Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 75-14 om tandbehandling - afdragsordning - lånemuligheder - rådighedsbeløb

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Afdragsordning

Kommunen kan give afslag på at yde hjælp til tandbehandling, hvis ansøger selv kan afholde udgiften ved at indgå en afdragsordning.

Det gælder dog kun, hvis det er realistisk, at ansøger kan betale afdragene. Det gør ikke nogen forskel, om der er tale om en afdragsordning med eksempelvis tandlægen eller, om der er tale om et lån fra andre, eksempelvis banken.

Kommunen skal konkret vurdere, om det er realistisk, at ansøger kan betale afdragene, herunder den tidsmæssige udstrækning og beløbets størrelse sammenholdt med den pågældendes økonomi.

I den konkrete sag var der tale om en realistisk afdragsordning. Ansøger havde et rådighedsbeløb på 5.119,83 kr. om måneden til dækning af udgifter til mad, tøj og andre fornødenheder til én voksen og skulle afdrage 1.000 kr. om måneden til tandlægen over 36 måneder.

Rådighedsbeløb

Ankestyrelsen har ikke hjemmel til at fastsætte et rådighedsbeløb.

Hvis en kommune har fastsat et vejledende rådighedsbeløb, skal det danne udgangspunkt for den konkrete vurdering. Et kommunalt fastsat rådighedsbeløb er vejledende, og kommunen skal altid foretage en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag af, om der er grundlag for at fravige dette.

Lov:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13. november 2014 - § 82

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om der kan gives afslag på hjælp til tandbehandling med henvisning til en afdragsordning, der strækker sig over 36 måneder. Endvidere for at afklare, om der er forskel på, om udgiften kan afholdes ved at indgå en afdragsordning eller optage et lån.

2. Reglerne

Lov om aktiv socialpolitik § 82 fastslår, at kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

18-14: Økonomisk hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter efter aktivloven § 81 kan ydes i særlige tilfælde efter en konkret vurdering.

I vurderingen indgår en række elementer, herunder borgerens rådighedsbeløb, om der er ændringer i borgerens forhold, om afholdelse af udgiften i væsentlig grad vil vanskeliggøre borgerens muligheder for at klare sig i fremtiden, og om udgiften var forudsigelig. I vurderingen kan kommunen inddrage andre elementer, herunder mulighed for afdragsordning. Ankestyrelsen har truffet nogle principielle afgørelser om betydningen af en afdragsordning. Disse afgørelser handler om efterregning for el/vand/varme.

Ankestyrelsen har desuden truffet principafgørelse om udgiftens forudsigelighed, se 17-14, og principafgørelse om borgerens rådighedsbeløb, se 19-14.

Muligheden for afdragsordning er en del af sagens oplysning.

Kommunen kan afslå at yde hjælp efter § 81, hvis det er oplyst, at borgeren kan få en realistisk afdragsordning.

Kommunen kan ikke uden videre lægge til grund, at borgeren kan opnå en afdragsordning. Det er en del af sagens oplysning, og kommunen skal derfor indhente oplysninger fra borgeren, om borgeren har forsøgt at få en afdragsordning.

Hvis borgeren opfylder betingelserne for at få hjælp efter § 81, kan kommunen overveje om en afdragsordning er relevant.

Realistisk afdragsordning.

Det er en betingelse, at kommunen vurderer, om den mulige afdragsordning er en realistisk afdragsordning. Kommunen skal vurdere, om afholdelse af udgiften ved afdragsordningen i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes eller familiens muligheder for at klare sig i fremtiden. Det skal vurderes, om det er realistisk at afholde udgiften, herunder den tidsmæssige udstrækning og beløbets størrelse, sammenholdt med den pågældendes økonomi.

Følgende Principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

A-16-04: praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

19-14: praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om tandbehandling.

Resultatet er

• Du har ikke ret til hjælp til tandbehandling.

Det betyder, at afgørelse af 4. juli 2013 fra A Kommune stadig

gælder.

En mødedeltager var ikke enig i afgørelsen. Mødedeltageren mente, at rådighedsbeløbet bliver for lavt efter afholdelse af afdrag.

Begrundelse for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at du har økonomisk mulighed for selv at betale udgifterne til tandbehandling.

Vi lægger vægt på, at dit rådighedsbeløb efter afholdelse af faste udgifter, som efter praksis indgår i en økonomisk trangsvurdering efter bestemmelserne i lov om en aktiv socialpolitik, udgør 5.119,83 kr. pr. måned. Dette rådighedsbeløb skal dække udgifter til mad, tøj og andre fornødenheder til dig selv. Kommunen har ifølge det oplyste et vejledende rådighedsbeløb på 3.000 kr.

Fastlæggelsen af dit rådighedsbeløb sker med udgangspunkt i dine månedlige nettoindtægter fratrukket dine rimelige, faste udgifter. Rimelige faste udgifter er f.eks. udgifter til husleje, herunder el, vand og varme og eventuelle andre nødvendige faste udgifter til f.eks. børnepasning og børnebidrag. Det beløb, der er tilbage, er dit rådighedsbeløb. Det beløb skal dække dine udgifter til mad, tøj og andre udgifter, som du selv har indflydelse på størrelsen af. Det er en forudsætning for hjælp, at udgiften ikke med rimelighed kan afholdes inden for rådighedsbeløbet. Om udgiften med rimelighed kan afholdes inden for rådighedsbeløbet er et skøn, som vi kun kan tilsidesætte, hvis det lider af retlige mangler.

