Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse i sag 02.2013 af 4. marts 2014 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

De har ved e-mails af 13. maj 2013 og 29. maj 2013 klaget til Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder over en afgørelse truffet af Metalindustriens Uddannelsesudvalg af 9. maj 2013 om ikke at imødekomme Deres virksomheds ansøgning om to elever i beslagsmedsuddannelsen.

Ankenævnet har behandlet klagen på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at De den 16. april 2013 ansøgte Metalindustriens Uddannelsesudvalg om godkendelse til at uddanne to elever i specialet Beslagsmed.

Metalindustriens Uddannelsesudvalg har den 9. maj 2013 truffet afgørelse om ikke at imødekomme Deres ansøgning. Udvalget begrunder afgørelsen med, at der kun er én person i Deres virksomhed, der er faglært eller har tilsvarende kompetencer, hvilket efter udvalgets vurdering ikke er tilstrækkeligt til at udvide virksomhedens eksisterende godkendelse til at gælde mere end én elev.

Metalindustriens Uddannelsesudvalg anfører i sin afgørelse, at udvalget har overvejet, om der kunne ske en godkendelse til dele af uddannelsen, men at udvalget ikke har fundet dette muligt. Udvalget bemærker endvidere, at såfremt forholdene ændrer sig, kan Deres virksomhed ansøge om hel eller delvis godkendelse.

Ved e-mails af 13. maj 2013 og 29. maj 2013 har De klaget til Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder over Metalindustriens Uddannelsesudvalgs afslag af 9. maj 2013. De oplyser i den forbindelse, at De er blevet udlært for et år siden og samtidig hermed fik overdraget virksomheden af Deres lærermester og den i virksomheden ansatte lærling. Du anfører blandt andet, at der har været meget travlt i virksomheden siden da, at lærlingen klarer sig rigtig godt, at De har fået overdraget den kundekreds, som Deres lærermester efterfølgende havde skabt sig, at De mener, der er stor mangel på beslagsmede på X (halvø), og at De er bekendt med kravene til at have lærlinge, da De selv er nylig udlært.

Metalindustriens Uddannelsesudvalg har i en udtalelse af 7. juni 2013 med bilag, opretholdt afgørelsen af 9. maj 2013. Udvalget anfører, at afgørelsen er truffet på baggrund af en vurdering af uddannelsesmulighederne ved besøg på Deres virksomhed den 3. maj 2013. Endvidere bemærker Udvalget, at Deres virksomhed den 4. juni 2012 er blevet godkendt til at uddanne én elev som beslagsmed ad gangen, dog med mulighed for at ansætte en ny elev i den igangværende elevs sidste læreår.

De har fået forelagt udtalelsen af 7. juni 2013 fra Metalindustriens Uddannelsesudvalg med bilag, hvortil De ikke har haft yderligere kommentarer.

Metalindustriens Uddannelsesudvalg har ved e-mail af 9. november 2013 indsendt en kopi af godkendelsen af 4. juni 2012 og en kopi af en afgørelse af 6. maj 2013 fra det Lokale Uddannelsesudvalg.

Metalindustriens Uddannelsesudvalg har i forlængelse heraf oplyst, at der sandsynligvis ikke fandtes yderligere dokumentation i form af en besigtigelsesrapport udover afgørelsen fra det Lokale Uddannelsesudvalg. Uddannelsesudvalget har endvidere oplyst, at der, formentlig inden afgørelsen blev truffet, havde været telefonisk kontakt til besigtigerne, men at der ikke forelå et telefonnotat af samtalen. Afgørelsen af 6. maj 2013 truffet af det Lokale Uddannelsesudvalg om, at ”Der ikke var forhold til 2 lærlinge” – dvs., at der var én person i virksomheden, der var faglært eller havde tilsvarende kompetencer, som udvalget havde lagt vægt på som begrundelse for ikke at imødekomme ansøgningen. Der var således ikke lagt vægt på de andre kriterier, som var nævnt i afgørelsen om blandt andet ”en lille garage”.

Ved e-mail af 13. december 2013 har De fået forelagt kopi af godkendelsen af 4. juni 2012, telefonnotat af 15. november 2013 fra samtalen med sekretariatet for Metalindustriens Uddannelsesudvalg, og e-mailkorrespondance af 27. og 29. november 2013 og 6. december 2013 mellem sekretariatet for Metalindustriens Uddannelsesudvalg og sekretariatet for Ankenævnet bilagt besigtigernes korte redegørelse.

Ankenævnet har ikke modtaget yderligere kommentarer fra Dem.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet har ikke fundet grundlag for at ændre Metalindustriens Uddannelsesudvalgs afgørelse.

Ankenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at der kun er én person i Deres virksomhed, der er faglært eller har tilsvarende kompetencer, hvilket efter Ankenævnets vurdering ikke er tilstrækkeligt til at udvide virksomhedens eksisterende godkendelse til at gælde mere end én elev.

Ankenævnet har endvidere lagt til grund, at virksomheden i forvejen er godkendt til oplæring af en elev med mulighed for at ansætte en ny elev i den igangværende elevs sidste læreår.

Ankenævnet har noteret sig, at såfremt forholdene ændrer sig kan virksomheden søge igen.

Ankenævnet skal bemærke, at udvalget bør kunne fremlægge klar dokumentation for de kriterier, udvalget har valgt at lægge vægt på i forbindelse med den trufne afgørelse, f.eks. besigtigelsesrapport, telefonnotat mv.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til

§ 47 i lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013 om erhvervsuddannelser

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003, om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling

§ 1 i bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder