Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 17. februar 2012 i sag 06.2011

A

v/ faglig sekretær Søren Kjærsgaard, Malerforbundet i Danmark

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Lise Bardenfleth (begge DA), advokat Ane Kristine Lorentzen og sekretær Bendt Egelund Pedersen (begge LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Tine B. Skyum, DA, udpeget af Danske Malermestre, og forbundssekretær Carsten Niebuhr, Malerforbundet.

Mellem klageren, A, født den 17. september 1992, og indklagede B, blev den 12. februar 2009 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som bygningsmaler med uddannelsesperiode fra den 5. januar 2009 til den 16. december 2011.

Denne sag drejer sig om berettigelsen af arbejdsgiverens ophævelse af uddannelsesaftalen og betaling af feriepenge.

A har ved sin organisation, Malerforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 14. februar 2011 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B skal betale 38.199 kr.

Beløbet udgøres af 30.000 kr. for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen og 8.199 kr. vedrørende feriegodtgørelse for optjeningsåret 2010.

A har givet møde for nævnet den 6. februar 2012 og redegjort for sagen og sit krav. B har ikke givet møde.

Sagsfremstilling

B ophævede uddannelsesaftalen i brev af 15. november 2010 til A. Om begrundelsen herfor hedder det i brevet:

»Da du i dag har rundet sygedag nr. 44 siden januar 2010, excl. ca. 10 sygedage under skoleophold, og har mundtlig fået flere advarsler om for meget sygefravær gennem året, ophæver jeg vores uddannelsesaftale til udgangen af i dag.

I 2010 har du været sygemeldt 1/3 af dine arbejdsdage hos mig, hvis man fratrækker skoletid og ferietid, og det kan jeg ikke acceptere.«

I brev af 13. marts 2011 til Tvistighedsnævnet uddybede B begrundelsen for ophævelsen og anførte herom følgende:

»A blev fyret pga. voldsom stort sygefravær og fridage, hvilket var hver tredje arbejdsdag, fraregnet ferie og skoleophold. Det i sig selv troede jeg egentlig var grund nok. Hvor i Danmark kan man ellers gøre sådan, uden at blive fyret. Hvad nu hvis han sygemeldte og raskmeldte sig hele tiden, sådan at han fx kun var på arbejde en dag hver uge. Må man så ikke fyre ham? Så kan man jo ikke overleve. Jeg brugte meget tid på at lægge nye tidsplaner, og ringe og undskylde over for mine kunder, fordi jeg ikke kunne holde hvad jeg lovede, hver gang han ikke mødte op.

A fik mange advarsler gennem 2010 pga. A’s store sygefravær.

Synes i det er rimeligt, at jeg skal have en bøde for at fyre en lærling med så højt sygefravær? I ved jo godt, at han ikke har være syg så mang gange! Det er bare ikke god tone at påstå det. For ham er det betalte fridage, men for mig drejer det sig om, at jeg skal betale husleje, og mad til mine børn for mit firmaoverskud.«

Af den til brevet vedlagte slutlønafregning fremgår bl.a., at A havde et feriepengetilgodehavende for perioden fra den 1. maj til den 15. november 2010 på brutto 8.199 kr. A har oplyst, at feriepengene hverken er udbetalt til ham eller til FerieKonto.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han i 2010 var fraværende i kortere og længere perioder på grund af sygdom. Hertil kom et antal fraværsdage, som skyldtes hans mors sygdom. Fraværet var i alle tilfælde godkendt af skolen eller af arbejdsgiveren. Han er aldrig blevet bedt om at aflevere lægeerklæring, og han har altid holdt arbejdsgiveren orienteret under sine fraværsperioder.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Efter A’s forklaring sammenholdt med sagens dokumenter lægges det til grund, at hans fravær i 2010 fra skole og arbejde var lovligt. Virksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen var derfor uberettiget, hvorfor A har krav på den påståede erstatning på 30.000 kr., der er fastsat i overensstemmelse med Tvistighedsnævnets praksis.

A har endvidere krav på feriepenge for optjeningsåret 2010 som opgjort, idet feriepengene dog skal indbetales til Feriekonto.

Med denne bemærkning gives der A medhold i de påståede krav.

T h i b e s t e m m e s:

B skal til A betale 30.000 kr. og til Feriekonto indbetale feriepenge for optjeningsåret 2010 med 8.199 kr.

De tilkendte beløb skal betales inden 14 dage fra denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.