Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 50-14 om uddannelseshjælp - oplysningsgrundlag - uddannelsesparat - uddannelsespålæg - aktivitetstillæg

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Når en ung under 30 år søger om udbetaling af hjælp, skal det afklares, om den unge har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Hvis det ikke er tilfældet, skal kommunen give et uddannelsespålæg og indplacere den unge som uddannelsesparat eller aktivitetsparat.

Når den unge kommer med oplysninger, der kan have betydning for indplaceringen, skal kommunen undersøge disse oplysninger nærmere, inden den foretager sin indplacering.

Kommunerne burde i to konkrete sager have givet uddannelsespålæg og nærmere undersøgt oplysninger om de unges helbred, inden der blev foretaget indplacering.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret ved ændringslove nr. 894 af 4. juli 2013 og nr. 1612 af 26. december 2013, §§ 23 og 24.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415 af 24. april 2013, som ændret ved ændringslov nr. 895 af 4. juli 2013, §§ 2, nr. 12 og 13 samt 21 b, stk. 3.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1645 af 27. december 2013 §§ 1, nr. 12 og 13 samt § 2, stk. 3 og 4.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013, § 10.

Afgørelserne:

1. Baggrund for at behandle sagerne

Ankestyrelsen Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagerne principielt for at afklare, hvilke oplysninger kommunerne efter kontanthjælpsreformen af 1. januar 2014 skal indhente forud for visitation af en person under 30 år som uddannelsesparat eller aktivitetsparat.

2. Reglerne

Lov om aktiv socialpolitik § 23 fastslår, at uddannelsesparate og aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp.

Lov om aktiv socialpolitik § 24 fastslår, at kommunen i vise situationer yder et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen til en person, der er visiteret som aktivitetsparat.

Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 21 b, stk. 3 - 5, skal kommunen give uddannelsespålæg til personer, der modtager uddannelseshjælp og er uddannelsesparate eller aktivitetsparate.

Det fremgår af § 2, stk. 3, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, at en person er uddannelsesparat, hvis personen vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse på ordinære vilkår.

Det fremgår af § 2, stk. 4, i samme bekendtgørelse, at en person er aktivitetsparat, hvis personen vurderes at have problemer af faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter og dermed har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. et år, inden personen kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne på almindelige vilkår.

Kommunerne har efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 10 ansvaret for, at en sag er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at de kan træffe afgørelse.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

A-4-06: Kontanthjælp til en gift ansøger kunne ikke bringes til ophør med den begrundelse, at ægtefællen opholdt sig i udlandet. Det skulle undersøges, om ægtefællen i udlandet opfyldte kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet samt hvilke indtægter, han havde i udlandet.

A-9-08: En ansøger havde fået afslag på kontanthjælp på grund af manglende aflevering af nødvendig dokumentation og manglende underskrifter på diverse dokumenter. Kommunen var forpligtet til at give den nødvendige vejledning og rådgivning og også til at oplyse sagen i et sådant omfang, at der kunne træffes en korrekt afgørelse.

4. De konkrete afgørelser

Sag nr. 1

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet afgørelse i din sag om klage over A Kommunes afgørelse truffet den 12. december 2013.

• Du har ret til at få udbetalt uddannelseshjælp fra 1. januar 2014.

• Kommunen skal behandle din sag igen for at vurdere, om du også har ret til aktivitetstillæg.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling og afgørelse i kommunen. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Der var enighed på mødet.

Begrundelse for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du fra 1. januar 2014 har ret til at modtage uddannelseshjælp. Du er under 25 år gammel, uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og bor hos forældre.

Vi vurderer også, at sagen ikke er oplyst på en sådan måde, at det er muligt at tage stilling til, om du har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. et år, inden du kan påbegynde og gennemføre en uddannelse. Kommunen har således ikke på det foreliggende grundlag kunnet afgøre, at du ikke har ret til et aktivitetstillæg.

Vi har lagt vægt på, at kommunen har visiteret dig som uddannelsesparat uden at have givet dig et uddannelsespålæg. Kommunen har blot aftalt med dig, at du skulle gennemføre et forløb hos Jobinplace. Kommunen har i sin genvurdering anført, at du tidligere har gennemført 9. klasse, og at det kan ”på nuværende tidspunkt ikke udelukkes, at NN kan være klar til at påbegynde uddannelse inden for de næste 12 måneder”.

Vi har også lagt vægt på, at kommunen ikke nærmere har undersøgt oplysningerne om, at du er i længerevarende behandlingsforløb hos en psykiater, som du går til hver uge, at du lider af social angst, panik angst og depression samt at der fortsat ikke er fundet medicin, der kan hjælpe dig.

Vi har endelig lagt vægt på, at du efterfølgende (den 6. marts 2014) har oplyst til kommunen, at du er begyndt på ny medicin, hvor det er for tidligt at vurdere effekten, at du har fået foretaget undersøgelse hos neurolog, da du i en længere periode har døjet med hovedpine, og at du måske skal i et andet behandlingsforløb, idet psykiateren mener, ”at der er dybereliggende problematikker, der skal tages fat i”.

Efter reglerne modtager personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse uddannelseshjælp, og en ansøger, der er visiteret som aktivitetsparat (og dermed ikke som uddannelsesparat), har mulighed for udover uddannelseshjælpen at få udbetalt et aktivitetstillæg.

Jobcentret skulle inden 1. januar 2014 have pålagt dig inden for en nærmere fastsat frist at komme med relevante forslag til uddannelser, som du på kortere eller længere sigt kunne påbegynde.

Kommunen har ansvaret for, at sagen er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at der kan træffes en afgørelse.

Hvad skal kommunen gøre?

Kommunen skal nu indhente de fornødne lægelige oplysninger for at kunne vurdere, om du skal indplaceres som uddannelses- eller aktivitetsparat. Kommunen skal herudover give dig et uddannelsespålæg.

Kommunen skal herefter meddele dig en begrundet afgørelse om, hvilken eller hvilke ydelser du er berettiget til.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger der forelå, da Kommunen traf afgørelse i sagen

• Kommunens afgørelse af 12. december 2013

• Klagen af 2. januar 2014 til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

• Kommunens genvurdering af 2. januar 2014

• Jobcentrets journalrapport, som er sendt til os den 19. marts 2014

Sag nr. 2

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over A Kommunes afgørelse truffet den 3. december 2013.

Resultatet er:

• Du har ret til at få udbetalt uddannelseshjælp fra 1. januar 2014.

• Kommunen skal behandle din sag igen for at vurdere, om du også har ret til aktivitetstillæg.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling og afgørelse i kommunen. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal også overveje, om din oprindelige anmodning om hjælp skal genoptages.

Der var enighed på mødet.

Begrundelse for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du fra 1. januar 2014 har ret til at modtage uddannelseshjælp. Du er mellem 25 og 30 år gammel, uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og bor ikke hos forældre.

Vi vurderer også, at sagen ikke er oplyst på en sådan måde, at det er muligt at tage stilling til, om du har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. et år, inden du kan påbegynde og gennemføre en uddannelse. Kommunen har således ikke på det foreliggende grundlag kunnet afgøre, at du ikke har ret til et aktivitetstillæg.

Vi har lagt vægt på, at kommunen har visiteret dig som uddannelsesparat uden at have givet dig et uddannelsespålæg. Du har gennemført en HHX, haft forskelligt arbejde, læst et år på seminarium og læst finansøkonomi. Kommunen har blot i sin partshøring inden afgørelsen oplyst, at du er indplaceret i målgruppen som uddannelsesparat på baggrund af ”en vurdering af dit uddannelsesniveau og din hidtidige beskæftigelse”.

Vi har også lagt vægt på, at kommunen ikke nærmere har undersøgt de oplysninger, som du er fremkommet med. Du har oplyst, at du er syg efter at have været udsendt i militærtjeneste, at du indtil nu er diagnosticeret med panikangst, at du går til samtaler på en angstklinik, at du sandsynligvis skal sendes til psykolog på et senere tidspunkt, at du indlæringsmæssigt i dag har problemer med at huske, og at du ikke bliver rask inden for den nærmeste fremtid.

Vi har endelig lagt vægt på, at du efterfølgende over for os har oplyst, at du den 27. marts 2014 skulle til samtale med psykolog for at få foretaget en undersøgelse af dine symptomer og dit sygdomsforløb med henblik på at få vurderet hvilken behandling, du skal tilbydes, samt at du har fået oplyst, at der vil være ventetid på behandling.

Efter reglerne modtager personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse uddannelseshjælp, og en ansøger, der er visiteret som aktivitetsparat (og dermed ikke som uddannelsesparat), har mulighed for udover uddannelseshjælpen at få udbetalt et aktivitetstillæg.

Jobcentret skulle inden 1. januar 2014 have pålagt dig inden for en nærmere fastsat frist at komme med relevante forslag til uddannelser, som du på kortere eller længere sigt kunne påbegynde.

Kommunen har ansvaret for, at sagen er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at der kan træffes en afgørelse.

Hvad skal kommunen gøre?

Kommunen skal nu indhente de fornødne oplysninger om din helbredsmæssige situation for at kunne vurdere, om du skal indplaceres som uddannelses- eller aktivitetsparat. Kommunen skal herudover give dig et uddannelsespålæg.

Kommunen skal herefter meddele dig en begrundet afgørelse om, hvilken eller hvilke ydelser du er berettiget til.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger der forelå, da kommunen traf afgørelse i sagen

• Kommunens afgørelse af 3. december 2013

• Klagen af 20. december 2013 til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

• Kommunens genvurdering af 13. februar 2014

• Din e-mail af 21. marts 2014 med bilag