Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00591

Resumé

Nordjyske Medier skrev om en whistleblowersag. Der blev klaget til Pressenævnet af et renovationsfirma, men klagen blev trukket tilbage og derfor ikke afgjort. Senere ønskede en fagforening at få sagen behandlet. Der var klagefristen imidlertid udløbet. Nævnet afviste derfor at behandle sagen.

Pressenævnets formand udtaler:

Vedrørende klagers anmodning om videreførelsen af den afsluttede sag nr. 13-70-00561 bemærkes, at kun parterne i en tidligere sag kan anmode om genoptagelse. Da klager ikke er part i den pågældende sag, afvises anmodningen i medfør af § 14, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998. Klagen vil herefter blive betragtet som en selvstændig klage over NORDJYSKE Medier.

Klager over god presseskik kan rettes til mediet selv eller direkte til Pressenævnet. I begge tilfælde er klagefristen fire uger fra offentliggørelsen jf. medieansvarslovens § 34, stk. 2. Da klagen vedrører artikler bragt i NORDJYSKE Medier i perioden mellem den 15. september 2013 og den 27. oktober 2013, og da klager først den 3. december 2013 fremsendte klagen, er klagen indgivet efter klagefristens udløb. I medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 3 afvises klagen herefter allerede fordi, klagefristen er overskredet.

3F Aalborg har klaget til Pressenævnet over en række artikler, bragt i NORDJYSKE Medier i perioden fra den 15. september til den 27. oktober 2013. Klager mener, at god presseskik er tilsidesat.

Klager har anført, at klager vil føre en ophævet klagesag videre. Den oprindelige klage blev fremsat i sag nr. 13-70-00561 af Aalborg Forsyning, Renovation og tilbagetrukket af samme.

Klager har til støtte for sin påstand anført, at NORDJYSKE Mediers behandling af whistleblowersagen er under al kritik, da artiklerne er bygget op om en ikke bevist antagelse, om at der skulle være stjålet fra genbrugspladserne.

Artiklerne tager ikke hensyn til parternes personlige integritet, og avisen har ikke spurgt de vigtigste parter før langt henne i dækningen.

Pressenævnets formand udtaler:

Vedrørende klagers anmodning om videreførelsen af den afsluttede sag nr. 13-70-00561 bemærkes, at kun parterne i en tidligere sag kan anmode om genoptagelse. Da klager ikke er part i den pågældende sag, afvises anmodningen i medfør af § 14, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998. Klagen vil herefter blive betragtet som en selvstændig klage over NORDJYSKE Medier.

Klager over god presseskik kan rettes til mediet selv eller direkte til Pressenævnet. I begge tilfælde er klagefristen fire uger fra offentliggørelsen jf. medieansvarslovens § 34, stk. 2. Da klagen vedrører artikler bragt i NORDJYSKE Medier i perioden mellem den 15. september 2013 og den 27. oktober 2013, og da klager først den 3. december 2013 fremsendte klagen, er klagen indgivet efter klagefristens udløb. I medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 3 afvises klagen herefter allerede fordi, klagefristen er overskredet.

Afgjort den 20. december 2013