tidligere afdøde Ægtefælle Kommandør Andreas Bjørn Rothe's Legat til Fordel for Marinens Underofficerer og for Dæksofficerer og Dæksofficersassistenter, Kommandø-rinde Olivia. (Fondsreg.nr. 2736)

Rubens og hustru Ida Rubens mindelegat, Etatsråd, fabrikant Bernhard. (Fondsreg.nr. 6689)

Ryans Fond, Fru H. (Fondsreg.nr. 4464)

Ryholts legat, Oldermand, slagtermester Peter. (Fondsreg.nr. 4176)

Rysensteens Stiftelse til minde om Juel Rysensteenerne, Niels Juel. (Fondsreg.nr. 984)

Rømers og Hustrus Legat, Christian. (Fondsreg.nr. 2007)

Rønne bevaringsfond. (Fondsreg.nr. 4204)

Rønnes legat, Johannes Morten. (Fondsreg.nr. 7267)

Rønnov, f. Hindenburgs Legat, Oberstinde Augusta. (Fondsreg.nr. 10581)

Rørbyes legat, Fru Anna Elisabeth. (Fondsreg.nr. 2748)

Rørdams Legat for danske Præster tilhørende Folkekirken, Hans og Eva. (Fondsreg.nr. 9063)

Sahva Fonden, erhvervsdrivende fond. (ERF 106585)

Sahva Fondens Legatfond nr. I – III. (ERF. nr. 006582)

Sahva Fondens Legatfond nr. IV. (ERF.nr. 006579)

Sakskøbing Kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 602)

Saltum-Hune Pastorats frivillige Forsørgelses- og Under- støttelsesanstalt. (Fondsreg.nr. 176).

Samvirkende Menighedsplejer, Fonden

Samvirkende Menighedsplejers Fællesfond for skjult nød. (ERF.nr. 7653)

Sandagers legat til fordel for blinde og døve, Søstrene Anna Maria og Ruth.

Sandaggers legat til understøttelse af værdige trængende indvånere i Faaborg Købstad, Forhenvæ-rende godsforvalter N.A. (Fondsreg.nr. 3972)

Sanders fond, Hannibal. (Fondsreg.nr. 2867)

Sanders mindelegat, Fru Fanny

Sandersen og hustru Ruth Sandersens mindelegat (Fond), Civilingeniør Bernhard Eisenreich.

Sankt Vincent Søstrenes Støttefond

Saugstrups Legat for værdige trængende i Skive Kommune, Rentier Jens Foged. (Fondsreg.nr. 2765)

Schade og hustru Caroline Elisabeth Schade, født Zedelers legat, Købmand Anker Wilhelm. (Fondsreg.nr. 8782)

Schaltz's legat for syge, fattige og hjælpeløse personer, Fru Ebba. (Fondsreg.nr. 1387)

Schaumann`s mindelegat, Max Henrik. (ERF 1864)

Schiblers Fond, Direktør og fru J.F. (Fondsreg.nr. 9066)

Schioldanns stiftelse. (Fondsreg.nr. 1071)

Schiødts legat, Anna Marie Sofie. (Fondsreg.nr. 5366)

Schmeltz's Stiftelses Fond. (Roskilde).

Schmidt og hustru Karen Marie Schmidt's mindelegat, Gårdejer Arthur

Schmidt og hustru Vera Schmidts mindelegat, Ingeniør Kjeld. (Fondsreg.nr. 11682)

Schmidth's legat, Landsdommer Chr. (Fondsreg.nr. 326)

Schnitters Legat for Officersdøtre, Oberst Franz Wilhelm Albrecht von. (Fondsreg.nr. 2749)

Schoug og hustru, Elise Caroline, født Jørgensens legat, Bankdirektør, overretssagfører Eugen. (Fondsreg.nr. 10656)

Schrams og hustrus fond, Grosserer P.A. (Fondsreg.nr. 10261)

Schuberts Legat, Fru Emilie. (Fondsreg.nr. 3938).

Schultz og hustru Marie Schult´z Fond til fordel for enlig stillede kvinder i Skærbæk sogn.

Schultz' Legat, Pianistinden frk. (Fondsreg.nr. 1243).

Schultz' Mindelegat, Anna. (Fondsreg.nr. 1568).

