Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om indkøb i staten

Effektivisering af indkøb

§ 1. Ministerierne skal medvirke til at effektivisere statens indkøb blandt andet gennem samarbejde med Moderniseringsstyrelsen.

Stk. 2. Hvert ministerium skal koordinere relevante indkøbsaktiviteter på sit ministerområde.

Centralt koordinerede aftaler

§ 2. Centralt koordinerede aftaler indgås af Moderniseringsstyrelsen. Andre kan indgå centralt koordinerede aftaler efter aftale med Moderniseringsstyrelsen.

Stk. 2. Moderniseringsstyrelsen har det overordnede ansvar for de centralt koordinerede aftaler.

Stk. 3. Statslige institutioner har pligt til at anvende de centralt koordinerede aftaler, der er indgået i medfør af dette cirkulære, medmindre den pågældende aftale indeholder bestemmelser, hvorefter statslige institutioner er fritaget for denne forpligtelse.

Stk. 4. En oversigt over gældende centralt koordinerede aftaler, der er indgået af Moderniseringsstyrelsen som led i Statens Indkøbsprogram, findes på Statens Indkøbs hjemmeside (statensindkob.dk).

Stk. 5. Ministerierne skal registrere data for ministerområdets indkøb, herunder blandt andet ministerområdets anvendelse af de centralt koordinerede aftaler. Ministerierne skal hvert kvartal sikre, at data er tilgængelige for Moderniseringsstyrelsen og give uddybende oplysninger om ministeriets indkøbsdata på forespørgsel fra Moderniseringsstyrelsen. Moderniseringsstyrelsen udsender nærmere vejledning herom.

Udbudsoversigt

§ 3. Ministerierne skal indberette oplysninger om fremtidige udbud og annonceringer til Den Centrale Udbudsplatform (www.udbud.dk). Oplysningerne skal anvendes til at varsle fremtidige indkøb.  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer herom. Retningslinjerne vil fremgå af www.udbud.dk. E-handel

§ 4. Enhver institution skal, hvor det er muligt og økonomisk fordelagtigt, benytte elektronisk handel til indkøb. Moderniseringsstyrelsen udsender nærmere vejledning herom.

Indkøb på SKI-aftaler

§ 5. En statslig institution kan foretage indkøb på en aftale indgået af Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (en SKI-aftale), hvis indkøbet ikke er omfattet af en forpligtende centralt koordineret aftale eller en anden forpligtende aftale.

Stk. 2. Indkøb på en SKI-aftale kan være betinget af, at institutionen skriftligt forelægger sagen for Moderniseringsstyrelsen og fremsender dokumentation for, at institutionen ikke er forpligtet til at foretage indkøbet på en centralt koordineret aftale. Kravet om skriftlig forelæggelse for Moderniseringsstyrelsen vil fremgå af den pågældende SKI-aftale. Moderniseringsstyrelsen udsender nærmere vejledning herom.

Ikrafttræden

§ 6. Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære af 13. februar 2010 om indkøb i staten.

Finansministeriet, den 20. marts 2012

Bjarne Corydon

/ Niels Gotfredsen