Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00151

Resumé

Klager – en person – klagede over udsendelsen ”Station 2: Politirapporten” på TV 2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, som der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet.

Da klagen angår TV 2s offentliggørelse af optagelser af [Klager]s anholdelse, har klager retlig interesse i, at få klagen realitetsbehandlet.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der i videst muligt omfang skal følges en klar saglig linje ved afgørelsen af, hvilke sager der omtales, og i hvilke tilfælde navne på de implicerede nævnes. En sigtets eller tiltalts navn eller anden identificering bør udelades, når ingen almen interesse taler herfor. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse.

Det er som udgangspunkt ikke i strid med god presseskik, at medier fotograferer eller filmer personer, der befinder sig på offentligt tilgængelige steder, selvom de pågældende ikke har samtykket heri. Der skal dog udvises varsomhed af hensyn til de implicerede personer, herunder til de sammenhænge, hvori de indgår.

Pressenævnet bemærker, at sådan som sagen foreligger oplyst, er det ikke muligt for nævnet at identificere, hvem af de anholdte personer, der er [Klager], herunder heller ikke om hans stemme fremgår af udsendelsen. Der er en klar almen interesse knyttet til politiets arbejde. De konkrete optagelser af anholdelserne er dog af begrænset almen nyheds- og informationsværdi. Optagelserne er indhentet på offentligt tilgængelige steder, ligesom ansigterne er slørede. På dette grundlag finder nævnet, at der er taget de fornødne hensyn til [Klager]. Nævnet udtaler ikke kritik.

[Klager] har ved advokat Claus Bonnez klaget til Pressenævnet over en udsendelse bragt på TV 2 den 27. september 2011, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

TV 2 bragte den 27. september 2011 kl. 22.30 kriminalmagasinet ”Station 2: Politirapporten”, som bl.a. handlede om nogle politielevers første patrulje. I udsendelsen blev fem personer anholdt. Ansigterne var slørede. Det var muligt at høre nogle af de anholdtes stemmer i udsendelsen. Stemmerne var ikke slørede.

Ved brev af 28. september 2011 klagede [Klager] til TV 2, der afviste klagen ved brev af 3. oktober 2011. [Klager] klagede ved brev af 12. oktober 2011 til Pressenævnet, der anmodede om TV 2s bemærkninger. Af mediets svar af 20. oktober 2011 fremgår bl.a. følgende:

”Da TV 2 fastholder, at de viste personer ikke kan genkendes ”i en videre kreds” end personer, der i forvejen har indgående kendskab til klageren, skal jeg opfordre klagerne til nærmere at redegøre for, hvem der har genkendt ham, herunder deres relationer til klageren.”

Svaret er af Pressenævnet videresendt til klager, der ikke har besvaret opfordringen.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

Advokat Claus Bonnez har anført, at [Klager] ikke har givet tilladelse til, at TV 2 bragte et indslag om hans anholdelse. Klager er blevet genkendt af mange personer i sin omgangskreds, og det går ham på, at han fra venner og bekendte bliver konfronteret med bemærkninger om, at han er blevet ”tv-stjerne” og lignende.

2.2 TV 2s synspunkter

TV 2 har anført, at politiets arbejde er et emne af offentlig interesse. Allerede fordi klager ikke kan identificeres ”i en videre kreds” end personer, der i forvejen har kendskab til klageren, er der ikke handlet i strid med de presseetiske regler.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Jan Kristensen, Ulrik Holmstrup og Marianne Druedahl.

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, som der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet.

Da klagen angår TV 2s offentliggørelse af optagelser af [Klager]s anholdelse, har klager retlig interesse i, at få klagen realitetsbehandlet.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der i videst muligt omfang skal følges en klar saglig linje ved afgørelsen af, hvilke sager der omtales, og i hvilke tilfælde navne på de implicerede nævnes. En sigtets eller tiltalts navn eller anden identificering bør udelades, når ingen almen interesse taler herfor. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse.

Det er som udgangspunkt ikke i strid med god presseskik, at medier fotograferer eller filmer personer, der befinder sig på offentligt tilgængelige steder, selvom de pågældende ikke har samtykket heri. Der skal dog udvises varsomhed af hensyn til de implicerede personer, herunder til de sammenhænge, hvori de indgår.

Pressenævnet bemærker, at sådan som sagen foreligger oplyst, er det ikke muligt for nævnet at identificere, hvem af de anholdte personer, der er [Klager], herunder heller ikke om hans stemme fremgår af udsendelsen. Der er en klar almen interesse knyttet til politiets arbejde. De konkrete optagelser af anholdelserne er dog af begrænset almen nyheds- og informationsværdi. Optagelserne er indhentet på offentligt tilgængelige steder, ligesom ansigterne er slørede. På dette grundlag finder nævnet, at der er taget de fornødne hensyn til [Klager]. Nævnet udtaler ikke kritik.

Afgjort den 28. november 2011