Schultz Mindelegat, Karen. (Fondsreg.nr. 11376).

Schurs Støttefond, Brdr.

Schøtt's Legat, Frøken Marie Emilie. (Fondsreg.nr. 8623).

Scleroseforeningen

Scleroseforeningens fælleslegat til fremme af foreningens virke. (Fondsreg.nr. 11178)

Scleroseramte på Fyn, Fonden for. (Fondsreg.nr. 1706).

Sct. Johannes Sogns Menighedspleje, nordre distrikt

Sct. Joseph Søstrenes Understøttelseslegat.

Sct. Jørgens Hospital i Sønderborg. (Fondsreg.nr. 2858)

Sct. Jørgens Hospitals Fond

Sct. Jørgensbjerg Velgørenhedsforening af 1882. (Fondsreg.nr. 7711)

Sct. Mariæ Kirkes Fond

Sct. Matthæus Sogns Menighedspleje. (Fondsreg.nr. 8009)

Sct. Pauls Sogns Menighedsforening. (Fondsreg.nr. 7963)

Sct. Stefans Fritidshjems Venner. (Fondsreg.nr. 9947)

Sct. Stefans sogns menighedspleje

Sdr. Bjært, Vonsild, Dalby, Sdr. Stenderup, Vejstrup, Hjels, Taps og Ødis Sogne, Sygelegat for. (Fondsreg.nr. 6965)

Seehusens legat til fordel for blinde, der er ude af stand til at tjene til livets ophold, Fru Mary. (Fond). (Se-nr. 13244170).

Sehesteds Juuls legat, Kammerherre Ove. (Fondsreg.nr. 13228).

Sehestedt Juulske legat, Det. (Fondsreg.nr. 13227)

Sehestedts legat i Herrested. (Fondsreg.nr. 2064)

Seiferts Legat, Julie. (Fondsreg.nr. 1094)

Sejersens legat til fordel for kræftlidende børn på Århus Kommunehospital, Lina. (Fondsreg.nr. 1588)

Selchaus Legat for Holbæk Amt. (Fondsreg.nr. 2546)

Selchauske Legat for ældre, enlige Kvinder i Sæby m.fl. Sogne under Holbæk Amt, Det. (Fonds-reg.nr. 955)

Sells minde's legatfond, Dr. (Fondsreg.nr. 6942)

Sidenius Mindelegat, Anne Marie. (astma- og allergiforeningen) Odense og Omegn. (Fondsreg.nr. 14389)

Sielle og Hustru, født Böttzauw’s Legat, F. C.

Silkeborg Kommune, Fælleslegat for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 8230)

Simonsen og hustru Ernesta Felicita Simonsen, født Borthigs legat, Apoteker Carl Thestrup. (Fondsreg.nr. 3583)

Simonsens Fond, Else og Andreas.

Sindslidendes Fond

Sions Sogns Menighedspleje

Sjøbergs fond, Familien. (Fondsreg.nr. 11485)

Skaarups Legat, Bertha og Tage

Skalma-Fonden, den selvejende institution. (Fondsreg.nr. 4762)

Skanderborg Haandværkersvende og Mestres legat

Skensved's legat, Slagteridirektør J.H.N. (Fondsreg.nr. 4187)

Skive kommunes bistandslegat. (Fondsreg.nr. 4209)

Skodsborg Badesanatoriums fond til hjælp for ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg Ba-desanatorium

Skov og hustru Karen f. Mikkelsens legat for værdige trængende syge og konfirmander i Bjerreby sogn, Gårdejer af Helluf Lars Hansen. (Fondsreg.nr. 6663)

Skovbo Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 1076)

Skovshoved Sogns Menighedspleje

Skræddersvendenes Stiftelses Fond. (Fondsreg.nr. 3239).

SKT's Sociale Fond af 16. august 1990

Skælskør Borger- og Håndværkerstiftelses legater. (Fondsreg.nr. 622).

Skærbæk Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i.

Skævinge kommunes legat til fordel for værdigt trængende. (Fondsreg.nr. 1728)

Slagelse Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 2448)

Slagelse Velgørenhedsselskabs Legatfond

Slagtermesterforeningens Hus og Fond. (Fondsreg.nr. 2671)

Slettens Fond, Petra. (Fondsreg.nr. 5186)

Smidstrups Legat, Johanne Wass. (Fondsreg.nr. 13495)

Smith’s Fond, Frøken Othilie Marie

Sociale Hjælpefond i Helsingør, Den.

Sode og hustru Anna Sode's mindelegat, Gårdejer Holger. (Fondsreg.nr. 2362)

Solsidan Legatet. (Fondsreg.nr. 24)

Sorø kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 2106).

Sorø Sogns Legat.

Spastikerforeningen, Landsforeningen til bekæmpelse af Cerebral Parese.

Spastikerforeningens Fælles Fond.

Spastisk Lammede, Legatet af 1982 for

Specialarbejderforbundets Socialfond, Nykøbing F. afd.

Spies Fonden, Simon. (Fondsreg.nr. 565)

St. Andreas Logen C F S's Velfærdsfond. (Fondsreg.nr. 11079)

St. Johannes Logen "Absalon", disses Enker og ugifte Døtre, Huslejelegat for værdige og trængende Frimurerbrødre af. (Fondsreg.nr. 7979)

St. Johannes Logen "Maria til de tre Hjerter"s Velfærdsfond. (Fondsreg.nr. 7984)

St. Johannes-Logen St. Clemens Velfærdsfond. (Fondsreg.nr. 11652)

St. Petri Kirkes Legatfond. (Fondsreg.nr. 13578)

Stahl og hustru Fanny Stahl's Mindelegat, Branddirektør Johannes V. (Fondsreg.nr. 7687).

Statens og Hovedstadskommunernes Kursus' Jubilæumsfond. (Fondsreg.nr. 834)

Statoil Fond. (Fondsreg.nr. 496)

Staunings Minde, Slagtermester Christian. (Fondsreg.nr. 3587)

Staus Mindefond, Elisabeth og Cornelius. (Fondsreg.nr. 12171)

Steenbeck's Legat, Ekspeditionssekretær, cand.jur. Torkil. (Fondsreg.nr. 559)

Steffensen og hustru Asta K. Steffensens fond for kræft- og gigtpatienter i Danmark, Salgskonsu-lent Børge E.

Steincke's legat, Jytte og K.K.

Steinmanns Legat, Oberstløjtnant. (Fondsreg.nr. 2750)

Stensmoses Mindefond til fordel for trængende enlige ugifte kvinder, Gunver Nielsen.

Stevns legat, til hjælp til trængende personer, Anna Larsen. (Fondsreg.nr. 7063)

Sthyr's legat, Frøken Elisa. (Fondsreg.nr. 3584)

Sthyrs legat til fordel for Det pharmaceutiske understøttelsesselskab, Apoteker P.C.A. (Fondsreg.nr. 50031)

Sthyrs Mindelegat, Bankassistent Henry. (Fondsreg.nr. 3329).

Stiftelsen Kong Frederik Den Ottendes Minde

Stillinge og hustru, Abelone Stillinges legat for gamle og trængende i Kirke Stillinge kirkesogn, Murermester Anton. (Fondsreg.nr. 3157)

Stillinge og hustru Caroline Amalie Stillinge, f. Krøijers Fond, Tømrermester Th. P.

Stockflethske Legat for Ørsted, Søllested og Vedtofte sogne, Det. (Fondsreg.nr. 11512)

Storgaards mindelegat for scleroseramte, Frøken Thora. (Fondsreg.nr. 6711)

Stormly, Legatet. (Fondsreg.nr. 6878)

Storms mindelegat, Anna Marie og C.F. (Fondsreg.nr. 1540)

Strandes Legatfond, C.W. (Fondsreg.nr. 3553)

Strands Legat (fond), Antikvarboghandler Gustav. (Fondsreg.nr. 12382)

Strasen's Mindefond, Lydia. (Fondsreg.nr. 14881)

Støtteforeningen for unge mødre og børn på Alexandrakollegiet

Suhr og hustrus legat, Afdelingsingeniør Edvard. (Fondsreg.nr. 1351)

Sundby sogns menighedspleje. (Fondsreg.nr. 2705)

Svagføres Feriefond

Svaneke, Bevaringsfonden for. (Fondsreg.nr. 6366)

