Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af 17. maj 2011 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

De har ved brev af den 20. januar 2011 klaget over afgørelse truffet af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug af 12. januar 2011, hvori Deres virksomhed ikke kan godkendes som praktikplads for erhvervsuddannelseselever i landbrugsuddannelsen med specialet planter.

Ankenævnet har behandlet klagen på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

Ved brev af 5. januar 2011 modtog det faglige udvalg ansøgning om godkendelse af virksomheden til landbrugsuddannelsen, planter. Ved brev af 12. januar 2011 blev virksomheden meddelt afslag på ansøgningen. Afgørelsen herom blev truffet på baggrund af oplysninger, som det faglige udvalg havde modtaget om, at virksomhedens uddannelsesmæssige potentiale vurderes til ikke at være tilstrækkeligt på grund af produktionens omfang. Det faglige udvalg anfører, at planteavlen i henhold til udvalgets generelle retningslinjer normalt skal omfatte større arealer med normale landbrugsafgrøder, herunder evt. specialeafgrøder.

Virksomheden klagede ved brev af 20. januar 2011 over afgørelsen til Ankenævnet. I klagen anføres det, at klagen er principiel, idet afvisningen begrundes med ”produktionsomfanget”. Virksomheden anfører, at der til trods for, at landbruget ikke er på 100 ha, er en udfordrende og alsidig produktion. Ud over den primære produktion (planter) forefindes også husdyr og dermed de vekselvirkninger, som et miljøvenligt og kreativt jordbrug omfatter. Virksomheden anfører endvidere, at der også forefindes forarbejdning og afsætning som en del af jordbrugets aktiviteter. Endelig anføres, at der med virksomhedens aktivitetsniveau og årsomsætning betales maksimum kontingent til den lokale landboforening, der er højere end kollegaer med 100 ha.

Ved brev af 7. februar 2011 har Ankenævnet indhentet en udtalelse fra det faglige udvalg.

Det fremgår af udvalgets brev af 14. februar 2011 til Ankenævnet, at udvalget fastholder afgørelsen af 12. januar 2011, idet klagen ikke indeholder oplysninger, som har givet grundlag for at ændre afgørelsen.

Ankenævnet har truffet følgende

Afgørelse

Ankenævnet har ikke fundet grundlag for at ændre det faglige udvalgs afgørelse.

Ankenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at virksomheden er en mindre virksomhed med produktion af frilandsgrøntsager. Der er således ikke tale om et bredt udsnit af traditionelle landbrugsafgrøder, hvorfor eleven ikke kan beskæftiges med de relevante arbejdsopgaver, der skal give eleven kompetencer i forhold til uddannelsen landmand med specialet planter. Virksomhedens arbejdsområder og omfang (funktioner) lever således ikke op til de fastsatte mål for praktikuddannelsen, jf. bekendtgørelse nr. 884 af 7. juli 2010 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur, som ændret ved bekendtgørelse nr. 297 af 5. april 2011.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for Ankenævnets afgørelse henvises til

§§ 46 og 47 i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011.

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 884 af 7. juli 2010 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur, som ændret ved bekendtgørelse nr. 297 af 5. april 2011.

Bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.