Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om overenskomsten med Det britiske Statssamfund om fredning af og tilsyn med krigsgrave

(Til stiftsøvrigheder, provstiudvalg og kirkegårdsbestyrelser)

Med henvisning til afsnit 6 i Kirkeministeriets cirkulære nr. 61 af 10. april 1954 om en overenskomst med det britiske statssamfund om fredning af og tilsyn med krigsgrave fastsættes følgende:

§ 1. Den Commonwealth War Graves Commission tilkommende dispositionsret over gravstederne forlænges for et tidsrum af 60 år fra den 1. april 2014 med mulighed for forlængelse.

§ 2. Forlængelsen sker på uændrede vilkår, jf. bestemmelserne herom i cirkulære nr. 61. af 10. april 1954 om en overenskomst med det britiske statssamfund om fredning af og tilsyn med krigsgrave.

§ 3. Cirkulæret træder i kraft den 1. april 2014.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 17. december 2012

Pernille Esdahl
Kontorchef