Svanes Legat, Ærkebiskop Hans (under Horsens Fundatser). (Fondsreg.nr. 1598)

Svegaard og hustru Bodil Kaae Svegaard's mindelegat, Boghandler Peter. (Fondsreg.nr. 1664)

Svendborg Kommunes trangslegat. (Fondsreg.nr. 6658)

Svendsen og Hustrus Legat for værdige trængende Syge blandt Forsikrings-Akkvisitører og træn-gende Hustruer efter sådanne i Stor-København, Assurandør S.J. (Fondsreg.nr. 5939)

Svendsens legat, Mine. (Fondsreg.nr. 12326)

Svendsens legat, til minde om hendes forældre maskinmester Carl Svendsen og fru Dagmar Svend-sen, frøken Marie. (Fondsreg.nr. 1537)

Svinninge kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 10320)

Sydfalsters sammenlagte legater for værdigt trængende

Sydlangeland kommunes sociale legat. (Fondsreg.nr. 9817)

Sydvestjysk Palliation

Sygdomsramte erhvervsaktive borgere, Foreningen til støtte af

Søfartens Skolelegat af 5. Maj 1945. (Fondsreg.nr. 8985)

Sømands legat, oprettet af pens. skibsfører Rasmus Andreas Hansen, En. (Fondsreg.nr. 555)

Sømandsboliger, Fonden for. (Fondsreg.nr. 3260)

Sømandsforeningen af 1856´s Julefond

Sømandsforeningen af 1856's Mindelegaters Fond. (Fondsreg.nr. 11492)

Søndergaard og hustru's legat, Poul. (Fondsreg.nr. 13038)

Søndergaard og hustru's mindelegat, Fabrikant B.

Sønderjydsk Hjælpefond. (Protektrice Hendes Majestæt Dronning Ingrid)(Fondsreg.nr. 81777).

Sønderjydsk Skoleforening

Søndersø kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 1775)

Sønderup's Legat, Kirsten og Søren R.

Sørensen m.fl.’s legat, Urmager Simon

Sørensen og fru Susanne Sørensens legat, Poeten Poul. (Fondsreg.nr. 2903)

Sørensen og hustru Anna Kirstine Sørensen, født Hansens legat til fordel for fattige og syge, Krea-turkommissionær Poul L. (Fondsreg.nr. 1054)

Sørensen og hustru Nielsine, f. Nielsens legat for kræftlidende, gigtlidende og tuberkuløse, Køb-mand Rasmus Hildebrandt

Sørensen og hustru Nina Sørensens mindelegat, Redaktør Sophus. (Fondsreg.nr. 366)

Sørensen og Søster, Kristine Marie Sørensen's Legat, Brændehandler Jens Chr. (Fondsreg.nr. 11385)

Sørensen, Mindefond for frk. Oda Emilie, Hillerød.

Sørensen, Taarnbo, & Imanuel Sørensens legat til kirkelige og velgørende formål i Karise sogn, Kirsten

Sørensens fond, Aalborg, Stinne og Martinus. (Fondsreg.nr. 2233)

Sørensens fond, Emma og Arnold. (Fondsreg.nr. 14314)

Sørensens Fond, Grosserer Frits. (Fondsreg.nr. 2444)

Sørensens fond til hjælp for handicappede børn i Randers-området til afholdelse af sommerferie for disse børn, Helga. (Fondsreg.nr. 12507)

Sørensens Legat, Caroline Amalie. (Fondsreg.nr. 7878)

Sørensens Legat, Fhv. Gaardejer Anthon M. (Fondsreg.nr. 7776)

Sørensens Legat, Martha

Sørensens Legat til Fordel for trængende Privatlærerinder, Skolebestyrerinde Frøken Julie. (ERF 7284)

Sørensens mindelegat, Agnete Adelhaid Ragnhild. (Fondsreg.nr. 7993)

Sørensens Mindelegat, Christine. (Fondsreg.nr. 1382)

Sørensens og hustru Cecilie Sørensen, født Langes legat, Købmand Jørgen. (Fondsreg.nr. 6668)

Sørensens og Hustru Marie Christine Sørensens Fond, Christen Møller. (Fondsreg.nr. 9091)

Sørensens og Isidora H. Sørensens mindelegat, Forretningsfører Astrid K. (Fondsreg.nr. 6618).

Sørup-Legat, Adam Christopher greve Knuths.

Søster Kathinkas Fond

Søværnets Fælleslegat. (Fondsreg.nr. 2739).

Taagerups og Hustru Anna Taagerups Legat, Partikulier K.E.C. (Fondsreg.nr. 7266).

Taastrup Børnehjælpsdags Konfirmations- og Julelegat.

Taastrup Nykirke sogns Menighedspleje.

Tandberg og fru Agnes Tandbergs Legat, Postkontrollør Magnus. (Fondsreg.nr. 5721)

Taumoses legat til fordel for ældre mennesker i Erritsø Sogn, Valdemar og Marie. (Fondsreg.nr. 6024)

Tausens Fond, Hans. (Fondsreg.nr. 7643)

Teglbjærgs fond til fordel for epileptiske børn på kolonien Filadelfia, Overlæge H.P. Stubbe. (Fondsreg.nr. 6945)

Tegner og hustru Hedevig Elise Tegner født Drejers legat, Generaldirektør I.V. (Fondsreg.nr. 213)

Tegners legat, Wilhelm og Beb. (Fondsreg.nr. 12241)

Teknologifondet. (Fondsreg.nr. 11445)

Termansenske legat, Det. (Fondsreg.nr. 4505)

Tesch's og hustrus Fond, C.A. (Fondsreg.nr. 5182)

Tetens og hustru Sophie Tetens' legat, Stiftamtmand. (Fondsreg.nr. 8353)

Textilindustriens Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 105)

Thing's legat, Skomagermester af Hvidbjerg Mikkel

Thisted kommune, Fælleslegat for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 788)

Thisted samt deres enker, Legat til understøttelse for trængende håndværkere og industridrivende i. (Fondsreg.nr. 789)

Thistrups Legat, Grethe

Thomassens legat til fordel for blindes glæder, Olaf Raunsø. (Fondsreg.nr. 11637)

Thomsen, f. Thranes' Legat, Meta Marie Frederikke. (Fondsreg.nr. 11322)

Thomsen og Hustru Anna Thomsens Legat, Direktør Peter. (Fondsreg.nr. 6356)

Thomsen og Hustru Fru Alvine Thomsen, født Albinus legat, Kgl. Vejer og Maaler, købmand Ben-net.

Thomsen og veiermester Andreas Thomsens legater, Brødrene raadmand Hans. (Fondsreg.nr. 5716)

Thomsen's fond, Bendt, Karl og Marie. (Fondsreg.nr. 13032)

Thomsens Enkelegat, Forfatteren Axel. (Fondsreg.nr. 6181).

Thomsens Fond, Jenny Dorthea og Valter Skovhus, Binavn: ”Bamses Venner”.

Thomsens Jubilæumslegat, Inger og Engelhardt. (Fondsreg.nr. 11840)

Thomsens Legat, Søskende. (Fondsreg.nr. 2258)

Thomsens og Hustru Martha Thomsens Legat, Afdelingsforstander, Dr.med.vet. Axel

Thorgils legat til enlig stillede kvinder i Slagelse, Fru Olga

Thorngreens og Otto Kjær's Legat, Rognald. (Fondsreg.nr. 3558)

Thornings legat, Fhv. møller i Tim Christen Harpøth. (Fondsreg.nr. 1419)

Thors mindelegat I, Valborg og Kaj

Thors mindelegat II, Valborg og Kaj

Thorsen og hustru Else Thorsens mindelegat, Lærer P. (Fondsreg.nr. 10146)

Thorsens legatfond, Valdemar og Anna Sofie. (Fondsreg.nr. 10147)

Thorstensen og hustrus mindelegat, Valdemar. (ERF 2183)

Thorum og hustru Ellen Thorums fond, guldsmed Svend. (Fondsreg.nr. 14408)

Thorup, født Espersens legat, Kancelliraadinde Louise. (Fondsreg.nr. 9293)

Thorups Stiftelse, Ole. (Fondsreg.nr. 9297)

Thuesen og hustru Dorthea Thuesen, "Skovlyst", Varde, Mindelegat for fhv. kroejer Mads

Thunes legat for ugifte kvinder af borgerlig stand, Brdr.

