Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse i sag 12.2011 af 8. november 2011 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

De har ved brev af 22. september 2011 klaget over en afgørelse truffet af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug den 9. september 2011, hvori A er blevet godkendt som praktikplads, men med en begrænsning på seks elever.

Ankenævnet har behandlet klagen på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

Det fremgår af klagen, at A den 20. juli 2011 ansøgte Jordbrugets Uddannelser om godkendelse til praktikpladser, til otte elever – til specialet væksthusgartner, produktion.

A har tidligere været godkendt til at have elever, men har efter at godkendelsen udløb ikke søgt om ny godkendelse før nu, da mange af deres tidligere elever forsat er i gartneriet efter endt læretid, og man derfor i en periode ikke har haft et behov for at uddanne elever.

Ved brev af 9. september 2011 godkender Jordbrugets Uddannelser virksomheden som praktikplads, men alene til seks elever.

Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) klager den 15. september 2011 over det faglige udvalgs afgørelse til ankenævnet, fordi godkendelsen er begrænset til seks elever og ikke til otte elever, som ansøgt om.

GLS-A anfører, at A’s produktion og dets størrelse, antal faglærte gartnere og det faktum, at A igennem mange år har uddannet mange elever på tilfredsstillende vis og i overensstemmelse med de praktikregler, der foreligger for godkendelse som praktikplads, berettiger til uddannelse af otte elever ad gangen.

Ved brev af 27. september 2011 har Ankenævnet indhentet en udtalelse fra det faglige udvalg.

Det fremgår af udvalgets udtalelse af 4. oktober 2011 til Ankenævnet, at udvalget fastholder afgørelsen af 9. september 2011 med den begrundelse, at A under besigtigelsen gav udtryk for, at gartneriet var interesseret i seks elever, og at A på forespørgsel om hvorvidt de kunne løfte opgaven med at uddanne 8 elever sagde, at 8 elever ikke var et krav, men at antallet af elever også kunne være 6.

Det faglige udvalg anfører endvidere i udtalelsen til Ankenævnet, at såfremt A efterfølgende skulle få behov for yderligere udvidelse af elevgodkendelser, kunne de ansøge på ny.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet tilsidesætter Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrugs afgørelse af 9. september 2011, hvori A kun godkendes til seks elever.

Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug bør iværksætte en ny godkendelsessag hurtigst muligt på baggrund af ansøgning af 20. juli 2011.

Ankenævnet har lagt følgende til grund:

Ankenævnet har lagt til grund, at A i deres ansøgning ansøgte om godkendelse til otte elever.

Ankenævnet har samtidig lagt vægt på, at det faglige udvalgs godkendelse med en begrænsning til seks elever er truffet uden at afgørelsen er ledsaget af en faglig begrundelse, som krævet i medfør af § 5, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, men alene henviser til, at A kan ansøge på ny, hvis A skulle få behov for yderligere udvidelse.

Ankenævnet skal bemærke, at udvalget bør tage stilling til om A kan godkendes til det antal elever, der er ansøgt om i ansøgningen.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til:

§ 46 i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. maj 2010.

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktikpladser for elever i erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 853 af 11. juli 2011, om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur.

Bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder.