Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 114-13 om merudgifter - personkreds - laktoseintolerans

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

En ansøger med laktoseintolerans kunne få hjælp til dækning af merudgifter til diæt.

I bekendtgørelsen om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse er der en særlig regel i § 2 om, at personer med medfødte misdannelser eller mangler, som ikke giver synlig eller umiddelbar konstaterbar nedsat funktionsevne, kan få dækket merudgifter til diæt, når forskrifter til diæt og lignende følges.

Efter denne regel er det ikke en betingelse for at få hjælp, at lidelsen har konsekvenser for den enkelte af indgribende karakter i den daglige tilværelse, som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Diagnosen skal være dokumenteret, men der stilles ikke i bekendtgørelsen krav om, at lidelsen skal have en vis sværhedsgrad.

Ansøger var således berettiget til hjælp efter bekendtgørelsens § 2, selv om han ikke var omfattet af personkredsen i servicelovens § 100.

Kommunen måtte herefter ved beregningen af merudgifter tage stilling til, om lovens bagatelgrænse var nået.

Lov:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 - § 100

Bekendtgørelse:

Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1434 af 23. december 2012 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse § 2, stk. 1

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for fastlægge praksis for bevilling af merudgifter til diæt i forbindelse med medfødte misdannelser m.v . jf. bekendtgørelse § 2.

2. Reglerne

Lov om social service § 100 fastslår, at kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i loven.

I § 1, stk. 2, i bekendtgørelsen om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse defineres, hvad der skal forstås ved ”varigt nedsat funktionsevne".

Det fremgår af § 2, stk. 1, at personer med medfødte lidelser eller mangler, som ikke giver synlig eller umiddelbart konstaterbar nedsat funktionsevne, har ret til dækning af udgifter til diæt.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

60-13: En ansøger med benprotese kunne få hjælp til dækning af merudgifter til tøj, sko og ekstraordinært slid herpå.

Efter bekendtgørelsen om nødvendige merudgifter er det ikke en betingelse for at få hjælp, at lidelsen har konsekvenser for den enkelte af indgribende karakter i den daglige tilværelse, som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Ansøger var således berettiget til hjælp efter bekendtgørelsens § 3, selv om han ikke var omfattet af personkredsen i servicelovens § 100.

118-11: En ansøger med en lårbensprotese var efter en konkret helhedsvurdering ikke omfattet af personkredsen for merudgiftsydelser, da hendes funktionsnedsættelse ikke var af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Principafgørelsen drejede sig om funktionsnedsættelse og indeholdt ikke oplysning om udgifter til beklædning.

C-59-03: Ankestyrelsen fandt, at en ansøger, som havde fået konstateret cøliaki, var omfattet af den personkreds, som kunne få hjælp efter servicelovens bestemmelse om hjælp til nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Kasserede

Følgende Principafgørelse er kasseret og gælder ikke længere:

95-09: En ung mand, som havde en svær laktoseintolerance, var omfattet af den personkreds, som kunne få dækket nødvendige merudgifter til diætkost, for så vidt angik intolerance over for mælk, men ikke for så vidt angik allergi over for æg.

Praksis er indarbejdet i denne Principafgørelse.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om fastlæggelse praksis for bevilling af merudgifter til diæt i forbindelse med medfødte misdannelser m.v., jf. bekendtgørelsens § 2.

Resultatet er

• laktoseintolerans skyldes en medfødt misdannelse/mangel. Da du har denne lidelse, er du omfattet af bekendtgørelsens § 2.

Det betyder, at du har ret til hjælp til dækning af merudgifter til diæt, forudsat udgifterne overstiger lovens bagatelgrænse.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y og fra A Kommune.

Vi skal bede A Kommune om at træffe afgørelse om merudgifter til diæt.

Kommunen vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Laktoseintolerans skyldes en genfejl og er således en medfødt misdannelse, der ikke er synlig eller umiddelbart konstaterbar.

Personer med denne genfejl er derfor omfattet af bekendtgørelsens § 2, stk. 1, og har ret til dækning af merudgifter til diæt, når forskrifter om diæt og lignende følges.

Vi har lagt vægt på, at det af statusattest af 28. februar 2012 fra X hospital fremgår, at du har medfødt laktoseintolerans.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at du ikke har været undersøgt at overlægen, der har udstedt attesten, og at du vedlægges kopi af opfølgningsnotat af 27. juni 2013, hvoraf det fremgår, at du får symptomer ved selv mindre mængder laktose.

Vi bemærker, at det anførte er indgået i Ankestyrelsens behandling af sagen. Som det ses af begrundelsen for vores afgørelse, er det lidelsen og ikke sværhedsgraden, der er afgørende for, at du er omfattet af personkredsen i bekendtgørelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• nævnets afgørelse af 10. juni 2013

• Klagen til Ankestyrelsen af 2. juli 2013

Det fremgår at sagen, at du i februar 2012 søgte om dækning af medudgifter til laktosefri diæt.

A Kommune traf 3. april 2012 afgørelse om, at du ikke havde ret til det ansøgte, da du ikke var omfattet af personkredsen. Kommunen begrundede afgørelsen med, at du ikke havde svær laktoseintolerans og at din situation derfor ikke kunne sammenlignes med Principafgørelse 95-09.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse med samme begrundelse.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du ikke har været undersøgt at overlægen, der har udstedt attesten, og at du vedlægges kopi af opfølgningsnotat af 27. juni 2013, hvoraf det fremgår, at du får symptomer ved selv mindre mængder laktose.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 18. oktober 2016, da den er erstattet af principafgørelse 67-16.