Thygesens fond til støtte for gigtlidende, Fru Karen. (Fondsreg.nr. 719)

Thyrres Legat, Karl. (Fondsreg.nr. 482)

ti gamle legater, De. (Fondsreg.nr. 3062)

Tillich og Hustru Adelaide Tillisch, født Søltoft's Mindelegat, Forpagter af Gunderup Nicolaj Flemming. (Fondsreg.nr. 3597)

Timotheus Sogns Menighedsplejes Fond

Titzels legat, Else. (Fondsreg.nr. 1583)

Tjellesens fond, K.V.

Tolstrups Fond, Karen A.

Tolto og hustru Ellen Tolto, f. Berent, legat til støtte for børn og unge i Grønland, Frederik. (Fonds-reg.nr. 7665)

Toreby Sogns Sygekasses Hjælpefond. (Fondsreg.nr. 6867)

Torp og hustru Cathrine Marie, født Vølckers Mindelegat, Generalkrigskommissær, Ritmester Frans Louis von. (Fondsreg.nr. 247)

Torp-Pedersen, født Olesen, og ambassadør Emil Torp-Pedersens fond, Fru Karen Margrethe. (Fondsreg.nr. 769)

Torpegaarden's Mindelegat, Ingeborg og Peter Jensen

Trebbien og Hustru Emma Trebbiens Legat, Slagtermester Wilhelm. (Fondsreg.nr. 9095)

Treschowske Fond, Det. (Fondsreg.nr. 7240)

Trolles og hustru, Henriette Caroline Trolles, født Jensens legat til understøttelse af værdige træn-gende af borger- og embedsstanden i Faaborg Købstad, Kammerråd R. (Fondsreg.nr. 3974)

Truelsens legat, Signe og Anna

Tulipanhuset til minde om frøken Grubb og frøken Bahr. (Fondsreg.nr. 4930)

Turnerforeningens Rejse- og uddannelseslegat.

Tønder Kommunes Legatfond I

Tørring-Uldum Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 9763)

Tårnby Bylaugs Legat

Udengaard's legat for sygepensionerede lærere, Rasmus og Altine Nielsine. (Fondsreg.nr. 10418)

Udvalget for Husmoderferie

uformuende kvinder, Legat for. (Fondsreg.nr. 7162)

ugifte kvinder, hvis kår ikke svarer til deres opdragelse, Selskab, som understøtter. (Fondsreg.nr. 987)

Uglevirke, Foreningen

Uhrmagere og disses Enker i Kjøbenhavn og paa Frederiksberg, Understøttelseskassen for trængen-de. (Fondsreg.nr. 12508)

Ulfborg-Vemb Kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i Ulfborg-Vemb Kommune. (Fonds-reg.nr. 14117).

Ullerslev kommunes Legat for værdige trængende. (Fondsreg.nr. 1146)

Underretssagførernes Understøttelsesfond's Legat. (Fondsreg.nr. 4488)

Understøttelsekassen for trængende præsteenker i Roskilde Stift.

Understøttelses-Anstalt for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskil-lige Stænders Enkekasse. (Fondsreg.nr. 8990)

Understøttelsesfond for Enker og Børn af Præster i Folkekirken. (Fondsreg.nr. 11409)

Understøttelsesfonden for værdige og trængende Formænd og disses Enker. (Entreprenørforenin-gen). (Fondsreg.nr. 7796)

Understøttelsesfonden under Textilhandlerforeningen i København.

Unidanmark-fonden (ERF.nr. 180544)

Ussings Fond, Olaf (Fondsreg.nr. 14563)

Ussing's legat til fordel for enker efter isenkræmmere i Fyns Stift, Isenkræmmer Olaf. (Fondsreg.nr. 6869)

Vad og hustrus legat for værdigt trængende, Christian. (Fondsreg.nr. 9824)

Vajsenhusets Legat

Valdbjørns Fond, Hakon August Valdbjørn, Else Valdbjørn og Hugo

Vanførefonden. (Fondsreg.nr. 5788)

Vanggaards Legat, Marie Nielsen.

Varde kommune, Fælleslegatet for værdige trængende i. (Fondsreg.nr. 4438)

Veilskovs Mindelegat, (Fond), Ingrid og Knud.

