Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 16. august 2013 i sag 42.2012

A

v/jurist Pernille Meden, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget direktør John Petersen, Sammenslutningen af Mindre Arbejdsgiverforeninger i Danmark, og konsulent Kurt Høyer, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund.

Mellem klageren, A, født den 4. oktober 1992, og indklagede, B, blev den 3. og 11. oktober 2008 underskrevet en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som frisør med uddannelsesperiode fra den 1. december 2008 til den 5. september 2012.

Denne sag drejer sig om godtgørelse i anledning af virksomhedens ophævelse af uddannelsesaftalen samt lønkrav.

A har ved sin organisation, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, ved klageskrift modtaget den 6. september 2012 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om betaling af 72.527,18 kr. med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg ved Tvistighedsnævnet, og til betaling sker.

Påstanden er opgjort som 6.156,94 kr. i løn, feriepenge og søgnehelligdagsbetaling fra den 1. til den 11. januar 2012, 6.356,84 kr. i tillæg for ubekvem arbejdstid samt feriepenge heraf, 21.405,75 kr. i feriegodtgørelse og søgnehelligdagsbetaling for 2011, 3.213,43 kr. vedrørende restferie fra optjeningsåret 2009, 394,22 kr. vedrørende for lav løn i august 2011, 30.000 kr. i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 65 og 5.000 kr. i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 12. august 2013, hvor indklagede ikke gav møde trods lovligt indkaldt.

Sagsfremstilling

Uddannelsesaftalens pkt. 8 om kollektiv overenskomst er ikke udfyldt. Overenskomsten mellem Danmarks Frisørmesterforening og Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund er den for uddannelsesområdet gældende overenskomst.

Uddannelsesaftalen blev ophævet ensidigt af virksomheden ved en ophævelsesblanket underskrevet den 11. januar 2012 med den begrundelse, at virksomheden lukkede.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at hun arbejdede mandag og tirsdag til henholdsvis kl. 20 og kl. 19, men hun har aldrig fået betaling for ubekvem arbejdstid. Til julefrokosten i 2011 blev det sagt, at salonen muligvis skulle lukke på grund af dårlig økonomi, men først den 11. januar 2012 modtog hun en sms om, at salonen var lukket.

Procedure

Klager har til støtte for sin påstand anført, at ophævelsen af uddannelsesaftalen ikke er begrundet i elevens forhold, og at der derfor tilkommer hende en godtgørelse efter erhvervsuddannelseslovens § 65. Hun har derudover krav på løn for januar måned 2012 indtil ophævelsestidspunktet og på tillæg for arbejde på ubekvemme arbejdstider og søgnehelligdagsbetaling efter overenskomstens regler. Da det ikke fremgår af uddannelsesaftalen, hvilken kollektiv overenskomst der er gældende for uddannelsesområdet, har hun tillige krav på godtgørelse efter ansættelsesbevisloven som efter nævnets praksis ikke bør være på under 5.000 kr.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ophævelsen af uddannelsesaftalen er begrundet i virksomhedens lukning, og eleven har derfor i overensstemmelse med Tvistighedsnævnets praksis krav på godtgørelse i anledning af virksomhedens op-hævelse af uddannelsesaftalen på 30.000 kr.

Tvistighedsnævnet finder efter det oplyste ikke grundlag for at anfægte elevens krav på løn mv., der er opgjort i overensstemmelse med den for uddannelsesforholdet gældende overenskomst, hvorfor elevens påstand herom også tages til følge.

Ad krav på godtgørelse efter ansættelsesbevisloven:

3 voterende udtaler:

Det fremgår af uddannelsesaftalen, at lønnen udgør den gældende mindstebetaling i henhold til den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, men det er ikke anført, hvilken kollektiv overenskomst, der er tale om. Uddannelsesaftalen er derfor mangelfuld. Eleven har ikke modtaget hele den løn, som hun efter den pågældende overenskomst har krav på. På denne baggrund finder vi, at der tilkommer eleven en godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, som passende kan fastsættes til 5.000 kr., hvorfor vi stemmer for at tage elevens påstand herom til følge.

2 voterende udtaler:

Vi er enige i, at uddannelsesaftalen er mangelfuld, men finder, at en eventuel godtgørelse efter ansættelsesbevisloven bør fastsættes til et mindre beløb end påstået.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at eleven får medhold i sin påstand.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage til A betale 72.527,18 kr. med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg ved Tvistighedsnævnet, til betaling sker.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.