Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 18. maj 2011 i sag 54.2010

A

v/ advokat Jeppe Wahl-Brink, Dansk El-forbund

mod

B

v/advokatfuldmægtig Inge Stisen, Kristelig Arbejdsgiverforening

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og faglig sekretær Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Jørgen W. Hansen (TEKNIQ) og forbundssekretær Ole Tue Hansen (Dansk El-forbund).

Mellem klageren, A, født den 21. november 1987, og indklagede, B, blev den 22. marts 2007 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som elektriker med uddannelsesperiode fra den 19. marts 2007 til den 30. april 2010.

Denne sag drejer sig endeligt om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

A har ved sin organisation, Dansk El-Forbund, ved klageskrift modtaget den 30. juni 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B tilpligtes til A at betale 53.552,31 kr. med tillæg af renter fra de enkelte kravs forfaldstidspunkt. Kravet er sammensat af lønregulering på i alt 28.552,31 kr., opgjort på grundlag af den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet, og 25.000 kr. i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

B har endeligt taget bekræftende til genmæle over for lønreguleringskravet på 28.552,31 kr. under henvisning til Højesterets dom af 6. december 2010, UfR 2011.763 H, vedrørende fortolkning af erhvervsuddannelseslovens § 55. Over for kravet om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven har B påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 14. april 2010.

Sagsfremstilling

Det er i uddannelsesaftalens pkt. 8 under ”Kollektiv overenskomst” anført: ”Kristelig Overenskomst med industrien.”

Procedure

A har til støtte for påstanden om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven anført, at uddannelsesaftalen og lønbetalingen kunne være reguleret efter Tvistighedsnævnets kendelse af 11. november 2008 i sag 18.2007 vedrørende krav på løn efter den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet. Det kan på baggrund af denne kendelse konstateres, at fastholdelsen af at anføre Kristelig Overenskomst i uddannelsesaftalen er vildledende, og der foreligger sådanne skærpende omstændigheder ved arbejdsgiverens passivitet, at der er grundlag for en godtgørelse på 25.000 kr.

B har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at man anførte det om kollektiv overenskomst i uddannelsesaftalen, som man på det tidspunkt mente, var korrekt. Det er først ved Højesterets dom, UfR 2011.763 H, blevet endeligt fastlagt, at elever har krav på andet og mere end mindsteløn på grundlag af den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet. Da denne dom blev afsagt, 6. december 2010, var elevens ansættelse ophørt. Tvistighedsnævnet har i en tilsvarende sag som denne sag, kendelse af 13. juli 2010 i sag 97.2009, frifundet indklagede, der i uddannelsesaftalen under kollektiv overenskomst havde anført Kristelig fagforening/Kristelig arbejdsgiverforening for godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer udtaler:

A’s uddannelsesperiode ophørte den 30. april 2010. Tvistighedsnævnets kendelse af 11. november 2008 i sag 18.2007 vedrørende krav på løn efter den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet blev indbragt for domstolene og ved kendelse af 1. april 2009 af Retten i Odense henvist til behandling ved landsretten i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 1. Østre Landsret afsagde dom i sagen den 14. april 2010. Landsrettens resultat svarede til Tvistighedsnævnets. Højesteret fastslog i dommen af 6. december 2010, at søgne-helligdagspenge er omfattet af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2.

Henset til formuleringen i pkt. 8 i uddannelsesaftalen vedrørende kollektiv overenskomst, tidspunktet for udfyldelsen heraf og den omstændighed, at indklagede aftalemæssigt er omfattet af Kristelig Arbejdsgiverforenings overenskomst og tidspunktet for afsigelsen af de nævnte domme, finder vi, at der ikke er grundlag for at fastslå, at indklagede har overtrådt ansættelsesbevisloven, jf. også Tvistigheds-nævnets kendelse af 13. juli 2010 i sag 97.2009. Vi stemmer derfor for at frifinde B for dette krav.

Tre medlemmer udtaler:

B har, jf. retspraksis, udfyldt uddannelsesaftalens pkt. 8 vedrørende kollektiv overenskomst ukorrekt, hvilket ubestridt har medført en forkert fastsættelse af A’s løn. Vi vil derfor, jf. dissensen i Tvistighedsnævnets kendelse i sag 97.2009, give A medhold i, at han har krav på godtgørelse efter ansættelsesbevisloven. Efter stemmefordelingen finder vi ikke anledning til at fastsætte størrelsen af en godtgørelse.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 28.552,31 kr. med tillæg af procesrenter fra de enkelte kravs forfaldstidspunkt.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.