Vejerslev, Vellev, Hvorslev og Gerning sogne, Fælleslegat for værdige trængende i

Vejle Amtskommunes legat til fordel for patienter på Kolding og Vejle Sygehuse. (Fondsreg.nr. 6964)

Vejle Kommunes Legatfond. (Fondsreg.nr. 578)

Vejnings- og målingsfonden.

Vesterbro Rådgivningen

Vestergaard og forældre, Gårdejer Jens Laurits Jensen Vestergaard og hustru Inger, født Christen-sens legat, Gårdejer Niels Peter Jensen. (Fondsreg.nr. 8231)

Vestergaard's legat til fordel for ældre dårligt stillede mennesker i Sundøre kommune, Helga. (Fondsreg.nr. 6111)

Viborg Kommune, Fælleslegatet af 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i. (Fondsreg.nr. 8963)

Vigholts Legat, Astrid og Einer. (Fondsreg.nr. 9497)

Vognmandsvej 3-5-7

Vohlert og hustru Hela Vohlerts Legatfond, Grosserer Knud Ove. (Fondsreg.nr. 12370)

Voigts Legat, Fabrikant Wiggo. (Fondsreg.nr. 1634)

von Irgens-Bergh og hustru fru. Gisela von Irgens-Bergh, født Frankl's Kunstnerlegat, Theodor Al-fred Christian.

von Løvenskjold født Peltz's Julemindelegat, Lægeautoriseret massøse, fru Fritze Maria.

von Prangen, født Linck's legat, Ingrid. (Fondsreg.nr. 9632).

von Støcken stiftede Københavns postbudes enke- og begravelseskasses efterladte understøttelses-fond, Det af justitsråd, postforvalter.

Vonsild, 10 små legater under menighedsrådet i.

Vorde og Eva Hovmarks Fond, Lars Kristian.

Vordingborg Gymnasium Legatforening.

Vordingborg Kommune, Fælleslegat for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 4720).

Vær og Nebel sognes fælleslegat. (Fondsreg.nr. 11454).

Værløse kommune, Fælleslegatet til sociale formål i. (Fondsreg.nr. 11459).

Wahlgreens Fond, Else Alma Charlotte, v/Den Danske Frimurerorden, Velfærdsdirektoriet

Walleviks Fond, Fondstiftelse Helle.

Wallmodenske Legat for værdige trængende Embedsmænds Enker og Børn, Det Frederik

Wandahls mindefond til støtte for ældre skuespiller og ældre musikere, Alma og William.

Warburgske Legat, Det. (Fondsreg.nr. 3591)

Warmings Legat. (Fondsreg.nr. 5058)

Wedell og hustru Rosa født Kroghs legat, Lensgreve Karl

Wedells og Comtesse Agnes’ Stiftelse, Lensgreve Karl

Wederkincks og N.Chr. Jørgensens Legat, Fru Cecilie Marie. (Fondsreg.nr. 5987)

Weichels Gigt- og Kræftlegat, Emmy og Svend Hugo. (Fondsreg.nr. 54)

Weirup og Jensine Weirups Legat, Søstrene Anine Mathilde. (Fondsreg.nr. 11868)

Weis og hustru Wilhelmine, født Rambech's legat for enligt stillede kvinder i Aarhus, Møller Ernst

Weis' legat for blinde, Frøken Inger Elisabeth. (Fondsreg.nr. 1365)

Weis' legat, stiftet af E.A. Weis og hustru, Andreas

Weiss fond for fysisk handicappede, Alfred

Weis's og hustru Dagmar Weis's legat til fordel for børn under indlæggelse på Århus Kommuneho-spital, Overlæge Christian. (Fondsreg.nr. 8551)

Welanderhjemmenes Fond. (Fondsreg.nr. 1386)

Wellejus og hustru Helga Wellejus Fond, født Balslev, Trafikkontrolør O.B.

Wellejus og Kirstine Svenssons Mindelegat, Svend. (Diabetesforeningen).

Wemmelund og Hustru Margrethe Wemmelunds Legat, Pastor P.M. (Fondsreg.nr. 2549)

Wennstrøm og hustrus legat, Direktør Valdemar. (Fondsreg.nr. 1369) (Se-nr. 18343312).

