Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 13. februar 2013 i sag 35.2012

A

v/forhandlingssekretær Peter Kaae Holm, 3F Den Grønne Gruppe

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget landsformand Ejvind Røge, Danske Anlægsgartnere, og forhandlingssekretær Vagn Henriksen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 8. juli 1989, og indklagede, B, blev den 5. maj 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som anlægsgartner med uddannelsesperiode fra den 5. maj 2008 til den 1. juni 2011.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn mv.

A har ved sin organisation, 3F Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 4. juli 2012 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede, B, tilpligtes til samlet at efterbetale manglende løn 65.297 kr.

Kravet er opgjort som følger:

Manglende løn for 2008 3.855,17 kr.

Manglende overarbejdsbetaling for 2008 1.439,09 kr.

Manglende løn for 2009 17.349,76 kr.

Manglende overarbejdsbetaling for 2009 363,38 kr.

Manglende løn for 2010 24.894,19 kr.

Manglende overarbejdsbetaling for 2010 1.306,30 kr.

Manglende løn for 2011 12.167,82 kr.

Manglende overarbejdsbetaling for 2011 - 609,76 kr.

Feriegodtgørelse af tilgodehavender for 2010-11 4.531,03 kr.

I alt 65.296,98 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 4. februar 2013, hvor indklagede ikke gav møde.

Sagsfremstilling

3F ved N1 rettede ved brev af 24. februar 2012 henvendelse til virksomheden med anmodning om betaling af skyldig løn og feriepenge for 2008-2011 med i alt 65.296,98 kr., således som opgjort ovenfor. Virksomheden har hverken svaret 3F eller givet møde i forbindelse med sagens behandling i Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri.

3F har under nævnsmødet nærmere redegjort for kravets opgørelse, herunder at differencekravet er opgjort på grundlag af den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, Overenskomst for Anlægsgartnerarbejde 2008-2010 mellem Danske Anlægsgartnere og 3F Fagligt Fælles Forbund, sammenholdt med den udbetalte løn og det timetal, som fremgår af de udstedte lønsedler. Kravet er hovedsagligt opstået på grund af manglende lønregulering i forhold til overenskomsten og honorering af overarbejde med forkert sats.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, er sålydende:

»Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk.2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.«

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tvistighedsnævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte opgørelsen af elevens krav på løn- og feriepenge, hvorfor der gives eleven medhold i sin påstand.

T h i b e s t e m m e s

B skal inden 14 dage til A betale 65.297 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.