Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 13. maj 2011 i sagen 56.2010

A

v/juridisk konsulent Ilse Irene Werrenrath, 3F

mod

B

(ikke mødt)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Pernille Leidersdorff-Ernst og faglig sekretær Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokat Lise Buhl (Dansk Erhverv Arbejdsgiver) og faglig sekretær Tanja Brauer (3F).

Mellem klageren, A, født den 31. juli 1985, og indklagede, B, blev den 1. juli 2009 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 12. juni 2009 til den 30. april 2011.

Denne sag drejer sig om manglende løn og godtgørelse for ophævelse af uddannelsesaftalen.

A har ved sin organisation, 3F, ved klageskrift modtaget den 2. juli 2010 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes til A at betale 123.420,30 kr. Beløbet er sammensat af betaling af manglende løn på 109.475 kr. fradraget udbetalt nettoløn på 36.054,70 kr., i alt 73.420,30 kr. samt 50.000 kr. i godtgørelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 14. april 2011.

A har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. B har ikke givet møde for nævnet.

Sagsfremstilling

A har forklaret, at han i december 2009 ophævede uddannelsesaftalen, fordi han ikke havde fået løn for november 2010. Han fik ikke i elevtiden nogen lønsedler, og mens han var på skole fra 1. september 2009, afslog han arbejdsgiverens krav om, at han skulle møde på arbejde, selvom han var på skole. Det var nok derfor, at han ikke fik sin løn for november udbetalt.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte As lønkrav, der derfor tages til følge. Ophævelsen af uddannelsesaftalen findes også berettiget. Fire medlemmer vil fastsætte godtgørelsen herfor til 30.000 kr., jf. Tvistighedsnævnets praksis. Tre medlemmer finder, at arbejdsgiverens adfærd kan begrunde en godtgørelse på 50.000 kr.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der gives A medhold i et krav på 103.420,30 kr.

T h i b e s t e m m e s

B skal til A betale 103.420,30 kr.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.