Werdelinns og hustrus Mindelegat, Garvermester J.P. (Fondsreg.nr. 9608)

Werninge's fond, Lili Sofie Margrethe. (Fondsreg.nr. 13612)

Wessel-Browns Legat for fynske og sjællandske Præstedøtre, Frk. Karen Wilhelmine. (Fondsreg.nr. 7813)

Westerdahls forskningslegat, Maleren Hjalmar. (Fondsreg.nr. 2246)

Westrup og hustru Henriette samt birkedommer Peter Lauritz Petersons legat, Herredsfoged Anker. (Fondsreg.nr. 9067)

Weyhes legat, Mathilde og Holger. (Fondsreg.nr. 1576)

Wibek's mindelegat, Tandlæge Agnes. (Fondsreg.nr. 3080)

Wilkens Mindelegat, Malerinden Ellen. (Fondsreg.nr. 1285)

Will og Therese Will født Wisby's Mindelegat, Carl. (Fondsreg.nr. 422)

Willemoes' legat for døvstumme i Aalborg, Frk. Magda. (Fondsreg.nr. 9483)

Willumsens mindelegat, Fanny Elisabeth.

Wilquins legat, H. og E.

Wilstrup og hustru Franciska, født Jensen's Legat, Kunsthandler Richard. (Fondsreg.nr. 5093)

Wimmers Legat, Frøken Elise. (Fondsreg.nr. 7062)

Winthers legat for trængende, Henry og Nielsine Kristine. (Fondsreg.nr. 535)

With's fond, Jens og Margrethe. (ERF 168197)

With-Nielsens Fond, Sonja og Hans Henrik. (Fondsreg.nr. 12138)

Wittusens Mindelegat, Kaptajn Johan Valdemar. (Fondsreg.nr. 5131)

Wolff og Hustru Sophie Wolff, født Andersens Legat, Rentier August. (Fondsreg.nr. 6655)

Wolff og hustrus Legat, Ferdinand. (Fondsreg.nr. 9693)

Wolffs minde, Emil. (Fondsreg.nr. 2095)

Worres Minde, Lars

Wulff’s Legater, Cand. Phil. Sophus Conradin Raphael

Wulffs legat, Helga. (Fondsreg.nr. 1538)

Wulffs Legat, Overkrigskommissær. (Fondsreg.nr. 3120)

Wulffs og hustrus legat, Afdøde islandsk købmand J.A. (Fondsreg.nr. 11978)

YKL-40 Fonden

Zachariaes Mindelegat, Nelly. (Fondsreg.nr. 1131)

Zangger Fonden. (Fondsreg.nr. 11013)

Zeltners rødvinslegat til fordel for kræftpatienter på Frederiksberg Hospital, Fruerne Henriette og Yrsa. (Fondsreg.nr. 6617)

Zingels Fond, Lilli. (Fondsreg.nr. 11073)

Zoneterapifonden af 1. januar 1984. (Fondsreg.nr. 11421)

Øbergs Legat, Alfred og Nicoline. (Fondsreg.nr. 7983)

Ølgod Elforsyningsfond af 1984. (Fondsreg.nr. 11434)

Ølsteds legat, Kasserer Gottlieb. (Fondsreg.nr. 2751)

Øm-Friplads Fond. (Fondsreg.nr. 11580)

Ørbæk kommune, Fælleslegatet for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 8214)

Ørnborgs Legat, Pastor emer. F. J. (Fondsreg.nr. 364)

Ørum's legat, Rud. Rottbøl. (Fondsreg.nr. 9899)

Ørumhedes og hustru, Helfridas Legat, Børsinspektør S. (Fondsreg.nr. 3983)

Østerbøgs Fond

Østervold Sogns Legat til Minde om Toldassistent Ussing og Hustru Helene Ussing og om Fru In-geborg Hansen

Århus amtssygehus, Fælleslegat for nuværende og tidligere ubemidlede patienter på

Århus Håndværkerforenings Legatfond. (Fondsreg.nr. 6064)

Århus Kommune, Fælleslegatet af 1979 for værdigt trængende i. (Fondsreg.nr. 8613)

Årslev kommune, Fælleslegat for værdige trængende i