Udgifter til internet og telefonabonnement medregnes

Vi anser udgifter til internetadgang og telefonabonnement for rimelige og nødvendige udgifter. For så vidt angår internetadgang henviser vi til, at kommunikation med det offentlige nu i vidt omfang foregår elektronisk, ligesom stadig flere informationer findes på internettet. Vi medregner kun den billigste udgift til internetadgang.

Udgifter til håndkøbsmedicin medregnes ikke

Medicinudgifter medregnes som udgangspunkt kun, hvis der er tale om lægeordineret medicin. Der er ikke oplysninger i sagen som giver anledning til at fravige dette udgangspunkt.

Vi har i den forbindelse noteret os, at du har kronikerbevilling hvilket betyder, at dine årlige udgifter til tilskudsberettiget medicin maksimalt kan udgør 3.710 kr. (2013). Da kommunen har medtaget medicinudgifter på 1.000 kr. om måneden ved beregningen af dit rådighedsbeløb, finder vi ikke grundlag for, at der skal medregnes yderligere.

Udgifter til afdrag på gæld medregnes ikke

Efter praksis medregnes der ikke udgifter til afdrag på gæld til det offentlige eller til private. Hvis afdrag blev godkendt, ville det betyde, at der indirekte blev ydet hjælp til betaling af gælden.

Afdrag på gæld anses derfor som udgangspunkt ikke for at være en rimelig udgift. Der er ikke i din sag oplyst om særlige forhold, der giver grundlag for at fravige dette udgangspunkt.

Udgifter til kabel-tv medregnes ikke

Udgifter til kabel-tv anses ikke for at være rimelige og nødvendige udgifter. Da kommunen har medregnet dine udgifter til licens, finder vi ikke grundlag for, at der skal medregnes yderligere hertil ved beregningen af dit rådighedsbeløb.

Udgifter til taxa, vinduespudsning og neutral vaske-og plejeprodukter medregnes ikke

Ovennævnte udgifter anses ikke for at være rimelige og nødvendige udgifter, der skal medtages ved beregning af dit rådighedsbeløb. Sådanne udgifter skal i stedet afholdes af dit rådighedsbeløb.

Vi har i den forbindelse noteret os, at kommunen har medregnet 120 kr. om måneden til transport.

Endelig lægger vi vægt på, at udgiften til tandbehandlingen udgør 35.395,48 kr. og at tandlægen har tilbudt en afdragsordning, hvor du skal afdrage 1.000 kr. om måneden. Det forhold, at afdragsordningen løber over 36 måneder, ændrer efter vores opfattelse ikke på afgørelsen, idet det afgørende er, om du selv har mulighed for at afholde udgiften til tandbehandlingen.

Det følger af § 82, 1. pkt. i lov om aktiv socialpolitik, at det er en forudsætning for hjælp, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at afholde udgifterne.

Bemærkninger til klagen

Du oplyser, at kommunens tandlægekonsulent har vurderet, at tandbehandlingen er nødvendig, hvilket kommunen efter din opfattelse ikke har inddraget i afgørelse.

Vi bemærker, at kommunen anerkender, at tandbehandlingen på 35.395,48 er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Afslaget er således ikke begrundet i at behandlingen ikke er nødvendig, men indgåelse af en afdragsordning med tandlægen.

Du oplyser endvidere, at tandbehandlingen er en fortsættelse af den tandbehandling, som du fik bevilget økonomisk hjælp til i 2011.

Vi bemærker hertil, at det forhold, at du tidligere har fået bevilget hjælp til tandbehandling ikke i sig selv medfører, at du også nu er berettiget hertil. Det afgørende herfor er, om betingelserne for hjælp var opfyldt på tidspunktet for kommunens afgørelse.

Bemærkninger til kommunens sagsbehandling

Vi gør kommunen opmærksom på de krav til begrundelse for en skriftlig afgørelse, som er beskrevet i forvaltningsloven. Kommunen har ikke fulgt de bestemmelser fuldt ud.

Kommunen skulle i sin afgørelse have anført hvilke udgifter, der ikke kan medtages ved beregningen af rådighedsbeløbet samt nærmere begrunde hvorfor.

Vi vurderer, at disse mangler ved kommunens afgørelse ikke har haft betydning for afgørelsens resultat. Afgørelsen bliver derfor ikke ugyldig, selv om reglerne ikke har været fulgt fuldt ud.

Kommunen skulle endvidere forud for afgørelsen have indhentet oplysninger fra tandlægen om, hvorvidt du kunne indgå en afdragsordning. Da kommunen har indhentet disse oplysninger, der understøtter afgørelsens resultat, i forbindelse med genvurderingen, og du er fremkommet med dine bemærkninger hertil under klagesagens behandling, kan det ikke føre til et andet resultat.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da kommunen traf afgørelse i sagen

• Kommunens afgørelse af 4. juli 2013

• Klagen til Ankestyrelsen af 22. juli 2013

• Kommunens genvurdering

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 13. februar 2019, da den er erstattet af principafgørelse 6-19.