Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse i sag 10.2013 af 18. marts 2014 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

De har ved e-mail af 27. november 2013 klaget over en afgørelse truffet af Metalindustriens Uddannelsesudvalg henholdsvis den 19. december 2012 og 11. oktober 2013, hvori A (virksomhed) har fået afslag på godkendelse som praktikplads for en elev i specialet låsesmed.

Ankenævnet har behandlet klagen på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at Metalindustriens Uddannelsesudvalg modtog en ansøgning fra Dem henholdsvis den 8. november 2012 og 26. september 2013 om godkendelse af A som praktikplads for en elev til låsesmed.

Metalindustriens Uddannelsesudvalg meddelte ved e-mail af 19. december 2012 og 11. oktober 2013, at udvalget ikke kunne godkende A som praktiksted under henvisning til, at der var dels 1) manglende værkstedsindrettet servicevogn og 2) manglede værksted til låseservice.

Endvidere begrunder udvalget sit afslag med manglende fagligt relateret værktøj herunder manglende computerstyret nøglefræsermaskine. Det indebærer efter udvalgets vurdering, at uddannelsen til låsesmed ikke kan gennemføres i overensstemmelse med uddannelsens praktikregler. Med hensyn til opgaver drejer det sig om følgende fra de angivne kompetencemål: Kalibrere almindeligt forekommende mekanisk og elektronisk låseteknisk måleværktøj, fremstille egne komponenter til reparation af låsekasser, montere og justere indkøbte komponenter og selvfremstillede sikringsenheder i relevante bygningsdele samt fræse nøgler ved hjælp af computerstyret nøglefræsemaskine.

Udvalget har ikke fundet grundlag for godkendelse af en del af uddannelsen under henvisning til manglende opfyldelse af de ovennævnte punkter. Endelig anfører udvalget, at hvis faciliteter og udstyr på et senere tidspunkt opfylder kravene, vil der kunne opnås en godkendelse helt eller delvist efter ansøgningen.

De har i e-mail af 27. november 2013 klaget over afgørelsen af 8. november 2012 fra Metalindustriens Uddannelsesudvalg. De oplyser, at udvalget aflagde Deres virksomhed et første besigtigelsesbesøg den 8. november 2012 som led i behandlingen af Deres ansøgning, repræsenteret af 2 personer, herunder B. De finder ikke, at B er uvildig i forbindelse med behandling af ansøgningen, da pågældende er låsesmed med eget firma C, og har kunder i stort set samme område som Dem, dvs. X og Y.

Med hensyn til den manglende værkstedsindretning af servicevognen anfører De, at der i bilen skulle være al relevant værktøj, og at den fungerer som Deres værksted i stedet for en butik. Endvidere skulle Metalindustriens Metaludvalg have anbefalet Dem at købe bil mærket Volvo som mobilt værksted, hvilket De finder irrelevant med hensyn til at drive låsevirksomhed. Endelig finder De, at Deres værksted har den rette indretning med bl.a. to hæve-sænke borde, reoler til kontorarbejdet og stående arbejdsplads til kopiering af nøgler mv. De skulle have efterspurgt mangler på værkstedet og præcisering af krav til bestemt værktøj, hvilket De ikke har kunnet få oplyst. Kravet om at have en computerstyret nøglefræsermaskine til ca. 100.000 kr., finder De kritisabelt. De undrer Dem over, at andre nøglevirksomheder kan uddanne lærlinge uden at have en svend ansat, hvorimod De som udlært låsesmed og mere end ti års erfaring ikke kan blive godkendt.

Deres klage af 27. november 2013 har været forelagt for Metalindustriens Uddannelsesudvalg. Udvalget har ved udtalelse af 13. december 2013 fastholdt sit afslag på godkendelse af Deres virksomhed som praktiksted.

Udvalget anfører bl.a., at man finder besigtiger B arbejde i orden, og der skulle ikke tidligere have været rejst kritik fra konkurrenter. Udvalget har ikke foretaget en ny besigtigelse af Deres virksomhed i forbindelse med den anden ansøgning, da De ikke ønskede besøg af de besigtigere, som udvalget havde udpeget.

Udvalget henviser til, at 90 pct. af alle låsesmedevirksomheder løser deres opgaver fra værkstedindrettede specialvogne og den resterende del på 10 pct. foregår på et låsesmedeværksted. I kompetencemålene for uddannelsen til låsesmed indgår bl.a. fremstilling af egne komponenter, montering og justering af indkøbte komponenter samt fræsning af nøgler, der udføres på et værksted, hvilket efter udvalgets vurdering ikke finder sted hos A.

De har ved e-mail af 19. januar 2014 fremsendt Deres bemærkninger til udvalgets udtalelse af 13. december 2013. Der er vedhæftet oversigt over værktøj og fotos af maskiner fra Deres værksted.

De fastholder, at De fortsat ikke finder B som en uvildig besigtiger af Deres virksomhed. Selvom B har varetaget hvervet siden 1995 som den eneste på området for uddannelse af låsesmede og uden klager, påpeger De, at det måtte være muligt at finde en anden og uvildig besigtiger. Endelig anfører De, at Deres værkstedsbil ikke er en personbil, men en Seat Altea Van, som skulle være kategoriseret som en varebil. De er indstillet på at foretage ændringer af bilen, hvis det skulle være nødvendigt. De mener at have et bredt sortiment af stifter, værktøj og specialværktøj, og henviser i den forbindelse til den fremsendte oversigt. Afslutningsvis oplyser De, at De ind til videre ikke har haft alle typer af opgaver for en låsesmed, hvilket dog ikke betyder, at De ikke kan løse dem, men derimod, at der ikke har været efterspørgsel. De mener således, at De vil kunne løse opgaverne med det værktøj, som De allerede har.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet tilsidesætter Metalindustriens Uddannelsesudvalgs afgørelser af 19. december 2012 og 11. oktober 2013, hvori A har fået afslag på godkendelse som praktikplads for en elev i specialet låsesmed.

Metalindustriens Uddannelsesudvalg bør iværksætte en ny godkendelsessag hurtigst muligt på baggrund af A's ansøgninger.

Ankenævnet har lagt følgende til grund:

Ankenævnet finder, at der ikke har været foretaget en uvildig besigtigelse hos A, da den ene af repræsentanterne ved besigtigelsen, B, driver låsesmedevirksomhed i samme geografiske område som Smartlåse. Endvidere finder Ankenævnet, at Metalindustriens Uddannelsesudvalgs afgørelser mangler en vejledning med hensyn til de nærmere fastsatte krav til værksstedsindretning af A’s servicevogn.

Ankenævnet skal endelig bemærke, at udvalget bør begrunde, hvad A skal opfylde af betingelser for at kunne få en delgodkendelse som praktikplads i specialet låsesmed.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til

§§ 46-47 i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktikpladser for elever i erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling

Bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder